Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 170 - 190 2020-01-09

Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity
Okula Olgunluğuna İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin ve Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

Duygu KOÇAK [1] , Sema İNCEKARA [2]


In this study, it is aimed to determine the opinions of pre-school teachers and classroom teachers about school maturity. As in the current situation, since this research is aimed to be a qualitative approach, the research is a case study of qualitative research type. In the study, interviews were conducted with a total of 25 teachers including 15 teachers and 10 pre-school teachers and the interviews were conducted through an interview form. Content analysis was performed on the data obtained from the interviews. As a result of the research, it was seen that the class teachers' definitions and expectations about school maturity were higher than the pre-school teachers. According to this, both groups stated that social-emotional development, motor development, cognitive development and self-care skills were important for starting school. Preschool education teachers have made less definitions for these themes. It is observed that class teachers' expectations in terms of cognitive development and maturity are higher than preschool education teachers’. They stated that children who do not complete their 72 months experience problems such as peer communication, lack of self-confidence, inability to perform self-care skills. In this respect, it is stated that children will have negative experiences in education as they cannot reach school maturity yet.
Bu çalışmada okul öncesi eğitim öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin okul olgunluğuna yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Var olan durumun olduğu gibi, nitel bir yaklaşımla ortaya koyulmasını amaçlaması nedeniyle araştırma nitel araştırma türlerinden durum çalışması niteliğindedir. Araştırmada 15’i sınıf öğretmeni, 10’u okul öncesi eğitim öğretmeni olmak üzere toplam 25 öğretmen ile yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin okul olgunluğuna ilişkin tanımlamalarının ve beklentilerinin okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden daha fazla olduğu görülmüştür. Buna göre her iki grup da okula başlamada sosyal-duygusal gelişimin, motor gelişimin, bilişsel gelişimin ve özbakım becerilerinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Okul öncesi eğitim öğretmenleri bu temalar altında daha az tanımlama yapmıştır. Sınıf öğretmenlerinin özellikle bilişsel gelişim ve olgunluk bakımından beklentilerinin daha fazla sonucuna varılmıştır. 72 ayını doldurmayan çocukların birinci sınıfa başlamaları durumunda akran iletişimi, özgüven eksikliği, özbakım becerilerini gerçekleştirememe gibi sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu yönüyle çocukların henüz okul olgunluğuna erişemedikleri için eğitim hayatlarında olumsuzluklar yaşayacağı belirtilmiştir
 • Alpan, Y., & Kandır, A. (2008). Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişime Anne-Baba Davranışlarının Etkisi. 14(2), 33-38.
 • Arı, A., & Özcan, E. (2014). Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin, Okuma Yazmayı Öğrenmelerine Etkisi
 • Başaran, İ. E. (1998). Eğitim psikolojisi. Ankara: Aydan Web Tesisleri.
 • Bay, D. N., & Çetin, Ö. Ş. (2014). Anasınıfından İlkokula Geçişte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. The Journal of Academic Social Science Studies, 30 (2), 163-190.
 • Bayat, S . (2015). İlkokuma Yazma Öğretiminde 60-66 Aylık Çocuklar ile İlgili Yaşanan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015 (4), 172-185. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/goputeb/issue/34518/381486.
 • Canbulat, A. N., & Yıldızbaş, F. (2014). Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Aylık Çocukların Okula Hazır Bulunuşluklarına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14(1).
 • Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1. sınıf öğrencilerin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyalbilimler Enstitüsü.Konya.
 • Çalışkan, F. G.–M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk Ve Okuma Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi. International Periodical For The Languages, Literatureand History of Turkish or Turkic, 8(8). 379-398.
 • Gökçen, F. Ç. (2004). Çocuğum Okula Başlıyor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Görmez, E. (2007). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğu ve matemetik hazırbulunuşluk düzeyleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Gündüz H. B., Özarslan N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerin okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17 (1), 212-230
