Yazım Kuralları

AMASYA İLAHİYAT DERGİSİ YAZIM İLKELERİ

Dergide yayımlanması istenen yazılar, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır.

1. Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu olmalı, yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır.

2. Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı ve yazının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek biçimde hazırlanmış olmalıdır.

3. Makale; bildiri, yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise mutlaka makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir.

4. Yazı, dil ve ifade yönünden, dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemeli ve makale yazım kurallarına uygun olmalıdır.

5. Makalenin hazırlanmasında bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmelidir.

6. Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgelerin kolayca anlaşılacak biçimde yalın ve yeterli bir açıklaması bulunmalıdır.

7. Yazıda kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, değinilen her belge kaynaklar kısmında yer almalı, ancak yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.

8. Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir.

9. Sayfa düzeni: A4 boyutunda kenar boşlukları üstten 5 cm, alttan 5 cm, sol 4,5 cm, sağ 4,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

10. Yazı biçimi: Metin kısmı Palatino Linotype yazı tipi, 11 punto ve başlıklar bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı satır aralığı tam, değer 14 nk, dipnotlar ise satır aralığı tam, değer 10 nk ve metinle aynı yazı tipinde 9 punto ile yazılmalıdır. Ana metin ve dipnotlar Aralık Önce: 0,3 nk, Sonra: 0 nk şeklinde olmalıdır. Özetler 10 punto ile yazılmalıdır.

11. Makalenin başlığı ilk sayfanın başına 11 punto sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır.

12. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Başlıktan sonra 2 satır aralığı verilerek sayfanın ortasında yazar ad(lar)ına yer verilmelidir.

Yazarın adı ve soyadı küçük harfle koyu ve eğik olmadan yazılmalıdır. Yazarın görev yaptığı üniversite, fakülte ve anabilim dalı adı ile birlikte bulunduğu şehir ve ülke adı belirtilmeli, aktif olarak kullandığı e-posta adresi yazılmalıdır. Ayrıca makaleye yapılacak atıfların, ulusal ve uluslararası indekslerce tam olarak tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası da (ORCID) kişi bilgilerine eklenmelidir. ORCID numarası, ORCID web sayfası ile YÖKSİS sayfasından alınabilmektedir.

Örnek:

Halil Apaydın

   Prof. Dr., Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı

                          Professor, Amasya University, Faculty of Theology, Department of Psychology of Religious

                                                      Amasya, Turkey

halil.apaydin@amasya.edu.tr

orcid.org/0000-0001-8402-0428

13. Yazar künyesinden sonra 2 satır aralığı boşluk bırakılarak öz kısmı 10 punto Palatino Linotype yazı tipi ile yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce öz, en az 150 kelimeden oluşmalıdır. 150 ile 250 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary talep edilir. Öz (Abstract) kısmında; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi ve amaçları belirtilmelidir.

14. Öz ve Abstract kısımlarını takiben 5 sözcükten oluşan “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır. İlk kavram mutlaka bilim dalı adı olmalıdır (Tefsir, Hadis, Kelam, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi vb.). İkinci kavram araştırmayı yansıtan konu, mezhep, şahıs veya eser adı olarak belirlenmelidir (Kader, Mutezile, Mâtürîdî, Kitabü’t-Tevhîd vb.). Daha sonra makale içeriğini tam olarak yansıtan kavramlar eklenmelidir (İnsan Fiilleri, Kesb, İstitaat). Çalışma; şahıs veya eser odaklı ise ilgili eser ve müellif adı anahtar kelime olarak mutlaka yazılmalıdır. Tek başına kullanıldığında sözcük anlamı dışında kavramsal mânaya sahip olmayan sözcükler, kavram olarak tercih edilmemelidir.

          Örnek: Kelâm, Kader, Mâtürîdîlik, Mâtürîdî, Kesb, İstitaat.

