Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

3B Tasarımların Fiziksel Materyallerle Desteklenmesinin Akademik Başarı, Ders Tutum veMotivasyonuna Etkisi*

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 181 - 193, 28.12.2020

Öz

Bu çalışmada 3B yazıcıları merkezine alarak 3B dijital materyallere ek olarak fiziksel materyal kullanımının akademik başarı, ders tutum ve motivasyona etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılda Konya ili Meram ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf toplam 35 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrenciler sadece 3B dijital materyal kullanılan 16 öğrencinin yer aldığı kontrol grubu ve 3B dijital ve fiziksel materyal kullanılan 19 öğrencinin yer aldığı deney grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Uygulamada deney ve kontrol grubunda işlenen ders kapsamında kendi tasarımlarını yaparak öğretmene ulaştırmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda dijital materyallere ek olarak fiziksel materyallerin bir sonraki hafta öğrencilere gösterildiği grupta akademik başarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında Teknoloji ve Tasarım dersine yönelik motivasyona göre anlamlı bir fark bulunmamasına karşın; deney grubu öğrencilerinin derse yönelik tutumlarının kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı ve olumlu bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Bonfield, C. A., Salter, M., Longmuir, A., Benson, M., & Adachi, C. (2020). Transformation or evolution?: Education 4.0, teaching and learning in the digital age. Higher Education Pedagogies, 5(1), 223-246.
 • Bowyer, A. (2014). 3D printing and humanity's first imperfect replicator. 3D printing and additive manufacturing, 1(1), 4-5.
 • Bull, G., Haj-Hariri, H., Atkins, R., & Moran, P. (2015). An educational framework for digital manufacturing in schools. 3D Printing and Additive Manufacturing, 2(2), 42-49.
 • Chen, M., Zhang, Y., & Zhang, Y. (2014). Effects of a 3D printing course on mental rotation ability among 10-year-old primary students. International Journal of Psychophysiology, 2(94), 240.
 • Chery, D., Mburu, S., Ward, J., & Fontecchio, A. (2015, October). Integration of the Arts and Technology in GK-12 Science Courses. In 2015 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)(pp. 1-4). IEEE.
 • Chien, Y. H. (2017). Developing a pre-engineering curriculum for 3D printing skills for high school technology education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(7), 2941-2958.
 • Dede, Y., & Yaman, S. (2008). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19-37.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Gordon, G. & Cowen, R. (2017). Why spatial intelligence is important and how to help develop it with 3d printing. 27 Mayıs 2019 tarihinde https://www.makersempire.com/spatial-intelligence-important-help-students-develop-3d-printing/ adresinden erişilmiştir.
 • Helge Bøhn, J. (1997). Integrating rapid prototyping into the engineering curriculum-a case study. Rapid Prototyping Journal, 3(1), 32-37.
 • Helge Lim, K. H. A., Loo, Z. Y., Goldie, S. J., Adams, J. W., & McMenamin, P. G. (2016). Use of 3D printed models in medical education: A randomized control trial comparing 3D prints versus cadaveric materials for learning external cardiac anatomy. Anatomical sciences education, 9(3), 213-221.
 • Hollenbeck, R., & Fey, J. (2009). Contemporary curriculum issues: Technology and Mathematics in the Middle Grades. Mathematics Teaching in the Middle School, 14(7), 430-435.
 • Horowitz, S. S., & Schultz, P. H. (2014). Printing space: Using 3D printing of digital terrain models in geosciences education and research. Journal of Geoscience Education, 62(1), 138-145.
 • Huleihil, M. (2017). 3D printing technology as innovative tool for math and geometry teaching applications. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 164, No. 1, p. 012023). IOP Publishing.
 • Junte, J. (2017). 3D Printing And Additive Manufacturing – The Implications For OSH. European Agency for Safety and Health at Work Discussion Paper. 10 Mayıs 2019 tarihinde https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view adresinden alınmıştır.
 • Kostakis, V., Niaros, V., & Giotitsas, C. (2015). Open source 3D printing as a means of learning: An educational experiment in two high schools in Greece. Telematics and informatics, 32(1), 118-128.
 • Krassenstein, B. (2015). What is 3D Printing & How Do 3D Printers Work? — A Guide. 10 Mayıs 2019 tarihinde https://3dprint.com/82272/what-3d-printing-works/ adresinden alınmıştır.
 • Kuzu Demir, E. B., Çaka, C., Tuğtekin, U., Demir, K., İslamoğlu, H., Kuzu, A. (2016). Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojilerinin Eğitim Alanında Kullanımı: Türkiye’deki Uygulamalar. Ege Eğitim Dergisi, 17 (2), 481-503.
 • Kwon, H. (2017). Effects of 3D Printing and Design Software on Students' Overall Performance. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 18(4), 37-42. Lacey, G. (2010). 3D printing brings designs to life. Tech Directions, 70(2), 17-26.
 • Minetola, P., Iuliano, L., Bassoli, E., & Gatto, A. (2015). Impact of additive manufacturing on engineering education–evidence from Italy. Rapid Prototyping Journal, 21(5), 535-555
 • Nemorin, S., & Selwyn, N. (2017). Making the best of it? Exploring the realities of 3D printing in school. Research Papers in Education, 32(5), 578-595.
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ilkogretim Online, 7(3), 627-639.
 • Özsoy, K. (2018). Üç Boyutlu (3B) Yazıcı Teknolojisinin Eğitimde Uygulanabilirliği: Senirkent MYO Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2), 111-123.
 • Peels, J. (2017). 3D printing in education: How can 3D printing help students?. 23 Mayıs 2019 tarihinde https://3dprint.com/165585/3d-printing-in-education/ adresinden erişilmiştir.
 • Sezer, H., & Şahin H. (2016). 3D Baskı Materyalinin Eğitimde Kullanımı: QUA VADIS?. Tıp Eğitimi Dünyası, 15(46), 5-13.
 • Sezer, S. (2005). Öğrencinin akademik başarısının belirlenmesinde tamamlayıcı değerlendirme aracı olarak rubrik kullanımı üzerinde bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 61-69.
 • Smith, C. F., Tollemache, N., Covill, D., & Johnston, M. (2018). Take away body parts! An investigation into the use of 3D‐printed anatomical models in undergraduate anatomy education. Anatomical sciences education, 11(1), 44-53.
 • Togay, A., Güneş, S., Coşkun, M., & Gedik, E. (2017). The case of digital design and fabrication lab in product design education; Gazi Dlab.
 • Tu, J. C., & Chiang, Y. H. (2016). The Influence of Design Strategy of Peer Learning on 3-D Software Learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(5), 1263-1271.
 • Yılmaz, M., & Algil, M. (2018). Matematik Öğretim Materyallerinin 3d Yazıcılarla Üretimi ve Eğitimciye Sağladığı Katkılar. Journal of Awareness, 3(4), 41-52.
 • Zhang, C., Anzalone, N. C., Faria, R. P., & Pearce, J. M. (2013). Open-source 3D-printable optics equipment. PloS One, 8(3), 1-13.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Naci ÇOKLAR (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9210-4779
Türkiye


Esra ÇEKİRGE Bu kişi benim
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 2 Ekim 2020
Kabul Tarihi 23 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çoklar, A. N. & Çekirge, E. (2020). 3B Tasarımların Fiziksel Materyallerle Desteklenmesinin Akademik Başarı, Ders Tutum veMotivasyonuna Etkisi* . Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 181-193 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef/issue/58853/848926

17875178261788121359