Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Ve Öğretmen Öz Yeterlikleri Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1, 185 - 204, 31.01.2019
https://doi.org/10.30831/akukeg.420909

Öz

Öğretmen eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalarda, öğretmenlerin profesyonel anlamda alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi ve bu ikisinin sentezi olan pedagojik alan bilgisine sahip olmaları ve bu bilgilerini en iyi şekilde kullanmaları beklenmektedir. Son yıllarda bu bilgi alanlarına bir yenisi daha eklenmiştir: Teknoloji bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Günlük hayatta ve eğitsel süreçte kullanılan teknolojilerin sayıları gün geçtikçe artmakta ve bu teknolojilerin eğitim alanında nasıl kullanılacağı ya da teknolojinin öğretim sürecine uygun şekilde nasıl adapte edileceği sorularının cevapları araştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı lise öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik eğitim yeterliliklerini belirlemek ve bunu çeşitli değişkenlerle bağlamında incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını, öğrenimlerinin üç, dört ve beşinci yılında olan ve farklı anabilim dallarında öğrenim gören 155 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Teknopedagojik Eğitim Yeterlik (TPACK‐deep) Ölçeği ve Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TTSES) ölçeğinin Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Çalışma sonunda TPACK puanları arasında bölümlere göre anlamlı bir farklılığın olmadığı fakat sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılığın olduğu gözlenmiştir. Ayrıca TPACK puanlarının TTSES puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Abbitt, J. T. (2011) An Investigation of the relationship between self efficacy beliefs about technology integration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4),134-143. doi: 10.1080/21532974.2011.10784670
 • Albayrak Sari, A. Canbazoğlu Bilici, S., Baran, E. & Özbay, U. (2016). Farkli branşlardaki öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterlikleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumlari arasindaki ilişkinin incelenmesi. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama, 6(1), 1-20.
 • Akkoyunlu B. & Orhan F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz-yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 235–252.
 • Ball, D. L., & McDiarmid, G. W. (1990). The subject matter preparation of teachers. W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp. 437–449). New York: Macmillan.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
 • Ceylan, B., Turk, M., Yaman, F. & Kabakcı Yurdakul, I. (2014). Bilişim teknolojileri rehber oğretmen adaylarının teknolojik pedagojik icerik bilgisi yeterlikleri, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım aşaması ve duzeylerindeki değişimin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 171–201.
 • Çakıroğlu, J., Çakıroğlu, E., & Bone, W. J. (2005). Pre-service teacher self-efficacy beliefs regarding science teaching: A comparison of pre-service teachers in Turkey and the USA. Science Educator, 14(1), 31-40.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 30(137), 74-81.
 • Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33–53.
 • Çetin-Berber, D. & Erdem, A. R. (2015). An investigation of Turkish pre-service teachers’ technological, pedagogical and content knowledge. Computers, 4, 234-250.Çevik, D. B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Ünv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-168.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Pre-Service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes towards profession. Eğitim ve Bilim, 36, 159, 96-111.
 • Erişen, Y. & Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-440.
 • Er, S. & Sağlam Kaya, Y. (2017). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 228-242. DOI: 10.17860/mersinefd.305950.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 57-73.
 • Gürlen, E. (2011). Probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine, problem çözme becerilerine, öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 221-232. Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaarslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1395-1404.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397–408. Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, H.F., Çoklar, A. N., Kılıçer, K., Kurt, A.A., & Birinci, G. (2011). The professional competencies and indicators of technopedagogical education for teachers. 11th International Educational Technology Conference Proceedings Book, Volume I, 988-990.
 • Kabakci Yurdakul, I., Odabasi, H.F., Kilicer, K, Coklar, A.N., Birinci, G., & Kurt, A.A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK‐deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers&Education, 58(3), 964‐977.
 • Karaca, F. (2015). An investigation of preservice teachers’ technological pedagogical content knowledge based on a variety of characteristics. International Journal of Higher Education, 4(4), 128-136.
 • Karakaya, F. & Yazici, M. (2017). Examination of technological pedagogical content knowledge (TPACK) self-efficacy for pre-service science teachers on material development. European Journal of Education Studies, 3(3), 252-270. doi: 10.5281/zenodo.290617.
 • Karakuyu, Y. & Karakuyu, A. (2016). Motivasyon ve öz-yeterliğin sinif öğretmeni adaylarinin teknolojik pedagojik alan bilgilerine (tpab) katkisi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 89-100.
 • Kavanoz, S., Yüksel, H. G., & Özcan, E. (2015). Pre-service teachers’ self-efficacy perceptions on Web Pedagogical Content Knowledge. Computers & Education, 85, 94-101. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.02.005
 • Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliklerinin incelenmesi: Bartın Universitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 395–412.
 • Lee, Y. & Lee, J. (2014). Enhancing pre-service teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration through lesson planning practice. Computers & Education, 73, 121–128.
 • Lee, MH. & Tsai, CC. (2010). Exploring teachers’ perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the World Wide Web. Instructional Science, 38(1), 1-21. https://doi.org/10.1007/s11251-008-9075-4.
 • Lemos, N. (2007). An introduction to the theory of knowledge. New York: Cambridge University Press.
 • Meriç, G. (2014). Determining science teacher candidates’ self-reliance levels with regard to their technological pedagogical content knowledge. Journal of Theory and Practice in Education,10(2): 352-36.
 • Mishne, J. (2012). An investigation of the relationships between technology use and teachers’ self-efficacy, knowledge and experience (Unpublished Ph.D. dissertation). Pepperdine University, Graduate School of Education and Psychology.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509–523.
 • Özgün-Koca, S. A., Meagher, M., & Edwards, M. T. (2010). Preservice teachers’ emerging TPACK in a technology-rich methods class. Mathematics Educator, 19(2), 10–20.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307e332.
 • Rose, D. & Schaffer, J. (2013). Knowledge entails dispositional belief. Philosophical Studies, 166, 19–50. doi: 10.1007/s11098-012-0052-z.
 • Sancar-Tokmak, H., Konokman, G. Y., & Yelken, T. Y. (2013). Mersin üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.
 • Tschannen-Moran, M. & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(1), 783-805.
 • Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası insan bilimleri dergisi, 7(1), 1336-1349.
 • Veal, W. R. & MaKinster, J. G. (1999). Pedagogical content knowledge taxonomies. Electronic Journal of Science Education, 3(4).
 • Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J. & van Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge – a review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 29, 109–121.
 • Wilkins, J. L. M. (2008). The relationship among elementary teachers’ content knowledge, attitudes, beliefs, and practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(2), 139e164.
 • Woolfolk Hoy, A. (2003–2004). Self-Efficacy in College Teaching. Essays on Teaching Excellence Toward the Best in the Academy,15,7.
 • Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarinin öğretmen öz-yeterlik algilari. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12,45, 88-104.
 • Yetişir, M.İ. & Kaptan, F. (2007). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi.