15.  Makale; tablo, şekil, fotoğraf ve kaynaklar dahil 35 sayfayı geçmemelidir.

16. Alıntıların yazımında; eğer müracaat edilen kaynaktan ilgili kısım aynen noktası ve virgülüne dokunulmadan alınıyorsa, alıntılanan kısım “çift tırnak içinde verilir” ve sonuna dipnot numarası ve kaynağı yazılır. Alıntı içindeki alıntılarda ise ‘tek tırnak’ kullanılır. Bir kaynaktan aynen alıntılanan kısmın “çift tırnak” içine alınmadan yazılması ve sadece sonunda kaynağın yazılması ile yetinilmesi doğru olmaz.

Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde Palatino Linotype 8 punto ile sayfanın sol tarafından 1 cm, sağdan ise 0,5 cm içerlek olarak yazılır, çift tırnak kullanılır.

17. Müellif Adlarının Yazımı

Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır. Fahreddîn er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi.

Metinde adı geçen şahısların vefat tarihleri “(ö. Hicrî/Milâdi)” olarak ilk geçtiği yerde belirtilir: Nasr Hamid Ebu Zeyd (ö. 1431/2010).

Özel isimlerin sonuna gelen hal ekleri, hemen isimden sonra yazılır.

Hatalı Yazım: “Saffâr (ö. 534/1139)’ın kelâm müdâfaası …”.

Doğru Yazım: “Saffâr’ın (ö. 534/1139) kelâm müdâfaası …”.

Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Hatalı Yazım: Mu’tezile, Eş’arîler.

Doğru Yazım: Mu‘tezile, Eş‘arîler.

Metinde veya dipnotlarda müellif ismi tek kelime ile yazılıyor ise harf-i tarif kullanılmamalıdır.

Hatalı Yazım: er-Râzî, es-Saffâr, el-Gazzâlî.

Doğru Yazım: Râzî, Saffâr, Gazzâlî.

18. Arapça Kaynak İsimlerinin Yazımı

Arapça kitap, dergi ve makale adlarında, sadece ilk öğe büyük harfle başlar. Eğer kitap, dergi veya makale adını oluşturan kelimelerin içinde özel ad (şahıs, ülke, şehir veya bir başka kitap adı vb.) varsa o öğenin ilk harfi de büyük yazılmalıdır. Eserde hicrî ve miladî yayın tarihi bulunuyorsa her ikisine de dipnot ve kaynakçada yer verilmelidir.

Telhîsü’l-edille li-kavâʿidi’t-tevhîd

Şeru’l-Maāıd

Esbâbu nüzûli’l-Kur’ân

Ahbâru Mekke ve mâ câe fîhâ mine’l-âsâr

19. Farsça Kaynak İsimlerinin Yazımı

 Farsça kurala göre yazılan kitap, dergi ve makale adlarında her

 öğe büyük harfle başlar:

 Gülzâr-ı Tennûrî, Kitâb-ı Bahriyye

 Fihrist-i Kitâbhâ-yı Fârsî

20. Âyetlerin Yazımı

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçesi çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

“İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.” (el-Enfâl 8/2).

21. Birden fazla eseri bulunan müelliflerin tüm eserlerinden önce kaynakçada tam adı yazılmalıdır, nokta veya çizgi kullanılmamalıdır.

22.  Şiirler her geçtiği yerde italik yazılır.

23. Dergi ve kitapların cilt numarasının yazımında Romen rakamı kullanılmamalıdır. Ancak yüzyıllar Romen rakamı ile     yazılmalıdır. Örnek: VI. Yüzyıl.

24. Tarihler kısaltılmadan yazılır: 2016-17 değil 2016-2017.

25.  Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

Hatalı kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”11.

  Doğru kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”.11

26. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre veya metin içi (APA) şeklinde düzenlenebilir. Ancak her iki kullanımda da kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.


