Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Anasınıfına, İlköğretime ve Liseye Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 379 - 399, 01.09.2016

Öz

Anasınıfına, ilköğretime ve liseye devam eden çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi amacıyla yapılan bu
araştırmada betimsel yöntemlerden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012
eğitim-öğretim yılında anasınıflarına, ilköğretim 1. ve 2. kademeye ve liseye devam eden çocuklar oluşturmuştur.
Araştırmanın örneklemini tesadüfi yöntemle belirlenen okullarda her sınıf düzeyinden tesadüfi yöntemle seçilen
toplam 100’er çocuk olmak üzere toplam 1200 çocuk oluşturmuştur. Çeşitli nedenlerle bazı veri toplama araçları iptal
edilmiş, analizler 1085 veri toplama aracı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, t-Testi sonucuna göre, çocukların
cinsiyetlerinin anasınıfına devam eden çocuklarda akıcılık; ilköğretim okulu ikinci kademeye devam eden çocuklarda
zenginleştirme ve erken kapamaya direnç; liseye devam eden çocuklarda orijinallik, başlıkların soyutluğu,
zenginleştirme alt boyutlarında ve toplam yaratıcılık puanında önemli bir farka neden olduğu gözlemlenmiştir.
Kızların yaratıcılık puan ortalamalarının erkek çocuklarınkinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p < 0.05).
Yapılan varyans analizi sonucunda da akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu, zenginleştirme, erken kapamaya
direnç alt boyut puanlarının ve toplam yaratıcılık puanının çocukların devam ettikleri sınıf düzeylerine göre
farklılaştığı belirlenmiştir (p < 0.05).

An Investigation of Creativity Among Children in Kindergartens, Primary, Middle and High Schools

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3, 379 - 399, 01.09.2016

Öz

This study, which has a correlational survey design, aims to investigate creativity among children in
kindergartens, primary, middle and high schools. The population of this study is comprised of all children attending
kindergartens, primary, middle and high schools in the 2011–2012 academic years. The sample of the study consisted
of a total of 1200 students, 100 of whom were randomly selected from each level of education. For some reasons,
some cases were omitted, and analyses were done using the data of 1085 students. As a result of the study, it was
observed that gender caused major differences regarding fluency in children attending kindergartens, elaboration and
resistance to premature closure in children middle schools, and regarding originality, abstractness of titles, and
elaboration and total creativity in children attending to high schools. It was found out that the average creativity score
of girls were higher than those of boys (p < 0.05). Besides, the scores for fluency, elaboration, and resistance to
premature closure and total creativity differed on the level of education (p < 0.05).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Diğer ID JA23KY42HS
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel KÖKSAL AKYOL Bu kişi benim


Güneş SALI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
KÖKSAL AKYOL, A., & SALI, G. (2016). An Investigation of Creativity Among Children in Kindergartens, Primary, Middle and High Schools. Journal of Theoretical Educational Science, 9(3), 379-399.