Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 1 - 14, 25.06.2021
https://doi.org/10.47215/aji.823723

Öz

Yetki, yeterlik ve güvenirliğin onaylandığı sertifikalı bir kalite güvence sistemi ve süreci olarak görülen akreditasyon, kalite güvencesi ile iç içe girmiş bir kavramdır. Akreditasyon, kurum ve programların markalaşmasında ve sürdürülebilir biçimde kalmasına katkı sağlamaktadır. Akreditasyon, birçok ülkede ve sektörde topluma sunulan program ve hizmetlerin niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntemdir. Yükseköğretim sisteminde de akreditasyon, kalite ve niteliğin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. Akreditasyona inanan, bu çerçevede niteliğin artırılmasına yönelik görev ve sorumluluk üstlenen öğretim elemanları ise kurumun kurumsallaşmasına ve sürdürülebilir iyileşmesine daha fazla katkıda bulunabilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Bartın Üniversitesi akademik birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarının akreditasyon algılarının belirlenmesidir. Tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle toplam 181 öğretim elemanına ulaşılmıştır. Akreditasyon Algısı Ölçeği ile toplanan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının akreditasyon algısının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretim elemanlarının akreditasyon algısının yükseltilmesi ve bu algının somut olarak niteliğe dönüşmesine ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A., & Sağlam, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3). http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000004206 adresinden erişilmiştir.
 • Aktan, C. C. & Gencel, U. (2010). Yüksek öğretimde akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2 (2), 137-155.
 • Ayvaz, B. Kuşakçı, A.O. & Borat, O. (2016). Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri. Yeni Türkiye, 88, 1-8.
 • Baltacı, R. (2002). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğretmen eğitiminde akreditasyon konusundaki algıları. (Yayımlanmış lüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erkuş, L. (2003). Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumlarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Erkuş, L., & Özdemir, S. M. (2010). Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumuna ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 118-133.
 • Harvey, L. (2004). The power of accreditation: Views of academics. In Di Nauta, P., Omar, P. L., Schade, A., & Scheele, J. P. (Eds.), Accreditation models in higher education (pp. 5-18). Helsinki: Multiprint.
 • Herdman, E.A. (2010) Akretidasyon Süreci. (Çev. D. Sepit). Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 7 (2), 3-5.
 • Pinkham, F. O. (1955). The accreditation problem. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 301(1), 65-74.
 • Rehber, E. (2007). “Dünyada değişen yükseköğretim ve kalite anlayışı.” içinde, Değişim çağında yükseköğretim. Birinci Baskı, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayınları.
 • Reinert, P. C. (1949). The Purposes and Values of Accreditation. The American Journal of Nursing, 49 (7), 468-470.
 • Rodman, K., Biloslavo, R. & Bratoz, S. (2013). Institutional quality of a higher education ınstitution from the perspective of employers. Minerva (2013) 51:71–92.
 • Semerci, Ç. (2017). Akreditasyon algısı (AA) ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (3), 1093-1104.
 • Stensaker, B., Langfeldt, L., Harvey, L., Huisman, J., & Westerheijden, D. (2011). An in‐depth study on the impact of external quality assurance. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(4), 465-478. DOI: 10.1080/02602930903432074
 • Trenholm, H. C., (1932). The Accreditation of the Negro High School. The Journal of Negro Education, 1 (1), 34-43. TDK (2019). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/?kelime=akreditasyon Erişim tarihi: 23.10.2019.
 • Ünal, F.; Semerci, N. & Semerci Ç. (2017). Öğretmen adaylarının programların akreditasyonuna ilişkin algıları. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (19-21 Mayıs 2017), (EPDAD, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğiyle), İstanbul.
 • YÖK, (2015). Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği. Resmî Gazete, Sayı 29423, 23 Temmuz 2015. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/16595796/yuksekogretim_kalite_guvencesi_yonetmeligi_resmi_gazete+%281%29.pdf/4f97cac7-9ceb-4592-a3ba-3d9236ee7a36 web adresinden 05.03.2018 tarihinde indirildi.
 • YÖKAK (2019). Akreditasyon Nedir? http://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/akreditasyon-kuruluslari-nedir Erişim tarihi: 22.10.2019.
 • Yüksel, İ. (2013). Graduate students’ perception of standards and accreditation in higher education in turkey: A qualitative analysis. The Qualitative Report, 18(38), 1-14. https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol18/iss38/1 adresinden erişilmiştir.

