Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 4, Sayfalar 950 - 962 2020-12-30

Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C.
A Different Approach to Aylak Adam: Mr. C. As a Puer Aeternus Archetype
Другой подход к роману Странствующий человек: Как архетип Puer Aeternus г-н К.

Kemal ÇİNKO [1]


Carl Gustav Jung psikoloji biliminin öncülerinden biri olup analitik psikolojinin kurucusu olarak tanınmaktadır. Jung’un psikoloji literatürüne kazandırdığı önemli terimlerden biri “arketip”tir. Ana örnek, ilk örnek, ilk model gibi anlamlara gelen arketip kavramını Jung kolektif bilinçdışının çekirdek yapıları olarak değerlendirmiştir. Jung temelde dört arketip tanımlamıştır. Ancak ona göre bu arketiplerin sayısı aslında sınırsızdır. Jung’un tanımladığı çok sayıda arketipten biri de çocuk arketipidir. Puer aeternus ise “ebedî çocukluk” olarak bu arketip içinde yer alır.


Arketip kavramı edebi eserlerde de çokça yansıması bulmuştur. Nitekim Yusuf Atılgan’ın ilk romanı olan Aylak Adam romanında da roman başkişisi Bay C.’de puer aeternus/ebedî çocukluk arketipiyle uyumlu birçok taraf olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı çokça Oedipus karmaşası merkeze alınarak değerlendirilen C.’ye farklı bir açıdan yaklaşarak onun puer aeternus ile uyumlu yanlarını ortaya koymaktadır. Bu amaçla çalışmada öncelikle arketipler hakkında bilgi verilmiş, puer aeternus arketipi tanıtılmış ve C.’nin bu arketip ile birçok yandan uyuştuğu örneklenerek onu bir ebedî çocuk olarak değerlendirmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.

Carl Gustav Jung is one of the pioneers of the science of psychology and is known as the founder of analytical psychology. One of the important terms that he brought to psychology literature is the “archetype”. The term archetype, which can mean the main example, the first example, the first model, was considered by Jung as the core structures of the collective unconscious. Jung basically defines four archetypes, but according to him the number of these archetypes is actually unlimited. One of the many archetypes that Jung defined is the child archetype. Puer aeternus is included in this archetype as “eternal childhood”.


Archetypal notion also found a lot of reflection in literary works. As a matter of fact, in the novel Aylak Adam, which is the first novel of Yusuf Atılgan, it was seen that there were many sides compatible with the puer aeternus / eternal childhood archetype in the roman character Mr. C. In Many times, Mr. C. has been evaluated by taking the oedipus complex to the center. The aim of this study is to approach C. from a different angle and reveal his harmonious aspects with the puer aeternus archetype. For this purpose, firstly, information about archetypes was given. Then puer aeternus archetype introduced and it has been concluded that C. is compatible with this archetype on many sides and it is possible to evaluate him as an eternal child.

Карл Густав Юнг - один из пионеров психологии и признанный основоположник аналитической психологии. Один из важных терминов, который Юнг внес в психологическую литературу, - это «архетип». Юнг рассматривал концепцию архетипа, означающую главный пример, первый пример, первую модель, как стержневые структуры коллективного бессознательного. Юнг в основном определил четыре архетипа. Однако, по его словам, количество этих архетипов на самом деле неограниченно. Один из многих архетипов, описанных Юнгом, - это архетип ребенка. Puer aeternus входит в этот архетип как «вечное детство». Концепция архетипа нашла отражение и в литературных произведениях.

Фактически, в первом романе Юсуфа Атилгана, Айлак Адам, было замечено, что есть много сторон, совместимых с архетипом puer aeternus / вечного детства у мистера К. Целью данного исследования является выявление гармонии с puer aeternus путем приближения к C., что оценивается путем переноса Эдипова комплекса в центр под другим углом. Для этого в исследовании, во-первых, была дана информация об архетипах. Представлен архетип puer aeternus. В конце исследования был сделан вывод о том, что его можно рассматривать как вечного ребенка, путем выборки, что г-н С. был совместим с архетипом puer aeternus со многих сторон.

