Yıl 2018, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 83 - 100 2018-01-29

Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi
An Exploration of University Students’ Generalized Problematic Internet Use

Ahmet Murat UZUN [1] , Erhan ÜNAL [2]


Bu çalışmanın amacı, Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımı kuramsal ve ölçme modelinin iki aşamalı yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımı ile Türk kültüründe test etmektir. Ayrıca, problemli internet kullanımı çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Son olarak, çalışmada, yüksek ve düşük düzeyde problemli internet kullanımı riski taşıyan bireylerin erteleme davranışları arasında farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. Tarama yönteminin kullanıldığı çalışmaya, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 695 lisans öğrencisi katılmıştır. Verileri toplamak için Demografik Bilgi Formu, Caplan (2010) tarafından geliştirilen ve Deniz ve Ünal (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 2 ve Davis, Flett ve Besser (2002) tarafından geliştirilen ve Özcan (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İnternette Bilişsel Durum Ölçeği’nin “Dikkat Dağıtımı” boyutu kullanılmıştır. Türk kültüründe elde edilen sonuçlar, ölçme modelinin ve kuramsal yapının orijinaline uygun olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, problemli internet kullanımının cinsiyete ve günlük internet kullanım miktarına göre farklılaştığı, internet kullanım tecrübesine göre ise farklılaşmadığı bulunmuştur. Yüksek ve düşük düzeyde problemli internet kullanımı riski taşıyan bireyler arasında erteleme davranışları bakımından farklılık olduğu bulunmuştur. Alanyazında problemli internet kullanımı ile ilgili benzer çalışmalar temel alınarak sonuçlar tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. 

The purpose of this study is to test theory and measurement model of Generalized Problematic Internet Use by two-step structural equation modelling approach in Turkish culture. Besides, problematic internet use was examined with respect to different variables. Finally, in the study, whether procrastination behaviors of those students who show high and low risks of problematic internet usage differed or not were explored. 695 undergraduate students studying in the different departments of Afyon Kocatepe University participated to the study in which the survey method was used. To collect data, Demographic Information Form, Generalized Problematic Internet Use Scale 2 developed by Caplan (2010) and adapted into Turkish by Deniz and Ünal (2016), and “distraction” sub scale of Online Cognition Scale developed by Davis, Flett and Besser (2002) and adapted into Turkish culture by Özcan (2004) were used. Results revealed that the measurement and structural or theoretical model was also confirmed for the Turkish culture. Besides, it was found that problematic internet use differed with respect to the gender and daily amount of internet use, but not internet usage experience. It was also found that there was a difference with respect to procrastination behaviors between those individuals who possessed high and low risks of problematic internet use. Results were discussed and some suggestions were presented based on the similar studies regarding the problematic internet use.

 • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411–423. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411
 • Caplan, S. E. (2003). Preference for Online Social Interaction: A Theory of Problematic Internet Use and Psychosocial Well-Being. Communication Research, 30(6), 625–648. https://doi.org/10.1177/0093650203257842
 • Caplan, S. E. (2010). Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. Computers in Human Behavior, 26(5), 1089–1097. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.012
 • Chou, C., & Hsiao, M.-C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case. Computers & Education, 35(1), 65–80.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Educational Research. Boston, USA: Pearson.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive- behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187–195. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00041-8
 • Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic internet use: implications for pre-employment screening. Cyberpsychology & behavior, 5(4), 331–345. https://doi.org/10.1089/109493102760275581
 • Deniz, L., & Ünal, A. T. (2016). Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 2 (GPİKÖ2)’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. The Journal of Academic Social Science (ASOSJOURNAL), 4(23), 7–20.
 • Gámez-Guadix, M., Orue, I., & Calvete, E. (2013). Evaluation of the cognitive-behavioral model of generalized and problematic Internet use in Spanish adolescents. Psicothema, 25(3), 299–306.
 • Griffiths, M. (1998). Internet addiction: does it really exist? In Gackenbach (Ed.), Psychology and the Internet: Intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications (pp. 61–75). San Diego, CA: Academic Press.
 • Laconi, S., Tricard, N., & Chabrol, H. (2015). Differences between specific and generalized problematic Internet uses according to gender, age, time spent online and psychopathological symptoms. Computers in Human Behavior, 48, 236–244. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.006
 • Odaci, H. (2011). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education, 57(1), 1109-1113.
 • Odacı, H., & Çıkrıkçı, Ö. (2014). Problematic internet use in terms of gender, attachment styles and subjective well-being in university students. Computers in Human Behavior, 32, 61-66.
 • Odacı, H., & Kalkan, M. (2010). Problematic Internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students. Computers & Education, 55(3), 1091-1097.
 • Oktan, V. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, yalnızlık ve algılanan sosyal destek. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 281-292.
 • Özcan, N. K. (2004). Üniversite öğrencilerinde internet kullanımının psikososyal durum ile ilişkisi. İstanbul Üniversitesi.
 • Özgür, H., Demiralay, T., & Demiralay, I. (2014). Exploration of problematic Internet use and loneliness among distance education students. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(2).
 • Öztürk, E., & Özmen-Kaymak, S. (2011). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışlarının, kişilik tipi, utangaçlık ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1785-1808.
 • Pontes, H. M., Caplan, S. E., & Griffiths, M. D. (2016). Psychometric validation of the Generalized Problematic Internet Use Scale 2 in a Portuguese sample. Computers in Human Behavior, 63, 823–833. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.06.015
 • Pontes, H. M., Griffiths, M. D., & Patrão, I. M. (2014). Internet addiction and loneliness among children and adolescents in the education setting: An empirical pilot study. Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 32(1), 91–99. 10 Ağustos 2017 tarihinde adresinden erişildi http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/download/225/146
 • Sariyska, R., Reuter, M., Lachmann, B., & Montag, C. (2015). Attention Deficit/Hyperactivity Disorder is a Better Predictor for Problematic Internet use than Depression: Evidence from Germany. Journal of Addiction Research & Therapy, 6(1), 1–6. https://doi.org/10.4172/2155-6105.1000209
 • Sırakaya M. & Seferoğlu S. S. (2013). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 28(1), 356-368.
 • Stern, S. E. (1999). Technologies : A Social Psychological Perspective of Internet Addiction. CyberPsychology & Behavior, 2(5), 419–425.
 • Terry, C. (2015). Media multitasking, technological dependency, & metacognitive awareness: A correlational study focused on pedagogical implications. In D. Rutledge & D. Slykhuis (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015 (pp. 1304–1311). Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Thatcher, A., Wretschko, G., & Fridjhon, P. (2008). Online flow experiences, problematic Internet use and Internet procrastination. Computers in Human Behavior, 24(5), 2236-2254.
 • Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological Science, 454–458.
 • TÜİK. (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. 10 Ekim 2017 tarihinde adresinden erişildi http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862
 • Weinstein, A., Dorani, D., Elhadif, R., Bukovza, Y., Yarmulnik, A., & Dannon, P. (2015). Internet addiction is associated with social anxiety in young adults. Annals of Clinical Psychiatry, 27(1), 4–9.
 • Yang, S. C., & Tung, C. J. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23(1), 79–96. https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.037
 • Young, K. S. (1998). Caught in the net: How to recognize the signs of internet addiction and a winning strategy for recovery. New York, USA: John Wiley & Sons.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Murat UZUN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Erhan ÜNAL
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Aralık 2017
Kabul Tarihi : 26 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg361141, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {83 - 100}, doi = {10.30831/akukeg.361141}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Uzun, Ahmet Murat and Ünal, Erhan} }
APA Uzun, A , Ünal, E . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi . Journal of Theoretical Educational Science , 11 (1) , 83-100 . DOI: 10.30831/akukeg.361141
MLA Uzun, A , Ünal, E . "Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi" . Journal of Theoretical Educational Science 11 (2018 ): 83-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/34458/361141>
Chicago Uzun, A , Ünal, E . "Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi". Journal of Theoretical Educational Science 11 (2018 ): 83-100
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi AU - Ahmet Murat Uzun , Erhan Ünal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.361141 DO - 10.30831/akukeg.361141 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 100 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.361141 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.361141 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi %A Ahmet Murat Uzun , Erhan Ünal %T Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi %D 2018 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.361141 %U 10.30831/akukeg.361141
ISNAD Uzun, Ahmet Murat , Ünal, Erhan . "Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi". Journal of Theoretical Educational Science 11 / 1 (Ocak 2018): 83-100 . https://doi.org/10.30831/akukeg.361141
AMA Uzun A , Ünal E . Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; 11(1): 83-100.
Vancouver Uzun A , Ünal E . Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; 11(1): 83-100.
IEEE A. Uzun ve E. Ünal , "Üniversite Öğrencilerinin Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi", Journal of Theoretical Educational Science, c. 11, sayı. 1, ss. 83-100, Oca. 2018, doi:10.30831/akukeg.361141