Yazım Kuralları

AKADEMİK DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

 

Genel İlkeler

1.    Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dörder aylık süreler içinde üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak yayımlanır.

2.    Yazar tarafından yazının Akademik Dil ve Edebiyat Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Dergide yayımlanan yazılar için telif ücreti ödenmez.

3.    Akademik Dil ve Edebiyat Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)ına aittir.

4.    Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkını haizdir.

5.   Yayım dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda diğer Türk Lehçeleri, İngilizce ve Rusça yazılara da yer verilebilir.

6.  Yazının başında en az 150 kelimeden oluşan Türkçe  ve İngilizce Özet, 3-5 kelimeden oluşan anahtar kelime/keywords ile Türkçe ve İngilizce Başlık bulunmalıdır.

7.  Yazıyı inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı sağlaması için yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler,  yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir.

8.  Yazı, http://dergipark.gov.tr/akaded adresinden e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderilmelidir. Makale sisteme eklendikten sonra, aynı say­fadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Hakemlerin düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra yazının son hali kullanıcı panelinden yeniden yüklenmelidir.

9.  Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Basılı kitap ya da elektronik ortamda yayımlanmamış sempozyum bildirileri, bu durumun belirtilmesi şartıyla yayımlanabilir.

Sayfa Düzeni

1.    Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.    Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

Özel Boyut 

Genişlik: 17 cm; Yükseklik: 24 cm 

Üst Kenar Boşluk

2,5 cm

Alt Kenar Boşluk

1,5 cm

Sol Kenar Boşluk

2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk

1,5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

10,5

Boyutu (dipnot metni)

9

Tablo-grafik

10

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk, sonra 0 nk

Satır Aralığı

Tek (1)

 

3.    Özel yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.

4.    Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılar olmamalıdır.

5.  Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

6.    İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

7.  Makalede atıf sistemi olarak APA kullanılmalı ve yazar adı-soyadı kısaltılmadan açık yazılmalıdır. Makalenin sonunda mutlaka kaynakça bulunmalıdır.

8.  Kaynak Gösterme: Metin içinde yapılan göndermeler parantez içinde soyadı, tarih ve gerektiğinde sayfa olarak belirtilmelidir: (İsen 1996); (Aksoyak 2015: 356). Yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla eserine gönderme yapılmışsa (Levend 2000a, Levend 2000b);birden fazla kaynağa gönderme yapılmışsa (Tarlan 1972, Çelebioğlu 1985, Ünver 1987) şeklinde belirtilmelidir. Birden fazla yazarlı yayınlarda metin içinde sadece ilk yazar adı yazılmalı ve “vd.” kısaltması kullanılmalıdır: (İsen vd. 2005).

Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfa altında verilmelidir. Her hangi bir internet adresinden yapılan göndermelerde bu adresler kaynaklar arasında verilmeli ve mutlaka erişim tarihi belirtilmelidir: http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=943 [Erişim Tarihi: 15.11.2017]

9.   Kaynakça: Kaynaklar, makalenin sonunda ve alfabetik sırayla verilmelidir. Bir yazara ait birden fazla yayın olduğu takdirde yayınlar, tarih sırasına göre yazılmalı; bir yazara ait aynı yıl yayımlanmış yayınlar (2013a,2013b) şeklinde gösterilmelidir.

Telif Kitaplar: Yazarın Soyadı, Adı(Tarih). Eser Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

İsen, Mustafa(2002). Tezkireden Biyografiye. İstanbul: Kapı Yay.

Hazırlanan ve Çevrilen Kitaplar: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). Eser Adı. hzl./çev. Yayın Yeri: Yayınevi

Yayına hazırlanan, hazırlayan veya editörü olan bir kitapta yayımlanmış makaleler:  Yazarın Soyadı, Adı(Tarih). “Makalenin Başlığı”. Eser Adı. yay. hzl. / hzl. /ed. Yayın Yeri: Yayınevi. Sayfa aralığı.

Yıldız, Ayşe(2017). “Tazarru‘-nâme Örneğinden Hareketle Klasik Klasik Türk Nesrinde Murassa Seciyi Yeniden Düşünmek.” Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı. Ahmet Kartal ve Zafer Koylu. Eskişehir: Sivrihisar Belediyesi Yayınları. 293-308.

Ansiklopedi Maddeleri: Yazarın Soyadı, Adı (Tarih). “Maddenin Başlığı”. Ansiklopedi Adı. Cilt no. Yayın Yeri: Yayınevi: Sayfa aralığı.

İpekten, Haluk(1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslam Ansiklopedisi.C.4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 348-349.

Dergide Yayımlanmış Makaleler: Yazarın Soyadı, Adı(Tarih). “Makalenin Başlığı”. Derginin Adı. Cilt no(Sayı no): Sayfa aralığı.

Ersoy, Ersen(2012). “XVI. Asır Şairi Azîzî’nin(ö.1585) Bazı Gazelleri”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1): 140-161.  

Tezler: Yazarın Soyadı, Adı(Tarih). Tez Başlığı. Tez Tipi. Üniversitenin Bulunduğu Şehir: Üniversite adı.

Yalçınkaya, Mehmet Akif(2017). Kınalızâde Ali Efendi Münşeat. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Yazmalar: Yazar. Eser Adı. Kütüphane, Koleksiyon. Katolog Numarası. yaprağı.

Âsım. Zeyl-i Zübdetü’l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.

Web ortamında yayımlanmış dergiden ve web sitesinden yapılan alıntılar:

 Keser, Aşkın. “Meslek Seçimi ve Şeçimi Etkileyen Faktörler”. www.yazimkilavuzu/isguc_org-isyasamı portali.htm [erişim tarihi: 18.11.2017]