Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KÜLTÜREL (YENİ) IRKÇILIK NEDİR? KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2019, Sayı 6, 11 - 24, 12.12.2019

Öz

Irk kavramı, hem sosyal bilimlerin hem de biyoloji ve genetik gibi fen bilimlerinin kapsamına girmektedir. Genel olarak ırk ve etnik terimleri yıllarca birbirinin yerlerine kullanılmıştır. Günümüzde ise ırk terimi fiziksel farklılıklarla ilişkilendirilmekte; etnik grup terimi ise kültürel farklılıklar bağlamında kullanılmaktadır. Sosyal yapıda var olan sınıfların ya da grupların giderek artması, ırka dayalı şiddetin formunu da değiştirmiştir. Özellikle yeni ırkçılık, 1960'ların medeni haklarından sonra bariz ırkçılıktan daha ince biçimlere kadar dramatik bir şekilde ayrılmayı karakterize etmek için kullanılan bir terimdir. Bu çalışma, bireysel öznenin hâkimiyetini ilan ettiği modern toplumlarda, ötekini tanımlama, aşağılama biçimi olarak inşa ettiği ırkçılığı, kültürel olarak açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışma da ırkçılık farklı varyasyonları ile ele alınmakta; literatürde yeni ırkçılık olarak ifade edilen kültürel ırkçılık konusu geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir.  

Kaynakça

 • Aşar, S. (2009). Irk ve Irkçılık Üzerine Tartışmalar Ve Yeni Irkçılık, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Bağlı, M. & Sever, A.(2005). Tabulaştırılan/Tabulaşan Kurumun (Ailenin) Kurbanlıklar Edinme Pratiği: Levirat ve Sororat, Aile ve Toplum, s: 9-21.
 • Barker, M. (1981). The New Racism: Conservatives And the Ideology Of Tribe. London: Junction Books.
 • Bauman, Z. (1997). Modemite ve Holocaust, (Çev: Suha Sertabiboglu), İstanbul: Sarmal Yayınları.
 • Blaut, J. (1992). The Theory of Cultural Racism, Antipode, 24, 289-299.
 • Bosetta, M. (2012). Cultural Racism Without Race: An Exploratory Insight into The Discrimination And Self-Perception Of The Sweden Democrats. Master’s Thesis. Lund University.
 • Brubaker, R.(2009). Fransa ve Almanya’da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu, (çev. Vahide Pekel), Ankara: Dost Kitabevi.
 • Bullock, A., & Trombley, S. (Eds.). (1999). The new Fontana dictionary of modern thought. London: HarperCollins Publishers.
 • Burman, K., ve Diğ.(2013). What is Global Citizenship, Yael Harlap(Ed), Road to Global Citizenship, An Educator's Toolbook, Centre for Teaching and Academic Growth University of British Columbia, http://ctlt.ubc.ca/files/2011/05/rgctoolbook.pdf sitesinden 24.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Clair, M. & Denis, S. J. (2015). Sociology of Racism. In The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd ed., ed. James D. Wright. Oxford, U.K.: Elsevier.
 • Collins, H.P. (2005). Black Sexual Politics: African Americans, Gender, and the New Racism, New York: Routledge.
