Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Analiz

Yıl 2020, Sayı 7, 89 - 111, 26.06.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çalışanlarının motivasyonları üzerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Bu amaçla, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Merkez ve İlçelerde bulunan birimlerinde görev yapan 207 idari (kadrolu) personele anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak, sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personelinin motivasyonunu yüksek düzeyde etkileyen faktörler sırasıyla şunlardır: yöneticilerin çalışanlar arasında adil davranması, çalışanların işyerinde çalışma arkadaşları ile ilişkilerinin iyi olması, aldıkları ücret (maaş+ikramiye) seviyesi, yöneticilerin özel günlerde (nikah töreni, doğum günü vb.) çalışanlarının yanında olmasıdır.

Kaynakça

 • Acuner, Ş.A., (2010), Örgüt Kültürünü Oluşturan Unsurların Çalışanlar Üzerindeki Etkileri, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Ataman, G., (2009), İşletme Yönetimi: Temel Kavramlar-Yeni Yaklaşımlar, İstanbul.:Türkmen Kitabevi.
 • Bayraktaroğlu, S., (2010), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, edt: Derya Ergün Özler, Bursa: Ekin Basım Yayım
 • Baysal, A. C. ve Tekarslan, E., (1996), İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Budak, G. ve Budak, G., (2010), İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.
 • Can, H.- Aşan, Ö.- Aydın, E.M., (2006), Örgütsel Davranış, İstanbul: Arıkan Basım Yayın Dağıtım.
 • Çalışkan, E. N., (2008), Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, edt: Celalettin SERİNKAN, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım . Çetinkanat, C., (2000), Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Efil, İ., (2010), Toplam Kalite Yönetimi, Bursa: Dora Yayınları.
 • Eren, E., (2012), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Eren, E., (2013), Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ertürk, M., (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Fındıkçı, İ., (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Feldman, R. S., (1997), Essentials of Understanding Psychology, United States of America: McGraw-Hill.,
 • Genç, N., (2007), Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güney, S., (2004), Açıklamalı Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Işıksaçan, T., (2008), Etkili Motivasyon Pozitif Düşüncenin Sihirli Gücü, İstanbul: Kumsaati Yayınları.
 • Keser, A., (2014), Çalışma Psikolojisi, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Koç, M. ve Topaloğlu, M., (2010), Yönetim Bilimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Koçel, T., (2014), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç., (2011), Örgütsel Davranış, Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım.
 • Özgüven, İ. E., (2003), Endüstri Psikolojisi, Ankara: Sistem Ofset.
 • Robbins, S. P., ve Timothy A. J., (Ed.) (2012), Örgütsel Davranış= Organizational Behavior, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M.V. (2001), Örgütsel Psikoloji, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Sabuncuoğlu, Z ve Tüz, M. V., (2008), Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Aktüel Yayın.
 • Silah, M., (2005), Endüstride Çalışma Psikolojisi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sökmen, A., (2010), Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Şimşek, M.Ş., (2007), Yönetim ve Organizasyon, Konya: Adım Matbaacılık.
 • Şimşek, M.Ş.- Akgemci, T.-Çelik, A.,(2011), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tınaz, P., (2013), Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar: Motivasyon, İş Tutumları, İş Stresi, İletişim, Mülakat, Performans Değerlendirme, Eğitim, Örgüt İklimi, Örgüt Kültürü, İş Etiği, Mobbing, İstanbul: Beta Yayıncılık
 • Yılmazer, A. ve Eroğlu, C., (2010), Meslek Yüksekokulları İçin Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Keskin, B., (2008), Çalışanların Performanslarını Artırmada Bir Araç Olarak Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Aydın, H., (2013), Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakasına Bağlı Sosyal Tesislerde Bir Uygulama, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kaplan, M., (2007), Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İşgören Performansına Etkisi ve Bir Uygulama, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Altok, T., (2009), Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Hizmet ve İmalat İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Selen, U., (2009), İşletmelerde Motivasyon Sistemi, Araçları ve Yardımcı Öğeler; Ar-ge Şirket Örneği, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Ay, Z., (2007), Sanayii İşletmelerinde Motivasyon ve Ülkemizdeki Motivasyon Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Taşpınar, F., (2006), Motivasyon Araçlarının İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar İlindeki Termal Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Güven, Y., (2004), Motivasyon Teori ve Araçlarının İncelenmesi; Seydişehir Eti Aliminyum A.Ş.’de Motivasyon Araçlarının İşgörenler Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Haktanıyan, Y., (2012), İnsan Kaynakları Yönetiminde Motivasyonun Çalışanlara Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karakaya, A., ve Ay, F.A., (2007), Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 35(1): 55-67
 • İbicioğlu, H., Özdaşlı, K., Dalgar, H., Yılmaz, T., (2013), Muhasebe Meslek Mensuplarının İçsel ve Dışsal Motivasyon Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9):93-105.
 • Tunçer, P., (2013), Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon, Sayıştay Dergisi, (88).
 • İnfal, S., Bodur, S., (2011), Hemşirelerin Önem Verdikleri Motivasyon Araçları, İstanbul Üniversitesi Florence Nigthingale Hemşirelik Dergisi, 19(2):77-82.
 • Faktör Analizi, http://www.istatistikanaliz.com/faktor_analizi.asp, E.T, 18.06.2015
 • Z Teorisi, Wikipedi Özgür Ansiklopedi http://tr.wikipedia.org/wiki/Z-Teorisi, E.T, 12.06.2015

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şükriye KILIÇ AKSOY> (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7473-5921
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 2020
Kabul Tarihi 8 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Kılıç Aksoy, Ş. (2020). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Analiz . Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (7) , 89-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/issue/55600/675950

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)