 • Gül Kapçı, E., Artar, M., Avşar, V., Çelik, E., & Daşçı, E . (2015). İlkokula beş ve altı yaşında başlayan çocukların sosyal gelişim, duygusal ve davranışsal sorunlar ile akademik benlik saygısı açısından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48 (2), 185-202. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/auebfd/issue/38375/444947
 • Haydon, G. (2013). Aims of Education. In S Capel, M. Leask & T. Turner. Learning to Teach in Secondary School (s. 457-466). Routledge, New York ABD.
 • Kahramanoğlu, R., Tiryaki, E. N., & Canpolat, M. (2014). İlkokula Yeni Başlayan 60-66 Ay Grubu Öğrencilerin Okula Hazır Oluşları Üzerine İnceleme. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1065-1080
 • Kandır, A., & Alpan, Y. (2008). Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişime Anne-Baba Davranışlarının Etkisi .Aile ve Toplum Dergisi. 10(4)33-38
 • Kırıktaş, T. C. (2016). İlkokula Hazır Bulunuşluk Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-35.
 • Koca, S. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarına giden ilköğretime başlayacak farklı sosyaekomomik ortamlarda ailesiyle yaşayan çocukların okul olgunluğunun karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yalova.
 • Nurcan K., & Aydoğan Y. (2003). Okul Öncesi Çocukların Dil Gelişimlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:159 (2).
 • Koçyiğit, S. (2009). İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Ve Ebeveynlerin Görüşleri Işığında Okula Hazır Bulunuşluk Olgusu ve Okul Öncesi Eğitime İlişkin Sonuçları.(Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Meisels, S. J. (1998). Assessing readiness: how should we define readiness? NCEDL Spotlights, No. 3. (ERIC Document Number: 437158).
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. USA: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Mesleki ve Teknik Eğitm Bireysel Öğrenme Materyali. Ankara.
 • Özaslan, N. (2014). Birinci sınıfta öğrenim görmekte olan (60-71ve 72-84 aylık) öğrencilerin okul olgunluğu düzeyleri ve bu öğrencileri okutmaktaolan öğretmenlerin gözlediği okula uyum ve sınıf yönetim sorunları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.İstanbul.
 • Santo, A. (2006). School Readiness: Perceptions of Early Childhood Educators, Parents and Preschool Children. (Unpublished doctoral dissertation), University of Toronto, Department of Human Development and Applied Psychology, Toronto.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim Programı Hangi Yeterlikleri Kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocukların velileri ve öğretmenlerinin, çocukların okul olğunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .Adana.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yoleria, S., & Tanış, H. M. (2014). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 130-141.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3211-0426
Yazar: Duygu KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9570-5446
Yazar: Sema İNCEKARA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg557152, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {170 - 190}, doi = {10.30831/akukeg.557152}, title = {Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity}, key = {cite}, author = {KOÇAK, Duygu and İNCEKARA, Sema} }
APA KOÇAK, D , İNCEKARA, S . (2020). Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 13 (1) , 170-190 . DOI: 10.30831/akukeg.557152
MLA KOÇAK, D , İNCEKARA, S . "Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 170-190 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/50135/557152>
Chicago KOÇAK, D , İNCEKARA, S . "Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 170-190
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity AU - Duygu KOÇAK , Sema İNCEKARA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30831/akukeg.557152 DO - 10.30831/akukeg.557152 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 190 VL - 13 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.557152 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.557152 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity %A Duygu KOÇAK , Sema İNCEKARA %T Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity %D 2020 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.557152 %U 10.30831/akukeg.557152
ISNAD KOÇAK, Duygu , İNCEKARA, Sema . "Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 170-190 . https://doi.org/10.30831/akukeg.557152
AMA KOÇAK D , İNCEKARA S . Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(1): 170-190.
Vancouver KOÇAK D , İNCEKARA S . Determination of Classroom Teachers' and Preschool Education Teachers' Views on School Maturity. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(1): 190-170.