Cilt: 6 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

 Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi akademik ve hakemli bir dergidir.

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’nde beşeri bilimleri Türkiye’de ve Dünya’da farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’nde; (i) kurumsal anlamda toplumların gelişmelerine ve onların geleceklerinin şekillenmesine katkı sunacak olan; tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı ve yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında kıyaslamalı bir şekilde sunan akademik yazılara yer verilmektedir.


 Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’nde nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra değerlendirmeler, vaka takdimi, alanında önde gelen bilimsel yabancı makalelerin çevirisi, yönetimle ilgili bilimsel kitapların tanıtımı ve dergimizin odaklandığı konular hakkında önde gelen bilim insanlarının söyleşi ve konferansları da (editör onayıyla) metin halinde yayımlanabilmektedir.

1. Yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde 12 punto olarak yazılmalıdır.

2. Başlık, 14 punto, bold ve büyük harf olmalıdır. Ortadan hizalı olmalıdır. Hemen altında öz yer almalıdır. Öz 9 punto olmalıdır ve paragraf girintisi olmamalıdır. Sonrasında İngilizce başlık 14 punto, bold ve sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Hemen altında abstract 9 punto olarak paragraf girintisi olmadan yer almalıdır. Öz 150-200 kelime arasında olmalıdır. Anahtar kelimeler 9 punto ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar 12 punto, büyük harf ve koyu olarak ortalanmış; ara başlıklar 12 punto, ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük yazılmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında (önce ve sonra) 6 nk aralık bırakılmalıdır. Metnin tamamı tek satır aralığında olmalıdır.

3. Yazar adı ve soyadı, ana başlığın (Türkçe) hemen altında 6 nk boşluk bırakıldıktan sonra 12 punto, bold ve sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Yazar isminin sonunda vereceği sembol dipnotla bilgilerini girmelidir. Burada hiyerarşik olarak üniversite/fakülte/bölüm, şehir ve ülke sıralamasına riayet etmeli ve ayrıca unvan kullanılmamalıdır.

4. Metin, 12 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk, satır arası tek olmalıdır. 

5. Kaynağa yapılan gönderiler, metin içerisinde gösterilmelidir. (Yazar Soyadı, Eser Yılı; Eser Sayfası) şeklinde olmalıdır. 

6. Her yazının sonuç ve değerlendirme kısmından sonra yazar, makale yazımında kullandığı eserleri kaynakça oluşturarak belirtmelidir. Kaynakça yazımında, yazar soyadına göre ve alfabetik olarak verilmesi erişilebilirlik açısından daha uygundur.

7. Yazarlar dergimizin makale yazım şablonunu buradan indirerek makalelerini düzenleyebilirler.

8. Kaynakça APA (6.0) sistemine göre yapılmalıdır. Aşağıda bir örneği bulunmaktadır. Ayrıca linkte detaylı bilgiler yer almaktadır. https://apastyle.apa.org/ 

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Tek yazarlı kitap: Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik). Şehir: Yayınevi.
Örnek: Borton, H. (1970), Japan's Modern Century. New York: The Ronald Press Company.
Metin içi: (Soyadı, yılı, sayfa sayısı) (Borton, 1970; p. 25)

Birden çok yazarlı kitap: Soyadı, A., Soyadı, A., ve Soyadı, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik). Şehir: Yayınevi.
Örnek: Nivision, D., Wright, A., and Bary, W. (1959), Confucianism in Action. Stanford: Stanford University Press.
Metin içi: (Soyadı, Soyadı, yılı, sayfa sayısı) (Nivision, Wright and Bary, 1959; p. 25)

Kitap bölümü: Soyadı, A. (Yıl), Bölüm Başlığı. Kitabın Adı (İtalik). (Hazırlayan), Şehir: Yayınevi, sayfa aralığı.
Örnek: Watson, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment. (edt. Reccie Poppy), Surrey: Japan Library, 103-125.
Metin içi: (Soyadı, yılı, sayfa sayısı) (Watson, 1998; p. 113)

Dergi makalesi: Soyadı, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.
Örnek: Holmes, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.
Metin içi: (Soyadı, yılı, sayfa sayısı) (Holmes, 2004; p. 90)

