Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 892 - 914 2019-07-31

7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi
Examination of Knowledge Level and Opinions of 7th and 8th Grade Students on Organ Donation and Transplantation

Ramazan SOĞUKPINAR [1] , Dilek KARIŞAN [2] , Hilal AKTAMIŞ [3]


Son yıllarda organlarını bağışlayan bireylerin sayısında artış olmasına rağmen organ nakli bekleyen bireylerin sayısının fazla olması organ bağışı ve organ nakli konusunun önemini açıkça göstermektedir. Çalışma ile 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin organ bağışı ve organ nakline yönelik bilgi düzeyleri ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında Aydın ili Kuyucak ilçesindeki devlet ortaokullarında öğrenim gören 7. ve 8. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada belirlenen evrenin tamamına ulaşıldığı için örnekleme yöntemi kullanılmamıştır. Dolayısı ile araştırmanın evreni, örneklemi temsil etmektedir. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında Aydın ili Kuyucak ilçesindeki devlet ortaokullarında öğrenim gören 513 (264 kız, 249 erkek) ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, Akış vd. (2008) tarafından geliştirilen 12 sorudan oluşan organ bağışı bilgi düzeyi ve görüşleri anketi ile elde edilmiştir. Verilerin analizi betimsel olarak yapılmıştır. Verilere ilişkin frekanslar ve yüzdeler hesaplanarak analiz tabloları oluşturulmuştur. Çalışmada 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında organ bağışı ve nakli bilgi düzeyleri arasında farklar olduğu fakat görüşleri arasında çok fark olmadığı sonucu bulunmuştur

Despite the increase in the number of individuals donating organs in recent years, high numbers of individuals waiting for transplantation clearly demonstrates the importance of organ donation and organ transplantation. The aim of this study is to examine the knowledge level and opinions of 7th and 8th grade students on organ donation and transplantation. The research was conducted in the first semester of 2017-2018 academic year with 513 (264 girls, 249 boys) students from 7th and 8th grade who are studying in elementary school in Aydın, Kuyucak province. Convenient sampling was used in the study. The questionnaire consists of 12 questions developed by Akış et. al. (2008) and it aims to evaluate knowledge level and opinions of participants about organ donation. Descriptive analysis was employed for data analysis. Frequencies and percentages related to the data were calculated. Results show that there were differences between the 7th and 8th grade students in terms of knowledge level of organ donation and transplantation, but there was not much difference in terms of their views.

