Yıl 2017, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 203 - 254 2017-04-15

Socio-Economic Problems of International Students and Some Remedies (Sakarya University Case)
Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)

Fatih YARDIMCIOĞLU [1] , Furkan BEŞEL [2] , Fatih SAVAŞAN [3]


Thanks to the changes brought about by globalization we observe considerable increase in the size of student exchange amongst countries. Countries try to attract more international students not only due to their likely contributions to national economies but also prestige and added value created by being human capital accumulating country. On the other hand, the problems faced by international students should be carefully studied. This paper aims to determine those socioeconomic problems using Sakarya University case. Utilizing a survey questionnaire and semi-structured interviews, it first unveils why students choose Turkey to study and then identifies issues faced under the categories health, culture, economic, psychologic, academic and social. This study also puts forward remedies to the problems to some extent.

Küreselleşmenin eğitim alanında gerçekleştirdiği değişimin sonucu uluslararası öğrenci dolaşımının boyutları artmıştır. Uluslararası öğrencilerin gittikleri ülke ekonomilerine sağladıkları katkılar yanında sağladığı prestij ve beşeri sermayeyi oluşturan taraf olmanın sağladığı sosyokültürel avantajlar dolayısıyla tüm ülkeler bu gelişmeden pay alma çabası içerisine girmiştir. Öte yandan uluslararası öğrencilerin uyum sorunları üzerinde önemle durulması gereken bir alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler örneği üzerinden sosyo-ekonomik problemlerinin tespit edilmesidir. Anket yönteminden ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılarak yapılan çalışmada ilk olarak öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri araştırılmış, daha sonra öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri arkadaşlık, sağlık, kültürel, ekonomik, psikolojik, akademik ve sosyal sorunlar başlıkları altında araştırılmıştır. Çalışmada öğrencilerin arkadaşlık, sağlık, kültürel, ekonomik, psikolojik, akademik ve sosyal sorunlarla ilgili yaşadığı problemlere karşı çözüm önerileri sunulmuştur.

 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım, (2010), “Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı”, Sakarya Yayıncılık.
 • Alyılmaz, Semra, Nurşat Biçer ve İsmail Çoban (2015), “Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe Ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı:4/1, ss.328-338.
 • Arambewela, Rodney ve John Hall (2009), “An empirical model of international student satisfaction”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Cilt:21, Sayı:4, ss.555-569.
 • Babadağ, Burcu, İlkay Çulha ve Nedime Köşgeroğlu (2014), “Bir Sağlık Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Alanında Karşılaştığı Sorunların Belirlenmesi”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 3(1), ss.622-631.
 • Bayraktaroğlu, Serkan ve Lale Mustafayeva (2010), “Türk Yüksek Öğretim Sistemi ve Türk Dünyası İlişkileri: Sakarya Üniversitesi’nde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Örneği”, Journal of Azerbaijani Studies, ss. 223-239.
 • Beltekin, Nurettin ve Somayyeh Radmard (2013), “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerinin Üniversiteye İlişkin Görüşleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:43, ss.250-269.
 • Biçer, Nurşat, İsmail Çoban ve Sıddık Bakır (2014), “Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:29, ss.125-135.
 • Can, Niyazi (1996), “Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Örgütsel Yapı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:7, ss.503-512.
 • Coşkunserçe, Ozan ve Suzan Duygu Bedir Erişti (2017), “Uluslararası Öğrencilerin Kültürel Uyum Sürecine Yönelik Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Çevrimiçi Oryantasyon Uygulamasının Geliştirilmesi”, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, ss.83-104.
 • Çağlar, Ali (1999), “Türk Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrencilerinin Sorunları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:32, Sayı:4, ss.133-169.
 • Çetin, Turhan, Ufuk Karakuş ve Bülent Aksoy (2012), “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Turizm ve Türkiye’nin Turizm Değerlerine İlişkin Algıları”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5(3), ss.180-196.
 • Çöllü, E. Fazıl ve Y. Emre Öztürk (2010), “Türk Cumhuriyetleri, Türk Ve Akraba Topluluklarından Türkiye’ye Yüksek Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilerin Uyum Ve İletişim Sorunları (Konya Selçuk Üniversitesi Örneği)”, Journal of Azerbaijani Studies, ss. 284-292.
 • Evans, Catrin ve Keith Stevenson (2011), “The experience of international nursing students studying for a PhD in the U.K: A qualitative study”, BMC Nursing, Cilt: 10:11, ss.1-13.
 • Gökalp, Murat (2012), “19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Türk Ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:39, ss.139-152.
 • Göver, İbrahim Hakan ve Hasan Yavuzer (2015), “Kayseri’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam Algısı”, Turkish Studies, Cilt:10/2, ss.1025-1050.
 • Güçlü, Nezahat (1996), “Yabancı Öğrencilerin Uyum Problemleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:12, ss.101-110.
 • Güleç, İsmail ve Bekir İnce (2013), “Türkçe Öğrenen Yabancıların Günlük Yaşama İlişkin Kültürel Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Sakarya University Journal of Education, Cilt:3/3, ss.95-106.
 • Gülnar, Birol (2011), “Yabancı Öğrencilerde Kültürleşme ve Medya Kullanımı”, Global Media Journal, Cilt: 2, Sayı: 3, ss.51-68.
 • Hellsten, Meeri ve Anne Prescott (2004), “Learning at University: The International Student Experience”, International Education Journal, Cilt:5, Sayı:3, ss.344-351.
 • Jenkins, John R. ve Fred Galloway (2009), “The adjustment problems faced by international and overseas Chinese students studying in Taiwan universities: a comparison of student and faculty/staff perceptions”, Asia Pacific Education Review, Sayı:10, ss.159-168.
 • KB (T.C. Kalkınma Bakanlığı) (2014), “Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi”, Kalkınma Araştırma Merkezi, Ekim 2014.
 • Kesten, Alper, Kasım Kıroğlu ve Cevat Elma (2010), “Language and Education Problems of International Students in Turkey”, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:24, ss.65-85.
 • Kıroğlu, Kasım, Alper Kesten ve Cevat Elma (2010), “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo- Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, ss.26-39.
 • Köylü, Mustafa (2001), “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Hakkındaki Düşünce, Sorun ve Beklentileri”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı:12-13, ss.131-153.
 • Kumcağız, Hatice, Rahim Dadashzadeh ve Kamil Alakuş (2016), “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:35(2), ss.37-50.
 • Lee, Jenny J. ve Charles Rice (2007), “Welcome to America? International student perceptions of discrimination”, Higher Education, Sayı:53, ss.381-409.
 • Musaoğlu, Büşra Nur (2016), "Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyon Süreci", Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Nisan 2016, s. 12-24.
 • OECD (2014), Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en (Erişim 01.12.2016).
 • OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en (Erişim 01.12.2016).
 • Otrar, Mustafa, Halil Ekşi, Bülent Dilmaç ve Ahmet Şirin (2002), “Türkiye’de Öğrenim Gören Türk ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başaçıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi, Cilt:2/2.
 • Öner, Mutlu, Alpaslan İnce, Muammer Özbebit ve Mete Sipahioğlu (2011), “Türkiye’de Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükseköğretime Geçiş Problemleri”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, Cilt:3, Bölüm: XII, ss.1700-1709.
 • Özkan, Gökhan ve Meltem Acar Güvendir (2015), “Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Durumları: Kırklareli Ve Trakya Üniversiteleri Örneği”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:15(1), ss.174-190.
 • Paksoy, H. Mustafa, Sadettin Paksoy ve Mehmet Özçalıcı (2012), “Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Sorunları: GAP Bölgesi Üniversiteleri Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2(2), ss.85-94.
 • Savaşan, Fatih (2015), “Renkli Kampüsler”, PESA Görüş Yazısı, Şubat 2015. http://www.pesa.org.tr (Erişim 01.12.2016).
 • Şahin, Münir ve Hasan Demirtaş (2014), “Üniversitelerde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri, Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:204, ss.88-114.
 • Tok, Mehmet ve Musa Yıgın (2013), “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması”, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, Sayı:8, ss.132-147.
 • Toker, Fevzi, Cemali Çankaya ve Mehmet Doğan (2003), “Uludağ Ünivesitesinde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Türk Öğrencilerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:XVII, Sayı:1, ss.219-233.
 • Traş, Zeliha ve Hudayar Cihan Güngör (2011), “Avrupa Ülkelerinden Gelen Türk Asıllı Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:25, ss.263-271.
 • Yılmaz, Oğuzhan (2015), “Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar”, TÜBAR-XXXVII-/2015-Bahar, ss.257-275.
 • Yiğit, Ruhi (2012), “Konya İlinde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Bir Kısım Değişkenler Bakımından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:27, ss.317-326.
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Fatih YARDIMCIOĞLU

