Amasya İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |


Amasya İlahiyat DergisiHaziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (30 Haziran - 30 Aralık) Amasya Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergide İsnad Atıf Sistemi'ne (The ISNAD Citation Style) geçilmiş bulunmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary talep edilir. 

Dergimizin 2020 yılı Haziran ayında yayımlanacak olan 14. sayısı için makale kabulü başlamıştır. Son tarih 15 Mart 2020'dir. 14. sayıdan itibaren dergimizde İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonu kullanılacaktır. Makale gönderiminde dergi ana sayfada yer alan Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları'nın göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. 

-------------------------------

Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (June 30 – December 30). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public.  It requires writers to use the ISNAD Citation Style.

All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). In addition to the 150-word abstract, 750-word detailed summary is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process.

                                                                                                                    


Amasya İlahiyat Dergisi

ISSN 2667-7326 | e-ISSN 2667-6710 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amasya İlahiyat DergisiHaziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (30 Haziran - 30 Aralık) Amasya Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergide İsnad Atıf Sistemi'ne (The ISNAD Citation Style) geçilmiş bulunmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary talep edilir. 

Dergimizin 2020 yılı Haziran ayında yayımlanacak olan 14. sayısı için makale kabulü başlamıştır. Son tarih 15 Mart 2020'dir. 14. sayıdan itibaren dergimizde İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonu kullanılacaktır. Makale gönderiminde dergi ana sayfada yer alan Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları'nın göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. 

-------------------------------

Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (June 30 – December 30). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public.  It requires writers to use the ISNAD Citation Style.

All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). In addition to the 150-word abstract, 750-word detailed summary is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process.

                                                                                                                    


Sayı 13 - 30 Ara 2019
 1. Mezhepler Arasında İntikal Bağlamında Osmanlı’da Teşeffu’ ve Yasaklanmasına Dair Bazı Tespitler
  Sayfalar 9 - 49
  Ahmet İNANIR
 2. Tefsirde Erkek Egemen Bir Yorum ve Değerlendirmesi: ez-Zuhruf 43/18 Âyet-i Kerîmesi Bağlamında Bir İnceleme
  Sayfalar 51 - 77
  Recep Orhan ÖZEL
 3. Kur’ân’da Kesb Kavramının Anlam Çerçevesi
  Sayfalar 79 - 113
  İskender ŞAHİN
 4. Hadis Usûlü-Mantık İlişkisi (Nüzhetü’n-Nazar Özelinde)
  Sayfalar 115 - 141
  Ali ARSLAN
 5. Halal Certification and Its Application in Malaysia
  Sayfalar 143 - 165
  Adem YILDIRIM
 6. Osmanlı Şehzade Sancağı Amasya’da Fıkıh Kültürü
  Sayfalar 167 - 203
  Murat POLAT
 7. Ahlak Kuramları Açısından Kobay İnsan
  Sayfalar 205 - 222
  Feyza CEYHAN ÇOŞTU
 8. Namazdaki Dua Yerleriyle Şekillerinin Hadîslerle Tespiti ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 223 - 257
  Abdulvehhab GÖZÜN
 9. Klasik İslâm Modernizmi’nin Kur’ân Yorumlarına Etkisi: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Örneği
  Sayfalar 259 - 295
  Resul ERSÖZ
 10. Ziyaüddin Sardar’ın Postnormal Zamanlar Teorisi Çerçevesinde Toplumsal Değişim Sürecinde Din Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 297 - 322
  Sümeyra BİLECİK
 11. Fransa’nın Alsace-Moselle Bölgesi Devlet Okullarında Din Eğitimi
  Sayfalar 323 - 355
  Turgay GÜNDÜZ , Merve KILINÇ
 12. Osmanlı Döneminde Yetişen “Kırımî” Nisbeli Müfessirler ve Eserleri: Bir Literatür İncelemesi
  Sayfalar 357 - 395
  Süleyman GÜR
 13. Molla Câmî Tefsiri’nde İşârî Yorumlar
  Sayfalar 397 - 421
  Davut AĞBAL
 14. Öğrencilerin İlahiyat Fakültesine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 423 - 473
  İlyas ERPAY
 15. Klasik Hanefî Faiz Teorisinin Günümüzde Geçerliliği Sorunu: Kağıt Paraların ve Sanayi Ürünlerinin Kendi Cinsleriyle Mübadelesinde Fazlalık Faizi
  Sayfalar 475 - 494
  Ahmet Muhammet PEŞE
 16. Henry Steel Olcott’un Budizm Üzerine Çalışmaları ve Budist Kateşizm’i
  Sayfalar 495 - 534
  Ali GÜL
 17. Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin Usûlu’n-Nahv İlmindeki Yeri
  Sayfalar 535 - 555
  Selim TEKİN
 18. Vaz‘ İlmi ve “El-‘Ucâletü’r-Rahmiyye” (İnceleme ve Değerlendirme)
  Sayfalar 557 - 590
  Muhammed SÜRÜCÜ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2147-7256 2618-6497 2013-2019