Investigation of Preservice Teachers’ Technopedagogical Teaching Competencies and Teacher’s Self-Efficacy in terms of Various Variables

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1, 185 - 204, 31.01.2019
https://doi.org/10.30831/akukeg.420909

Öz

Teachers are expected to have content knowledge, pedagogical knowledge, and pedagogical content knowledge which is synthesis of two and to use these knowledge in the best way possible. In recent years a new era is added in to professional knowledge of teachers: Technological knowledge and Technological pedagogical content knowledge. The aim of this study is to determine the secondary teachers’ sense of efficacy and technological pedagogical content knowledge (TPACK), to analyze them within the context of some variables and investigate the relationship between TPACK and sense of efficacy. The sample of study consists of 155 secondary preservice teachers who are last, next to the last and third year of their education in a university in Turkey. TPACK-deep scale and a teachers’ sense of efficacy scale was used to collect data. As a result of the study, it is found that TPACK scores are not significant according to departments they attend but significant according to grade levels. TSES scores of participants are high but not significantly different according to departments and grade levels. Also, it is found that TPACK scores are a significant predictor of TSES scores.

Kaynakça

 • Abbitt, J. T. (2011) An Investigation of the relationship between self efficacy beliefs about technology integration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4),134-143. doi: 10.1080/21532974.2011.10784670
 • Albayrak Sari, A. Canbazoğlu Bilici, S., Baran, E. & Özbay, U. (2016). Farkli branşlardaki öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterlikleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumlari arasindaki ilişkinin incelenmesi. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama, 6(1), 1-20.
 • Akkoyunlu B. & Orhan F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz-yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 235–252.
 • Ball, D. L., & McDiarmid, G. W. (1990). The subject matter preparation of teachers. W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp. 437–449). New York: Macmillan.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
 • Ceylan, B., Turk, M., Yaman, F. & Kabakcı Yurdakul, I. (2014). Bilişim teknolojileri rehber oğretmen adaylarının teknolojik pedagojik icerik bilgisi yeterlikleri, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım aşaması ve duzeylerindeki değişimin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 171–201.
 • Çakıroğlu, J., Çakıroğlu, E., & Bone, W. J. (2005). Pre-service teacher self-efficacy beliefs regarding science teaching: A comparison of pre-service teachers in Turkey and the USA. Science Educator, 14(1), 31-40.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 30(137), 74-81.
 • Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33–53.
 • Çetin-Berber, D. & Erdem, A. R. (2015). An investigation of Turkish pre-service teachers’ technological, pedagogical and content knowledge. Computers, 4, 234-250.Çevik, D. B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Ünv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-168.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Pre-Service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes towards profession. Eğitim ve Bilim, 36, 159, 96-111.
 • Erişen, Y. & Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-440.
 • Er, S. & Sağlam Kaya, Y. (2017). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geogebra Ortamında Materyal Hazırlama Hakkındaki Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 228-242. DOI: 10.17860/mersinefd.305950.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 57-73.
 • Gürlen, E. (2011). Probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine, problem çözme becerilerine, öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 221-232. Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaarslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1395-1404.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397–408. Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, H.F., Çoklar, A. N., Kılıçer, K., Kurt, A.A., & Birinci, G. (2011). The professional competencies and indicators of technopedagogical education for teachers. 11th International Educational Technology Conference Proceedings Book, Volume I, 988-990.
