Amasya İlahiyat Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 15 Ekim 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |


Amasya İlahiyat Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan, 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 15 Ekim). İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmaması veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam 10.000 kelimeyi (başlık, özet, dipnotlar, kaynakça dahil) geçmemesi gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şart olarak aranır. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 500-700 kelimelik öz/abstract talep edilir.
Amasya İlahiyat Dergisi'nde yayımlanması istenen makaleler, Dergi Yazım Kuralları'na ve İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir.

Yayınlanabilecek sayının üzerinde başvuru geldiği için makale kabulü 25 Mart tarihinde kapatılmıştır. Makale kabulü 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacaktır. 


                                                                                                               

Amasya İlahiyat Dergisi

ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amasya İlahiyat Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan, 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 15 Ekim). İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmaması veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam 10.000 kelimeyi (başlık, özet, dipnotlar, kaynakça dahil) geçmemesi gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şart olarak aranır. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 500-700 kelimelik öz/abstract talep edilir.
Amasya İlahiyat Dergisi'nde yayımlanması istenen makaleler, Dergi Yazım Kuralları'na ve İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir.

Yayınlanabilecek sayının üzerinde başvuru geldiği için makale kabulü 25 Mart tarihinde kapatılmıştır. Makale kabulü 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacaktır. 


                                                                                                               

Sayı 15 - 30 Ara 2020
 1. Kur’an’da Yahudilere Lanet Edilme Meselesi
  Sayfalar 11 - 42
  Enver BAYRAM
 2. Üstün Zekâlı Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 43 - 76
  Cemal TOSUN, Hasan SÖZEN, Yasemin İPEK, Vahdeddin ŞİMŞEK
 3. “بَقِيَّةُ/Bekıyye” Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 77 - 104
  Mehmet ALTUNTAŞ
 4. Klasik ve Modern Kaynaklarda İlk Cinayet Kıssası (Maide 5/27-31): Tefsir Metodolojisi Açısından Mukayeseli Bir İnceleme
  Sayfalar 105 - 142
  Yunus Emre GÖRDÜK
 5. Rivayetlerin Muhafazasına ve Nakline Yönelik Entelektüel Bir İlgi: İmlâ Usûlü ve Hadis Literatürüne Yansımaları
  Sayfalar 143 - 177
  Mustafa TANRIVERDİ
 6. Oyun, Oyuncak ve Oyuncak Müzelerinin Çocuk Eğitiminde Aktif Olarak Kullanılması ve Başarıya Katkısı
  Sayfalar 179 - 204
  Mustafa ÖNDER
 7. Hoca Sadeddin Efendi’nin Tâcu’t-Tevârîh’indeki Bazı Kur’an Âyetleri
  Sayfalar 205 - 237
  Kadir ERBİL
 8. Tekvîr Sûresi’ndeki “Hunnes”, “Cevâri” ve “Künnes” Kelimeleri Bağlamında Bir Bilimsel Tefsir Denemesi
  Sayfalar 239 - 273
  Ahmet AKBAŞ
 9. Öğrencilerin Kitap Okuma Tutumları ile Kitap Okumanın DKAB Öğretim Programındaki Değerlere Etkisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 275 - 319
  Ahmet KOÇ
 10. Huzur Derslerine Katılan Kırım Uleması ve Muhammed Emin Efendi’nin Tefsir Metninin Neşri
  Sayfalar 321 - 361
  Süleyman GÜR
 11. İmâm-ı Rabbânî’nin el-Mektûbât İsimli Eseri Bağlamında Nakşibendiyye Şeyhlerinde Bulunması Gereken Vasıflar
  Sayfalar 363 - 393
  Mevlüt ÖZÇELİK
 12. “Lehve’l-Hadis”in Müziğe Tahsisinin Tefsir Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 395 - 419
  Faysal ARPAGUŞ
 13. Hanîflerden Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’in Hayatı ve Şahsiyeti
  Sayfalar 421 - 451
  Recep ERKOCAASLAN
 14. Osmanlı Vakıf Belgelerinde İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Görüşleri: Makedonya Vakfiyeleri Örneği
  Sayfalar 453 - 492
  Hasan TELLİ
 15. Organ Bağışı Tutumları ve Dindarlık İlişkisi
  Sayfalar 493 - 516
  Sezai KORKMAZ
 16. Rivayetlerle Fıkhî Zâbıtaların Etkileşimi: Meninin Necaseti Örneği
  Sayfalar 517 - 547
  Fikret ÖZÇELİK
 17. Varlık Mâhiyet Ayrımı Bağlamında Molla Sadrâ’nın Sühreverdî Eleştirisi
  Sayfalar 549 - 578
  Fevzi YİĞİT
 18. Tanzimat Fermanı’nın İlanından Latin Alfabesinin Kabulüne Elifbâ Öğretimi
  Sayfalar 579 - 616
  Hatice AYAR, İrfan BAŞKURT
 19. Dindarlık ile Eşler Arası Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği
  Sayfalar 617 - 648
  Zeynep Sümeyye YILMAZ, Halil APAYDIN, Büşra Nur YÜKSEL
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2147-7256 2618-6497 27 2013-2018
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 15 Ekim 2021
Dizinler