 • Akçöltekin, A. (2014). Sınıf öğretmenlerinin organ bağışı tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 6, 52-63. DOI: 10.17498/kdeniz.309391
 • Akış, M., Katırcı, E., Uludağ, H. Y., Küçükkılıç, B., Gürbüz, T., Türker, Y., & Gül, H. (2008). Süleyman Demirel Üniversitesi personelinin organ-doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumları. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 15(4), 28-33.
 • Aytaş, Ö., Kartalcı, Ş., & Ünal, S. (2011). Bir grup hemşirenin sosyodemografik verileri ve tükenmişlik düzeyleri bağlamında organ bağışına bakış açıları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(1), 26-32.
 • Bölükbaş, N., Eyüpoğlu, A., & Kurt, P. (2004). Organ bağışı hakkında üniversite öğrencilerinin düşünceleri. O.M.Ü. Tıp Dergisi , 21(2), 73–77.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. bas.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çetin, G. & Harman, Ö. (2012). Lise öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi ve tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 172-177.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. (6th ed.). New York: McGraw-Hill International Edition.
 • Genç, M., & Genç, T. (2017). Türkiye’de sosyo-bilimsel konular üzerine yapılmış araştırmaların içerik analizi. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 19-26.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (32.bas.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kavurmacı, M., Karabulut, N., & Koç, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki bilgi ve görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11(2), 15-21.
 • Kılıç, S., Koçak, N., Türker, T., Gürpınar, H., & Gülerik, D. (2010). Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler. Gülhane Tıp Dergisi, 52, 36-40.
 • Koçak, A., Aktaş, E. Ö., Şenol, E., Kaya, A., & Bilgin, U. E. (2010). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi. Ege Tıp Dergisi, 49(3), 153-160.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Ed.). California: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.Organ Nakli Koordinatörleri Derneği. 24.11.2017 tarihinde http://www.onkod.org.tr/sayfa-grubu/organ-doku-hucre-bagisi-ve-nakli/5 adresinden erişilmiştir.
 • Öz, F., Ayrancı, Ü., Arslantaş, D., & Ünsal, A. (2016). Bir grup Türk ortaokulu ve lise öğrencilerinin organ ve doku bağışı bilgi düzeyi. TAF Preventive Medicine Bulletin , 15(6), doi: 10.5455/pmb.1-1435753377
 • Özer Gök, F., Karamanoğlu Yavuz, A., Beydağ, K. D., Fidancıoğlu, H., Akıncı, E., Şanlı, İ., & Urak, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi Denizli Yüksek Okulu ‘nda öğrenim gören bir grup öğrencinin organ nakli ve bağışına yönelik görüşleri ve bilgi düzeylerine eğitimin etkisi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1), 39- 46.
 • Sungur, M. A., & Mayda, A. S. (2014). Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I ve dönem VI öğrencilerinin organ bağışı konusunda bilgi ve tutumları. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 15-20.
 • Tarhan, M., Dalar, L., Yıldırımoğlu, H., Sayar, A., & Altın, S. (2012). Zeytinburnu İlçesi’ nde lise son sınıfta öğrenim gören öğrencilerin organ nakli ve bağışına yönelik bilgi düzeyleri ve tutumlarına bilgilendirmenin etkisi. Yoğun Bakım Dergisi, 3, 27-35.
 • Topçu, M. S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Uzuntarla, Y. (2016). Genç yaş grubunun organ bağışına yönelik düşünce ve bilgi düzeylerinin verilen eğitime göre karşılaştırılması. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 1-6. doi: 10.5262/ tndt.2016.1001.20
 • Vicdan, K. A., Peker, S., & Üçer, B. (2011). Akşehir Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin organ bağışı ile ilgili tutumlarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2), 175-180.
 • Yaşar, M., Oğur, R., Uçar, M., Göçgeldi, E., Yaren, H., Tekbaş, Ö. F., & Korkmaz, A. (2008). Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler. Genel Tıp Dergisi, 18(1), 33-37.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4252-8930
Yazar: Ramazan SOĞUKPINAR
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1791-9633
Yazar: Dilek KARIŞAN
Kurum: Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

Orcid: 0000-0003-0717-5770
Yazar: Hilal AKTAMIŞ
Kurum: Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg417962, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {892 - 914}, doi = {10.30831/akukeg.417962}, title = {7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SOĞUKPINAR, Ramazan and KARIŞAN, Dilek and AKTAMIŞ, Hilal} }
APA SOĞUKPINAR, R , KARIŞAN, D , AKTAMIŞ, H . (2019). 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 12 (3) , 892-914 . DOI: 10.30831/akukeg.417962
MLA SOĞUKPINAR, R , KARIŞAN, D , AKTAMIŞ, H . "7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 892-914 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/46293/417962>
Chicago SOĞUKPINAR, R , KARIŞAN, D , AKTAMIŞ, H . "7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 892-914
RIS TY - JOUR T1 - 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi AU - Ramazan SOĞUKPINAR , Dilek KARIŞAN , Hilal AKTAMIŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.417962 DO - 10.30831/akukeg.417962 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 892 EP - 914 VL - 12 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.417962 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.417962 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi %A Ramazan SOĞUKPINAR , Dilek KARIŞAN , Hilal AKTAMIŞ %T 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.417962 %U 10.30831/akukeg.417962
ISNAD SOĞUKPINAR, Ramazan , KARIŞAN, Dilek , AKTAMIŞ, Hilal . "7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 892-914 . https://doi.org/10.30831/akukeg.417962
AMA SOĞUKPINAR R , KARIŞAN D , AKTAMIŞ H . 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(3): 892-914.
Vancouver SOĞUKPINAR R , KARIŞAN D , AKTAMIŞ H . 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(3): 914-892.