 • Kabakci Yurdakul, I., Odabasi, H.F., Kilicer, K, Coklar, A.N., Birinci, G., & Kurt, A.A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK‐deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers&Education, 58(3), 964‐977.
 • Karaca, F. (2015). An investigation of preservice teachers’ technological pedagogical content knowledge based on a variety of characteristics. International Journal of Higher Education, 4(4), 128-136.
 • Karakaya, F. & Yazici, M. (2017). Examination of technological pedagogical content knowledge (TPACK) self-efficacy for pre-service science teachers on material development. European Journal of Education Studies, 3(3), 252-270. doi: 10.5281/zenodo.290617.
 • Karakuyu, Y. & Karakuyu, A. (2016). Motivasyon ve öz-yeterliğin sinif öğretmeni adaylarinin teknolojik pedagojik alan bilgilerine (tpab) katkisi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 89-100.
 • Kavanoz, S., Yüksel, H. G., & Özcan, E. (2015). Pre-service teachers’ self-efficacy perceptions on Web Pedagogical Content Knowledge. Computers & Education, 85, 94-101. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.02.005
 • Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliklerinin incelenmesi: Bartın Universitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 395–412.
 • Lee, Y. & Lee, J. (2014). Enhancing pre-service teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration through lesson planning practice. Computers & Education, 73, 121–128.
 • Lee, MH. & Tsai, CC. (2010). Exploring teachers’ perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the World Wide Web. Instructional Science, 38(1), 1-21. https://doi.org/10.1007/s11251-008-9075-4.
 • Lemos, N. (2007). An introduction to the theory of knowledge. New York: Cambridge University Press.
 • Meriç, G. (2014). Determining science teacher candidates’ self-reliance levels with regard to their technological pedagogical content knowledge. Journal of Theory and Practice in Education,10(2): 352-36.
 • Mishne, J. (2012). An investigation of the relationships between technology use and teachers’ self-efficacy, knowledge and experience (Unpublished Ph.D. dissertation). Pepperdine University, Graduate School of Education and Psychology.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509–523.
 • Özgün-Koca, S. A., Meagher, M., & Edwards, M. T. (2010). Preservice teachers’ emerging TPACK in a technology-rich methods class. Mathematics Educator, 19(2), 10–20.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307e332.
 • Rose, D. & Schaffer, J. (2013). Knowledge entails dispositional belief. Philosophical Studies, 166, 19–50. doi: 10.1007/s11098-012-0052-z.
 • Sancar-Tokmak, H., Konokman, G. Y., & Yelken, T. Y. (2013). Mersin üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.
 • Tschannen-Moran, M. & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(1), 783-805.
 • Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası insan bilimleri dergisi, 7(1), 1336-1349.
 • Veal, W. R. & MaKinster, J. G. (1999). Pedagogical content knowledge taxonomies. Electronic Journal of Science Education, 3(4).
 • Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J. & van Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge – a review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 29, 109–121.
 • Wilkins, J. L. M. (2008). The relationship among elementary teachers’ content knowledge, attitudes, beliefs, and practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(2), 139e164.
 • Woolfolk Hoy, A. (2003–2004). Self-Efficacy in College Teaching. Essays on Teaching Excellence Toward the Best in the Academy,15,7.
 • Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarinin öğretmen öz-yeterlik algilari. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12,45, 88-104.
 • Yetişir, M.İ. & Kaptan, F. (2007). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin SAĞLAM-KAYA> (Sorumlu Yazar)
Hacettepe University, Ankara, Turkey
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi 4 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 3 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sağlam-kaya, Y. (2019). Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Ve Öğretmen Öz Yeterlikleri Bağlamında İncelenmesi . Journal of Theoretical Educational Science , 12 (1) , 185-204 . DOI: 10.30831/akukeg.420909