Investigation Of Academicians’ Accreditation Perception

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 1 - 14, 25.06.2021
https://doi.org/10.47215/aji.823723

Öz

Accreditation, as a system in which competence, reliability, and authority concepts are certified, is a construct intertwined with quality assurance. Accreditation provides in the process of sustainability and branding at institutions and programs. Accreditation is also a method used in systematically assuring the quality of services and programs which are provided to society and industry in many countries. Accreditation is accepted as an important indicator of quality and qualification. Academic staff who believe in accreditation can contribute more in the sustainability and branding process of an institution. In this context, the aim of the research is to determine the accreditation perceptions of the academic staff working at Bartın University. In this study, which was carried out by using survey method, 181 academicians were reached through convenience sampling. Data which was collected by Accreditation Perception scale was analyzed on SPSS software. In the light of this study, it was observed that the perceptions of academicians were high. Future studies must be carried out in order to raise the perceptions of academicians.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A., & Sağlam, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3). http://efdergi.inonu.edu.tr/article/view/5000004206 adresinden erişilmiştir.
 • Aktan, C. C. & Gencel, U. (2010). Yüksek öğretimde akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2 (2), 137-155.
 • Ayvaz, B. Kuşakçı, A.O. & Borat, O. (2016). Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri. Yeni Türkiye, 88, 1-8.
 • Baltacı, R. (2002). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının öğretmen eğitiminde akreditasyon konusundaki algıları. (Yayımlanmış lüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erkuş, L. (2003). Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumlarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Erkuş, L., & Özdemir, S. M. (2010). Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumuna ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 118-133.
 • Harvey, L. (2004). The power of accreditation: Views of academics. In Di Nauta, P., Omar, P. L., Schade, A., & Scheele, J. P. (Eds.), Accreditation models in higher education (pp. 5-18). Helsinki: Multiprint.
 • Herdman, E.A. (2010) Akretidasyon Süreci. (Çev. D. Sepit). Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 7 (2), 3-5.
 • Pinkham, F. O. (1955). The accreditation problem. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 301(1), 65-74.
 • Rehber, E. (2007). “Dünyada değişen yükseköğretim ve kalite anlayışı.” içinde, Değişim çağında yükseköğretim. Birinci Baskı, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayınları.
 • Reinert, P. C. (1949). The Purposes and Values of Accreditation. The American Journal of Nursing, 49 (7), 468-470.
 • Rodman, K., Biloslavo, R. & Bratoz, S. (2013). Institutional quality of a higher education ınstitution from the perspective of employers. Minerva (2013) 51:71–92.
 • Semerci, Ç. (2017). Akreditasyon algısı (AA) ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (3), 1093-1104.
 • Stensaker, B., Langfeldt, L., Harvey, L., Huisman, J., & Westerheijden, D. (2011). An in‐depth study on the impact of external quality assurance. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(4), 465-478. DOI: 10.1080/02602930903432074
 • Trenholm, H. C., (1932). The Accreditation of the Negro High School. The Journal of Negro Education, 1 (1), 34-43. TDK (2019). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/?kelime=akreditasyon Erişim tarihi: 23.10.2019.
 • Ünal, F.; Semerci, N. & Semerci Ç. (2017). Öğretmen adaylarının programların akreditasyonuna ilişkin algıları. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (19-21 Mayıs 2017), (EPDAD, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğiyle), İstanbul.
 • YÖK, (2015). Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği. Resmî Gazete, Sayı 29423, 23 Temmuz 2015. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/16595796/yuksekogretim_kalite_guvencesi_yonetmeligi_resmi_gazete+%281%29.pdf/4f97cac7-9ceb-4592-a3ba-3d9236ee7a36 web adresinden 05.03.2018 tarihinde indirildi.
 • YÖKAK (2019). Akreditasyon Nedir? http://yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/akreditasyon-kuruluslari-nedir Erişim tarihi: 22.10.2019.
 • Yüksel, İ. (2013). Graduate students’ perception of standards and accreditation in higher education in turkey: A qualitative analysis. The Qualitative Report, 18(38), 1-14. https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol18/iss38/1 adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çetin SEMERCI>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6337-5876
Türkiye