Yazar: Furkan BEŞEL

Yazar: Fatih SAVAŞAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler308940, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi}, issn = {1306-7885}, eissn = {2602-3016}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {203 - 254}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.308940}, title = {Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Yardımcıoğlu, Fatih and Beşel, Furkan and Savaşan, Fatih} }
APA Yardımcıoğlu, F , Beşel, F , Savaşan, F . (2017). Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği) . Akademik İncelemeler Dergisi , 12 (1) , 203-254 . DOI: 10.17550/akademikincelemeler.308940
MLA Yardımcıoğlu, F , Beşel, F , Savaşan, F . "Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)" . Akademik İncelemeler Dergisi 12 (2017 ): 203-254 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler/issue/28937/308940>
Chicago Yardımcıoğlu, F , Beşel, F , Savaşan, F . "Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)". Akademik İncelemeler Dergisi 12 (2017 ): 203-254
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği) AU - Fatih Yardımcıoğlu , Furkan Beşel , Fatih Savaşan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.308940 DO - 10.17550/akademikincelemeler.308940 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 254 VL - 12 IS - 1 SN - 1306-7885-2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.308940 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.308940 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği) %A Fatih Yardımcıoğlu , Furkan Beşel , Fatih Savaşan %T Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği) %D 2017 %J Akademik İncelemeler Dergisi %P 1306-7885-2602-3016 %V 12 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.308940 %U 10.17550/akademikincelemeler.308940
ISNAD Yardımcıoğlu, Fatih , Beşel, Furkan , Savaşan, Fatih . "Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)". Akademik İncelemeler Dergisi 12 / 1 (Nisan 2017): 203-254 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.308940
AMA Yardımcıoğlu F , Beşel F , Savaşan F . Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği). Akademik İncelemeler Dergisi. 2017; 12(1): 203-254.
Vancouver Yardımcıoğlu F , Beşel F , Savaşan F . Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği). Akademik İncelemeler Dergisi. 2017; 12(1): 203-254.
IEEE F. Yardımcıoğlu , F. Beşel ve F. Savaşan , "Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)", Akademik İncelemeler Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 203-254, Nis. 2017, doi:10.17550/akademikincelemeler.308940