 • Atılgan, Yusuf (2017). Aylak Adam. İstanbul: Can Yayınları.
 • Bayrak, Ömriye (2018). “Psikanalitik Bir Okuma Denemesi: Aylak Adam”. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi. 4(7): 358-381.
 • Fordham, Frieda (1999). Jung Psikolojisi. (Çev. Aslan Yalçıner) İstanbul: Say Yayınları.
 • Grimal, Pierre (2012). Mitoloji Sözlüğü. (Çev. Sevgi Tamgüç) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Gürbilek, Nurdan (2010). Yer Değiştiren Gölge. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hall, Calvin S. ve Nordby, Vernon J. (2016). Jung Psikolojisinin Ana Çizgileri. (Çev. Ender Gürol) İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Jung, Carl Gustav (2015). Kırmızı Kitap. (Çev. Okhan Gündüz) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Jung, Carl Gustav (2009). Dört Arketip (Çev. Zehra Aksu Yılmazer) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Moran, Berna (2010). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Rank, Otto (2001). Doğum Travması. (Çev. Sabir Yücesoy) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Segal, Robert A. (2012). Mit. (Çev. Nursu Örge) Ankara: Dost Yayınları.
 • Serrican, Ece (2015). “Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji Kuramındaki Arketip Kavramının Edebiyata Yansıması”. International Journal of Social Sciences and Education Research 1(4): 1205-1215.
 • Serrican Kabalcı, Ece (2018). Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî Süreci Yazarlarının Romanlarının Arketipsel Eleştiri Yöntemiyle İncelenmesi. Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Serrican Kabalcı, Ece (2019). “Sonsuza Kadar Çocuk Kalmak: Ebedî Çocuk/Puer Aeternus Arketipi Bağlamında Ahmet Cemil”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. (93): 150-160.
 • Uğurlu, Seyit Battal (2008). “Yusuf Atılgan’da Baba İmgesi: Psikanalitik Bir Yaklaşım”. 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) Bildiriler: Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri. Cilt 4. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı. 1719-1742.
Birincil Dil tr
Konular Edebi İncelemeler
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6019-3313
Yazar: Kemal ÇİNKO (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 21 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akaded807256, journal = {Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {2618-6349}, eissn = {2618-6349}, address = {adeddergi@gmail.com}, publisher = {Mehmet ÖZDEMİR}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {950 - 962}, doi = {10.34083/akaded.807256}, title = {Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C.}, key = {cite}, author = {Çinko, Kemal} }
APA Çinko, K . (2020). Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C. . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 4 (4) , 950-962 . DOI: 10.34083/akaded.807256
MLA Çinko, K . "Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C." . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 950-962 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaded/issue/56894/807256>
Chicago Çinko, K . "Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C.". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 (2020 ): 950-962
RIS TY - JOUR T1 - Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C. AU - Kemal Çinko Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34083/akaded.807256 DO - 10.34083/akaded.807256 T2 - Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 950 EP - 962 VL - 4 IS - 4 SN - 2618-6349-2618-6349 M3 - doi: 10.34083/akaded.807256 UR - https://doi.org/10.34083/akaded.807256 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C. %A Kemal Çinko %T Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C. %D 2020 %J Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi %P 2618-6349-2618-6349 %V 4 %N 4 %R doi: 10.34083/akaded.807256 %U 10.34083/akaded.807256
ISNAD Çinko, Kemal . "Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C.". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 4 / 4 (Aralık 2020): 950-962 . https://doi.org/10.34083/akaded.807256
AMA Çinko K . Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C.. ADED. 2020; 4(4): 950-962.
Vancouver Çinko K . Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C.. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. 2020; 4(4): 950-962.
IEEE K. Çinko , "Aylak Adam Romanına Farklı Bir Yaklaşım: Bir Puer Aeternus Arketipi Olarak Bay C.", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 4, sayı. 4, ss. 950-962, Ara. 2021, doi:10.34083/akaded.807256