Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı , Sayfalar 16 - 26 2019-11-29

Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Test Items in the Context of Science Philosophy

Duygu Koçak [1]


Ölçme ve değerlendirme, dolayısıyla testler eğitim sisteminin önemli bir bileşenidir. Eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri ve öğrenme alanları genellikle eğitim felsefesi çerçevesinde değerlendirilirken, ölçme ve değerlendirme kavramı felsefi açıdan değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada, bilimin tarihsel gelişimi ve bilim felsefesi ışığında eğitimde kullanılan ölçme araçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Buna göre, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurmalı, kısa cevaplı, eşleştirme, açık uçlu madde yapıları ve sözlü sınavlar ile performansa dayalı durum belirleme teknikleri pozitivist ve post-pozitivist yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Performansa dayalı durum belirleme, açık uçlu sınavlar ve sözlü sınavların bireye yanıtlamada özgürlük tanıması, tek bir mutlak doğru içermemesi ve sürecin ön plana çıkması bakımından post-pozitivist paradigma ile etkileşimli olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin ardından pozitivist paradigmayı ve post-pozitivist paradigmayı temel alan madde yapılarının eğitim hedeflerine ve bireye olan katkıları tartışılmıştır. Post-pozitivist paradigmayı temel alan madde yapılarının ve değerlendirme yaklaşımının eğitim hedeflerine ulaşmada ve bireye özgür düşünme imkânı tanıması bakımından önemli olduğu yargısına varılmıştır.

Measurement and evaluation, therefore, tests are an important part of the education system. While education programs, teaching methods and techniques and learning curriculums are generally evaluated within the framework of educational philosophy, the concept of measurement and evaluation has not been evaluated philosophically. In this study, based on the historical development of science and philosophy of science, the evaluation of the scale tools used in education was made. Accordingly, multiple-choice, true-false, gap-filled, short-answer, matching, essay item types and oral examinations and performance-based assessment techniques were evaluated within the framework of positivist and post-positivist approaches. Performance-based assessment techniques, open-ended exams and oral examinations were considered to be free to respond to the individual and to interact with the post-positivist paradigm in order for the process to come to the fore. Following these evaluations, the contribution of the item structures based on the positivist paradigm and post-positivist paradigm to the educational objectives and the individual were discussed. It is concluded that item structures and evaluation approach based on post-positivist paradigm are important in achieving educational goals and in providing free thinking to the individual.

