Yıl 2018, Cilt , Sayı 30, Sayfalar 31 - 50 2018-12-28

Popüler Kültür ve Kültür Endüstrisi Bağlamında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ Program Formatına Yönelik Eleştirel Bir Analiz
A Critical Analysis for The Program Format ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ (Turkey’s Got Talent) In The Context of Popular Culture and Culture Industry

Ali Murat KIRIK [1]


Uzağı yakına getirmeyi sağlayan televizyon; çağımızın en önemli kitle iletişim araçları arasında yer almaktadır. Gerek görsel, gerekse de işitsel boyutu nedeniyle, her yaştan her kesimden izleyiciye hitap edecek içerikleri bünyesinde barındırmaktadır. Televizyon aracılığıyla farklı kültürler, ideolojiler, bakış açıları, yaşam tarzları sunulmakta; bu sayede toplumsal dönüşüm meydana gelmektedir. Sosyolojik ve psikolojik etkileri de bulunan televizyonun geniş bir program yelpazesi bulunmaktadır. İnternet teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte etkileşimli bir yapıya dönüşen televizyon bu sayede popülaritesini arttırarak devam ettirmiş, farklı program formatları ortaya çıkmıştır. Özellikle Türkiye’de ithal formatlı televizyon programları sayısını her geçen gün arttırarak devam ettirmektedir. Nitekim bu programlar aynı zamanda popüler kültüre hizmet etmekte ve toplumsal yozlaşmaya adeta zemin hazırlamaktadır. Bu programlardan en dikkat çekici olanı ise “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmadır. 2009 yılından itibaren Türkiye’de izlenme rekorları kıran bu yarışma programının orijinali ise “Got Talent” ismiyle birçok ülkede yayınlanmaktadır. Her yaştan her kesimden izleyicinin beğenisini ve dikkatini çeken Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışmada kültürün metalaştığı ve kapitalist unsurların sunulduğu görülmektedir. Hedonizm ve empati kavramlarının had safhaya ulaştığı programda jüri üyeleri de dikkat çekmekte, böylece topluma adeta başat bir kültür dayatılmaktadır. Bu çalışmada Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışma programı popüler kültür ve kültür endüstrisi kavramları eşliğinde derinlemesine irdelenecek, yarışmanın toplumsal değerler açısından taşıdığı önem eleştirel bir perspektiften geçirilecektir.

Television, bringing distance near, is among the most important mass media of our time. Thanks to its both visual and auditory dimension, it contains a content that will appeal to audiences from all ages and walks of life. Through television; different cultures, ideologies, perspectives, lifestyles are presented; so, the social transformation happens. The television, which has also sociological and psychological influences, has a wide range of programs. With the development of Internet technology, television has turned into an interactive structure and continued to increase its popularity by this means and different program formats have emerged. In particular, the number of imported-format television programs in Turkey continues to increase every passing day. As a matter of fact, these programs serve the popular culture at the same time and pave the way for social corruption. The most remarkable of these programs is the contest named "Yetenek Sizsiniz Türkiye (Turkey's Got Talent)." The original of this competition program, which has been breaking rating records since 2009 in Turkey, has been published in many countries with the name “Got Talent”. In the competition named "Yetenek Sizsiniz Türkiye", attracting the admiration and interest of audiences of all ages and from all walks of life, it is seen that the culture is commodified and capitalist elements are presented. Jurors have also been drawing attention in the program, in which the concepts of hedonism and empathy are at the highest level, so an almost dominant culture is imposed on the society. In this study, the competition program named Yetenek Sizsiniz Türkiye will be examined in depth in the presence of concepts of popular culture and the culture industry and the importance of competition in terms of social values ​​will be filtered from a critical perspective.

 • Acun Medya (2018). Yetenek Sizsiniz Türkiye, Erişim Adresi: https://yetenek-sizsiniz.acunn.com/, Erişim Tarihi: 16.07.2018.
 • Adorno, Theodor W. (2009). Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi (çev. Nihat Ünler, Mustafa Tüzel, Elçin Gen), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Aksaçlıoğlu, Ayşe Gül ve Yılmaz, Bülent (2007). Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi, Türk Kütüphaneciliği. 21(1): 3-28.
 • Alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan (1994). Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Aydoğan, Filiz (2004). Düşlerimizi Artık Televizyon Koruyor, Medya ve Popüler Kültür Üzerine Yazılar, İstanbul: Kapital Medya.
 • Baran, Tamer ve Baran, Serhat (2014). Televizyon Programları, Sembolik Tüketim ve Toplumsal Yansımaları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. (3): 171-175.
 • Bocock, Robert (2005). Tüketim (çev. İrem Kutluk), Ankara: Dost Yayınları.
 • Bosshart, Louis and Macconi, Ilaria (1998). “Defining “Entertainment”, Communication Research Trends. 18 (3): 3-6.
 • Bourdieu, Pierre (1999). On Television, New York: The New Press.
 • Curran, James P. (1997). “Medya ve Demokrasi”, Medya, Kültür, Siyaset (ed. Süleyman İrvan), Ankara: Ark Yayınları.
 • Çiğdem, A. Pınar (2005). “Popüler Kültür ve Popüler Tiyatro”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (8): 47-62.
 • Çoşgun, Melek (2012). “Popüler Kültür ve Tüketim Toplumu”, Batman University Journal of Life Sciences 1(1): 837-850.
 • Debord, Guy (1996). Gösteri Toplumu (çev. Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Erdoğan, İrfan (1998). “Gerbner’in Ekme Tezi ve Anlattığı Öyküler Üzerine Bir Değerlendirme”, Kültür ve İletişim. 1(2): 149-180.
 • Erdoğan, İrfan (2004). Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 5 (57): 1-18.
 • Esslin, Martin (1996). Dram Sanatının Alanı (çev. Özdemir Nutku), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Fiske, John (1999). Popüler Kültürü Anlamak, Ankara: Ark Yayınları.
 • Fiske, John (2010). Understanding Popular Culture, London, New York: Routledge.
 • Güngör, Nazife (1993). Popüler Kültür ve İktidar, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Horkheimer, Max, Adorno, Theodor W. (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği II (çev. Oğuz Özügül), İstanbul, Kabalcı Yayınevi.
 • Koluaçık, İhsan (2017). Eleştirel Teorisyenlerin Kültür Endüstrisi Kavramı Bağlamında Sanata ve Sinemaya Yaklaşımları, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi. 2(3): 135-156.
 • Mutlu, Erol (1991). Televizyonu Anlamak, Ankara, Gündoğan Yayınları.
 • Mutlu, Erol (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Oskay, Ünsal (2001). Müzik ve Yabancılaşma, İstanbul, Der Yayınları.
 • Storey, John (2000). Popüler Kültür Çalışmaları (çev. Koray Karaşahin), İstanbul: Babil Yayınları.
 • Tavşancıl, Ezel, Aslan, A. Esra (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Ankara, Epsilon Yayınları.
 • Uyguç, Ünal, Genç, Ali (1998). Radyo Televizyon Haberciliği, İstanbul, Avcıol Yayınevi.
 • Yıldırım, Ali (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi, Eğitim ve Bilim. 23 (112): 7-17.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5771-4843
Yazar: Ali Murat KIRIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Eylül 2018
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2018

APA KIRIK, A . (2018). Popüler Kültür ve Kültür Endüstrisi Bağlamında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ Program Formatına Yönelik Eleştirel Bir Analiz. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , (30) , 31-50 . DOI: 10.31123/akil.460195