Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 12 - 25, 25.06.2019

Öz

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). “Özel Okullarda ve Devlet Okullarında Çalışan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzakta Eğitime Karşı Tutumlarının Belirlenmesi” (Yüksek Lisans Tezi) Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Altaş, N. (2016) “Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları” Değerler Eğitimi Dergisi 14 (31): 7-42,
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2) 36-46.
 • Birinci, K (2010). Uzaktan Eğitim ve Din Öğretiminde Bir Uygulama Örneği: İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM). (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Bolliger D. U., Halupa C (2012). Student Perceptions Of Satisfaction And Anxiety In An Online Doctoral Program. Distance Education, 33(1), 81–98.
 • Bower, B. L., Kamata, A. (2000). Factors influencing student satisfaction with online courses. Academic Exchange Quarterly 4(3), 52-56.
 • Coşkun, H (2009). Etkileşim Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12 (23): 41-49
 • Çengel .(2014). Uzaktan Eğitimde Öğrenci Başarı ve Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.
 • Dağ, M. (2013). İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programlarında Kur’ an Dersi – Müfredat, Materyal Hazırlama ve Karşılaşılan Sorunlar. Ekev Akademi Dergisi 17 (55): 37-54
 • Demir A.T, Güzelel S, Aşkın T, (2015). BÖTE Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Düzeylerinin Ölçülmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitimi Bilimsel Araştırmaya Giriş Dersi
 • Demir Y. Kutlu M. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Etkileşim Kaygısı İle Mutluluk Arasındaki İlişki: Yalnızlığın Aracı Rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1): 195-210
 • Eren Gümüş, A. (2006). Sosyal Kaygının Benlik Saygısına ve İşlevsel Olmayan Tutumlara Göre Yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (26): 63-75.
 • Eren-Gümüş, A. (2006). Sosyal kaygının benlik saygısına ve işlevsel olmayan tutumlara göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 63-75.
 • Eriş, Y., İkiz, F.E. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki ve kişisel değişkenlerin etkileri. Turkish Studies, 8(6), 179-183.
 • Eygü H, Karaman S (2013). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi 3 (1): 36-59
 • Fernandez, K. C., Levinson, C. A. ve Rodebaugh, T. L. (2012). Profiling Predicting Social Anxiety from Facebook Profiles. Social Psychological and Personality Science, 3(6), 706-713.
 • Fotiadou A. Angelaki C. Mavroidis I. (2017). Learner Autonomy As A Factor of The Learnıng Process in Distance Education. European Journal of Open, Distance and e‐Learning 20 (1), 95-110
 • Horzum M.B (2003). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının İnternet Destekli Eğitime Yönelik Düşünceleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6: 246-262
 • İşman A. (2011). Uzaktan Eğitim. 4. baskı Ankara Pegem Akademi s. 36.
 • Kashdan, T. B. (2004). The Neglected Relationship Between Social İnteraction Anxiety and Hedonic Deficits: Differentiation From Depressive Symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 18(5): 719-730.
 • Kashdan, T.B. (2007). Social anxiety spectrum and diminished positive experiences: Theoretical synthesis and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 27, 348–365.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara Pegem A Yayıncılık.
 • Kaymakcan R., Meydan H., Telli A., Cevherli K. (2013). Paydaşlarına Göre İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının Değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26): 71-110.
 • Kaymakcan R., Meydan H., Telli A., Cevherli K. (2014). İlahiyat Lisans Tamamlama Programının Verimliliği Üzerine Olgusal Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(26): 43-62.
 • Kışla, T. (2016). Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ege Eğitim Dergisi, (17) 1: 258-271
 • Olugbemiro J. J., Jannette K. (1992). Students' Anxiety in Learning Through Distance Education. Distance Education CentreUniversity of Southern Queensland
 • Özgür, H. (2013). Öğretmen adaylarının sosyal ağ bağımlılığı, etkileiim kaygısı ve yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 667-690.
 • Özmen, Z.M. (2010). Bir Lisansüstü Öğrencisinin Telekonferans ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Dersindeki Deneyimleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2): 217-232.
 • Rachman, S., Gruter-Andrew, J., Shafran, R. (2000). Post-event processing in social anxiety. Behaviour Research and Therapy, 38, 611–617.
 • Russell, G., Shaw, S. (2006).What is the impact of social anxiety on student well-being and learning?. Social anxiety teaching fellowship report. University of Plymouth. England.
 • Teachman, B.A., Allen, J.P. (2007.) Development of social anxiety: Social interaction predictors of implicit and explicit fear of negative evaluation. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 63–78.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. İstanbul Nobel Yayın Dağıtım Yayınları.
 • Ülkü S. (2018). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yaycı, L. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Empatik Eğilim ve Etkileşim Kaygısı Arasındaki İlişki. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(18), 221-238.
 • Yenilmez K., Balbağ M. Z., Turgut M. (2017). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 91-107.

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Etkileşim Kaygıları ve Uzaktan Eğitime Dönük Tutumları

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 12 - 25, 25.06.2019

Öz

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitim ilahiyat lisans tamamlama öğrencilerinin uzaktan eğitime dönük tutumları ve izlenme kaygı düzeylerini betimlemektir. Araştırma betimsel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi uzaktan eğitim ilahiyat lisans tamamlama programına devam eden 117 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri etkileşim kaygı ölçeği (iç tutarlılık katsayısı=0.91) ve uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği (iç tutarlılık katsayısı=0.89) kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler aritmetik ortalama, standart sapma, t, Anova ve Pearson r korelasyon testleri kullanılarak analizler edilmiştir. Araştırma sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin etkileşim kaygı düzeyleri orta düzeydedir. Kadın ve erkek uzaktan eğitim öğrencileri etkileşim kaygı düzeyleri ile uzaktan eğitime dönük tutumları benzerdir. Uzaktan Eğitim İLİTAM öğrencilerinin etkileşim kaygı düzeyleri yaşa göre farklılaşmamaktadır. Öğrencilerin uzaktan eğitime dönük tutumları yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde değişmekte, 20-29 yaş grubundaki öğrencilerin tutumları, diğer yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Öğrencilerin etkileşim kaygı düzeyleri ile uzaktan eğitime dönük tutumları arasında negatif yönlü küçük bir ilişki olmakla birlikte, bu ilişki anlamlı değildir. 

