ISSN: 2148-5933
e-ISSN: 2529-0088
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Hüzeyfe Süleyman ARSLAN
Kapak Resmi
 

Dergimize gönderilen makaleler, en erken olarak 2024 Aralık sayımızda ve 2025 yılı boyunca yayımlanacak sayılarımızda değerlendirilecektir. Makale gönderim süreçlerimiz için güncellenmiş takvimi göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Siz değerli araştırmacıların anlayışına ve desteğine minnettarız, akademik çalışmalarınızda başarılar dileriz.


DERGİMİZ SENEDE 3 SAYI OLARAK (NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK) ÇIKMAKTADIR.

Akademik Hassasiyetler uluslararası hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), EBSCO, SOBİAD, ASOS İNDEX, ROAD INDEX ve BASE INDEX tarafından taranmaktadır.


2014 yılı itibarıyla yayımlanmaya başlayan Akademik Hassasiyetler dergisi "DÜŞÜNCEYİ" esas alan sosyal bilimler alanındaki çalışmaları sunan açık erişimli bir dergidir. Yayımlanan çalışmalardan sadece akademik değil, özgün ve entelektüel alana da katkı sağlaması beklenmektedir. Dergimizde Sosyal Bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap eleştirilerine, alana yönelik tüm analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Dergimiz özel durumlarda “Özel Sayı” olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.


TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Dergimizde yayımlanacak makalelerde, etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmelidir.DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN YAPMASI GEREKENLER

1) Dergimize makale gönderecek yazarların MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları gerekmektedir. Makale Şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz. Şablona uygun gönderilmeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.
2) Makale Telif Hakkı Devir Formununun doldurması gerekir. AKADEMİK HASSASİYETLER TELİF HAKKI DEVİR FORMU'na BURADAN ulaşabilirsiniz.
3) Makale TURNITIN RAPORU da makale gönderilirken sisteme yüklenmesi gerekir. Dergimizin Benzerlik kabul oranı %20'dir.
4) TÜBİTAK/ULAKBİM'e göre yazarların ORCID numarası kullanmaları zorunlu kılınmıştır. Yazarlar ORCID numaralarına http://orcid.org adresinden ulaşabilir. 

2024 - Cilt: 11 Sayı: 24

YAZARLARIN DİKKATİNE

 Akademik Hassasiyetler "DÜŞÜNCEYİ" esas alan sosyal bilimler alanındaki çalışmalar yayımlanmaktadır. Çalışmalardan sadece akademik değil, entelektüel alana da katkı sağlaması istenmektedir. 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yazar tarafından gönderilen bir makale, gönderim tarihinden itibaren 10 gün içinde dergi sekreteri tarafından makalenin, telif sözleşmesinin ve benzerlik raporunun (Turnitin programı) eksiksiz ve düzgün bir şekilde gönderilip gönderilmediği yönünden incelenir. İstenilen bu dosyalar eksiksiz ve düzgün bir şekilde gönderilmiş ise makale; ikinci aşamada derginin yayın çizgisine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Bu süreçte makale yayın çizgisine uygun değilse yazara iade edilir. Makale yayın çizgisine uygun ise şablona uygun bir şekilde gönderilip gönderilmediği yönünden değerlendirilir. Şayet makale şablona uyarlanıp gönderilmemiş ise değerlendirme sürecine alınmaz. Bu süreçte yazarın derginin belirlediği şartlara uygun bir şekilde sisteme makale yüklemesi beklenir. Makale şablona uygun bir şekilde hazırlanıp gönderilmiş ise son aşamada makale derginin yayın ilkeleri, yazım kuralları, öz, abstract, extented abstract, kaynakça gösterimi vb. yönlerden incelenir. Bu ayrıntılarda makalede bir sorun varsa yazarın bu hususları tamamlaması istenir ve verilen süre içerisinde eksiksiz bir şekilde yeniden makaleyi göndermesi istenir.
Tüm bu aşamaları geçen makale, editör tarafından bilimsel yeterliliğinin denetlenmesi amacıyla ikinci 7 günlük süre içerisinde çalışmaya uygun iki hakeme değerlendirmeleri için gönderilir. Hakemlerin değerlendirme süreleri 15 gündür. Bu süre zarfında hakemlik görevini tamamlamayan bir hakem olursa ilgili hakeme değerlendirmeyi tamamlaması için 7 günlük ek süre verilebilir. Bu süre zarfında hakem görevini yerine getirmezse yerine yeni bir hakem ataması yapılır. En az iki hakemden gelen raporlar olumlu ise makale yayın aşamasına alınır. Hakem raporlarından birisi olumlu diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem raporu da olumsuz ise makale ret edilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesi olumlu ise makaleyle ilgili hakem raporları dergi alan editörlerinden oluşan Editörler Kurulu tarafından incelenir. Makalenin yayınlanmasıyla ilgili nihai karar alan editörlerinden oluşan Editörler Kurulu tarafından verilir. Hakem raporlarının yetersiz ve tatmin etmekten uzak olması veya İngilizce editör tarafından abstract ve extented abstract’ın yetersiz görülmesi hallerinde de yine makaleyle ilgili son karar Editörler Kurulu tarafından verilir. Tüm bu aşamalardan geçen bir makale en yakın sayıya yayınlanmak üzere eklenir. İlgili sayıda yer kalmaması halinde makalenin yayımı bir sonraki sayıya kaydırılır. Bu durumda ve tüm değerlendirme sürecinde yazar isterse makalesini geri çekme hakkına sahiptir. Ancak bu durumu dergiye bildirmesi gerekir. Makale gönderim tarihinden makalenin yayına kabul tarihine kadar tüm bu işlemler için ortalama 3 aylık bir süre öngörülmektedir.