Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 12, Sayfalar 335 - 356 2019-12-26

ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Derya GÜL ÖZTÜRK [1]


.Sosyal, ekonomik ve teknolojik açıdan hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde işletmeler oldukça sert rekabet koşullarında varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. İşletmelerin bu koşullarda varlıklarını devam ettirebilmeleri ve farklılık yaratarak rekabet avantajı elde edebilmeleri için yeniliği teşvik eden bir örgüt iklimi ve etkin bir yenilik performansı sağlamaları gerekmektedir. Bu noktada sağlık alanına yönelik üretim yapan medikal sanayi sektörü gerek kullanılan teknoloji ve otomasyon gerekse yeniliklerin takibi için yapılan araştırma geliştirme harcamaları ile bölgesel rekabet açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, medikal sanayi sektöründe çalışanların algıladıkları örgüt ikliminin yenilik performansı üzerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada veriler Samsun ilinde medikal sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 209 işgörenden elde edilmiştir. Kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada verilerin analizi için t testi, faktör analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre örgüt iklimini oluşturan iki boyuttan yönetim desteği ve ödülün yenilik performansı üzerinde etkili olduğu, otonominin ise yenilik performansı üzerine bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, çalışanların demografik özellikleri ile örgüt iklimi ve yenilik performansı algıları açısından farklılıklar olduğu belirlenmiştir

