Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi

Yıl 2018, Cilt UBEK-2018, Sayı , 125 - 145, 28.12.2018
https://doi.org/10.30831/akukeg.428485

Öz

Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek için bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 603 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. ÇGEE’nin geliştirme sürecinde, öncelikle konuyla ilgili literatür taranmış, öğrenci görüşleri alınmış ve madde havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler, uzman görüşü doğrultusunda düzenlenmiş ve 25 öğrenciye ön uygulaması yapıldıktan sonra 84 madde olarak örneklem grubuna uygulanmıştır. Envanterin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek için yapılan KMO analizi sonucu; ,906 ve Bartlett Testi sonucu ise anlamlı .00 (p<.05) bulunmuştur. Ardından temel bileşenler analizi ve varimax dik döndürme işlemi gerçekleştirilmiş ve 4 faktörlü (başarılı olma, problem çözme, yenilikçilik ve kendine güven) 24 maddeden oluşan bir envanter elde edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda, envanterin tümü için Cronbach α değeri .89 bulunmuştur. Bunun yanında, faktörler arası Pearson korelasyon analizi ile birlikte madde-toplam ve madde-kalan korelasyonları da hesaplanmış ve bu analizlerin sonuçları da anlamlı (p<.001) bulunmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına göre ÇGEE’nin geçerlik ve güvenirlik değerlerinin kabul edilebilir çerçevede olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

 • Akgül, A., & Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Akyüz, Y. (2013). Üniversite öğrencilerinin KOSGEB desteklerine bakış açıları ve girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Uşak Üniversitesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 80-98.
 • Athayde, R. (2009). Measuring enterprise potential in young people. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 481-500.
 • Avşar, M. (2007). Yükseköğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, Çukurova Üniversitesinde bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aydın, E., & Öner, G. (2016). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 497-515.
 • Balaban, Ö., & Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133–147.
 • Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2016). The development of entrepreneurship at school: The Spanish experience. Education + Training, 58(7/8), 783-796.
 • Bartulović, P., & Novosel, D. (2014). Entrepreneurial competencies in elementary schools. Obrazovanje Za Poduzetništvo: Znanstveno Stručni Časopis O Obrazovanju Za Poduzetništvo, 4(1), 83-87.
 • Bilge, H., & Bal, V. (2012). Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 131-148.
 • Bozkurt, Ö., & Erdurur, K. (2013). Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimindeki etkisi: Potansiyel girişimciler üzerinde bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 57-78.
 • Börü, D. (2006). Girişimcilik eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Golden Print Ofset Basım ve Yayın Hizmetleri.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (Geliştirilmiş 7.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2013). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyükyılmaz, O., Karakaya, A., & Yıldıran, C. (2015). Girişimcilik eğitimi alan bireylerin demografik özellikleri açısından girişimcilik eğilimleri arasındaki farklar. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), 105-125.
 • Cansız, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Christianti, M., Cholimah, N., & Suprayitno, B. (2015). Development of entrepreneurship learning model for early childhood. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(3), 65-70.
 • Comrey, L.A., & Lee, H.B. (1992). A first course in factor analysis (2nd Edition). Hillside, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Damar, A. (2015). Girişimci kişilik özelliklerinin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etkisi: Sannio Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nde karşılaştırmalı bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015). Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112.
 • Doğaner, M., & Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Gömleksiz, M. N., & Kan, A. Ü. (2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini kazandırmadaki etkililiğinin belirlenmesi (Diyarbakır ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1, 39-49.
 • Green, K. M. (2014). Creative-thinking exercises for entrepreneurship class. Journal of Business Cases and Applications, 12, 1-10.
 • Gülbahar, Y., & Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme tercihleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 148-161.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güreşçi, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 23-38.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. L., & Black, W. C. (1998). Multi variate data analysis (International Fifth Edition). USA: Prentice-Hall International Inc.
 • İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). Potansiyel girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 275-286.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF işletme bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (Third Edition). New York: The Guilford Press, NY 10012.
 • Koh, H. C. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics a study of hong kong mba students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yö-nelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2), 209-226.
 • Kuvan, H. (2007). Türk girişimcilerinin yaşam ve çalışma değerleri: Malatya’lı girişimciler üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • MEB. (2009). Ortaöğretim Girişimcilik Dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2018a). Fen Bilimleri Dersi öğretim program. (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018b). Hayat Bilgisi Dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018c). Sosyal Bilgiler Dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018ç). Türkçe Dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018d). Matematik Dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for and through entrepreneurship at the lower secondary level. The International Journal of Management Education, 12(3), 512-528.
 • Moberg, K., Vestergaard, L., Fayolle, A., Redford, D., Cooney, T., Singer, S., Sailer, K., & Filip, D. (2014). How to assess and evaluate the influence of entrepreneurship education: A report of the ASTEE project with a user guide to the tools. The Danish Foundation for Entrepreneurship–Young Enterprise.
 • Özdemir, L. (2015). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 41-65.
 • Patır, S., & Karahan, M. (2010). Girişimcilik eğitimi ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik profillerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Business and Economics Research Journal, 1(2), 27-44.
 • Sarıtaş, A., & Duran, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespitine ilişkin bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-165.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tekindal, S. (2009). Duyuşsal özelliklerin ölçülmesi için araç oluşturma. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Tezbaşaran A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (2. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tezci, E. (2016). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tsakiridou, H., & Stergiou, K. (2014). Entrepreneurial Competences and Entrepreneurial Intentions of Students in Primary Education. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 1(9), 106-117.
 • Türkmen, M., & İşbilir, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 18-28.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 349-372.
 • Uygun, M., Mete, S., & Güner, E. (2012). Genç girişimci adayların girişimcilik eğilimi ve girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkiler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 145-156.
 • Vaidya, S. (2007). Promoting entrepreneurial attitudes and skills through elementary education to meet the future professional needs: An Action Research Project. http://hdl.handle.net/123456789/616. It was reached from this address.
 • Yurtseven, R., & Ergün, M. (2018). İlkokul öğrencilerinin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretmen görüşleri. International Journal of Social Science Research, 7(1), 118-140.

