PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation of Pre-Service Teachers’ Self-efficacy for the Implementation of the Constructivist Approach in Terms of Different Variables

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 326 - 346, 01.09.2016

Öz

The purpose of the present study is to investigate pre-service teachers’ self-efficacy for the implementation of the constructivist approach in terms of different variables. The study had a survey design. The sample of the study consisted of 286 pre-service teachers studying at the Faculty of Education, Dumlupınar University. In the analysis of the data collected through the “Scale of Self-Efficacy for Implementation of the Constructivist Approach”, descriptive statistics were used, one-way analysis of variance and t-test were employed. The findings of the study revealed that pre-service teachers’ levels of self-efficacy for implementation of the constructivist approach is above the moderate level. Pre-service teachers’ self-efficacy for implementation of the constructivist approach did significantly differ on academic achievement and perceptions of instructors’ being role models, but not on gender. There are significant differences in some sub-scales depending on the program attended. In the light of these findings, some suggestions were proposed.

Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 326 - 346, 01.09.2016

Öz

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 286 öğretmen adayı oluşturmaktadır. “Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılarak toplanan verilerin analizinde, betimsel istatistiklerden, tek yönlü varyans analizinden ve t-testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları orta düzeyin üstündedir. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançları, alt faktörlerde ve toplam puanda, “cinsiyete” göre anlamlı farklılık göstermezken, “akademik başarı ortalamasına” ve “öğretim üyelerinin rol model olma durumuna ilişkin görüşlerine” göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. “Öğrenim görülen program” değişkenine göre ise bazı alt faktörlerde anlamlı farklılık vardır. Bu sonuçlara bağlı olarak araştırma kapsamında bazı öneriler geliştirilmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA29JY56CJ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Senar ALKIN-ŞAHİN Bu kişi benim


Özge AYDIN-ŞENGÜL Bu kişi benim


Nihal TUNCA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ALKIN-ŞAHİN, S., AYDIN-ŞENGÜL, Ö., & TUNCA, N. (2016). An Investigation of Pre-Service Teachers’ Self-efficacy for the Implementation of the Constructivist Approach in Terms of Different Variables. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 326-346.