Örgüt İklimi, Yenilik Performansı, Otonomi, Ödül
 • Ajansı, O. K. A. (2012). Samsun medikal sanayi Sektörünün (Mesas) mevcut durum analizi ve medikal sanayi sektörü ihtisas organize sanayi bölgesi (Osb) Fizibilite rapor. Vezir Araştırma ve Danışmanlık, 176.
 • Alegre, J. & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test. Technovation, 28 (6), 315-326.
 • Bilgen, H. (1976). Örgüt İklimi (Milli Eğitim Teftiş Kurulu). Ankara: Todaie Yayınları.
 • Coşkun, R., Altunişik, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yildirim, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (8.bs). Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt İkliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Bir araştırma. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (2).
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2007). Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1): ss.79-97.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2011). Algılanan Örgüt İkliminin Çalışanların İş Tatmini, Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 22 (68).
 • Damanpour, F. (1991). Organizational İnnovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, 34 (3), ss.555-590.
 • Damanpour, F. & Gopalakrishnan, S. (1998). Theories of Organizational Structure and İnnovation Adoption: the role of Environmental Change. Journal of Engineering and Technology Management, 15 (1), ss.1-24.
 • Deci, E. L., von Haller Gilmer, B. & Karn, H. W. (1971). Readings in İndustrial and Organizational Psychology. McGraw-Hill.
 • Değirmencioğlu Ç. (2006). KOBİ’lerde Organizasyonel Becerilerin Yenilikçilik Performansına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Drucker, P. (1998). The discipline of innovation. Harvard Business Review. 76 (6), 149-157.
 • Ekvall, G. (1996). Organizational Climate for Creativity and İnnovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (1), ss.105-123.
 • Eren, M. Ş. ve Kaplan, M. (2014). Kurumsal yetkinliklerin örgütsel performans üzerindeki etkileri: Üretim firmaları üzerine bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 40, ss.175-192.
 • Forehand, G. A. & Von Haller, G. (1964). Environmental Variation in Studies of Organizational Behavior. Psychological bulletin, 62 (6), 361.
 • Gilmer, B. (1961). Industrial Psychology. New York: McGraw Hill.
 • Hagedoorn, J. & Cloodt, M. (2003). Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?. Research policy, 32 (8), 1365-1379.
 • Halpin, A. W. (1966). Theory and Research in Administration. Oxford, England: Macmillan.
 • Hornsby, J. S., Kuratko, D. F. & Zahra, S. A. (2002). Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a Measurement Scale. Journal of Business Venturing, 17 (3), ss.253-273.
 • İşcan, Ö. F. ve Karabey, C. N. (2007). Örgüt İklimi İle Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 6 (2), ss.103-116.
 • İraz R. ve Altınışık, İ. (2016). Örgüt içi faktörlerin yenilik ve yaratıcılık performansına etkisi: hizmet sektöründe bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 11, ss.114-132.
 • Kayhan, T. (2005). Girişimcilik iklimi ve yenilik performansına etkileri. Yüksek lisans tezi. Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Kiper, M. (2013). Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi. TTGV (2).
 • Koys, D. J. & DeCotiis, T. A. (1991). Inductive Measures of Psychological Climate. Human Relations, 44 (3), 265-285.
 • Litwin, G. H. & Stinger, R. A. (1968). Motivation and Organizational Climate. New York: Simon & Schuster.
 • Luo, Y., Cao, Z., Yin, L., Zhang, H. & Wang, Z. (2018). Relationship between Extraversion and Employees’ Innovative Behavior and Moderating Effect of Organizational Innovative Climate. NeuroQuantology, 16 (6).
 • Luthans, B. Baack, D. & Taylor, L. (1987). Organizational Commitment: Analysis of antecedents, Human Relations, XXXX (4): 219-236.
 • Moran, E. T. & Volkwein, J. F. (1992). The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate. Human Relations, 45 (1), 19-47.
 • Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D. & Sanz-Valle, R. (2016). Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies. Revista Latinoamericana de Psicología, 48 (1), 30-41.
 • Naktiyok A. (2007). Yenilik yönelimi ve örgütsel faktörler. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (2), ss.211-230.
 • OECD, EUROSTAT. (2006). Oslo Kılavuzu yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeler, 3. Baskı, TÜBİTAK, Şubat.
 • Özbağ, G. K. (2012). Örgüt ikliminin yeniliğe destek algısı üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 27 (2), ss.145-161.
 • Payne, R. L. & Mansfield, R. (1973). Relationships of perceptions of organizational climate to organizational structure, context, and hierarchical position. Administrative Science Quarterly, 515-526.
 • Popa, I. L., Preda, G. & Boldea, M. (2010). A theoretical approach of the concept of innovation. Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceedings, 151.
 • Pritchard, R. D. & Karasick, B. W. (1973). The effects of organizational climate on managerial job performance and job satisfaction. Organizational behavior and human performance, 9(1), 126-146.
 • Ren, F. & Zhang, J. (2015). Job stressors, organizational innovation climate, and employees’ innovative behavior. Creativity Research Journal, 27 (1), ss.16-23.
 • Schneider, B. (1975). Organizational climates: An essay. Personnel Psychology, 28, 447-479.
 • Schneider, B. & Reichers, A. E. (1983). On the etiology of climates. Personnel psychology. 36 (1), 19-39.
 • Sethibe, T. Steyn, R. (2016). Organizational climate, innovation and performance: A systematic review. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 2 (2), ss.161-174.
 • Shanker, R., Bhanugopan, R., Van der Heijden, B. I. & Farrell, M. (2017). Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior. Journal of vocational behavior, 100, ss.67-77.
 • Suliman, A. M. T. (2001). Are we ready to innovate? Work climate-readiness to innovate relationship: the case of Jordan. Creativity and Innovation Management, 10 (1):49-59.
 • Tagiuri, R., Litwin, G. H. & Barnes, L. B. (1968). Organizational climate: Explorations of a concept. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
 • Temiz, Ü. (2016). Destekleyici örgüt iklimi ve psikolojik sermayenin yenilikçilik eğilimine etkisi : Görgül bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Türk Hava Kurumu, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: Ostim imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 65 (02), ss.196-218.
 • Türk Dil Kurumu Sözlük, www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 07.03.2019)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5467-9782
Yazar: Derya GÜL ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 28 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler597659, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {335 - 356}, doi = {}, title = {ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {GÜL ÖZTÜRK, Derya} }
APA GÜL ÖZTÜRK, D . (2019). ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Hassasiyetler , 6 (12) , 335-356 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/597659
MLA GÜL ÖZTÜRK, D . "ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 335-356 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/51005/597659>
Chicago GÜL ÖZTÜRK, D . "ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 335-356
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Derya GÜL ÖZTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 356 VL - 6 IS - 12 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Derya GÜL ÖZTÜRK %T ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD GÜL ÖZTÜRK, Derya . "ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Hassasiyetler 6 / 12 (Aralık 2019): 335-356 .
AMA GÜL ÖZTÜRK D . ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 335-356.
Vancouver GÜL ÖZTÜRK D . ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MEDİKAL SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(12): 356-335.