Development of Entrepreneurship Tendencies Inventory For Children (ETIC)

Yıl 2018, Cilt UBEK-2018, Sayı , 125 - 145, 28.12.2018
https://doi.org/10.30831/akukeg.428485

Öz

This study aims to develop a scale determining entrepreneurial tendencies of primary grade 4th grade students. In this study, survey research model was used. The sampling group was 603 primary school students who were in the 4th grades. In the development process of the scale, firstly the literature was reviewed, the opinions of the students were taken and the item pool was established. These items were arranged according to expert opinions and pre-applied to 25 students and then applied to sampling group as 84 items. Exploratory factor analysis was applied to determine the construct validity of the inventory. As a result of Kaiser-Mayer-Olkin and Bartlett Test to determine the suitability of the data for factor analysis; values ​​of KMO .906 and Bartlett Test were found significant .00 (p<.05). Then, the principle components analysis and varimax vertical rotation process were conducted and a 24-item inventory with 4 factors (success, problem solving, innovation and self-confidence) was obtained, As a result of the reliability analysis, Cronbach α for all of the scale was calculated as .89. Additionally item-total and item-remaining correlations were significant (p<.001) with Pearson correlation analysis between the factors. According to the results of the analysis; the validity and reliability values of the ETIC were determined to be within the acceptable framework.

