Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 12, Sayfalar 357 - 372 2019-06-20

Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm
A Racial Sense: Hagarism

İlyas Uçar [1]


peygamberler gönderilmiştir. İslâm, Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerinin ortak isimlerinden biri olan İbrâhim, hem Kur’ân-ı Kerîm’de hem de İncil ve Tevrat gibi diğer kutsal kitaplarda hakkında en fazla malumât bulunan peygamberdir. İslâm dininin ulu’l-azm olarak kabul ettiği İbrâhim’in yaşadığı coğrafya ve aile hayatı üç dini de yakından ilgilendirmesi yönüyle pek çok araştırmacının ve din bilimcinin ilgi alanına girmiştir. Bu bağlamda İbrâhim ile beraber Hâcer, Sâre, İsmâil ve İshâk ön plana çıkan diğer isimler olmuştur. İlâhi dinlerin menşei noktasında önemli rol oynayan bu isimlerden Hâcer ve ona nispetle ortaya atılan bir söylem olan Hâcerizm (Hagarism) Batı’da özellikle 1977 yılından itibaren popüler olmaya başlamış ve manipülatif bir yöntem ile İslâm aleyhine kullanılmıştır. Özellikle dini araştırmalar yapanların ilgisini çeken ve üzerinde pek çok yazı kaleme alınan Hacerizm’in ülkemizde pek fazla bilinmemesini dikkate alarak bu çalışmada Hâcerizm’in nasıl ve neden doğduğu ile tarihi gelişimi ele alınmıştır. 

Throughout the history, prophets have been sent for each community, both leaders and guides. Ibrahim, one of the common names of the religions of Islam, Judaism and Christianity, is a prophet with the greatest knowledge about both the Qur'an and other holy books. The geography and family life of Ibrahim, which Islamic religion regards as ulu'l-azm, has attracted the interests of many researchers with its close interest in three religions. In this context, along with Abraham, Hagar, Sarah, Samuel and Isaac became other names that came to foreground. Hâgar and Hagarism, which is a rhetoric that has been introduced in relation to these names, played an important role in the point of origin of the three Semitic religions, has been popular in the West especially since 1977 and has been used against Islam with a manipulative method. Hagarism which attracts the attention of those who work on religions and has wrote many articles on it. In this work, we tried to deal with the way in which our country was rise and how and why it was evolved.

