Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ÖZDEMİR |


DUYURU

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden ve üretken yazarlarından biri olan Orhan Kemal’in ölümünün ellinci yılı dolayısıyla Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Eylül 2020’de, Ölümünün 50. Yılında Türk Edebiyatının Usta Kalemi Orhan Kemal Özel Sayısı yayımlayacaktır.   

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Prof. Dr. Ülkü ELİUZ, Doç. Dr. Fatih SAKALLI ve Dr. İsmail KEKEÇ’in misafir editörlükleriyle katkıda bulunacakları bu özel sayıda, yazarımızın ölümünün ellinci yılı dolayısıyla Orhan Kemal’in sanatı ve eserleri bağlamında hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlamaktan kıvanç duyacaktır.

Orhan Kemal Özel Sayısı için makale kabul tarihleri: 1 Mayıs - 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nisan 2020 sayısı için makale kabul tarihleri:  15 Ocak - 15 Mart 2020

Makalenizi aşağıdaki linkte yer alan şablona göre hazırlayıp göndermenizi rica ederiz.

Makale Şablonu

Telif Hakkı Sözleşmesi

WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 2618-6349 | e-ISSN 2618-6349 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet ÖZDEMİR |
Kapak Resmi


DUYURU

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden ve üretken yazarlarından biri olan Orhan Kemal’in ölümünün ellinci yılı dolayısıyla Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Eylül 2020’de, Ölümünün 50. Yılında Türk Edebiyatının Usta Kalemi Orhan Kemal Özel Sayısı yayımlayacaktır.   

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Prof. Dr. Ülkü ELİUZ, Doç. Dr. Fatih SAKALLI ve Dr. İsmail KEKEÇ’in misafir editörlükleriyle katkıda bulunacakları bu özel sayıda, yazarımızın ölümünün ellinci yılı dolayısıyla Orhan Kemal’in sanatı ve eserleri bağlamında hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlamaktan kıvanç duyacaktır.

Orhan Kemal Özel Sayısı için makale kabul tarihleri: 1 Mayıs - 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nisan 2020 sayısı için makale kabul tarihleri:  15 Ocak - 15 Mart 2020

Makalenizi aşağıdaki linkte yer alan şablona göre hazırlayıp göndermenizi rica ederiz.