DİPNOTLARI SAYFA ALTINDA SIRALI NUMARA

SİSTEMİNE GÖRE GÖSTERMEDE UYULACAK ESASLAR

A) Dipnotların Gösterilmesi

1. Kitap

İlk geçtiği yerde: Yazar Adı Soyadı, Eser Adı (italik), tercüme ise Tercüme Edenin, tahkikli ise Tahkik Edenin, sadeleştirme ise Sadeleştirenin, edisyon ise Editörün veya Hazırlayanın Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayınevi, Yayın Tarihi), Cilt: Sayfa Numarası.

İkinci geçtiği yerde: Yazar Soyadı, Eser Adı, Cilt: Sayfa Numarası.


a- Tek Yazarlı

- Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, 5. Baskı (Ankara: Selçuk Yayınları, 1996), 128.

- Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957), 2: 28-29.

- Aydın, Din Felsefesi, 130.

- Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, 2: 35.

Kaynakça: 

- Aydın, Mehmet S. Din Felsefesi. 5. Baskı. Ankara: Selçuk Yayınları, 1996.

- Ülken, Hilmi Ziya. İslam Felsefesi Tarihi. 2 Cilt. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957.


b- İki Yazarlı

- Nurettin Fidan - Münire Erden, Eğitime Giriş (İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998), 226.

- Fidan - Erden, Eğitime Giriş, 230.

Kaynakça:

- Fidan, Nurettin - Erden, Münire. Eğitime Giriş. İstanbul: Alkım Yayınevi, 1998.


c- Üç veya Daha Çok Yazarlı

- Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 30.

- Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 36.

Kaynakça:

- Topaloğlu, Bekir - Yavuz, Y. Şevki - Çelebi, İ̇lyas. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.


d- Tercüme

- Ebü'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd el-Kurtubi, Metafizik Şerhi, trc. Muhittin Macit (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004), 145.

- İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, 145.

Kaynakça: 

- İbn Rüşd, Ebü'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kurtubi. Metafizik Şerhi. Trc. Muhittin Macit. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.


e- Kitap Bölümü

- Remziye Ege, “Din Hizmetlerinde (Dini) İletişim ve Rehberlik”, Din Eğitimi, ed. Recai Doğan - Remziye Ege (Ankara: Grafiker Yayınları, 2012), 397.

- Selahaddin Parladır, “Asr-ı Saadette Eğitim”, Asr-ı Saadette İslam, ed. Vecdi Akyüz (İstanbul: Beyan Yayınları, 2006), 3: 191.

- Ege, “Din Hizmetlerinde (Dini) İletişim ve Rehberlik”, 397.

- Parladır, “Asr-ı Saadette Eğitim”, 3: 192.

Kaynakça:

- Ege, Remziye. “Din Hizmetlerinde (Dini) İletişim ve Rehberlik”. Din Eğitimi. Ed. Recai Doğan - Remziye Ege. 397-422. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.

- Parladır, Selahaddin. “Asr-ı Saadette Eğitim”. Asr-ı Saadette İslam. Ed. Vecdi Akyüz. 3: 187-208. İstanbul: Beyan Yayınları, 2006.


f- Osmanlıca Eserler

- Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), 600.

- Nev‘îzâde, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik, 607.

Kaynakça:

- Nev‘îzâde Atâî. Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik. Haz. Abdülkâdir Özcan. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.


g- Arapça Eserler

- Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil es-Saffâr, Telhîsü’l-edille li-kavâʿidi’t-tevhîd, nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kâhire: Dâru’s-selâm, 1431/ 2010), 1: 43.

- Saffâr, Telhîsü’l-edille, 1: 52.

Kaynakça: 

- Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil. Telhîsü’l-edille li-kavâʿidi’t-tevhîd. Nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd. 2 Cilt. Kâhire: Dâru’s-selâm, 1431/2010.


ğ- Yazma Eser

- Mehmed Emin Tokadî, Şerh-i kelimât-ı hâcegân, Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî-Şer’iyye, nr. 832, 18a.

- Tokadî, Şerh-i kelimât-ı hâcegân, 18a.

