Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gıda Mühendisliği ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt: 20 Sayı: 1, 71 - 79, 03.04.2022
https://doi.org/10.24323/akademik-gida.1097854

Öz

Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Kimya Bölümü öğrencilerinin probiyotik gıdalar hakkındaki bilinç düzeylerini ve tüketim durumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Nisan ve Mayıs-2019 arasında; her bir bölümden 200 olmak üzere toplam 400 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma verileri karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Minitab programı kullanılmıştır. Ortalama, olasılık değeri (p değeri) ve yüzde (%) değerleri gösteren tablolar hazırlanmıştır ve ki-kare (χ²) önemlilik testi kullanılmıştır. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin %44’ünün, Kimya Bölümü öğrencilerinin %20.10’unun probiyotik gıdalar hakkında bilgilerinin olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin %32.16’sı, Kimya Bölümü öğrencilerinin %12.18’i probiyotik gıdaları tüketmektedirler (p<0.05). Araştırmada elde edilen bulgulara göre; Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri probiyotik gıdalar hakkında daha fazla bilgiye sahiptir. Ayrıca Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri daha fazla probiyotik gıda tüketmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda; probiyotik gıdaların tüketilmesi ile sindirim sistemi rahatsızlıklarının önemli düzeyde iyileştiği, diyarenin azaldığı, kolesterol seviyesinin düştüğü, vücut hücrelerinin yenilendiği, bağışıklık sisteminin güçlendiği ve hatta kolon kanserinin baskılandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna paralel olarak probiyotik gıda tüketen öğrencilerin büyük çoğunluğunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tercih ettiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • [1] Hacıoğlu, G., Kurt, G. (2012). Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik farkındalığı, kabulü ve tutumları: İzmir ili örneği. Business & Economics Research Journal, 3(1), 161-171.
 • [2] Aydın, M., Açıkgöz, İ., Şimşek, B. (2010). Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin probiyotik ürün tüketimlerinin ve probiyotik kavramının bilinme düzeyinin belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(2), 1-6.
 • [3] Çakır, İ., Çakmakçı, M.L. (2004). Probiyotikler: tanımı, etki mekanizması, seçim ve güvenilirlik kriterleri. Gıda Mühendisliği Dergisi, 29(6), 427-434.
 • [4] Derin Önay, D., Emdirme, N. (2012). Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin süt ve fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları. Akademik Gıda, 10(4), 37-44.
 • [5] Shanahan, F. (2000). Probiotics and ınflammatory bowel disease: is there a scientific rationale? Inflammatory Bowel Diseases, 6(2), 107-115.
 • [6] Ötleş, S., Çağındı, Ö., Akçiçek, E. (2003). Probiotics and health. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 4, 369-372.
 • [7] Schrezenmeir, J., Vrese, M. (2001). Probiotics, prebiotics, and synbiotics approaching a definition. The American Journal of Clinical Nutrition, 73(2), 361-364.
 • [8] Azad, M.A.K., Sarker, M., Li T., Yin, J. (2018). Probiotic species in the modulation of gut microbiota: an overview. Biomed Research International, 1-8.
 • [9] Kalip, K., Atak, N. (2018). Bağırsak mikrobiyotası ve sağlık. Turkish Journal of Public Health, 16(1), 58-73.
 • [10] Patel, R., DuPont, H.L. (2015). New approaches for bacteriotherapy: prebiotics, new-generation probiotics and synbiotics. Clinical Infectous Disease, 60(2), 108-121.
 • [11] Dokur, F., Özaydın, N., Duygu, Z., Naflide, M., Kerem, E. (2006). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin probiyotikler hakkındaki bilgi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • [12] Demirci, M. (2002). Beslenme. Rebel Yayıncılık Basım, Tekirdağ.
 • [13] Polewski, M. A., Krueger, C. G., Reed, J. D., ve Leyer, G. (2016). Ability of cranberry proanthocyanidins in combination with a probiotic formulation to inhibit in vitro invasion of gut epithelial cells by extra-intestinal pathogenic E. coli. Journal of Functional Foods, 25, 123-134.
 • [14] Khalil, E., Abd Manap, M., Mustafa, S., Alhelli, A., ve Shokryazdan, P. (2018). Probiotic properties of exopolysaccharide-producing Lactobacillus strains isolated from Tempoyak. Molecules, 23(2), 398.
 • [15] Chen, J., Lobo, A., Rajendran, N. (2014). Drivers of organic food purchase intentions in mainland China-evaluating potential customers’ attitudes, demographics and segmentation. International Journal of Consumer Studies, 38(4), 346-356.
 • [16] Du, S., Bartels, J., Reinders, M., Sen, S. (2017). Organic consumption behavior: A social identification perspective. Food Quality and Preference, 62, 190-198.
 • [17] Joshi, Y., Rahman, Z. (2017). Investigating the Determinants of Consumers’ Sustainable Purchase Behaviour. Sustainable Production and Consumption, 10, 110-120.
 • [18] Cruz, A.G., Faria, J.A.F., Van Dender, A.G.F. (2007). Packaging system and probiotic dairy foods. Food Research İnternational, 40(8), 951-956.
 • [19] Zemzemoğlu, T.E.A., Uludağ, E., Uzun, S. (2019). Üniversite öğrencilerinin probiyotik bilgi düzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesi. Gıda, 44(1), 118-130.
 • [20] Betz, M., Uzueta, A., Rasmussen, H., Gregoire, M., Vanderwall, C. ve Witowich, G. (2015). Knowledge, use and perceptions of probiotics and prebiotics in hospitalised patients. Nutrition & Dietetics, 72(3), 261-266.
 • [21] Aslan, S., Kara, R., Yaman, H. (2019). Determining the consumption habits related to probiotic products. Turkish Journal of Agriculture, 7(6), 861-865.
 • [22] Şengün, İ.Y., Kırmızıgül, A., Özaydın, İ., Yarım, H. (2020). Tüketicilerin probiyotik ve prebiyotik gıdalara yönelik bilgi düzeyleri ve tüketim durumlarının belirlenmesi: İzmir, Bornova örneği. Gıda, 45(1), 103-114.
 • [23] Derin Onay, D., Keskin, S. (2013). Gıda Mühendisliği Öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durumlarının belirlenmesi: Ege Üniversitesi örneği. Gıda Mühendisliği Dergisi, 38(4), 215-222.