Makale Şablonu

Telif Hakkı Sözleşmesi

WhatsApp İletişim: 0228 214 15 04

USTALARA SAYGI-I: PROF. DR. FATMA SABİHA KUTLAR OĞUZ'A ARMAĞAN Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 4 - 26 Ara 2019
 1. Nâbî Biyografisine Ek: Bir Kavramın Tashîhi Vesîlesiyle Nâbî’nin Hayatında Diyarbakır’ın Yeri
  Sayfalar 1 - 21
  Ahmet TANYILDIZ
 2. Vâlî-i Âmidî'nin Mersiye Türünde Bir Gazeli Üzerine
  Sayfalar 22 - 38
  Hanife KONCU
 3. Hıfzî Ağa’nın (ö. 1173/1759-60) I. Mahmûd İçin Yazılan Şiirler Mecmûası (TSMK-Revan 1977) Üzerine
  Sayfalar 39 - 73
  Hatice AYNUR , Fatma ŞEN
 4. Hutbeyi Kılıçla Okumak
  Sayfalar 74 - 83
  İsmail Hakkı AKSOYAK
 5. Klasik Türk Edebiyatının Sıra Dışı Örneklerini Toplayan İlginç Bir Şiir Mecmuası: Mecmû’a-i Nevâdir
  Sayfalar 84 - 123
  M. Fatih KÖKSAL
 6. Bir Hami Olarak Kınalızâde Ali Çelebi ve Muamma Türüne Katkısı
  Sayfalar 124 - 140
  Tuba DURMUŞ
 7. Sürūrī’nin Muḍḥikāt Gazellerindeki Grotesk Dünya
  Sayfalar 141 - 163
  Edith AMBROS , Gisela PROCHAZKA-EİSL
 8. Servi Boylu Yılan Saçlı Sevgilinin Başka Bir Düzlemde Okunma Denemesi
  Sayfalar 164 - 178
  Ayşe YILDIZ
 9. Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Müzesi ve Kütüphanesi’ndeki 13229 Numaralı İlahi ve Dua Mecmuası
  Sayfalar 179 - 220
  Mehmet GÜRBÜZ
 10. Nazîr İbrâhîm’in Câmi‘ü’l-hikâyât Tercümesinde Kaynaklar Meselesi
  Sayfalar 221 - 242
  Müjgan ÇAKIR
 11. Yek-Âhenk ve Yek-Âvâz Gazel İçin Birer Terim Mi Yoksa Beğeni İfadesi Midir ?
  Sayfalar 243 - 256
  Şerife YALÇINKAYA
 12. Bir Mecmûa Üç Kuşak: Vakanüvis Halîl Nûrî Bey'in Oğlu ve Şeref Hanım'ın Babası Nebîl Bey'in Şahsî Mecmûasından Hareketle Aile Bağlarından Şiir Ağlarına
  Sayfalar 257 - 302
  Ali Emre ÖZYILDIRIM
 13. Kitâb-ı Ma'cûn Adlı Tıp Metninde Geçen Botanik ve Tıp Terimleri
  Sayfalar 303 - 322
  Aslı AYTAÇ
 14. Hamîdî’nin Hurşîd ü Hâver Mesnevisinin Cemâlî’nin Mihr ü Mâh ve Şeyhoğlu Mustafa’nın Hurşîd ü Ferahşâd Mesnevileriyle Karşılaştırılması
  Sayfalar 323 - 333
  Fazile EREN KAYA
 15. Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme-i Kebîr’inde (34-35. Cilt) Halk İnanışı ve Halk Hekimliğine Dair Bazı Tespitler
  Sayfalar 334 - 347
  Hulusi EREN
 16. Osmanlı Dönemi Metinlerinde Ekmek ve Ekmekle İlgili Anlam Çerçeveleri
  Sayfalar 348 - 376
  İncinur ATİK GÜRBÜZ
 17. Nedim’in Berây-ı Sitâyiş-i Sa’dâbâd Adlı Kasidesine Metinlerarası Bir Yaklaşım: Gönderge ve Anıştırmalar
  Sayfalar 377 - 389
  Munise KOÇ
 18. Takriz Bir Tür Müdür?
  Sayfalar 390 - 408
  Nagihan GÜR
 19. Firâkî’nin Husrev ü Şîrîn Adlı Mesnevisinin Mekânın Eserdeki İşlevleri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 409 - 419
  Asuman BAYRAM
 20. Ardavirafnâme ve Miraçnâmelerde Yükseliş Mitinin İncelenmesi
  Sayfalar 420 - 446
  Necmiye ÖZBEK ARSLAN
 21. Klasik Türk Edebiyatında Kullanılan “Sîne-Sâf” Tabiri Üzerine
  Sayfalar 447 - 456
  Bilal GÜZEL
 22. Aşure Geleneğinin Tarihsel Arka Planı ve Osmanlı Kültür Dünyasına Yansımaları
  Sayfalar 457 - 474
  Kadim POLAT
 23. Bir Eski Anadolu Türkçesi Mesnevîsi: İnayetnâme yahut Gencnâme
  Sayfalar 475 - 498
  Zeynep BUÇUKCU
 24. Kelimelerin Yolculuğu: Herat Ekolü Tezkirelerinden Heşt Bihişt’e Şair ve Şiir Niteleyicileri
  Sayfalar 499 - 535
  Özge KARAKOÇ KAYGUSUZ
 25. Yıldız, Ayşe (2019). Muradhân-zâde Ebûbekir Sıdkî ve Şiirleri (İnceleme-Metin-İşlevsel Sözlük). Ankara: Grafiker Yayınevi.
  Sayfalar 536 - 539
  Hanım YILMAZ
Yayın Çağrısı