BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 22, 30.06.2015

Öz

Current study aims to investigate the awareness of 9th graders regarding word problems with missing and extra information. The study was carried out with two students chosen randomly from each of the four high schools which are Science, Anatolian, Private and General high schools (8 students in total). As the data collection tool, a test developed by the researchers and consisted of 10 open-ended problems which can be solved by the provided information or not, or can contain extra information was used. Just after the participants solved the problems, clinical interviews were conducted with them. Given responses to the problems were analyzed for each type of question separately. At the end of the study it was seen that many of the participants responded the questions including extra information correctly. However, the students were not as successful in answering the questions with missing information as in the ones including extra information. Thus it was recommended that students should be exposure not only routine problems, but also non-routine problems such as with extra or missing information during classroom instruction

Kaynakça

 • Aladağ, A. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütmeye Dayalı Sözel Problemler İle Gerçekçi Cevap Gerektiren Problemleri Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Altun, M. (2005). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Alfa.
 • Artut, P. D., & Tarim, K. (2007). The effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers. Asia‐Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 129-141.
 • Aydın, F. ve Özmen, Z. M. (2012). 8. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerde Verilenler İle İstenilenler Arasındaki İlişkiyi Belirleyebilme Becerileri. Sözlü bildiri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Cummins, D. D. (1991). Children’s interpretations of arithmetic word problems. Cognition and Instruction, 8(3), 261-289.
 • Çelik, D. ve Güler, M. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerinin incelenmesi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 20, s. 180-195.
 • Gonzales, N. A. (1998). A blueprint for problem posing. School Science & Mathematics, 9 (8), 448-456.
 • Karataş, İ. ve Güven, B. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşam problemlerini çözebilme becerilerinin belirlenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1, 201 – 217.
 • Littlefield, J., & Riesser, J. J. (1993). Semantic features of similarity and children's strategies for identifying relevant information in mathematical story problems. Cognition and Instruction , 133-188.
 • Littlefield, J. L. (2006). College students and algebra story problems: Strategies for identifying relevant information. Reading Psychology, 27, 95–125.
 • Low, R. & Over, R. (1990). Text editing of algebraic word problems. Australian Journal of Psychology, 42, 63 – 71.
 • Low, R., & Over, R. (1993). Gender differences in solution of algebraic word problems containing irrelevant information. Journal of Educational Psychology, 85, 331–339.
 • Low, R., Over, R., Doolan, L., & Michell, S. (1994). Solutation of algebraic word problems following training in indentifying necessary and sufficient information within problems. The American Journal of Psychology, 107(3), 423-439.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in education: A conceptual introduction (5th ed.). New York: Longman.
 • MEB (2005). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2013). İlköğretim matematik dersi 5-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Muth, K. D. (1992). Extraneous information and extra steps in arithmetic word problems. Contemporary Educational Psychology, 17, 278–285.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, Va.
 • Öktem, S, P. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin gerçekçi cevap gerektiren matematiksel sözel problemleri çözme becerileri. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Orton, A. ve Wain, G. (1994). Issues in teaching mathematics. London: Cassell.
 • Özmen, Z.M., Taşkın, D. & Güven, B. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğretmenlerinin kullandıkları problem türlerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 1-16.
 • Polya, G. (1957). How to solve it? (2nd ed.) NJ: Princeton University Press.
 • Polya, G. (1973). How to solve it. A new aspect of mathematical method. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Polya, G., (1962). Mathematical discovery. New York: Wiley.
 • Reusser, K., & Stebler, R. (1997). Every word problem has a solution: The suspension of reality and sense-making in the culture of school mathematics. Learning and Instruction, 7(4), 309-328.
 • Schoenfeld, A. H. (1983). Problem solving in the mathematics curriculum: A report, recommendations and an annotated bibliography. Washington, D. C.: Mathematical Association of America.
 • Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando, FL: Academic Press.
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. Handbook of research on mathematics teaching and learning, 334-370.
 • Stanic, G., & Kilpatrick, J. (1989). 'Historical perspectives on problem solving in the mathematics curriculum'. In R.I. Charles and E.A.
 • Silver (Eds), The Teaching and Assessing of Mathematical Problem Solving, (pp.1-22). USA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Verschaffel, L., De Corte, E., & Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modeling of school arithmetic word problems. Learning and Instruction, 4(4), 273-294.
 • Xin, Z., Lin, C., Zhang, L., & Yan, R. (2007). The performance of Chinese primary school students on realistic arithmetic word problems. Educational Psychology in Practice Vol 23 pp. 145–159.
 • Yoshida, H., Verschaffel, L., & De Corte, E. (1997). Realistic considerations in solving problematic word problems: Do Japanese and Belgian children have the same difficulties?. Learning and instruction, 7(4), 329-338.

9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 22, 30.06.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, 9. sınıf öğrencilerinin eksik ya da fazla bilgi içeren matematik problemlerine ilişkin farkındalıklarının incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma Trabzon ilindeki fen lisesi, anadolu lisesi, özel lise ve genel liseden olmak üzere her bir lise türünden rastgele seçilen ikişer öğrenci (toplam 8 öğrenci) ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen; eldeki verilerle çözülebilen, çözülemeyen veya fazla bilgi içeren 10 açık uçlu problemden oluşan bir test kullanılmıştır. Hazırlan açık uçlu problemler katılımcılara çözdürülmüş ve sonrasında çözümleri üzerinde klinik mülakatlar yapılmıştır. Öğrencilerin problemlere verdikleri yanıtlar her bir soru türü için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışma sonunda katılımcıların büyük bir kısmının fazla bilgi içeren problemleri doğru olarak yanıtladıkları görülmüştür. Eksik bilgi içeren sorularda ise öğrencilerin başarıları, fazla bilgi içeren sorulardaki kadar yüksek çıkmamıştır. Bu sonuçlardan hareketle sınıf ortamında rutin problemlerin yanında eksik bilgi ya da fazla bilgi içeren, rutin olmayan problemlere de yer verilmelidir önerisinde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sözel problem, eksik bilgi, fazla bilgi, problem çözme