 • Anlı, Ö.F. (2016). The Status of Geography in The Context of Positivist and Conventionalist Understandings of Science, Journal of Thinking, 9(2): 37-59.
 • Arslan, A.(2007). Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları.
 • Aslan, H. (2004). Bilim Felsefesinin Tarihi, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 2, (Edt. A. Cevizci). İstanbul: Etik Yayınları. 423-453.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması, Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Çiftçi, S. (2010). İlköğretim Birinci Kademe 4 ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri, Elementary Education Online, 9(3): 934-951.
 • Çilingir, L. (2016). Fen Bilimleri Öğretiminde Bilimin Doğası, (Edt. M. Demirbaş.) 2.Baskı. Ankara: Pegem Akademi. 1-21.
 • Demir, Ö. (1992). Bilim Felsefesi, İstanbul: Ağaç Yayınları.
 • Demirel Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem.
 • Dewey, J. (2008). Okul ve Toplum, (Çev.: H.A. Başman), Ankara: Pegem.
 • Ergün, M. (t.y.). Bilim Felsefesi. http://mustafaergun.com.tr7wordpress/wp-content/uploads/2015/11/bilimfelsefesi.pdf. (Erişim tarihi: 01.08.2018).
 • Erinç, S.M. (1994). Postmodernizm’in Tanımı, Konferans metni, Anadolu Üniversitesi, https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421 /1059/103412.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim Tarihi 08.09.2019).
 • Gökberk, M. (1999). Felsefe Tarihi,10. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gronlund, N. E. ve Linn, R. L. (1995). Measurement and Assesment in Teaching. (7th edition), Upper Saddle River: Printice-HallInc.
 • Güneş, B. (2017). Uluslararası İlişkiler Disiplininde Post-pozitivist Bilim Felsefesi: Eleştirel Gerçekçilik Bağlamında Neden-Sonuç İlişkisini Yeniden Düşünmek., Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Sempozyumu, 15-17 Kasım, Kırşehir.
 • Hızır, N. (1976). Felsefe Yazıları, İstanbul: Çağdaş Yayınları.
 • Kirk, M. F. ve Lund, J. L. (2002). Performance Based Assessment for Middle and High School Physical Education, United States: Human Kinetics.
 • Kumral, O. (2014). Predicting Democratic Attitudes snd Educational Philosophies of Student Teachers, International Jurnal of Social Science & Education, 4(2): 359-368.
 • Kumral, O. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2): 59-68.
 • Koçak, D. (2019). Eğitimde Araştırma Yöntemleri (editör: Yılmaz K ve Arık, R.S.) içinde, Bilimsel Araştırmalarda Temel Paradigmalar, 28-55. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mckee, S. J. (1988). Impediments to Implementing Critical Thinking, Social Education, 6(2): 440-446.
 • Murphy, L., Mufti, E., ve Kassem, D. (2009). Educational studies: An introduction, Berkshire: McGraw-Hill.
 • Ornstein, A. C., ve Hunkins, F. B. (2018). Curriculum. Foundations, Principles and Issues. Harlow, England : Pearson Education Limited.
 • Paul, R.W. ve Elder, L. (2001). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Lerning and Your Life. Upper Saddle River, Nj: Prentice Hall.
 • Romm, N.R.A.(1991), The Methodologies of Positivism and Marxism/A Sociological Debate, London: Macmillan.
 • Saraç, C. (1943). Eski Mısır’da Bilim ve Teknik, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1(5): 709-719.
 • Sayılan, H. (2017). Bilim Felsefesi Bağlamında Coğrafya Disiplini İçerisindeki Bilim Anlayışlarının Analizi, Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Sempozyumu, 15-17 Kasım, Kırşehir.
 • Tekin, Ö.F. (2011). Bilim Felsefesinde İlgi Kayması: Sonuçtan Sürece Geçiş, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Topdemir, H.G. (2002). Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefe İlişkisi, Düşünen Siyaset, 16: 53-66.
 • Ural, Ş., Kaya, M., Duralı, T., Sözer, Ö., ve Erdemli, A. (1994). Felsefe Arşivi, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, C. (2000). Bilim Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3211-0426
Yazar: Duygu Koçak (Sorumlu Yazar)
Kurum: ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Kasım 2019

Bibtex @derleme { akusosbil563234, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {16 - 26}, doi = {10.32709/akusosbil.563234}, title = {Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Koçak, Duygu} }
APA Koçak, D . (2019). Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 () , 16-26 . DOI: 10.32709/akusosbil.563234
MLA Koçak, D . "Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 16-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/50287/563234>
Chicago Koçak, D . "Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2019 ): 16-26
RIS TY - JOUR T1 - Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi AU - Duygu Koçak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.563234 DO - 10.32709/akusosbil.563234 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 26 VL - 21 IS - SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.563234 UR - https://doi.org/10.32709/akusosbil.563234 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi %A Duygu Koçak %T Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 21 %N %R doi: 10.32709/akusosbil.563234 %U 10.32709/akusosbil.563234
ISNAD Koçak, Duygu . "Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 / (Kasım 2019): 16-26 . https://doi.org/10.32709/akusosbil.563234
AMA Koçak D . Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi. AKUSBD. 2019; 21: 16-26.
Vancouver Koçak D . Test Maddelerinin Bilim Felsefesi Bağlamında Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 21: 26-16.