Evaluation of Awareness Levels of Food Engineering and Chemistry Department Students on Probiotic Foods

Yıl 2022, Cilt: 20 Sayı: 1, 71 - 79, 03.04.2022
https://doi.org/10.24323/akademik-gida.1097854

Öz

This research was aimed to determine the level of consciousness and consumption status of probiotic foods of the students in the Food Engineering and Chemistry Departments in Sakarya University (Sakarya, Turkey). The study was carried out between April and May-2019 with the participation of 200 students in Chemistry Department and 200 in Food Engineering Department. The research data was collected by using an interview method with a questionnaire. Minitab program was used to evaluate data. Tables with mean, probability value (p value) and percentage (%) values were prepared, and chi-square (χ²) materiality test was used. It was determined that 44% of students in Food Engineering Department and 20.10% of students in Chemistry Department had information about probiotic foods (p<0.05). 32.16% of students in Food Engineering Department and 12.18% of students in Chemistry Department consumed probiotic foods (p<0.05). According to results, students in Food Engineering Department had more information about probiotic foods. Furthermore, students in Food Engineering Department consumed probiotic foods more. In recent years; with the consumption of probiotic foods, digestive system disorders improved significantly, diarrhea decreased, cholesterol level decreased, body cells were renewed, immune system was strengthened and even colon cancer was suppressed. Parallel to this, it was determined that the majority of students consumed probiotic food because of strengthening the immune system.

Kaynakça

 • [1] Hacıoğlu, G., Kurt, G. (2012). Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik farkındalığı, kabulü ve tutumları: İzmir ili örneği. Business & Economics Research Journal, 3(1), 161-171.
 • [2] Aydın, M., Açıkgöz, İ., Şimşek, B. (2010). Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin probiyotik ürün tüketimlerinin ve probiyotik kavramının bilinme düzeyinin belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(2), 1-6.
 • [3] Çakır, İ., Çakmakçı, M.L. (2004). Probiyotikler: tanımı, etki mekanizması, seçim ve güvenilirlik kriterleri. Gıda Mühendisliği Dergisi, 29(6), 427-434.
 • [4] Derin Önay, D., Emdirme, N. (2012). Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin süt ve fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları. Akademik Gıda, 10(4), 37-44.
 • [5] Shanahan, F. (2000). Probiotics and ınflammatory bowel disease: is there a scientific rationale? Inflammatory Bowel Diseases, 6(2), 107-115.
 • [6] Ötleş, S., Çağındı, Ö., Akçiçek, E. (2003). Probiotics and health. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 4, 369-372.
 • [7] Schrezenmeir, J., Vrese, M. (2001). Probiotics, prebiotics, and synbiotics approaching a definition. The American Journal of Clinical Nutrition, 73(2), 361-364.
 • [8] Azad, M.A.K., Sarker, M., Li T., Yin, J. (2018). Probiotic species in the modulation of gut microbiota: an overview. Biomed Research International, 1-8.
 • [9] Kalip, K., Atak, N. (2018). Bağırsak mikrobiyotası ve sağlık. Turkish Journal of Public Health, 16(1), 58-73.
 • [10] Patel, R., DuPont, H.L. (2015). New approaches for bacteriotherapy: prebiotics, new-generation probiotics and synbiotics. Clinical Infectous Disease, 60(2), 108-121.
 • [11] Dokur, F., Özaydın, N., Duygu, Z., Naflide, M., Kerem, E. (2006). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin probiyotikler hakkındaki bilgi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • [12] Demirci, M. (2002). Beslenme. Rebel Yayıncılık Basım, Tekirdağ.
 • [13] Polewski, M. A., Krueger, C. G., Reed, J. D., ve Leyer, G. (2016). Ability of cranberry proanthocyanidins in combination with a probiotic formulation to inhibit in vitro invasion of gut epithelial cells by extra-intestinal pathogenic E. coli. Journal of Functional Foods, 25, 123-134.
 • [14] Khalil, E., Abd Manap, M., Mustafa, S., Alhelli, A., ve Shokryazdan, P. (2018). Probiotic properties of exopolysaccharide-producing Lactobacillus strains isolated from Tempoyak. Molecules, 23(2), 398.
 • [15] Chen, J., Lobo, A., Rajendran, N. (2014). Drivers of organic food purchase intentions in mainland China-evaluating potential customers’ attitudes, demographics and segmentation. International Journal of Consumer Studies, 38(4), 346-356.
 • [16] Du, S., Bartels, J., Reinders, M., Sen, S. (2017). Organic consumption behavior: A social identification perspective. Food Quality and Preference, 62, 190-198.
 • [17] Joshi, Y., Rahman, Z. (2017). Investigating the Determinants of Consumers’ Sustainable Purchase Behaviour. Sustainable Production and Consumption, 10, 110-120.
 • [18] Cruz, A.G., Faria, J.A.F., Van Dender, A.G.F. (2007). Packaging system and probiotic dairy foods. Food Research İnternational, 40(8), 951-956.
 • [19] Zemzemoğlu, T.E.A., Uludağ, E., Uzun, S. (2019). Üniversite öğrencilerinin probiyotik bilgi düzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesi. Gıda, 44(1), 118-130.
 • [20] Betz, M., Uzueta, A., Rasmussen, H., Gregoire, M., Vanderwall, C. ve Witowich, G. (2015). Knowledge, use and perceptions of probiotics and prebiotics in hospitalised patients. Nutrition & Dietetics, 72(3), 261-266.
 • [21] Aslan, S., Kara, R., Yaman, H. (2019). Determining the consumption habits related to probiotic products. Turkish Journal of Agriculture, 7(6), 861-865.
 • [22] Şengün, İ.Y., Kırmızıgül, A., Özaydın, İ., Yarım, H. (2020). Tüketicilerin probiyotik ve prebiyotik gıdalara yönelik bilgi düzeyleri ve tüketim durumlarının belirlenmesi: İzmir, Bornova örneği. Gıda, 45(1), 103-114.
 • [23] Derin Onay, D., Keskin, S. (2013). Gıda Mühendisliği Öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durumlarının belirlenmesi: Ege Üniversitesi örneği. Gıda Mühendisliği Dergisi, 38(4), 215-222.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gıda Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Eda Kılıç KANAK Bu kişi benim 0000-0002-5880-8454

