Güncel Sayı

Sayı: 20, 30.06.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Amasya İlahiyat Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir. Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 500-700 kelimelik öz/abstract talep edilir.

Amasya İlahiyat Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlar.


AMASYA İLAHİYAT DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Dergide yayımlanması istenen yazılar, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır.


1. Amasya İlahiyat Dergisi'nde yayımlanması istenen çalışmalar İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir. 

2. Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu olmalı, yazının konusunu kısa ve açık şekilde yansıtmalıdır.

3. Makale; yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmişse makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir.

4. Kaynaklar İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir. Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1 cm soldan girintili olmalıdır.


5. Tablo ve şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun olarak düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı, her iki yana hizalanmalıdır.


6. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:


   Kağıt BoyutuA4 Dikey

      Üst Kenar Boşluk: 5 cm

      Alt Kenar Boşluk: 5 cm

      Sol Kenar Boşluk: 4,5 cm

      Sağ Kenar Boşluk: 4,5 cm

      Yazı Tipi: Platino Linotype

      Yazı Tipi Stili: Normal

      Boyutu (Ana Metin): 11

      Özet: 10

      Boyutu (Dipnot): 9

      Ana Metin Satır Aralığı: Önce 0,3 nk - Sonra 0 nk

                                                                   Tam - değer 14 nk

      Dipnot Satır Aralığı: Önce 0,3 nk - Sonra 0 nk

                                                                   Tam - değer 10 nk


7. Arapça metinlerin tümü metin içinde 'Traditional Arabic' fontu, 12 punto; dipnotlarda ise 10 punto olmalıdır.

8. Makalenin başlığı ilk sayfanın başına 11 punto sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır.


9. Makale içerisindeki başlıkların sadece ilk harfleri büyük şekilde yazılmalıdır.

10. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Başlıktan sonra 2 satır aralığı verilerek sayfanın ortasında yazar ad(lar)ına yer verilmelidir.

Yazarın adı sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle, soyadı ise tamamı büyük olacak şekilde koyu ve eğik olmadan yazılmalıdır. Yazarın görev yaptığı kurum ve anabilim dalı adı ile birlikte bulunduğu şehir ve ülke adı belirtilmeli, aktif olarak kullandığı e-posta adresi yazılmalıdır. Ayrıca makaleye yapılacak atıfların, ulusal ve uluslararası indekslerce tam olarak tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası da (ORCID) kişi bilgilerine eklenmelidir. 

Örnek:

Halil Apaydın

   Prof. Dr., Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı

                             Professor, Amasya University, Faculty of Theology, Department of Psychology of Religious

                                                      Amasya, Turkey

                                        halil.apaydin@amasya.edu.tr

                                      orcid.org/0000-0001-8402-0428


11. Öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords ve summary Palatino Linotype yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı ve girintisiz olmalıdır. Öz (Abstract) kısmında; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi ve amaçları belirtilmelidir. Öz ve abstract 150-250 kelime içermelidir. 500-700 kelimelik öz ve abstract hakem süreci tamamlandıktan sonra talep edilir. 

12. Anahtar Kelimeler/Keywords 5 sözcükten oluşmalı ve İSNAD Atıf Sistemine göre hazırlanmalıdır. 

13.  Dergiye gönderilen makaleler (başlık, öz-abstract, dipnotlar, kaynakça dahil) 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Kitap ve bilimsel toplantı değerlendirmeleri ise 500-1500 kelime arasında olmalıdır.

14. Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde Palatino Linotype 8 punto ile sayfanın sol tarafından 1 cm, sağdan ise 0,5 cm içerlek olarak yazılır, çift tırnak kullanılır. 

15. Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.

16.  Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

  Hatalı kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”11.

   Doğru kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”.11


17. Kısaltmalar İSNAD Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı, yapılan kısaltma İSNAD Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir. 


18. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre veya metin içi (APA) şeklinde düzenlenebilir. Mein içi atıf sistemi (APA) kullanıldığında İSNAD sistemindan farklı olarak sayfa numaraları da verilir. Ancak her iki kullanımda da kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.


   İSNAD ATIF SİSTEMİ: www.isnadsistemi.org 

  

 İSNAD METİN İÇİ ATIF SİSTEMİ (APA)


1. İSNAD Metin İçi Atıf Sistemi, felsefe ve din bilimleri alanında hazırlanan akademik çalışmalara uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.


