Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 205 - 231 2020-01-09

Bulmaca Temelli Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına ve İngilizce Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi
The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English

Özgür Kürşat Derer [1] , Hasan Güner Berkant [2]


Bu araştırmanın genel amacı bulmaca temelli öğrenme yaklaşımının ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutum ve İngilizce öz-yeterlik inançlarına etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada hem nicel hem de nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntem kullanılmış ve deneysel desen olarak öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel model tercih edilmiştir. Çalışma grubu, 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesindeki bir ortaokulun iki şubesindeki sekizinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma, biri deney grubu diğeri kontrol grubu olmak üzere iki grupla uygulanmıştır. Deney grubunda dersler bulmaca temelli öğrenme yaklaşımına göre işlenirken, kontrol grubunda dersler İngilizce dersi öğretim programın öngördüğü yöntemlere dayalı olarak işlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, bulmaca temelli öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin grup içinde ve gruplar arasında İngilizce dersine yönelik tutumlarının ve İngilizce öz-yeterlik inançlarının olumlu yönde arttığı ortaya çıkmıştır. Bulmaca temelli öğrenme bağlamında gerçekleştirilen etkinlikler, öğrenciler tarafından etkili uygulamalar olarak değerlendirilmiştir. Deney grubunda uygulama sürecinde yapılan gözlemler sonucunda bulmaca temelli öğrenme etkinlikleri aracılığıyla öğrencilerin eğlenip öğrendikleri ve derslerde aktif katılımlarının arttığı görülmüştür.

The main aim of this study is to investigate the effectiveness of puzzle-based learning approach on secondary school students’ attitudes toward English lesson and self-efficacy beliefs in English. In this research, the mixed method, in which both quantitative and qualitative data are used, was preferred and semi experimental design with pre-test/post-test was applied. Two classes including 8th grade students of one of the secondary schools in Kahramanmaraş during the 2017-2018 educational years constitute the study group. The research was applied with two groups, one of which is experimental group and the other one is control group. While lessons were taught based on puzzle-based learning approach in experimental group, in control group the lessons were taught according to the suggested methods of English lesson curriculum. At the end of the study, experimental group students’ attitudes toward English lesson and self-efficacy beliefs in English increased within groups and between groups. The activities which were carried out in the context of puzzle-based learning were evaluated as effective applications by students. As a result of observations which were made during the implementation process of puzzle-based learning in the experimental group, it was reached that the students had fun and learned, and their active participation increased during lessons.

