Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 74 - 89, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Atkinson, R., Atkinson, R., Smith, E., & Bem, D. (2006). Psikolojiye giriş (3. b.). (Y. Alogan, Çev.) Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 67-76.
 • Bozdam, A. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Konya.
 • Calvin, S. (1999). Freudyen psikolojiye giriş (1. b.). (E. Devrim, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı (15. b.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.
 • Çelik, M. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının kişilik özellikleri ve mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Nevşehir.
 • Dağ, İ. (1999). Psikolojinin ışığında kaygı. Doğu Batı Düşünce Dergisi(6), 167-174.
 • Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi(24), 49-65.
 • Dursun, S., & Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 93-112.
 • Fuller, F. (1969). Concerns of teachers: a developmental conceptualization. American Educational Research Association(6), 207-226.
 • Ghaith, G., & Shaaban, K. (1999). The relationship between perceptions of teaching concerns, teacher efficacy, and selected teacher characteristics. Teaching and Teacher Education, 15, 487-496.
 • Horney, K. (2007). Çağımızın nevrotik kişiliği (5. b.). (S. Budak, Çev.) İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi (4. b.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köse, H. S. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleki kaygıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(12), 80-89.
 • Ralph, E. (2004). Interns' and cooperating teachers' concerns during the extended practicum. Alberta Journal of Educational Research, 50(4), 411-429.
 • Saban, A., Korkmaz, İ., & Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eurasian Journal of Educational Research, 198-209.
 • Semerci, N., & Semerci, Ç. (2004). Türkiye'de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
 • Serin, M. K., Güneş, A. M., & Değirmenci, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet İnternational Journal of Education, 21-34.
 • Spielberger, C., & Reheiser, E. (2009). Assessment of emotions: anxiety, anger, depression, and curiosity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1(3), 271-302.
 • Şen, S. N. (2016). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri, empati kurma becerileri ve mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Çanakkale.
 • Taşğın, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679-686.
 • Uygun, K., Avaroğulları, M., & Oran, M. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 417-436.
 • Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği)

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 74 - 89, 31.12.2019

Öz

Bu araştırmada öğretmen adaylarının mesleki
kaygı düzeyleri incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu,  Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşturmaktadır.
Araştırmaya 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 144 kişi katılmıştır. Araştırmanın
modeli taramadır. Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerini belirlemek
amacıyla, Saban, Korkmaz ve Akbaşlı (2004) tarafından, Borich’den (1996)
uyarlanarak geliştirilen “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde
edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 istatistik programından
yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir.
Verileri analizinde yüzde, aritmetik ortalama, frekans, standart sapma gibi
istatiktik tekniklerden yararlanılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında
bağımsız gruplar t-testi, ANOVA, Tukey testi, Mann-Whitney U testi,
Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır.Araştırma elde edilen bulgularda, öğretmen
adaylarının mesleki kaygı seviyelerinin orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Yine
adayların ben merkezli kaygıları, görev ve öğrenci merkezli kaygılara göre daha
yüksektir. Adayların mesleki kaygı düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı
farklılık göstermezken yaş, sınıf seviyesi ve branş değişkenlerine göre anlamlı
farklılıklar olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Atkinson, R., Atkinson, R., Smith, E., & Bem, D. (2006). Psikolojiye giriş (3. b.). (Y. Alogan, Çev.) Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 67-76.
 • Bozdam, A. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Konya.
 • Calvin, S. (1999). Freudyen psikolojiye giriş (1. b.). (E. Devrim, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı (15. b.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.
 • Çelik, M. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının kişilik özellikleri ve mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Nevşehir.
 • Dağ, İ. (1999). Psikolojinin ışığında kaygı. Doğu Batı Düşünce Dergisi(6), 167-174.
 • Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi(24), 49-65.
 • Dursun, S., & Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 93-112.
 • Fuller, F. (1969). Concerns of teachers: a developmental conceptualization. American Educational Research Association(6), 207-226.
 • Ghaith, G., & Shaaban, K. (1999). The relationship between perceptions of teaching concerns, teacher efficacy, and selected teacher characteristics. Teaching and Teacher Education, 15, 487-496.
 • Horney, K. (2007). Çağımızın nevrotik kişiliği (5. b.). (S. Budak, Çev.) İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi (4. b.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köse, H. S. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleki kaygıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(12), 80-89.
 • Ralph, E. (2004). Interns' and cooperating teachers' concerns during the extended practicum. Alberta Journal of Educational Research, 50(4), 411-429.
 • Saban, A., Korkmaz, İ., & Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eurasian Journal of Educational Research, 198-209.
 • Semerci, N., & Semerci, Ç. (2004). Türkiye'de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
 • Serin, M. K., Güneş, A. M., & Değirmenci, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet İnternational Journal of Education, 21-34.
 • Spielberger, C., & Reheiser, E. (2009). Assessment of emotions: anxiety, anger, depression, and curiosity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1(3), 271-302.
 • Şen, S. N. (2016). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri, empati kurma becerileri ve mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Çanakkale.
 • Taşğın, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679-686.
 • Uygun, K., Avaroğulları, M., & Oran, M. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 417-436.
 • Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Coşkun GÜNGÖR
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-5715-0649
Türkiye


İbrahim GÜL
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-0501-8221
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aji627920, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {7}, number = {2}, pages = {74 - 89}, title = {Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Güngör, Coşkun and Gül, İbrahim} }
APA Güngör, C. & Gül, İ. (2019). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği) . Asya Öğretim Dergisi , 7 (2) , 74-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/51548/627920
MLA Güngör, C. , Gül, İ. "Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği)" . Asya Öğretim Dergisi 7 (2019 ): 74-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/51548/627920>
Chicago Güngör, C. , Gül, İ. "Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği)". Asya Öğretim Dergisi 7 (2019 ): 74-89
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği) AU - CoşkunGüngör, İbrahimGül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 89 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-2659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Asya Öğretim Dergisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği) %A Coşkun Güngör , İbrahim Gül %T Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği) %D 2019 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Güngör, Coşkun , Gül, İbrahim . "Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği)". Asya Öğretim Dergisi 7 / 2 (Aralık 2019): 74-89 .
AMA Güngör C. , Gül İ. Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği). Asya Öğretim Dergisi. 2019; 7(2): 74-89.
Vancouver Güngör C. , Gül İ. Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği). Asya Öğretim Dergisi. 2019; 7(2): 74-89.
IEEE C. Güngör ve İ. Gül , "Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği)", Asya Öğretim Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 74-89, Ara. 2019

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.