2. Metin içinde atıf gösterme şu şekildedir: Yazar/lar, yayın yılı: sayfa/lar.


3. Kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.


4. Aynı yazara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf yapılıyorsa yayın yılının sonuna boşluk bırakılmadan alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir. (Budak, 2020a), (Budak, 2020b).


5. Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ancak kaynakçada yer almamalıdır. (Tuncay Karateke, kişisel görüşme, Nisan 2020).


6. Çalışmada birincil kaynaklara ulaşmak esastır. Ancak birincil kaynaklara ulaşılmamışsa, atıf yapılırken önce asıl kaynak, sonra da alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. (Topaloğlu, 2001: 210'dan akt. Demir, 2014: 50-55). Kaynakçada birincil kaynaklar da gösterilir. 


Etik İlkeler

Amasya İlahiyat Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Amasya İlahiyat Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe). Ayrıca bk. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018).


Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir. 

Yazarlık

- Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

- İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

- Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilimsel araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Karşı Eylemler

a. İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek.

b. Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek.

c. Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

ç. Tekrar Yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

d. Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

e. Haksız Yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

f. Diğer Etik İhlali Türleri:

1. Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

2. Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak.

3. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek.

4. İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

5. İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

6. Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

7. Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak.

8. Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

9. Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek.

10. Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

11. Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

12. Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak.

13. Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

14. Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi).

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;

1. Olgu sunumlarında “Bilgilendirilmiş onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

2. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

3. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

4. Editörler, değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlar. Editörler, çalışmada kullanılan konularda etik kurulun onayı, deneysel araştırmalarla ilgili hiçbir izin olmadığında çalışmayı reddetme sorumluluğuna sahiptir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Yazarların Sorumlulukları

1. Raporlaştırma Standartları: Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Makale önerisi yeterli detay ve referans içermelidir.

2. Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, tamamen orijinal eserler göndermelidirler ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Bu nedenle dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir.

3. Birden Çok, Yinelenen, Yedekli veya Eşzamanlı Gönderim / Yayın: Yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek için göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

4. Makalenin Yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir. Bu yazarlık kriterleri şu şekildedir;

- tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz aşamalarına katkı sağlamıştır,

- yazıyı hazırlamış, önemli entelektüel katkı sağlamış veya eleştirel olarak revize etmiştir,

- makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmak üzere teslim edilmesini kabul etmiştir.

Sorumlu yazar, tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazar listesine dâhil edilmesini sağlamalı ve yazarların makalenin son halini gördüklerini ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiklerini beyan etmelidir.

5. Beyan ve Çıkar Çatışmaları: Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada (genellikle makale gönderimi sırasında bir bildirme formu sunarak ve makalede bir beyanı dâhil ederek) çıkar çatışmalarını açığa çıkarmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları beyan edilmelidir (varsa hibe/fon numarası veya diğer referans numarası dâhil).

6. Hakem Değerlendirme Süreci: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak "gerekli revizyon" kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.

7. Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatası (erratum) düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.

Hakemlerin Sorumlulukları

1. Editoryal Kararlara Katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editoryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olur. Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanması işaret edilmelidir.

2. Sürat: Makale önerisini incelemek için kendini yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni bir hakem atamasının yapılmasını sağlamalıdır.

3. Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.

4. Tarafsızlık Standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.

5. Kaynakların Kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi bir önemli benzerliğini editörüne bildirmelidir.

6. Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

Editörlerin Sorumlulukları

1. Tarafsızlık ve Yayıncıya Ait Özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olması ve çalışmalarının önemi ve orijinalliğini dikkate alarak değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez. Editörler, yayımlanan sayıların okuyucuya, araştırmacıya, uygulayıcıya ve bilimsel alana katkıda bulunmasına ve özgün nitelikte olmasına özen gösterir.

2. Bağımsızlık: Editörler, (Editör ve Yardımcı Editörler) ile yayıncı arasındaki ilişki editör bağımsızlığı ilkesine dayanmaktadır. Editörler ve yayıncı arasındaki yazılı anlaşmaya göre, editörlerin tüm kararları yayıncıdan ve dergi sahibinden bağımsızdır. Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.

3. Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazıyla ilgili bilgileri, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar. En az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.

4. Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarların açık yazılı izni olmaksızın kendi araştırma amaçları için sunulan bir makalede yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar. Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

5 Yayın Kararı: Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Editörler, dergiye gönderilen makalelerden hangi eserin yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın geçerliliğine, araştırmacılara ve okurlara olan önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal şartlara göre karar vermekten sorumludur. Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. 