Kaynakça

 • Aladağ, A. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütmeye Dayalı Sözel Problemler İle Gerçekçi Cevap Gerektiren Problemleri Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Altun, M. (2005). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Alfa.
 • Artut, P. D., & Tarim, K. (2007). The effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers. Asia‐Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 129-141.
 • Aydın, F. ve Özmen, Z. M. (2012). 8. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerde Verilenler İle İstenilenler Arasındaki İlişkiyi Belirleyebilme Becerileri. Sözlü bildiri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Cummins, D. D. (1991). Children’s interpretations of arithmetic word problems. Cognition and Instruction, 8(3), 261-289.
 • Çelik, D. ve Güler, M. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerinin incelenmesi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 20, s. 180-195.
 • Gonzales, N. A. (1998). A blueprint for problem posing. School Science & Mathematics, 9 (8), 448-456.
 • Karataş, İ. ve Güven, B. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşam problemlerini çözebilme becerilerinin belirlenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1, 201 – 217.
 • Littlefield, J., & Riesser, J. J. (1993). Semantic features of similarity and children's strategies for identifying relevant information in mathematical story problems. Cognition and Instruction , 133-188.
 • Littlefield, J. L. (2006). College students and algebra story problems: Strategies for identifying relevant information. Reading Psychology, 27, 95–125.
 • Low, R. & Over, R. (1990). Text editing of algebraic word problems. Australian Journal of Psychology, 42, 63 – 71.
 • Low, R., & Over, R. (1993). Gender differences in solution of algebraic word problems containing irrelevant information. Journal of Educational Psychology, 85, 331–339.
 • Low, R., Over, R., Doolan, L., & Michell, S. (1994). Solutation of algebraic word problems following training in indentifying necessary and sufficient information within problems. The American Journal of Psychology, 107(3), 423-439.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in education: A conceptual introduction (5th ed.). New York: Longman.
 • MEB (2005). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2013). İlköğretim matematik dersi 5-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Muth, K. D. (1992). Extraneous information and extra steps in arithmetic word problems. Contemporary Educational Psychology, 17, 278–285.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, Va.
 • Öktem, S, P. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin gerçekçi cevap gerektiren matematiksel sözel problemleri çözme becerileri. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Orton, A. ve Wain, G. (1994). Issues in teaching mathematics. London: Cassell.
 • Özmen, Z.M., Taşkın, D. & Güven, B. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğretmenlerinin kullandıkları problem türlerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 1-16.
 • Polya, G. (1957). How to solve it? (2nd ed.) NJ: Princeton University Press.
 • Polya, G. (1973). How to solve it. A new aspect of mathematical method. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Polya, G., (1962). Mathematical discovery. New York: Wiley.
 • Reusser, K., & Stebler, R. (1997). Every word problem has a solution: The suspension of reality and sense-making in the culture of school mathematics. Learning and Instruction, 7(4), 309-328.
 • Schoenfeld, A. H. (1983). Problem solving in the mathematics curriculum: A report, recommendations and an annotated bibliography. Washington, D. C.: Mathematical Association of America.
 • Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando, FL: Academic Press.
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. Handbook of research on mathematics teaching and learning, 334-370.
 • Stanic, G., & Kilpatrick, J. (1989). 'Historical perspectives on problem solving in the mathematics curriculum'. In R.I. Charles and E.A.
 • Silver (Eds), The Teaching and Assessing of Mathematical Problem Solving, (pp.1-22). USA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Verschaffel, L., De Corte, E., & Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modeling of school arithmetic word problems. Learning and Instruction, 4(4), 273-294.
 • Xin, Z., Lin, C., Zhang, L., & Yan, R. (2007). The performance of Chinese primary school students on realistic arithmetic word problems. Educational Psychology in Practice Vol 23 pp. 145–159.
 • Yoshida, H., Verschaffel, L., & De Corte, E. (1997). Realistic considerations in solving problematic word problems: Do Japanese and Belgian children have the same difficulties?. Learning and instruction, 7(4), 329-338.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kadir Gürsoy

Mustafa Güler

Buket Bülbül

Bülent Güven

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gürsoy, K., Güler, M., Bülbül, B., Güven, B. (2015). 9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 13-22.
AMA Gürsoy K, Güler M, Bülbül B, Güven B. 9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi. Haziran 2015;1(1):13-22.
Chicago Gürsoy, Kadir, Mustafa Güler, Buket Bülbül, ve Bülent Güven. “9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları”. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1 (Haziran 2015): 13-22.
EndNote Gürsoy K, Güler M, Bülbül B, Güven B (01 Haziran 2015) 9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 1 13–22.
IEEE K. Gürsoy, M. Güler, B. Bülbül, ve B. Güven, “9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları”, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 13–22, 2015.
ISNAD Gürsoy, Kadir vd. “9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları”. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1/1 (Haziran 2015), 13-22.
JAMA Gürsoy K, Güler M, Bülbül B, Güven B. 9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2015;1:13–22.
MLA Gürsoy, Kadir vd. “9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları”. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, c. 1, sy. 1, 2015, ss. 13-22.
Vancouver Gürsoy K, Güler M, Bülbül B, Güven B. 9. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemlerdeki Eksik-Fazla Bilgiye İlişkin Farkındalıkları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2015;1(1):13-22.