Yıl 2017, Cilt 4 , Sayı 8, Sayfalar 101 - 123 2017-12-28

KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
INCOME INEQUALITY DEVELOPMENT RELATIONSHIP: THE CASE OF TURKEY

Eray ÖZTÜRK [1] , Suat OKTAR [2]


Ülkeler kalkındıkça yaratılan refahın nasıl paylaşılacağı da iktisadi bir sorun olarak gündeme gelmektedir. Bu makale Türkiye için 1990 sonrası dönemde kalkınma ve gelir eşitsizliği ilişkisini incelemektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kişi başına gelir ile gelir eşitsizliğini ilişkilendirirken, bu makalede kişi başına gelir yerine Birleşmiş milletlerin kalkınma ölçütü olan İnsani Gelişmişlik Endeksi (HDI) kullanılmıştır. İnsani Gelişme Endeksi bireylerin refahını ölçtüğü için kişi başına gelir kavramına göre kalkınmaya dair çok daha isabetli bir referans olmaktadır. İnsani Gelişmişlik Endeksi ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi incelemek için ARDL sınır testi kullanılmıştır. Bulgular Türkiye’de kalkınma arttıkça gelir eşitsizliğinin düştüğünü ancak kalkınmanın ileriki safhalarında tekrar artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Kuznet ünlü makalesinde ülkelerin kalınma seviyeleri arttıkça ülkedeki gelir eşitsizliğinin önce artacağı sonra tepe noktasına varıp düşme eğilimine gireceği savını ortaya atmıştır. Bu makalenin bulgularına göre ise, literatürde ters U hipotezi olarak bilinen Kuznet eğirişinin Türkiye’de tam tersinin geçerli olduğunu göstermiştir. Buna göre Türkiye’nin kalkınmışlık seviyesi arttıkça Türkiye’deki bireyler arasındaki gelir daha eşitsiz şekilde dağılma eğilimindedir. Ayrıca bu sonuç, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma serüveninin gelişmiş ülkelerdekinden çok farklı seyredebileceği görüşünü desteklemektedir. Zira gelişmiş ülkeler kalkınırken, etraflarına teknolojisi ve verimliliği üstün ve zor rekabet edecekleri ülkeler olmadan kalkınmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerin ise bu dezavantajı kalkınma serüvenlerini gelir eşitsizliğini şiddetlendirecek farklı bir rotaya sokmaktadır.

Distribution of produced wealth in the process of development become one of the main topics to discuss in economics. This paper examines  the relationship between development and income inequality in Turkey for after 1990. While studies so far have correlated the income per capita with income inequality, this article employed the Human Development Index (HDI) from United Nations as a benchmark. Since Human Development Index measure individuals’ welfare, it is a better reference than the concept of income per capita. ARDL bound testing method was used to study the relationship between Human Development Index and income inequality. The results indicate that the income inequality decreases during development process but also it is apt to increase in the further phase of development in Turkey. In his famous article Kuznet declared that income inequality in a country would first increase and then decrease after reaching its peak during the process of development. According to the findings of this paper, the reverse of Kuznet’s inverted U hypothesis is valid in Turkey. Besides, these results support that developing countries’ development path can be significantly different from that of the developed countries, for the developed countries have developed without the existence of other developed countries with high technology and productivity. This disadvantage of developing countries put their developing process on a path which deteriorates their income inequality.