 • Akkan, E. (2005). Matematik öğretiminde bulmaca etkinliğinin öğrenci başarısına etkisi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 140-146.
 • Akın, A. (2016). Yabancı dil öğretiminde yaratıcı drama yöntemi kullanımının lise 12. sınıf öğrencilerinin eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerine ve öğrencilerin yabancı dil öğrenme tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Alemi, M. (2010). Educational games as a vehicle to teaching vocabulary. Modern Journal of Applied Linguistics (MJAL), 2(6), 425-438.
 • Anaydubalu, C. C. (2010). Self-Efficacy, anxiety, and performance in English language among middle-school students in English language program in Satri Si Suriyothai School, Bangkok. International Journal of Human and Social Sciences, 5(3), 193-198.
 • Aslan, S. (2012). 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kavramlarının öğretiminde bulmacaların öğrenci başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Atkinson, D. (2003). L2 writing in the post-process era: Introduction. Journal of the Second Language Writing, 12(1), 3-15.
 • Avcı, H. (2015). İngilizce öğretiminde istasyon tekniği kullanımının akademik başarıya, tutumlara ve kalıcılığa etkisi. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Aydemir, E. (2012). Çevrimiçi bulmaca kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Aziza, B. (2013). The role of using crossword puzzles as teaching strategy to enhance students’ vocabulary. Master thesis, Mohamed Khider University of Biskra Department of Foreign Languages, Biskra.
 • Baş, G. (2009). İngilizce dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin erişisi, derse karşı tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Milli Eğitim, 184, 240-256.
 • Baş, G. (2010). Beyin temelli öğrenme yönteminin ingilizce dersinde öğrencilerin erişilerine ve derse yönelik tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 9(2), 488-507.
 • Başaran, S. (2010). Podkestlerin üniversite birinci sınıfta okuyan türk öğrencilerin dil öğrenme yargıları ve öz-yeterlik algıları üzerindeki etkileri. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bouteliaten, A. (2010). The effectiveness of using crossword puzzles as a teaching strategy to enhance students’ knowledge of vocabulary. The case of 1st year students, University of Constantine. Master thesis, Mentouri University-Constantine Faculty of Letters and Languages Department of Languages, Constantine.
 • Chen, Y. H., Lin, C. P., Looi, C. K., Shao, Y. J., & Chan, T. W. (2012). A collaborative cross number puzzle game to enhance elementary students' arithmetic skills. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 11(2), 1-14.
 • Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research design. In A. Tashakkori and C. Teddlie (Eds.), Hand book of mixed methods in the behavioral and social research. California: SAGE Publications Inc.
 • Crossman, E. K., & Crossman, S. M. (1983). The crossword puzzle as a teaching tool. Teaching of Psychology, 10, 98-99.
 • Çimen, S. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutum, İngilizce kaygısı ve öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Çolak, C. (2013). Sanal dünyalarda düzenlenen İngilizce iletişim kurma etkinliklerinin öğretmen adaylarının öz-yeterlik inancına ve sosyal bulunuşluklarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çubukçu, F. (2008). Yabancı dil öğrenme endişesi ile öz yeterlik arasındaki korelâsyon üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 148-158.
 • Danesi, M. (2004). The puzzle instinct: The meaning of puzzles in human life. Bloomington: Indiana University Press.
 • Doğru, E. (2014). Hayal aktivitelerinin üniversite öğrencilerinin ingilizce derslerine yönelik başarı, ilgi ve tutumları üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Erdem, D. (2007). İngilizce dersine yönelik bir tutum ölçeği çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 45-54.
 • Fadel, M. R. (2005). Storytelling and vocabulary acquisition at the elementary level. Unpublished magister thesis, Mentouri University, Constantine.
 • Franklin, S., Peat, M., & Lewis, A. (2003). Non-traditional interventions to stimulate discussion: The use of games and puzzles. Journal of Biological Education, 37(2), 79-84.
 • Gömleksiz, M. N. & Kılınç, H. H. (2014). Lise 12. sınıf öğrencilerinin ingilizce öz yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 46-60.
 • Gürdal, A., & Arslan, M. (2011). Oyun ve bulmaca etkinlikleriyle yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemi. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo.
 • Hancı Yanar, B., & Bümen, N. (2012). İngilizce ile ilgili öz-yeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 97-110.
 • Huang, S., & Shanmao, C. (1996). Self-efficacy of English as a second language learner: An example of four learners. Bloomington, IN: Language Education Department, School of Education, Indiana University. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 396 536).
 • Kartal, Ş. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin ingilizce dersine yönelik tutumlarına ve başarılarına etkileri. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler dersinde bulmaca kullanıyorum. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 2(2), 86-99.
 • Kestha, A. S., & Al-Faalet, F. K. (2013). The effectiveness of using puzzles in developing Palestinian tenth graders' vocabulary achievement and retention. Humanities and Social Sciences, 1(1), 46-57.
 • Kılıç, Ş. (2009). Yaratıcı dramanın İngilizce konuşmaya ve tutuma etkisi. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kızıl, Ö. (2015). Sosyal bilgiler 6. sınıf “Ülkemizin Kaynakları” ünitesinin kavram bulmacası etkinlikleri yoluyla öğretiminin akademik başarı üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Memduhoğlu, H. B., & Çelik, Ş. N. (2015). İngilizce öğretmen adayı olan ve İngilizce öğretmeni olmayı planlayan üniversite öğrencilerinin ingilizce öz-yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 17-32.
 • Meral, M., Çolak, E. & Zereyak, E. (2012). The relationship between self-efficacy and academic performance. Social and Behavioral Sciences, 46, 1143-1146.