Kaynakça

 • Akgül, A., & Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Akyüz, Y. (2013). Üniversite öğrencilerinin KOSGEB desteklerine bakış açıları ve girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Uşak Üniversitesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 80-98.
 • Athayde, R. (2009). Measuring enterprise potential in young people. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 481-500.
 • Avşar, M. (2007). Yükseköğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, Çukurova Üniversitesinde bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aydın, E., & Öner, G. (2016). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 497-515.
 • Balaban, Ö., & Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133–147.
 • Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2016). The development of entrepreneurship at school: The Spanish experience. Education + Training, 58(7/8), 783-796.
 • Bartulović, P., & Novosel, D. (2014). Entrepreneurial competencies in elementary schools. Obrazovanje Za Poduzetništvo: Znanstveno Stručni Časopis O Obrazovanju Za Poduzetništvo, 4(1), 83-87.
 • Bilge, H., & Bal, V. (2012). Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 131-148.
 • Bozkurt, Ö., & Erdurur, K. (2013). Girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimindeki etkisi: Potansiyel girişimciler üzerinde bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 57-78.
 • Börü, D. (2006). Girişimcilik eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Golden Print Ofset Basım ve Yayın Hizmetleri.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (Geliştirilmiş 7.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2013). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyükyılmaz, O., Karakaya, A., & Yıldıran, C. (2015). Girişimcilik eğitimi alan bireylerin demografik özellikleri açısından girişimcilik eğilimleri arasındaki farklar. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), 105-125.
 • Cansız, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Christianti, M., Cholimah, N., & Suprayitno, B. (2015). Development of entrepreneurship learning model for early childhood. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(3), 65-70.
 • Comrey, L.A., & Lee, H.B. (1992). A first course in factor analysis (2nd Edition). Hillside, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Damar, A. (2015). Girişimci kişilik özelliklerinin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etkisi: Sannio Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nde karşılaştırmalı bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015). Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112.
 • Doğaner, M., & Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Gömleksiz, M. N., & Kan, A. Ü. (2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini kazandırmadaki etkililiğinin belirlenmesi (Diyarbakır ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1, 39-49.
 • Green, K. M. (2014). Creative-thinking exercises for entrepreneurship class. Journal of Business Cases and Applications, 12, 1-10.
 • Gülbahar, Y., & Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme tercihleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 148-161.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güreşçi, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 23-38.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. L., & Black, W. C. (1998). Multi variate data analysis (International Fifth Edition). USA: Prentice-Hall International Inc.
 • İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). Potansiyel girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 275-286.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF işletme bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (Third Edition). New York: The Guilford Press, NY 10012.
 • Koh, H. C. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics a study of hong kong mba students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yö-nelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2), 209-226.
 • Kuvan, H. (2007). Türk girişimcilerinin yaşam ve çalışma değerleri: Malatya’lı girişimciler üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • MEB. (2009). Ortaöğretim Girişimcilik Dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2018a). Fen Bilimleri Dersi öğretim program. (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018b). Hayat Bilgisi Dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018c). Sosyal Bilgiler Dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018ç). Türkçe Dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018d). Matematik Dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://müfredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden alınmıştır.
 • Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for and through entrepreneurship at the lower secondary level. The International Journal of Management Education, 12(3), 512-528.
 • Moberg, K., Vestergaard, L., Fayolle, A., Redford, D., Cooney, T., Singer, S., Sailer, K., & Filip, D. (2014). How to assess and evaluate the influence of entrepreneurship education: A report of the ASTEE project with a user guide to the tools. The Danish Foundation for Entrepreneurship–Young Enterprise.
 • Özdemir, L. (2015). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 41-65.
 • Patır, S., & Karahan, M. (2010). Girişimcilik eğitimi ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik profillerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Business and Economics Research Journal, 1(2), 27-44.
 • Sarıtaş, A., & Duran, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespitine ilişkin bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-165.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tekindal, S. (2009). Duyuşsal özelliklerin ölçülmesi için araç oluşturma. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Tezbaşaran A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (2. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tezci, E. (2016). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tsakiridou, H., & Stergiou, K. (2014). Entrepreneurial Competences and Entrepreneurial Intentions of Students in Primary Education. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 1(9), 106-117.
 • Türkmen, M., & İşbilir, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 18-28.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 349-372.
 • Uygun, M., Mete, S., & Güner, E. (2012). Genç girişimci adayların girişimcilik eğilimi ve girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkiler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 145-156.
 • Vaidya, S. (2007). Promoting entrepreneurial attitudes and skills through elementary education to meet the future professional needs: An Action Research Project. http://hdl.handle.net/123456789/616. It was reached from this address.
 • Yurtseven, R., & Ergün, M. (2018). İlkokul öğrencilerinin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretmen görüşleri. International Journal of Social Science Research, 7(1), 118-140.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan YURTSEVEN (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-9963-8642
Türkiye


Mustafa ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9087-8540
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 30 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 27 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt UBEK-2018, Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg428485, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {UBEK-2018}, pages = {125 - 145}, doi = {10.30831/akukeg.428485}, title = {Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Yurtseven, Ramazan and Ergün, Mustafa} }
APA Yurtseven, R. & Ergün, M. (2018). Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi . Journal of Theoretical Educational Science , UBEK-2018 , 125-145 . DOI: 10.30831/akukeg.428485
MLA Yurtseven, R. , Ergün, M. "Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi" . Journal of Theoretical Educational Science UBEK-2018 (2018 ): 125-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/40520/428485>
Chicago Yurtseven, R. , Ergün, M. "Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi". Journal of Theoretical Educational Science UBEK-2018 (2018 ): 125-145
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi AU - Ramazan Yurtseven , Mustafa Ergün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.428485 DO - 10.30831/akukeg.428485 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 145 VL - UBEK-2018 IS - SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.428485 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.428485 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi %A Ramazan Yurtseven , Mustafa Ergün %T Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi %D 2018 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V UBEK-2018 %N %R doi: 10.30831/akukeg.428485 %U 10.30831/akukeg.428485
ISNAD Yurtseven, Ramazan , Ergün, Mustafa . "Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi". Journal of Theoretical Educational Science UBEK-2018 / (Aralık 2018): 125-145 . https://doi.org/10.30831/akukeg.428485
AMA Yurtseven R. , Ergün M. Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; UBEK-2018: 125-145.
Vancouver Yurtseven R. , Ergün M. Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; UBEK-2018: 125-145.
IEEE R. Yurtseven ve M. Ergün , "Çocuklar İçin Girişimcilik Eğilimleri Envanterinin (ÇGEE) Geliştirilmesi", Journal of Theoretical Educational Science, c. UBEK-2018, ss. 125-145, Ara. 2018, doi:10.30831/akukeg.428485