Nuriye SEMERCİ>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5347-9858
Türkiye


Fatma ÜNAL>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1829-2999
Türkiye


Emrullah YILMAZ>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2346-9939
Türkiye


Hüseyin KAYGIN>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1315-0126
Türkiye


İhsan Çağatay ULUS>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9610-4562
Türkiye


Kenan ÇETİN>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4311-406X
Türkiye


Ömer YILMAZ> (Sorumlu Yazar)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0962-2725
Türkiye

Destekleyen Kurum Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü
Proje Numarası 2018-SOS-A-023
Teşekkür Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğüne maddi katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aji823723, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2021}, volume = {9}, number = {1}, pages = {1 - 14}, doi = {10.47215/aji.823723}, title = {Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Semercı, Çetin and Semerci, Nuriye and Ünal, Fatma and Yılmaz, Emrullah and Kaygın, Hüseyin and Ulus, İhsan Çağatay and Çetin, Kenan and Yılmaz, Ömer} }
APA Semercı, Ç. , Semerci, N. , Ünal, F. , Yılmaz, E. , Kaygın, H. , Ulus, İ. Ç. , Çetin, K. & Yılmaz, Ö. (2021). Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi . Asya Öğretim Dergisi , 9 (1) , 1-14 . DOI: 10.47215/aji.823723
MLA Semercı, Ç. , Semerci, N. , Ünal, F. , Yılmaz, E. , Kaygın, H. , Ulus, İ. Ç. , Çetin, K. , Yılmaz, Ö. "Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi" . Asya Öğretim Dergisi 9 (2021 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/63026/823723>
Chicago Semercı, Ç. , Semerci, N. , Ünal, F. , Yılmaz, E. , Kaygın, H. , Ulus, İ. Ç. , Çetin, K. , Yılmaz, Ö. "Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi". Asya Öğretim Dergisi 9 (2021 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi AU - ÇetinSemercı, NuriyeSemerci, FatmaÜnal, EmrullahYılmaz, HüseyinKaygın, İhsan ÇağatayUlus, KenanÇetin, ÖmerYılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47215/aji.823723 DO - 10.47215/aji.823723 T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 9 IS - 1 SN - -2148-2659 M3 - doi: 10.47215/aji.823723 UR - https://doi.org/10.47215/aji.823723 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Asya Öğretim Dergisi Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi %A Çetin Semercı , Nuriye Semerci , Fatma Ünal , Emrullah Yılmaz , Hüseyin Kaygın , İhsan Çağatay Ulus , Kenan Çetin , Ömer Yılmaz %T Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi %D 2021 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 9 %N 1 %R doi: 10.47215/aji.823723 %U 10.47215/aji.823723
ISNAD Semercı, Çetin , Semerci, Nuriye , Ünal, Fatma , Yılmaz, Emrullah , Kaygın, Hüseyin , Ulus, İhsan Çağatay , Çetin, Kenan , Yılmaz, Ömer . "Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi". Asya Öğretim Dergisi 9 / 1 (Haziran 2021): 1-14 . https://doi.org/10.47215/aji.823723
AMA Semercı Ç. , Semerci N. , Ünal F. , Yılmaz E. , Kaygın H. , Ulus İ. Ç. , Çetin K. , Yılmaz Ö. Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi. Asya Öğretim Dergisi. 2021; 9(1): 1-14.
Vancouver Semercı Ç. , Semerci N. , Ünal F. , Yılmaz E. , Kaygın H. , Ulus İ. Ç. , Çetin K. , Yılmaz Ö. Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi. Asya Öğretim Dergisi. 2021; 9(1): 1-14.
IEEE Ç. Semercı , N. Semerci , F. Ünal , E. Yılmaz , H. Kaygın , İ. Ç. Ulus , K. Çetin ve Ö. Yılmaz , "Akademisyenlerin Akreditasyon Algılarının İncelenmesi", Asya Öğretim Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 1-14, Haz. 2021, doi:10.47215/aji.823723

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.