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). “Özel Okullarda ve Devlet Okullarında Çalışan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzakta Eğitime Karşı Tutumlarının Belirlenmesi” (Yüksek Lisans Tezi) Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Altaş, N. (2016) “Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları” Değerler Eğitimi Dergisi 14 (31): 7-42,
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2) 36-46.
 • Birinci, K (2010). Uzaktan Eğitim ve Din Öğretiminde Bir Uygulama Örneği: İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM). (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Bolliger D. U., Halupa C (2012). Student Perceptions Of Satisfaction And Anxiety In An Online Doctoral Program. Distance Education, 33(1), 81–98.
 • Bower, B. L., Kamata, A. (2000). Factors influencing student satisfaction with online courses. Academic Exchange Quarterly 4(3), 52-56.
 • Coşkun, H (2009). Etkileşim Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12 (23): 41-49
 • Çengel .(2014). Uzaktan Eğitimde Öğrenci Başarı ve Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.
 • Dağ, M. (2013). İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programlarında Kur’ an Dersi – Müfredat, Materyal Hazırlama ve Karşılaşılan Sorunlar. Ekev Akademi Dergisi 17 (55): 37-54
 • Demir A.T, Güzelel S, Aşkın T, (2015). BÖTE Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Düzeylerinin Ölçülmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitimi Bilimsel Araştırmaya Giriş Dersi
 • Demir Y. Kutlu M. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Etkileşim Kaygısı İle Mutluluk Arasındaki İlişki: Yalnızlığın Aracı Rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1): 195-210
 • Eren Gümüş, A. (2006). Sosyal Kaygının Benlik Saygısına ve İşlevsel Olmayan Tutumlara Göre Yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (26): 63-75.
 • Eren-Gümüş, A. (2006). Sosyal kaygının benlik saygısına ve işlevsel olmayan tutumlara göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 63-75.
 • Eriş, Y., İkiz, F.E. (2013). Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki ve kişisel değişkenlerin etkileri. Turkish Studies, 8(6), 179-183.
 • Eygü H, Karaman S (2013). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi 3 (1): 36-59
 • Fernandez, K. C., Levinson, C. A. ve Rodebaugh, T. L. (2012). Profiling Predicting Social Anxiety from Facebook Profiles. Social Psychological and Personality Science, 3(6), 706-713.
 • Fotiadou A. Angelaki C. Mavroidis I. (2017). Learner Autonomy As A Factor of The Learnıng Process in Distance Education. European Journal of Open, Distance and e‐Learning 20 (1), 95-110
 • Horzum M.B (2003). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının İnternet Destekli Eğitime Yönelik Düşünceleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6: 246-262
 • İşman A. (2011). Uzaktan Eğitim. 4. baskı Ankara Pegem Akademi s. 36.
 • Kashdan, T. B. (2004). The Neglected Relationship Between Social İnteraction Anxiety and Hedonic Deficits: Differentiation From Depressive Symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 18(5): 719-730.
 • Kashdan, T.B. (2007). Social anxiety spectrum and diminished positive experiences: Theoretical synthesis and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 27, 348–365.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara Pegem A Yayıncılık.
 • Kaymakcan R., Meydan H., Telli A., Cevherli K. (2013). Paydaşlarına Göre İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının Değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26): 71-110.
 • Kaymakcan R., Meydan H., Telli A., Cevherli K. (2014). İlahiyat Lisans Tamamlama Programının Verimliliği Üzerine Olgusal Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(26): 43-62.
 • Kışla, T. (2016). Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ege Eğitim Dergisi, (17) 1: 258-271
 • Olugbemiro J. J., Jannette K. (1992). Students' Anxiety in Learning Through Distance Education. Distance Education CentreUniversity of Southern Queensland
 • Özgür, H. (2013). Öğretmen adaylarının sosyal ağ bağımlılığı, etkileiim kaygısı ve yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 667-690.
 • Özmen, Z.M. (2010). Bir Lisansüstü Öğrencisinin Telekonferans ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Dersindeki Deneyimleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2): 217-232.
 • Rachman, S., Gruter-Andrew, J., Shafran, R. (2000). Post-event processing in social anxiety. Behaviour Research and Therapy, 38, 611–617.
 • Russell, G., Shaw, S. (2006).What is the impact of social anxiety on student well-being and learning?. Social anxiety teaching fellowship report. University of Plymouth. England.
 • Teachman, B.A., Allen, J.P. (2007.) Development of social anxiety: Social interaction predictors of implicit and explicit fear of negative evaluation. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 63–78.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. İstanbul Nobel Yayın Dağıtım Yayınları.
 • Ülkü S. (2018). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yaycı, L. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Empatik Eğilim ve Etkileşim Kaygısı Arasındaki İlişki. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(18), 221-238.
 • Yenilmez K., Balbağ M. Z., Turgut M. (2017). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 91-107.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma ARSLAN Bu kişi benim
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3549-7841


Özgen KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4359-5692
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 16 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 29 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Arslan, F. & Korkmaz, Ö. (2019). İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Etkileşim Kaygıları ve Uzaktan Eğitime Dönük Tutumları . Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 12-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef/issue/46334/566504