 • Çoban Keneş, H. (2011). Depremin Görünürleştirdiği Yeni Irkçı Söylemler: İlahi Adalet ve Kürt Depremi, İletişim Araştırmaları Dergisi, 9 (1-2): 47-72.
 • Duffield, M. R. (1984). New Racism... New Realism: 1'0 Sides of the Same Coin', Radical Philosophy, Summer, Special Issue on Science, History and Philosophy, 29-34.
 • Gedik, E. (2010). Almanya’da Öteki Olmak, Öteki Kalmak. Folklor/Edebiyat, cilt:16, sayı:62.
 • Giddens, A.(2010). Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, (Çev. Ümit Tatlıcan),İstanbul:Say Yayınları.
 • Goldberg, D. (1993). Racist culture: Philosophy and the politics of meaning. Oxford, UK: Blackwell.
 • Goldberg, D. (2002). The Racial State. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers.
 • Grosfoguel, R. (2016). What is Racism?, Journal Of World-Systems Research, Vol. 22 Issue:1, pp. 9-15.
 • Guess, T. J. (2006). The Social Construction Of Whiteness: Racism By Intent, Racism By Consequences. Critical Sociology, 32(4), 649–673.
 • Guillaumin, C. (1995). Racism, sexism, power and ideology. London: Routledge.
 • Habermas, J.(2012). “Öteki” Olmak, Öteki”yle Yaşamak. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Leach, C. W. (2005). Against the notion of a ‘new racism’. Journal of Community & Applied Social Psychology ,15: 432–445.
 • Morning, A. (2000). Ethnic Classification in Global Perspective: A Cross- National Survey of the 2000 Census Round. Population Research and Policy Review 1-57.
 • Paradies, Y. (2006). Defining, Conceptualizing and Characterizing Racism in Health Research, Critical Public Health, vol. 16, no. 2, pp. 143–57.
 • Pred, A. (2000). Even in Sweden: Racisms, Racialized Spaces, and the Popular Geographical Imagination. Berkeley: University of California Press.
 • Purvis, T. Ve Hunt, A. (2014). Söylem, İdeoloji, Söylem, İdeoloji, Söylem, İdeoloji.(Çev: Simten Coşar). Moment Dergi, 1 (1): 9-36.
 • Rodat, S. (2017). Cultural Racism: A Conceptual Framework, RSP, No. 54, 129-140.
 • Somersan, S. (2012). Irkların Olmadığı Bir Dünyada Irkçılık, (içinde Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ulusay, N.(2008). Melez İmgeler: Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar. Ankara: Dost.
 • Van Dijk, Teun A. (2003). “Söylem ve İdeoloji Çokalanlı Bir Yaklaşım”, Söylem ve İdeoloji, İstanbul: Su Yayınları, ss: 13-112.
 • Wallerstein, I. (2000). “Kapitalist Dünya Ekonomisinde Hane Yapıları ve Emek Gücü Oluşumu”, Irk Ulus Sınıf. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Weber, M. (2012). Ekonomi ve Toplum Cilt-1. Latif Boyacı (Çev.). İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Wren, K.(2001). Cultural Racism: Something Rotten in The State Of Denmark? Social & Cultural Geography, 2(2): 141–162.
 • Yıldırım, E.(2000). Küreselleşme, Refah Devleti ve Risk Toplumu, İçinde, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, (Der: Veysel Bozkurt) İstanbul: Alfa Yayınları.