Kaynakça: 

- Tokâdî, Mehmed Emin. Şerh-i kelimât-ı hâcegân. Ali Emîrî-Şer’iyye. 832: 18a. Millet Kütüphanesi.


h- Sözlük

- Muhammed b. Mükerrem el-İfrikî el-Mısrî İbn Manzur, “Zhd”, Lisânü’l Arab (Beyrut: Daru’s-sâdır, ts.), 3: 196.

- Mehmet Zeki Pakalın, "İtikaf", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1983), 2: 104.

- Ahmet Cevizci, "İkicilik", Felsefe Sözlüğü (İstanbul: Paradigma, 2002), 538.

- İbn Manzur, “Zhd”, 3: 196.

- Pakalın, "İtikaf", 2: 104.

- Cevizci, "İkicilik", 538

Kaynakça: 

- İbn Manzur, Muhammed b. Mükerrem el-Afrikî el-Mısrî. “Zhd”. Lisânü’l-Arab. 3: 196-198. 15 Cilt. Beyrut: Daru’s-sâdır, ts.

- Pakalın, Mehmet Zeki. "İtikaf". Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. 2: 104-105. 3 Cilt. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 1983.

- Cevizci, Ahmet. "İkicilik". Felsefe Sözlüğü. 537-538. İstanbul: Paradigma, 2002.


2. Makale

İlk geçtiği yerde: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, tercüme ise Tercüme Edenin Adı, Dergi veya Eser Adı Cilt/ Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): sayfa numarası.

* Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur. DOI numarası dipnotlarda kullanılmaz, kaynakçada ise https://doi.org/ ön eki ile kullanılır.

İkinci geçtiği yerde: Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.

          a- Telif Makale

- Ayşegül Gün, “Veli ve Öğretici Görüşleri Doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli Örneği”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/7 (2016): 33.

- Macid Yılmaz, “Yaşlılıkta Manevi Destek ve Din Eğitiminin Önemi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (2013): 244.

İrfan Erdoğan - Saadet İder, “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”, Mütefekkir 3/6 (2016): 447.

- Gün, Veli ve Öğretici Görüşleri Doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli Örneği”, 33.

- Yılmaz, “Yaşlılıkta Manevi Destek ve Din Eğitiminin Önemi”, 244.

- Erdoğan - İder, “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”, 450.

Kaynakça: 

- Gün, Ayşegül. “Veli ve Öğretici Görüşleri Doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli Örneği”. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/7 (2016): 33-66.

- Yılmaz, Macid. “Yaşlılıkta Manevi Destek ve Din Eğitiminin Önemi”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (2013): 241-264.

- Erdoğan, İrfan - İder, Saadet. “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”. Mütefekkir 3/6 (2016): 445-464.

https://doi.org/10.30523/mutefekkir.284583.


b- Tercüme Makale

- Esenkul Törökanov, “Burana Cumhuriyet Arkeolojik-Mimari Müze Kompleksi”, trc. Bilal Yıldız, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/2 (2014): 193.

- Törökanov, “Burana Cumhuriyet Arkeolojik-Mimari Müze Kompleksi”, 193.

Kaynakça: 

- Törökanov, Esenkul. “Burana Cumhuriyet Arkeolojik-Mimari Müze Kompleksi”. Trc. Bilal Yıldız. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/2 (2014): 193-207.


3. Ansiklopedi Maddesi

İlk geçtiği yerde: Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı” (yazar sadece maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), Ansiklopedinin Adı (Baskı Yeri: Yayınevi, Yayın Tarihi), (varsa) Cilt: Sayfa Numarası.

İkinci geçtiği yerde: Yazar/ların Soyadı, Madde Adı (varsa madde içindeki alt-başlık adı), Cilt: Sayfa Numarası.


- Fahrettin Atar, “Fetva”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1995), 12: 487.

          - Atar, “Fetva”, 12: 487.

Kaynakça: 

- Atar, Fahrettin. “Fetva”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 12: 486-496. Ankara: TDV Yayınları, 1995.