 • Acemoğlu, D. - J. A. Robinson. (2002). “The Political Economy of the Kuznet Curve”. Review of Development Economics. 6(2), 183-203.
 • Ak, M. Z. - Altıntaş, N. (2016). “Kuznet’in Ters U Eğrisi Bağlamında Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1986-2012”. Maliye Araştırmaları Dergisi. Cilt:2, Sayı:3.
 • Boratav, K. (2006). Türkiye İktisat Tarihi 1908-2005. Ankara: İmge Yayınevi, 10. Baskı.
 • Cheng, W. A. (2006). “New Perspective on Economic Development And Income Inequality”, Economic Papers. Vol. 25 No:2.
 • Çetin, M. - Şeker, F. (2016). “Finansal Gelişmenin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Kanıt”. Sosyal Bilimler Dergisi 3.2 (2016).
 • Deininger, K. - Lyn, S. (1996). “A New Data Set Measuring Income Inequality”. The World Bank Economic Review. Vol: 10, No: 3.
 • Dişbudak, C. - Süslü, B. (2007). “Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler”. Ekonomik Yaklaşım, Cilt 18, Sayı 65.
 • Dişbudak, C. - Süslü, B. (2009). “Kalkınma ve Bireysel Gelir Dağılımı: Kuznet Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18).
 • Dollar, D. - Kraay, A. (2002). “Growth is Good for the Poor” Journal of Economic Growth, 7, 195-225.
 • Elmas, G. A. (2013). “Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Gelir Dağılımı”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 6, Sayı 2.
 • Engle, R. - Granger, C. (1987). “Cointegration and Error Correction Representation: Estimation and Testing”. Econometrica 55: 251–76
 • Fielding, D. - Torres, S. (2005). “A Simultaneous Equation Model of Economic Development ad Income Inequality”, Journal of Economic Inequality 4: 279-301.
 • Galbraith, K. - Hyunsub, K. (2002). “Inequality and Economic Growth: Data Comparisons and Econometric Tests”, UTIP Working Paper, No 21.
 • Gu, X. - Tam, P. S. (2013). “The Saving-growth-inequality Triangle in China”. Economic Modelling 33.
 • Jalles, J. T. (2011). “Growth, Poverty, and Inequality: Evidence from Post-Communist Economies”, Journal of Poverty 15: 277-308.
 • Johansen, S. (1996). L ikelihood-based Inference in Cointegrated Vector Auto- regressive Models. Oxford: Oxford University Press, 2. Basım.
 • Johansen, S - Juselius, K. (1990). “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the Demand for Money”. Oxford Bull Econ Stat 52: 169–210
 • Kanberoğlu, Z. - Arvas, M. A. (2014). “Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye Örneği, 1980-2012”, Sosyoekonomi.
 • Kuznet, S. (1955). “Economic Growth and Income Inequality”. The American Economic Review, Volume XLV.
 • Phillips, P. C. B. - Kwiatkowski, D., Schmidt, P. - Shin, Y. (1992). "Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root". Journal of Econometrics. 54 (1–3).
 • Malinen, T. (2012). “Estimating the Long-run Relationship Between Income Inequality and Economic Development”, Empir Econ.
 • Matins-Bekat, C. - Kishore G. K. (2009). “Income Distribution and Economic Growth: The Case of Brazil”, Journal of Developing Areas. Vol. 43 Issue 1 Mbaku,
 • Mukum, J. (1997). “Inequality in Income Distribution and Economic Development: Evidence Using Alternative Measures of Development”, Journal of Economic Development, Volume 22, Number 2.
 • Mercan, M. - Azer, Ö. A. (2013). “The Relationship Between Economic Growth and Income Distribution in Turkey and the Turkish Republics of Central Asia and Caucasia: Dynamic Panel Data Analysis with Structural Breaks”; Eurasian Economic Review, 3(2).
 • Oğuş, A. (2005). “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı”. İktisat, İşletme ve Finans. Cilt:20, sayı 236.
 • Öztürk, L. (2012). “Economic Development and Regional Inequalities: An Empirical Investigation for Turkey, 1965-2001”, Paradoks Ekonomi, sosyoloji ve Politika Dergisi. cilt 8, sayı 02.
 • Pesaran, M. H - Shin, Y - Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. J Appl Econom, s.16: 289-326
 • Phillips, P. - Hansen, B. (1990). “Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Process”. Rev Econ Stud, 57:99–125.
 • Piketty, T. (2015). Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital. Hande Koçak (çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları (orijinal baskı tarihi 2013)
 • Rehme, G. (2007). “Education, Economic Growth and Measured Income Inequality”. Economica 74.
 • Sherman, R. (1976). “A Note on the U Hypotheses Relating Income Inequality and Economic Development”. American Economic Review. Vol:66 No: 3.
 • Savvides, A. - Stegnos, T. (2000). “Income Inequality and Economic Development: Evidence From The Threshold Regression Model”, Economic Letters 69.
 • Şahin, G. - Gökdemir, L. “İnsani Gelişme Endeksi Bileşenlerinin Türkiye Ölçeğinde ARDL Sınır Testi ile Sınanması”. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2/1, 1-24
 • TUİK, Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, www.tuik.gov.tr, (11 Mart 2017)
 • Tokatlıoğlu, İ. - Atan, M. "Türkiye'de Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeyi ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği: Kuznets Eğrisi Geçerli Mi?”. Ekonomik Yaklaşım, Cilt 18, Sayı 65
 • University of Texas Inequality Project (UTIP) http://utip.lbj.utexas.edu/about.html (11 Mart 2017)
 • UNDP, Trends in the Human Development Index 1990-2015 http://hdr.undp.org/en/composite/trends (11 Mart 2017)
 • Voitchovsky, S. (2005). “Does the Profile of Income Inequality Matter for Economic Growth?: Distinguishing Between the Effects of Inequality in Different Parts of the Income Distribution”. Journal of Economic Growth, 10.
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Yazar: Eray ÖZTÜRK
Ülke: Turkey


Yazar: Suat OKTAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Nisan 2017
Kabul Tarihi : 26 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler306700, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {101 - 123}, doi = {}, title = {KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Eray and OKTAR, Suat} }
APA ÖZTÜRK, E , OKTAR, S . (2017). KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler , 4 (8) , 101-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/33537/306700
MLA ÖZTÜRK, E , OKTAR, S . "KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 4 (2017 ): 101-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/33537/306700>
Chicago ÖZTÜRK, E , OKTAR, S . "KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 4 (2017 ): 101-123
RIS TY - JOUR T1 - KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Eray ÖZTÜRK , Suat OKTAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 123 VL - 4 IS - 8 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Eray ÖZTÜRK , Suat OKTAR %T KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2017 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Eray , OKTAR, Suat . "KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Akademik Hassasiyetler 4 / 8 (Aralık 2017): 101-123 .
AMA ÖZTÜRK E , OKTAR S . KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler. 2017; 4(8): 101-123.
Vancouver ÖZTÜRK E , OKTAR S . KALKINMA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Akademik Hassasiyetler. 2017; 4(8): 123-101.