Suzan ÖZTÜRK YILMAZ Bu kişi benim 0000-0001-5952-8385

Zeynep Ziyade ÖZACAR Bu kişi benim 0000-0001-5833-0203

Başak UFLAS Bu kişi benim 0000-0002-6913-1725

Meryem BİLEK Bu kişi benim 0000-0001-6902-6493

Begüm YILMAZ Bu kişi benim 0000-0003-3105-6923

Yayımlanma Tarihi 3 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 9 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KANAK, E. K., ÖZTÜRK YILMAZ, S., ÖZACAR, Z. Z., UFLAS, B., vd. (2022). Gıda Mühendisliği ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Akademik Gıda, 20(1), 71-79. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.1097854
AMA KANAK EK, ÖZTÜRK YILMAZ S, ÖZACAR ZZ, UFLAS B, BİLEK M, YILMAZ B. Gıda Mühendisliği ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Akademik Gıda. Nisan 2022;20(1):71-79. doi:10.24323/akademik-gida.1097854
Chicago KANAK, Eda Kılıç, Suzan ÖZTÜRK YILMAZ, Zeynep Ziyade ÖZACAR, Başak UFLAS, Meryem BİLEK, ve Begüm YILMAZ. “Gıda Mühendisliği Ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. Akademik Gıda 20, sy. 1 (Nisan 2022): 71-79. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.1097854.
EndNote KANAK EK, ÖZTÜRK YILMAZ S, ÖZACAR ZZ, UFLAS B, BİLEK M, YILMAZ B (01 Nisan 2022) Gıda Mühendisliği ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Akademik Gıda 20 1 71–79.
IEEE E. K. KANAK, S. ÖZTÜRK YILMAZ, Z. Z. ÖZACAR, B. UFLAS, M. BİLEK, ve B. YILMAZ, “Gıda Mühendisliği ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Akademik Gıda, c. 20, sy. 1, ss. 71–79, 2022, doi: 10.24323/akademik-gida.1097854.
ISNAD KANAK, Eda Kılıç vd. “Gıda Mühendisliği Ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. Akademik Gıda 20/1 (Nisan 2022), 71-79. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.1097854.
JAMA KANAK EK, ÖZTÜRK YILMAZ S, ÖZACAR ZZ, UFLAS B, BİLEK M, YILMAZ B. Gıda Mühendisliği ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Akademik Gıda. 2022;20:71–79.
MLA KANAK, Eda Kılıç vd. “Gıda Mühendisliği Ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. Akademik Gıda, c. 20, sy. 1, 2022, ss. 71-79, doi:10.24323/akademik-gida.1097854.
Vancouver KANAK EK, ÖZTÜRK YILMAZ S, ÖZACAR ZZ, UFLAS B, BİLEK M, YILMAZ B. Gıda Mühendisliği ve Kimya Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Gıda Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Akademik Gıda. 2022;20(1):71-9.

25964   25965    25966      25968   25967


88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akademik Gıda (Academic Food Journal) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).