6. Etik Kaygılar: Editörler sunulan bir yazıya veya yayınlanmış makaleye ilişkin etik kaygılar ortaya çıktığında tedbirler alacaktır. Nitekim fikri mülkiyet haklarından ve etik standartlardan ödün vermeden iş süreçlerine devam ederler. Yayınlandıktan yıllar sonra ortaya çıksa bile, bildirilen her etik olmayan yayınlama davranışı incelenecektir. Editörler, etik kaygılar oluşması durumunda COPE Flowcharts'ı takip eder. Etik sorunların önemli olması durumunda düzeltme, geri çekme uygulanabilir veya konu ile ilgili endişeler dergide yayınlanabilir.

7. Dergi Kurullarıyla İşbirliği: Editörler, danışma komitesi üyelerinin tümünün yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak süreçleri ilerletmesini sağlar. Danışma kurulu üyelerine yayın politikaları hakkında bilgi verir. Danışma kurulu üyelerinin çalışmalarını bağımsız olarak değerlendirmesini sağlar. Yeni danışma kurulu üyelerine katkıda bulunabilir ve uygun şekilde karar verir. Danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşime geçer. Yayın politikaları ve dergi gelişimi için yayın kurulu ile düzenli toplantılar düzenler.

Yayın Politikası

Amasya İlahiyat Dergisi, Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanır.

Amasya İlahiyat Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında basılı ve elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz, erişime açık, çift körleme hakemlik ilkelerine uygun, ulusal hakemli bir dergidir.

Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır.

Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap ve bilimsel toplantı tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir. Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir

Yayınlanan çalışma, tezden üretilmişse makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir.

Makalelerin Amasya İlahiyat Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

Dergi editör kurulunda alan editörü olarak görev yapanlar dergiye metin gönderebilirler fakat metnin değerlendirildiği dönemde dergide görev yapamazlar.

Yayın Dili

Amasya İlahiyat Dergisi’nin yazım dili Türkçe’dir. Makaleler, İngilizce başlık, Öz/Abstract (500-750 kelime), Anahtar Kelimeler/Keywords (5 kavram) ve İSNAD Atıf Stilinde hazırlanan kaynakça içerir.

Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça ile yazılmış yazılara da yer verilebilir.

Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.

Arapça yazılan makalelerin Türkçe-İngilizce başlık, Öz-Abstract, Anahtar Kelimeler-Keywords ve Summary ile Arapça kaynakçanın yanı sıra Latin Alfabesi kullanılarak yazılmış kaynakça içermesi gereklidir. Arapça metinlerin tümü metin içinde 'Traditional Arabic' fontu, 12 punto; dipnotlarda ise 10 punto olmalıdır.

İngilizce yazılan makalelerin Türkçe başlık, Öz-Abstract, Anahtar Kelimeler-Keywords ve Summary içermesi gereklidir.

Yayın Sıklığı

Amasya İlahiyat Dergisi, yılda 2 sayı (30 Haziran - 30 Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. (Makale Kabul Tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan, 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 15 Ekim). Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda son gönderim tarihinden itibaren 2-4 aylık bir süre içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir. 

Ücret Politikası

Amasya İlahiyat Dergisi açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep etmez. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Atıf ve Referans Sistemi Politikası
Amasya İlahiyat Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemi'nin (www.isnadsistemi.org) kullanılmasını şart koşmaktadır.

Yayın Değerlendirme Süreci

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilir.

Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilir ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmaz. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir.

Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.

Telif Politikası

Yayını, Amasya İlahiyat Dergisi’nde yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak Amasya İlahiyat Dergisi'ne devretmiş sayılır. Yayın gönderimi esnasında telif hakkı devir sözleşmesi, yazar tarafından doldurularak sisteme yüklenmelidir. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

Açık Erişim Politikası

Amasya İlahiyat Dergisi, bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim açık erişim politikası benimsemektedir. Bu bağlamda dergide yayınlanan tüm yazılar https://dergipark.org.tr/tr/pub/amailad adresinden erişime açıktır. Ayrıca Amasya İlahiyat Dergisi’nde basılan her makale Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Benzerlik Tespit Politikası

Amasya İlahiyat Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate vb.) aracılığıyla taramadan geçirilir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %20’nin üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir.

Arşiv Politikası

Dergi, Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere uluslararası indeks kurumlarına, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.


Yayınlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez.