Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 86 - 98 2019-12-20

Öğretmen Adaylarının Özgüvenleri ile Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahmet ÇOKLAR [1] , Mahmut ÇALIŞKAN [2]


Bu çalışmada öğretmen adayların özgüvenleri ile teknoloji kullanımları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmada 345 kişilik çalışma gurubu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öz güven düzeylerini belirlemek için Akın (Akın, 2007;) tarafından geliştirilen “Öz Güven Ölçeği” ile öğretmen adaylarının teknoloji tutumlarını belirlemek için Şad ve Nalçacı (Şad ve Nalçacı,2015;) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının özgüven ve BİT yeterlilik algılarının cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde istatistiki açıdan anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının özgüven ve BİT yeterlilik algılarının aylık ortalama gelir değişkeni açısından incelendiğinde ise özgüven açısından farklılaştığı fakat BİT yeterlilik açısından anlamlı farklılığın bulunmadığı gözlenmiştir.  Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının özgüven düzeyleri ve BİT yeterlilik algıları arasında olumlu ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Özgüveni yüksek öğretmen adaylarının BİT kullanım yeterlilik algılarının yüksek olduğu ve daha emin ve kendilerine güvenen, teknolojik sistemleri daha kolay kullandıkları, BİT kullanımını daha kolay öğrendikleri sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçları incelenmiş bu sonuçlar doğrultunda tartışma yapılmış ve uygulamaya dönük öneriler getirilmiştir.
Özgüven, BİT yeterlik algısı, Öğretmen adayları
  • Akın, A. (2007). Öz-güven Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 167-176.Aksoy, H.H. Uluslararası Karşılaştırma Ölçütlerinin Kullanımı ve Türkiye. Eğitim Bilim Toplum. Cilt 1, Sayı 1. Kış Sayısı . Ankara. [2003]. Ss.51-60.Altunçekiç, Alper, Süleyman Yaman ve Özlem Koray (2005), “Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, ss. 93-102.Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Arastırmalar Dergı̇si, 16 (1), 108-114.Erdemir, N., Bakırcı, H. & Eyduran E.(2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi KullanabilmeErtürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.Fidan, N. (1977) Eğitimde Yeni Kavramlar ve lkeler.Ankara:Tekışık Matbaası..Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edt.). New York: McGram-Hill Companies.Franken, R.E. (1988). Human motivation (Second Ed.), Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company. Komis, V., Ergazakia, M, & Zogzaa, V. (2007). Comparing computer-supported dynamic modeling and ‘paper & pencil’ concept mapping technique in students’ collaborative activity. Computers & Education, 49(4), 991-1017.McCannon, M., Simon, Crews, T. B. (2000). Assessing the technology needs of elementary school teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 8(2), 111-121.Özgüvenlerinin Tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3).SAYAN, H. (2016). Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımı. 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 5(13), 67-83.Simon, Y. R. (1983). Pursuit of happiness and lust for powerin technological society. InC.Soner, O. (1995). “Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler”. Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Şad, S.N. & Nalçacı, Ö.İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177- 197.Timur, B., Yılmaz, Ş. ve Timur, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Özyeterlik İnançları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 165-174.Tokinan, B. Ö. (2008). Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Öz-yeterlik ve Dans Performansı Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1).Uysal, Meral; S. Özsoy, F. Sayılan, R. Günlü, S. Güngör, H. H. Aksoy, L. Ünal. (2003). “Eğitimde Demokratikleşme”. Eğitim Sen. Eğitim Yönetimi ve Üniversitede Demokratik Yapılanma Sempozyumu. Eğitim Sen Yayınları, Ankara, 2003. Ss. 15-55.WYLIE. R (1961) The Self Concept. University of Nebraska Press, Lincoln
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9210-4779
Yazar: Ahmet ÇOKLAR
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3135-6248
Yazar: Mahmut ÇALIŞKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 27 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2019

APA Çoklar, A , Çalışkan, M . (2019). Öğretmen Adaylarının Özgüvenleri ile Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 86-98 . DOI: 10.38151/akef.578807