Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KOBİ'lerin Pazarlama İletişiminde Sosyal Medyanın Rolü, Genç Girişimcilere Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt , Sayı 29. Özel Sayısı, 36 - 56, 01.11.2018
https://doi.org/10.31123/akil.454204

Öz

İnternet kullanımının artması ile gelişen sosyal medya, modern iletişim araçlarından birisi olarak KOBİ’ler için önemli fırsatlar ve tehditleri birlikte sunmakta olup sosyal medya yönetimi günümüzde tercihin ötesindedir. Sosyal medya araçları ve kullanıcı sayıları hızla artmaktadır ve iş dünyasının en kritik araçlarından birisidir. KOBİ’ler Ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olarak görülmekte ve özellikle genç girişimci KOBİ’ler farklı özellikleriyle daha da ön plana çıkmaktadır. Sosyal medya genç girişimcilerin pazarlama iletişiminde rekabet avantajı sağlayabilecekleri bir alan olup bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren genç girişimci KOBİ’lerin Sosyal medyaya ilişkin algıları, gelecek öngörüleri ve problemlerinin araştırılmasıdır. Literatür araştırmalarımızda genç girişimci KOBİ’lerin sosyal medya kullanımına ilişkin yapılan çalışmaya rastlanılmamış olup çalışmanın amaçları doğrultusunda farklı sektörlerdeki genç girişimciler ve sosyal medya danışmanlığı yapan genç girişimciler araştırma kapsamına alınmış, gerekli verilerin elde edilebilmesine yönelik yarı yapılandırılmış mülakat metodu ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre genç girişimcilerin özellikleri ve sosyal medya tecrübeleri önemli uluslararası rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahip olmakla birlikte sosyal medya planlamasında ve sosyal medya danışmanlığı sektöründe önemli engeller bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Aaltonen, S. ,. (2013). Social media in Europe: lessons from an online survey. 18th UKAIS Annual Conference: Social Information Systems. UK.: Worcester College.
 • AMA.(American Marketing Association) (2018). Dictionery
 • Aslam, S. (2018). Twitter by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. 2018 tarihinde https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/. adresinden alındı
 • BBC. (2018, 05 22). Facebook-Cambridge Analytica data scandal. http://www.bbc.com/news/topics/c81zyn0888lt/facebook-cambridge-analytica-data-scandal. adresinden alınmıştır
 • Berthon, P. B. (2012). Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy. Business Horizons, s. 261-271.
 • Carolyn Heller Baird, G. P. (2012). From social media to social customer relationship. Strategy & Leadership, s. 30-37.
 • CEEDR. (2000). YOUNG ENTREPRENEURS, WOMEN ENTREPRENEURS, ETHNIC MINORITY ENTREPRENEURS AND CO-ENTREPRENEURS IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL AND EASTERN EUROPE,Final report to the European Commission, DG Enterprise. CEEDR, Middlesex University, AB Komisyonu.
 • Celep, E. (2018). Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır? 2018 tarihinde https://www.sosyalmedyakampusu.com/sosyal-medya-yonetimi-nasil-yapilir/ . adresinden alındı
 • Chen, W. J. (2002). The Global Villagers: Comparing Internet Users and Uses Around the World. Blackwell Publishers Ltd.
 • Dahnil, I. M. (2014). Factors Influencing SMEs Adoption of Social Media Marketing. 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (s. 119-126). Procedia.
 • Drury, G. (2007). Opinion piece: Social media:Should marketers engage and how can it be done effectively? . Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 274 – 277.
 • Durkin, M. P. (2013). Exploring social media adoption in small to medium-sized enterprises in Ireland. Journal of Small Business and Enterprise Development, s. 716-734.
 • Egan, J. (2015). Marketing Comminications. Londra: SAGE Publications Ltd.
 • Eurostat. (2017). “Digital economy & society in the EU A Browse Through Our Onlıne World In Fıgures”.
 • Felix, R. F. (2016). Elements of strategic social media marketing: A holistic framework. Journal of Business Research, 118-126.
 • Fosso Wamba, S. a. (2014). "Social Media Tools Adoption and Use by Smes: An Empirical Study," . Journal of End User and Organizational Computing, s. 1-17.
 • Fotis, J. N. (2015). The Use Of Socıal Medıa And Its Impactson Consumer Behavıour:The Context Of Holıday Travel. Dorset: Bournemouth Unıversıty.Foursquare. (2018). 05 23, 2018 tarihinde https://enterprise.foursquare.com/ adresinden alındı
 • GEM, Y. (2012). Youth Enterprise:Unlocking Ambitions, Creating Growth. Londra: Youth Business International, Global Entreprenaurship Monitor.
 • Genç, H. (2010). İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar ve E-İş 2.0 Uygulamaları. Akademik Bilişim (s. 481-487). Muğla: Muğla Üniversitesi.
 • Heilbrunn, S. (2007). Business Development Programs and the Needs of Entrepreneurs: Do they Match? ICFI Journal of Entrepreneurship Development, , ss. 8-17.
 • Hung, S. C. (2015). “Are alliances a panacea for SMEs? The achievement of competitive priorities and firm performance”. Journal of Quality Management & Business Excellence, ss. 190-202.