 • Merrick, K. E. (2010). An empirical evaluation of puzzle-based learning as an interest approach for teaching introductory computer science. IEEE Transactions on Education, 53(4), 677-680.
 • Meyer, E. F., Falkner, N., Sooriamurthi, R., & Michalewicz, Z. (2014). Guide to teaching puzzle-based learning. London: Springer-Verlag.
 • Michalewicz, Z., & Michalewicz, M. (2008). Puzzle-based learning: an introduction to crıtical thinking, mathematics and problem solving. Teaching Mathematics and Computer Science, 6(2), 415-420.
 • Motlagh, S. H., Amrai, K., Yazdani M. J., Abderahim, H. A., & Souri, H. (2011). The relationship between self-efficacy and academic achievement in high school students. Social and Behavioral Sciences, 15, 765-768.
 • Nagy, W. E. & Scott, J. A. (2000). Vocabulary processes, In M. Kamil, P. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of Reading Research: Volume III (pp. 269–284). New York: Longman.
 • Namlı, Ş. (2016). Sudoku, futoshiki ve kakuro bulmacalarının 8.sınıf öğrencilerinin denklemler ve eşitsizlikler konusundaki başarılarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Nassar, E. (2009). Impact of using puzzles in development of critical thinking in mathematics and the tendency toward it of the basic fourth graders in Gaza. Master thesis, Islamic University, Gaza.
 • Njoroge, M. C., Ndung’u, R. W., & Gathigia, M. G. (2013). The use of crossword puzzles as a vocabulary learning strategy: A case of English as second language in Kenyan secondary school. International Journal of Current Research, 5(1), 313-321.
 • Orawiwatnakul, W. (2013). Crossword puzzles as a learning tool for vocabulary development. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 11(2), 413-428.
 • Öztürk, E., & Gök, S. (2015). Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme–öğretme yaklaşımları. Gülay Ekici (Ed.), Bulmaca temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Öztürk, E., Gök, S., & Takımcıgil, S. (2013). Bulmaca temelli öğrenme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 48-63.
 • Raoofi, S., Tan, B. H., & Chan, S. H. (2012). Self-efficacy in second/foreign language learning contexts. English Language Teaching, 5(11), 60-73.
 • Sholikhah, A. (2011). The effectiveness of word find puzzle to teach common noun for 5th grades of elementary school. Degree of Bachelor of Education, Tarbiyah Faculty Walisongo State Institute for Islamic Studies, Semarang.
 • Slavin, R, E. (2003). Educational psychology: Theory and practice. Boston: Pearson Education.
 • Songur, A. (2006). Harfli ifadeler ve denklemler konusunun oyun ve bulmacalarla öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarı düzeylerine etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • Şahin, C. (2016). Hikâyelerle desteklenmiş yabancı dil öğretiminin 5 ve 8. sınıflar düzeylerinde kelime dağarcığı, okuduğunu anlama ve yabancı dile karşı tutumuna etkisi. Yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Tılfarlıoğlu, F. T., & Cinkara, E. (2009). Self-efficacy in EFL: Differences among proficiency groups and relationshıp with success. Research on Youth and Language, 3(2), 129-142.
 • Vaishnav, H. (2015). Learning a language -en route puzzles and games. International Journal of English Language, Literature and Humanities, 3(3), 550-559.
 • Vossoughi, H., & Zargar, M. (2009). Using word-search-puzzle games for improving vocabulary knowledge of Iranian EFL learners. Journal of Teaching English as a Foreign Language and Literature of Islamic Azad University of Iran, 1(1), 79-85.
 • Weisskirch, R. (2006). An analysis of instructor-created crossword puzzles for student review. College Teaching, 54(1), 198-201.
 • Yang, A., & Lau, L. (2003). Students attitudes to the learning of English at secondary and tertiary school. System, 31(1), 107-123.
 • Yangın Ersanlı, C. (2015). The relationship between students’ academic self-efficacy and language learning motivation: A study of 8th graders. Social and Behavioral Sciencies, 3, 473-488.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2383-5540
Yazar: Özgür Kürşat Derer
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0725-6036
Yazar: Hasan Güner Berkant (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg564792, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {205 - 231}, doi = {10.30831/akukeg.564792}, title = {The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English}, key = {cite}, author = {Derer, Özgür Kürşat and Berkant, Hasan Güner} }
APA Derer, Ö , Berkant, H . (2020). The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 13 (1) , 205-231 . DOI: 10.30831/akukeg.564792
MLA Derer, Ö , Berkant, H . "The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 205-231 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/50135/564792>
Chicago Derer, Ö , Berkant, H . "The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 205-231
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English AU - Özgür Kürşat Derer , Hasan Güner Berkant Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30831/akukeg.564792 DO - 10.30831/akukeg.564792 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 231 VL - 13 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.564792 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.564792 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English %A Özgür Kürşat Derer , Hasan Güner Berkant %T The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English %D 2020 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.564792 %U 10.30831/akukeg.564792
ISNAD Derer, Özgür Kürşat , Berkant, Hasan Güner . "The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 / 1 (Ocak 2020): 205-231 . https://doi.org/10.30831/akukeg.564792
AMA Derer Ö , Berkant H . The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(1): 205-231.
Vancouver Derer Ö , Berkant H . The Effect of Puzzle-based Learning on Secondary School Students’ Attitudes toward English Lesson and Self-Efficacy Beliefs in English. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(1): 231-205.