4. Tez

İlk geçtiği yerde: Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi/ Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl), Sayfa Numarası.

İkinci geçtiği yerde: Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.


- Recep Orhan Özel, Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bilimsel Tefsirciliği (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2002), 85.

- Halil Apaydın, Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi (Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2001), 70.

- Özel, Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bilimsel Tefsirciliği, 44.

- Apaydın, Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi, 68.

Kaynakça: 

- Özel, Recep Orhan. Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bilimsel Tefsirciliği. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2002.

- Apaydın, Halil. Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2001.


5. Bildiri

İlk geçtiği yerde: Yazar Adı Soyadı, “Tebliğ Başlığı”, Kitap Adı, Editör Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayınevi, Yayın Tarihi), (varsa) Cilt: Sayfa Numarası.

İkinci geçtiği yerde: Yazar Soyadı, “Tebliğ Başlığı”, Sayfa Numarası


- Yakup Çoştu, “Küreselleşme Sürecinde Din Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi, ed. Recep Kaymakcan v.dğr. (İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 2011), 337. 

- Şuayip Özdemir - Ayşegül Gün, “Günümüz Gençliğine Rol Model Olarak Asr-ı Saadet Gençliği”, Gençlik ve Kültürel Mirasımız, ed. Bekir Şişman - Muhittin Düzenli (Samsun: Ceylan Ofset, 2014), 1: 652.

- Çoştu, “Küreselleşme Sürecinde Din Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 338.

- Özdemir - Gün, “Günümüz Gençliğine Rol Model Olarak Asr-ı Saadet Gençliği”, 1: 655.


Kaynakça: 

- Çoştu, Yakup. “Küreselleşme Sürecinde Din Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi. Ed. Recep Kaymakcan - Mahmut Zengin - Z. Şeyma Arslan. 337-349.  İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 2011.

- Özdemir, Şuayip - Gün, Ayşegül. “Günümüz Gençliğine Rol Model Olarak Asr-ı Saadet Gençliği”. Gençlik ve Kültürel Mirasımız. Ed. Bekir Şişman - Muhittin Düzenli. 1: 649-663. Samsun: Ceylan Ofset, 2014.


6.   Hadislerin Kaynak Gösterimi

İlk ve ikinci geçtiği yerde:

Hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî isimlerinden sonra virgül, sonrasında Kitâb (Bölüm) adı ve Bâb numarası belirtilir.

Müellif           “Kitab / Bölüm Adı”                 Bâb No.

Buhâri                    “İlim”                        12

Ebû Dâvûd              “Edeb”                       3

İbn Mâce                 “Ahkâm”                    2

Tirmizî                    “Menâkıb”                  28

Nesâî                      “Eşribe”                     6

Dârimî                    “Diyât”                      24

Müslim’in Sahîh adlı eseri ile İmam Malik’in Muvatta’ında Kitâb adı ve hadis numarası belirtilir.

Müellif           “Kitab / Bölüm Adı”                 Hadis No.

Müslim                    “Ticârât”                    45

Muvatta’                 “Cenâiz”                    1


Müellif Adı             Eser Adı            Cilt: Sayfa


Müsned’de ve diğer hadis kitaplarında cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz. İstenilmesi halinde sayfa numarasından sonra parantez içinde hadis numarası verilebilir Örnek: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289 (8716).

Ahmed b. Hanbel      Müsned             2: 300

İbn Huzeyme           Sahîh                1: 230

Tayâlisî                   Müsned             7

Kaynakça: (Künye sadece Kaynakçada tam olarak verilir)

Müslim, Ebû’l-Hüseyin b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî. Sahîhu Müslim. Nşr. Muhammed b. İyâdî. 2 Cilt. Kahire: Mektebetü’s-safâ, 2003.

- Malik b. Enes. Muvatta. Thk. Halil Me’mûn Şeyha. Beyrut: Dâru’l-ma’rife, 2007.

- Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah. Müsned. Thk. Şuayb el-Arnaût. 50 Cilt. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 2001.