 • IWS. (2017). https://www.internetworldstats.com/stats.htm . 2018 tarihinde https://www.internetworldstats.com/stats.htm adresinden alındı
 • Joshua Abor, P. Q. (2010). Issues in SME Development in Ghana and South Africa. International Research Journal of Finance and Economics, 2-12.
 • Kaplan Haenlein, M. H. (2010, Ocak-Şubat). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, s. 59-68.
 • Kaplan, A. M. (2009(b), KAsım-Aralık). The fairyland of Second Life: Virtual social worlds and how to use them. Business Horizons, s. 563-572.
 • Karataş , Z. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Kitap Özeti (Remzi ALTUNIŞIK, Recai ÇOŞKUN, Serkan BAYRAKTAROĞLU, Engin YILDIRIM). Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Knouse, S. a. (2001). Virtual networking for women and minorities. Career Development International,, 226-229.
 • Koetsier, J. (2018). Mobile Advertising Will Drive 75% Of All Digital Ad Spend In 2018: Here's What's Changing. . Forbes.
 • Kumar, V. (2010). A Customer Lifetime Value-Based Approach to Marketing in the Multichannel, Multimedia Retailing Environment. . Journal of Interactive Marketing, s. 71-85.
 • Lalama, M. (2015). Settıng Clear Communıcatıon Objectıves: A Proposed Frame Of Reference To Measure The Effectıveness Of Advertısıng And Integrated Marketıng Communıcatıons Campaıgns.
 • Leskovec, J. A. (2007). The dynamics of viral marketing. ACM Transactions on the Web.
 • Matricano, D. (2018, Ocak). Grey vs. Young Entrepreneurs: Are They Really That Different in Terms of Entrepreneurial Intentions? Empirical Evidence from Italy. International Journal of Business and Management, s. 76-86.
 • Meske, C. S. (2013). Adoption and Use of Social Media in Small and Medium-Sized Enterprises. Practice-Driven Research on Enterprise Transformation Lecture Notes in Business Information Processing, vol 151. (s. 61-75). Berlin: Springer.
 • Meyer, E. F. (2017). Five Reasons Mobile Marketing Is Becoming Even More Important. . Forbes.
 • Mindtools. (2018). https://www.mindtools.com/CommSkll/EmailCommunication.htm. Mindtools.: https://www.mindtools.com/CommSkll/EmailCommunication.htm adresinden alınmıştır
 • MMA. (2018). <http://www.mmaglobal.com/about>. . <http://www.mmaglobal.com/about>. : <http://www.mmaglobal.com/about>. adresinden alınmıştır
 • Moriarity, S. E. (1996). Effectiveness, Objectives, and the EFFIE Awards. Journal of Advertising Research. Journal of Advertising Research, , s. s. 54-63.
 • Moriarty, T. D. (1998). A Communication-Based Marketing Modei for Managing Relationships. Journal of Marketing, s. 1-13.
 • Neti, S. (2011, 07). SOCIAL MEDIA AND ITS ROLE IN MARKETING. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, s. 1-16.
 • Palonka, J. (2016). A BLOG AS AN EFFECTIVE COMMUNICATION TOOL IN E-BUSINESS. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, s. s. 34-48.
 • Peppers, M. R. (1993). The One to One Future: Building Relationships One Customer at a Time.
 • ResmiGazete. (2012). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,. www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104-11.htm, . adresinden alınmıştır.
 • Siwan Mitchelmore, J. R. (2013). Growth and planning strategies within women-led SMEs. Management Decision, 83-96.
 • Statista. (2017). Statistics and Market Data on Social Media & User-Generated Content. 5 23, 2018 tarihinde https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/. adresinden alındı
 • Sikayetvar. (2018). https://www.sikayetvar.com/. 05 23, 2018 tarihinde alındı
 • Techopedia. (2018). https://www.techopedia.com/definition/25604/virtual-world. 5 23, 2018 tarihinde alındı
 • Tripadvisor. (2018). https://www.tripadvisor.com.tr. 05 23, 2018 tarihinde alındıTÜİK. (2017). Ankara: TÜİK , Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Haber Bülteni.
 • TÜİK. (2018). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. Ankara: TÜİK.
 • Watt, H. J. (2010). How Does the Use of Modern Communication Technology Influence Language and Literacy Development? A Review. . CONTEMPORARY ISSUES IN COMMUNICATION SCIENCE AND DISORDERS, , s. s. 141-148.
 • YBI. (2016). Supporting Young Entrepreneurs: What Works? Londra: Youth Business International .
 • Zhou, L. W. (2007). Internationalization and the performance of born-global SMEs: the mediating role of social networks. Journal of International Business Studies, 673–690.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Kasım 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali AYCI
KOSGEB
0000-0001-8173-1152
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2018
Başvuru Tarihi 20 Ağustos 2018
Kabul Tarihi 11 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 29. Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Aycı, A. (2018). KOBİ'lerin Pazarlama İletişiminde Sosyal Medyanın Rolü, Genç Girişimcilere Yönelik Bir Araştırma . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı , 36-56 . DOI: 10.31123/akil.454204