 • Ataöv, Türkkaya. Siyonizm ve Irkçılık. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1982.
 • Bakhos, Carol. İbrahim’in Ailesi: Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam İnancındaki Yorumlar. Trc. F. Büşra Helvacıoğlu. İstanbul: Tekin Yayınevi Yayınları, 2015.
 • Buhârî, Ebû Abdullâh Muhammed b. İsmâil. Sahîhu’l-Buhârî. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2002.
 • Crone, Patricia - Cook, Michael. Hagarism: The Making of The Islamic World. New York: Cambridge University Press, 1977.
 • Daniel, Norman. “The Review of Hagarism”. Journal of Semitic Studies 24 (1979): 296-8.
 • Dozeman, Thomas B. “The Wilderness and Salvation History in the Hagar Story”. Journal of Biblical Literature 117/1 (1998): 23-43.
 • Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Herevî. Tehzîbü’l-Lüğa. 15 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, 2001.
 • Ferâhîdî, Ebû Abdirrahmân el Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm. Kitâbu’l-Ayn. Thk. Mehdî Mahzûmî. 8 Cilt. b.y.: Dâru Mektebeti’l-Hilâl, ts.
 • Gregg, Robert C. Shared Stories, Rival Tellings: Early Encountersof Jews, Christians and Muslims. Oxford: Oxford University Press, 2015.
 • Hassan, Riffat. “Islamic Hagar and Her Family”. Hagar, Sarah, and Their Children. Ed. Phyllis Trible-Letty - M. Russell. 149-167. Louisville: Westminster Knox Press, 2006.
 • İbn Düreyd, Ebû Bekr Muhammed b. Hasen b. Düreyd el-Ezdî el-Basrî. Cemheterü’l-Lüğa. Thk. Remzî Münîr Ba’lebekî. 3 Cilt. Beyrut: Dâru’l-ilm, 1987.
 • Josephus. Jewish Antiquities. Trc. Ralph Marcus. 4 Cilt. Cambridge: Harward University Press, 1998.
 • Kissen, Rita M. “The Children of Hagar and Sarah”. Children's Literature in Education 22/2 (1991): 111-119.
 • Kuzgun, Şaban. “Hâcer”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 14: 431-433. Ankara: TDV Yayınları, 1996.
 • Kuzgun, Şaban. İslam Kaynaklarına Göre Hz. İbrâhim ve Hanifilik. Ankara: Seda Yayınları, 1985.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyin Müslim b. Haccâc b. Müslim Kuşeyrî. Sahîhu Müslim. 2 Cilt. Riyad: Dâru Taybe, 2002.
 • Özcan, Şevket. Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2016.
 • Pinker, Aron. “The Expulsion of Hagar and Ishmael”. Women in Judaism: A Multidisciplinary Journal 6/1 (2009): 1-24.
 • Reuven, Firestone. “İslam’ın Teşekkül Döneminde Yahudi Kültürü”. Trc. Ertuğrul Döner - Ahmet Rıfat Geçioğlu. Marife: Dini Araştırmalar Dergisi 14/3 (2014): 191-202.
 • Robinson, Neal. “İslâm’ın Doğuşuyla İlgili Alternatif Yaklaşım”. Trc. İsmail Albayrak. İslâmî Araştırmalar 16/1 (2003): 166-175.
 • Taşpınar, İsmail. “Muhafazar Yahudilik”. Köprü 97 (2007).
 • The Daily Star. Erişim: 25 Haziran 2018. https://archive.thedailystar.net/2006/04/28/d60428020635.htm.
 • Wansbrough, John. “The Review of Hagarism”. The Bulletin of the School of Oriental and Africian Studies 41 (1978): 155-6.
 • Zebidî, Ahmet. Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi. Trc. Ahmet Nâim - Kâmil Miras. 13 Cilt. Ankara: DİB Yayınları, 1980.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7125-8995
Yazar: İlyas Uçar
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { amailad579990, journal = {Amasya İlahiyat Dergisi}, issn = {2667-7326}, eissn = {2667-6710}, address = {Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Şeyhcui Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. Yeşilırmak Yerleşkesi 05100 AMASYA}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {357 - 372}, doi = {10.18498/amailad.579990}, title = {Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm}, key = {cite}, author = {Uçar, İlyas} }
APA Uçar, İ . (2019). Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm. Amasya İlahiyat Dergisi , 0 (12) , 357-372 . DOI: 10.18498/amailad.579990
MLA Uçar, İ . "Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm". Amasya İlahiyat Dergisi 0 (2019 ): 357-372 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amailad/issue/45383/579990>
Chicago Uçar, İ . "Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm". Amasya İlahiyat Dergisi 0 (2019 ): 357-372
RIS TY - JOUR T1 - Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm AU - İlyas Uçar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18498/amailad.579990 DO - 10.18498/amailad.579990 T2 - Amasya İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 372 VL - 0 IS - 12 SN - 2667-7326-2667-6710 M3 - doi: 10.18498/amailad.579990 UR - https://doi.org/10.18498/amailad.579990 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya İlahiyat Dergisi Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm %A İlyas Uçar %T Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm %D 2019 %J Amasya İlahiyat Dergisi %P 2667-7326-2667-6710 %V 0 %N 12 %R doi: 10.18498/amailad.579990 %U 10.18498/amailad.579990
ISNAD Uçar, İlyas . "Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm". Amasya İlahiyat Dergisi 0 / 12 (Haziran 2019): 357-372 . https://doi.org/10.18498/amailad.579990
AMA Uçar İ . Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm. Amasya İlahiyat Dergisi. 2019; 0(12): 357-372.
Vancouver Uçar İ . Bir Irkçılık Söylemi: Hâcerizm. Amasya İlahiyat Dergisi. 2019; 0(12): 372-357.