7. Web Sayfalarının Kaynak Gösterimi

İlk geçtiği yerde: Kurum adı/ Site adı, “Web Sayfa Başlığı”, erişim: Gün Ay Yıl, Web adresi.

İkinci geçtiği yerde: Kurum adı/ Site adı, “Web Sayfa Başlığı”.

- Yale University, “About Yale: Yale Facts”, erişim: 1 May 2017, https://www.yale.edu/about-yale/yale-fact.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı”, erişim: 1 Mayıs 2017, https://kurul.diyanet.gov.tr.

- Yale University, “About Yale: Yale Facts”.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı”.

Kaynakça:

-  Yale University. “About Yale: Yale Facts”. Erişim: 1 May 2017.  https://www.yale.edu/about-yale/yale-fact.

- Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı”. Erişim: 1 Mayıs 2017. https://kurul.diyanet.gov.tr.


APA YÖNTEMİNE GÖRE METİN İÇİNDE VE ÇALIŞMA SONUNDA KAYNAK GÖSTERMEDE UYULACAK ESASLAR

1. Metin içinde atıf gösterme şu şekildedir: Yazar, Yayın yılı: Sayfa.

2. Kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yayını kullanılmışsa yayın adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.

3. Birincil kaynaklara ulaşılamamışsa, atıf yapılırken önce asıl kaynak, sonra da alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir: (Topaloğlu, 2001: 210’dan akt. Demir, 2014: 50-55)

4. APA yöntemine göre çalışmanın içinde kaynak gösterme (Gönderme) biçimlerine ilişkin örnekler aşağıda sıralanmıştır:

Tek Yazarlı Çalışmalar

Gönderme: (Hökelekli, 2010: 25)


İki Yazarlı Çalışmalar

Gönderme: (Fidan - Erden, 1998: 226)


Üç veya Daha Fazla Yazarlı Çalışmalar  

Gönderme: (Karacoşkun v.dğr., 2012: 49)


Kurumlara Ait Raporlar

Gönderme (ilk geçtiği yerde): (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2018: 51-53)

Gönderme (ikinci geçtiği yerde): (ASPB, 2018: 51-55)


                Yazarı Olmayan Çalışmalar

             Gönderme: (Din Felsefesi, 2018: 98)


DERGİMİZDE KULLANILAN BAZI GENEL KISALTMALAR

Aşağıda belirtilen kısaltmalar kullanılmalıdır. Eser isimleri, “a.g.e.” veya “a.g.m.” şeklinde kısaltılmamalıdır. Bunun yerine eser ismi uygun şekilde kısaltılarak yazılmalıdır.


Aktaran                                 : akt.

Aynı müellif                            : a.mlf.

Bakınız                                   : Bk. / bk.

Basım yeri yok                        : b.y.

Derleyen                                : Der. / der.

Editör                                    : Ed. / ed.

Hazırlayan                              : Haz. / haz.

Hazreti                                   : Hz.

Karşılaştırınız                          : Krş. / krş.

Kütüphane                             : Ktp.

Madde                                   : md.

Milattan Önce                         : M.Ö.

Milattan Sonra                        : M.S.

Müstensih                               : Müst.

Neşreden                               : Nşr. / nşr.

Numara                                 : nr.

Ölüm Tarihi                            : ö.

Sadeleştiren                           : Sad. / sad.

Tahkik eden                           : Thk. / thk.

Tarihsiz                                 : ts.

Tashih eden                           : Tsh. / tsh.

Tercüme eden                        : Trc. / trc.

Türkiye Diyanet Vakfı              : TDV

Ve benzeri                              : vb.

Ve devamı                              : vd.

Ve diğerleri                             : v.dğr.

Yayınevi yok                           : y.y.


Kısaltmalar yazıldıktan sonra boşluk bırakılmalıdır. Özellikle sık kullanılan “Bk.” ve ölüm tarihi gösteren “ö.” kısaltmalarından ve “.”, “,” gibi noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılmalıdır.