Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 85 - 107 2019-05-28

İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ
INCOME MANAGEMENT FORMS OF WOMEN WORKING WITH İŞKUR MEANS

Dolunay ŞENOL [1] , Seda TAŞ [2]


Türkiye’de kadınlar uzun yıllar işgücünün dışında tutularak istihdam imkânlarından faydalanamamışlardır. Günümüzde ise kadınların özellikle eğitim almalarına bağlı olarak istihdam imkânı buldukları görülmektedir. Ayrıca göç ile kente gelmiş ailelerin düşük ekonomik düzeyi kadının çalışmasını bir zorunluluğa dönüştürmektedir. Kadınların istihdam imkânı bularak gelir elde etmeleri toplumsal cinsiyet rolleri açsından yaşadıkları eşitsizlikleri azaltmaktadır. Bu nedenle kadınların istihdamı ve gelir elde etmeleri önem taşımaktadır. Ancak istihdam ve gelir elde etmek kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı sorunları tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Özellikle düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar gelirleri üzerinde bağımsız karar alma gücünü elde edememektedirler. Bu noktada düşük ücretle çalışan kadınların gelirlerini nasıl kullandıkları önemli hale gelmektedir. Bu araştırmada düşük ücretli işlerde çalışan kadınların gelirlerini nasıl kullandıkları belirlenerek cinsiyet rollerindeki değişimle ilişkisi yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle cinsiyet rollerindeki değişimle birlikte kadınların toplumdaki konumlarının değişimi ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye’de kadınların istihdam ve gelir durumları değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgular kısmında ise İŞKUR aracılığı ile çalışan 41 kadınla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda düşük ücretle çalışan kadınların gelirlerini büyük oranda ailelerinin temel ihtiyaçlarını ve çocuklarının masraflarını karşılamada kullandıkları görülmüştür. Bulgular düşük ücretle çalışan kadınların gelirlerini kendi bağımsız kararları doğrultusunda şahsi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanamadıklarını ortaya koymuş olmasına rağmen kadınların çalışıyor olmaktan dolayı çok fazla da şikâyetlerinin olmadığını da ortaya koymaktadır. Kadınlar toplumsal cinsiyet rollerini içselleştirmiş olduklarından dolayı eş ve anne olarak fedakârlık yapmaları gerektiği kanaatindeler. Bu da ne kadar zor şartlarda çalışırlarsa çalışsınlar elde etmiş oldukları gelirleri aile bireylerinin özellikle de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaları gerektiği düşüncelerini değiştirmemelerinde etkili olmaktadır.

Women in Turkey have not been able to benefit from employment opportunities for many years, for they have been kept out of the workforce. Nowadays, women have the opportunity to work depending on their educational status. In addition, families with low economic income, who have migrated to cities, make it necessary for their women members to work. The fact that women earn their living by finding employment opportunities decreases the chances of gender inequality. Therefore, women's employment and income are important. However, employment and income do not completely eliminate the problems stemming from women's gender roles. Especially women who work in low-paid jobs cannot obtain independent decision-making power on their income. At this point, it is important to examine how low-wage women use their income. This study evaluates the relationship between the changes in gender roles and how women working in low wage jobs use their income. First of all, the change in the roles of women in society is discussed. Then the employment and income situation of women in Turkey are evaluated. In the findings of the study, the data obtained as a result of interviews with 41 women working through İŞKUR were analyzed. As a result, it was found that women who work for low wages used their income to meet the basic needs of their families and their children's expenses. Although the findings showed that women working at low wages could not use their incomes to meet their personal needs in line with their independent decisions, they did not have too many complaints about their working. Women believe that they should make sacrifices as spouses and mothers because they have internalized their gender roles. No matter how hard they work, they are determined not to change their thought that they have to use their income to meet the needs of family members, especially for their children.