İnternet Alıntısı: Soyadı, A. (Yıl), Başlık (İtalik), internet adresi, erişim tarihi.
Örnek: Narangoa, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 
www.alinterisosyalbilimlerdergisi.com, Erişim Tarihi: 23.05.2019 
Metin içi: (Soyadı, yılı) (Naragoa, 2000)

Anonim İnternet Kaynağı: Web Adresi, Erişim Tarihi.
Örnek: www.alinterisosyalbilimlerdergisi.com, Erişim Tarihi: 25.04.2009.
Metin İçi: (Web Adresi) (www.alinterisosyalbilimlerdergisi.com)  

Arşiv Kaynağı: Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, Hariciye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı, Dosya No: 25, Gömlek No: 3885.
Metin İçi: (BOA, HR.SYS., 25/3885) 


Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’ndeki yayın süreci, nitelikli bilginin tarafsız, etkili ve saygın bir şekilde gelişmesine ve okuyucularına dağıtılmasına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla yürütülen süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların yapmış oldukları çalışmalara doğrudan etki etmektedir. Hakemli çalışmalar, bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu yüzden süreç içinde yer alan her unsurun (yazar, okuyucu, araştırmacı, yayıncı, hakem ve editör) etik ilkelere uyması ve etik sorumluluğu üzerlerinde hakkıyla taşıması çok önemli olmaktadır. Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi yayın etiği kapsamında yukarıda saydığımız unsurların aşağıdaki etik sorumluluklara azami ölçüde dikkat etmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki etik görev ve sorumluluklar, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan kılavuz ve politikalar ışığında yazılmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’ne çalışma gönderen yazarların aşağıdaki etik şartlara uyması beklenmektedir.
-Dergiye gönderilen çalışmaların özgün olması gerekmektedir.
-Yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
-Çalışma oluşturulurken çalışmanın içeriğine entelektüel anlamda katkı sağlamayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
-Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
-Yazarların yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
-Başka bir dergide yayınlanmış bir çalışma Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilemez.
-Yazarlar, çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye gönderemez. Önceki başvuru sona ermeden yeni bir başvuru yapılamaz.
-Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi yazar sorumluluklarının değiştirilmesi teklif edilemez.


Editörlerin Etik Sorumlulukları
Editörler, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan her makaleden sorumludur. Editörler, bu sorumluluk bağlamında aşağıdaki etik sorumluluklara uymak zorundadırlar.
-Yazarların ve okuyucuların bilgiye olan ihtiyaçlarını gidermeye çabalamak
-Sürekli olarak derginin gelişimine katkı sağlamak
-Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesinin nasıl daha iyi olabileceği üzerine kafa yormak
-Düşünce özgürlüğünü desteklemek ve düşünce özgürlüğüne sınır getirmemek
-Akademik açıdan bütünlüğü sağlamak
-Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirmek
-Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık göstermek


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınların nesnel ve bağımsız olarak değerlendirilmesini ve yayın kalitesini doğrudan etkileyen kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Bu bağlamda Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir.
-Sadece uzmanlık alanlarına uygun olan çalışmaların hakemliğini almak
-Değerlendirmelerini tarafsızlık ve gizlilik içerişinde yürütmek
-Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmek
-Gizlilik ilkesi dolayısıyla inceledikleri çalışmaları değerlendirdikten sonra imha etmek ve inceledikleri çalışmaların sadece nihai biçimlerini çalışmalar yayınlandıktan sonra kullanmak
-Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak ve milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemek
-Değerlendirmeyi nazik ve yapıcı bir üslupla yapmak; düşmanlık, hakaret, iftira içeren öznel yorumlardan sakınmak
-Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumlulukları baz alarak gerçekleştirmek


Yayıncının Etik Sorumlulukları
Kar amacı gütmeyen bir dergi olan Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, bu alanda yayınladığı çalışmalarla bilim dünyasına katkılar sunmak ve okuyucuların nitelikli yayınlarla buluşmasına olanak sağlamak amacıyla çıkartılmaktadır. Bu bağlamda, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir.
-Editörler, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
-Dergi, bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
- Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
-Dergi, editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.


Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen alinterisosyalbilimler@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisinde yayın öncesi veya sonrasında hiç bir ücret alınmamaktadır.