WHAT IS THE CULTURAL (NEW-NEO) RACISM? A THEORETICAL OVERVIEW

Yıl 2019, Sayı 6, 11 - 24, 12.12.2019

Öz

The concept of race belongs to both the social sciences and the sciences such as biology and genetics. In general, the terms race and ethnic have been used interchangeably for years. Today, the term race is associated with physical differences; ethnic group term are used in the context of cultural differences. The increasing number of classes or groups gradually in the social structure also changed the form of racial violence. New racism, in particular, is a term used to characterize the dramatic separation from obvious racism to more subtle forms after the civil rights of the 1960s. This study aims to explain the racism that it has constructed as a form of humiliation and to explain it culturally in modern societies where the individual subject has declared its dominance. The study also deals with different variations of racism; the subject of cultural racism, which is expressed as new racism in the literature, is evaluated in a wide range.

Kaynakça

 • Aşar, S. (2009). Irk ve Irkçılık Üzerine Tartışmalar Ve Yeni Irkçılık, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Bağlı, M. & Sever, A.(2005). Tabulaştırılan/Tabulaşan Kurumun (Ailenin) Kurbanlıklar Edinme Pratiği: Levirat ve Sororat, Aile ve Toplum, s: 9-21.
 • Barker, M. (1981). The New Racism: Conservatives And the Ideology Of Tribe. London: Junction Books.
 • Bauman, Z. (1997). Modemite ve Holocaust, (Çev: Suha Sertabiboglu), İstanbul: Sarmal Yayınları.
 • Blaut, J. (1992). The Theory of Cultural Racism, Antipode, 24, 289-299.
 • Bosetta, M. (2012). Cultural Racism Without Race: An Exploratory Insight into The Discrimination And Self-Perception Of The Sweden Democrats. Master’s Thesis. Lund University.
 • Brubaker, R.(2009). Fransa ve Almanya’da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu, (çev. Vahide Pekel), Ankara: Dost Kitabevi.
 • Bullock, A., & Trombley, S. (Eds.). (1999). The new Fontana dictionary of modern thought. London: HarperCollins Publishers.
 • Burman, K., ve Diğ.(2013). What is Global Citizenship, Yael Harlap(Ed), Road to Global Citizenship, An Educator's Toolbook, Centre for Teaching and Academic Growth University of British Columbia, http://ctlt.ubc.ca/files/2011/05/rgctoolbook.pdf sitesinden 24.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Clair, M. & Denis, S. J. (2015). Sociology of Racism. In The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd ed., ed. James D. Wright. Oxford, U.K.: Elsevier.
 • Collins, H.P. (2005). Black Sexual Politics: African Americans, Gender, and the New Racism, New York: Routledge.
 • Çoban Keneş, H. (2011). Depremin Görünürleştirdiği Yeni Irkçı Söylemler: İlahi Adalet ve Kürt Depremi, İletişim Araştırmaları Dergisi, 9 (1-2): 47-72.
 • Duffield, M. R. (1984). New Racism... New Realism: 1'0 Sides of the Same Coin', Radical Philosophy, Summer, Special Issue on Science, History and Philosophy, 29-34.
 • Gedik, E. (2010). Almanya’da Öteki Olmak, Öteki Kalmak. Folklor/Edebiyat, cilt:16, sayı:62.
 • Giddens, A.(2010). Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, (Çev. Ümit Tatlıcan),İstanbul:Say Yayınları.
 • Goldberg, D. (1993). Racist culture: Philosophy and the politics of meaning. Oxford, UK: Blackwell.
 • Goldberg, D. (2002). The Racial State. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers.
 • Grosfoguel, R. (2016). What is Racism?, Journal Of World-Systems Research, Vol. 22 Issue:1, pp. 9-15.
 • Guess, T. J. (2006). The Social Construction Of Whiteness: Racism By Intent, Racism By Consequences. Critical Sociology, 32(4), 649–673.
 • Guillaumin, C. (1995). Racism, sexism, power and ideology. London: Routledge.
 • Habermas, J.(2012). “Öteki” Olmak, Öteki”yle Yaşamak. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Leach, C. W. (2005). Against the notion of a ‘new racism’. Journal of Community & Applied Social Psychology ,15: 432–445.
 • Morning, A. (2000). Ethnic Classification in Global Perspective: A Cross- National Survey of the 2000 Census Round. Population Research and Policy Review 1-57.
 • Paradies, Y. (2006). Defining, Conceptualizing and Characterizing Racism in Health Research, Critical Public Health, vol. 16, no. 2, pp. 143–57.
 • Pred, A. (2000). Even in Sweden: Racisms, Racialized Spaces, and the Popular Geographical Imagination. Berkeley: University of California Press.
 • Purvis, T. Ve Hunt, A. (2014). Söylem, İdeoloji, Söylem, İdeoloji, Söylem, İdeoloji.(Çev: Simten Coşar). Moment Dergi, 1 (1): 9-36.
 • Rodat, S. (2017). Cultural Racism: A Conceptual Framework, RSP, No. 54, 129-140.
 • Somersan, S. (2012). Irkların Olmadığı Bir Dünyada Irkçılık, (içinde Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ulusay, N.(2008). Melez İmgeler: Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar. Ankara: Dost.
 • Van Dijk, Teun A. (2003). “Söylem ve İdeoloji Çokalanlı Bir Yaklaşım”, Söylem ve İdeoloji, İstanbul: Su Yayınları, ss: 13-112.
 • Wallerstein, I. (2000). “Kapitalist Dünya Ekonomisinde Hane Yapıları ve Emek Gücü Oluşumu”, Irk Ulus Sınıf. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Weber, M. (2012). Ekonomi ve Toplum Cilt-1. Latif Boyacı (Çev.). İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Wren, K.(2001). Cultural Racism: Something Rotten in The State Of Denmark? Social & Cultural Geography, 2(2): 141–162.
 • Yıldırım, E.(2000). Küreselleşme, Refah Devleti ve Risk Toplumu, İçinde, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, (Der: Veysel Bozkurt) İstanbul: Alfa Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÇAKIR> (Sorumlu Yazar)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1917-3070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 17 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 21 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Çakır, M. (2019). KÜLTÜREL (YENİ) IRKÇILIK NEDİR? KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (6) , 11-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/50582/605859

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)