 • Adak, N. (2002). “Kadınların İkilemi: İş ve Aile Yaşamı”. Sosyoloji Dergisi Ülgen Oskay’a Armağan Özel Sayısı, ss.138-152.
 • Apalı, Y. (2011). “Sosyolojik Açıdan Kadınlarla İlgili Kalıp Yargılar”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. cilt 1, sayı: 26, ss. 49-64.
 • Bilgili, B. (2016). Kadınların Cinsiyet Rolleri ile Gösterişçi ve Statü Tüketim Davranışları, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çayır, K., Bağlı, M. T. ve Esen, Y. (2008). Pusula: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu. İstanbul: Bilgi Yayıncılık.
 • Dikmetaş, F. (2017), Dezavantajlı Gruplar Açısından Pasif İstihdam Politikalarının Değerlendirilmesi ve İŞKUR İçin Öneriler, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.
 • Doğan Cüceloğlu D. (1993), İnsan ve Davranış, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Durmaz, Ş. (2016). “İşgücü Piyasasında Kadınlar ve Karşılaştıkları Engeller”. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt:2, sayı:3, ss. 37-60.
 • Ecevit, Y. (2011). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisine Başlangıç. Y. Ecevit ve N. Karkıner (Ed.). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, (s.2-31). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • İlkkaracan, İ. (2010). İstanbul İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi, Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi, Ankara: Uluslararası Çalışma Örgütü.
 • Kalaycıoğlu, S. Tılıç R. H. (2012). “Enformel Sektörde Yapılanan Bir İş Biçimi Olan Ev İşçiliğinde Değişen Dinamikler, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi”. Nisan, Mayıs, Haziran, ss. 10-15.
 • Kılıç, D., S. Öztürk (2014), “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama”, Amme İdaresi Dergisi, 47(1), s. 107-130.
 • Kocacık, F. ve Gökkaya B. Veda (2005). “Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları”. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 6(1), ss.195-219.
 • Macionis. J. John. (2013). Sosyoloji. (çev.Vildan Akan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Newman, M. David. (2013). Sosyoloji: Günlük Yaşamın Mimarisini Keşfetmek. (çev. D. Ali Arslan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Onurlubaş, E., Şener, T. (2016). “Markalı Ürün İle İlgili Tüketici Düşüncelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.325-341.
 • Özkalp, E. (2016). Sosyolojiye Giriş, Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım.
 • Sozatay, A. Ş. (2014). Sosyoloji, İstanbul: Beta Yayım Dağıtım.
 • Şelale Uşen, Ş., Delen G. M. (2011). “Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Tercihleri: İstanbul Örneği”. Kamu- İş Dergisi, cilt:11, sayı: 4, ss.156-160.
 • Şener, Ü. (2012). “Kadın Yoksulluğu”. Mülkiye Dergisi, 36(4). ss.51-67.
 • Şenol, D., S. Erdem (2019). Toplumsal Cinsiyet, M. Talas ve G. Ç. Özen (Ed.), Kültürel Antropoloji, (s. 220-247). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Tire, O. (2017). “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Kadın Yoksulluğu”. Mavi Atlas. 5(1). Ss. 97-112.
 • Toksöz, G. (2012). Neoliberal Piyasa, Özel ve Kamusal Patriarka Çıkmazında Kadın Emeği. (der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • TÜİK. (2017). Hane halkı İşgücü Araştırması, Ankara.
 • TÜİK. (2019). Haber Bülteni: İstatistiklerle Kadın, Ankara.
 • Yanıklar, C. (2018). Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma Yaşamı. D. Şenol ve H. E. Kaya (Ed.), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, (s.241-256). İstanbul: Lisans yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3716-0430
Yazar: Dolunay ŞENOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5366-5204
Yazar: Seda TAŞ
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ ANABİLİMDALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler544436, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {85 - 107}, doi = {}, title = {İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ}, key = {cite}, author = {ŞENOL, Dolunay and TAŞ, Seda} }
APA ŞENOL, D , TAŞ, S . (2019). İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ. Akademik Hassasiyetler , 6 (11) , 85-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/544436
MLA ŞENOL, D , TAŞ, S . "İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 85-107 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/544436>
Chicago ŞENOL, D , TAŞ, S . "İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 85-107
RIS TY - JOUR T1 - İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ AU - Dolunay ŞENOL , Seda TAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 107 VL - 6 IS - 11 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ %A Dolunay ŞENOL , Seda TAŞ %T İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ %D 2019 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD ŞENOL, Dolunay , TAŞ, Seda . "İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ". Akademik Hassasiyetler 6 / 11 (Mayıs 2019): 85-107 .
AMA ŞENOL D , TAŞ S . İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 85-107.
Vancouver ŞENOL D , TAŞ S . İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 107-85.