Yazım Kuralları

AMASYA İLAHİYAT DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Dergide yayımlanması istenen yazılar, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır.

1. Amasya İlahiyat Dergisi'nde yayımlanması istenen çalışmalar İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir. 

2. Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu olmalı, yazının konusunu kısa ve açık şekilde yansıtmalıdır.

3. Makale; yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmişse makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir.

4. Kaynaklar İSNAD Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir. Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1 cm soldan girintili olmalıdır.

5. Tablo ve şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun olarak düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı, her iki yana hizalanmalıdır.

6. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:


   Kağıt BoyutuA4 Dikey

      Üst Kenar Boşluk: 5 cm

      Alt Kenar Boşluk: 5 cm

      Sol Kenar Boşluk: 4,5 cm

      Sağ Kenar Boşluk: 4,5 cm

      Yazı Tipi: Platino Linotype

      Yazı Tipi Stili: Normal

      Boyutu (Ana Metin): 11

      Özet: 10

      Boyutu (Dipnot): 9

      Ana Metin Satır Aralığı: Önce 0,3 nk - Sonra 0 nk

                                                                   Tam - değer 14 nk

      Dipnot Satır Aralığı: Önce 0,3 nk - Sonra 0 nk

                                                           Tam - değer 10 nk

7. Arapça metinlerin tümü metin içinde 'Traditional Arabic' fontu, 12 punto; dipnotlarda ise 10 punto olmalıdır.

8. Makalenin başlığı ilk sayfanın başına 11 punto sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır.


9. Makale içerisindeki başlıkların sadece ilk harfleri büyük şekilde yazılmalıdır.

10. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Başlıktan sonra 2 satır aralığı verilerek sayfanın ortasında yazar ad(lar)ına yer verilmelidir.

Yazarın adı sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle, soyadı ise tamamı büyük olacak şekilde koyu ve eğik olmadan yazılmalıdır. Yazarın görev yaptığı kurum ve anabilim dalı adı ile birlikte bulunduğu şehir ve ülke adı belirtilmeli, aktif olarak kullandığı e-posta adresi yazılmalıdır. Ayrıca makaleye yapılacak atıfların, ulusal ve uluslararası indekslerce tam olarak tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası da (ORCID) kişi bilgilerine eklenmelidir. 

Örnek:

Halil Apaydın

   Prof. Dr., Amasya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı

                             Professor, Amasya University, Faculty of Theology, Department of Psychology of Religious

                                                      Amasya, Turkey

                                        halil.apaydin@amasya.edu.tr

                                      orcid.org/0000-0001-8402-0428

11. Öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords ve summary Palatino Linotype yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı ve girintisiz olmalıdır. Öz (Abstract) kısmında; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi ve amaçları belirtilmelidir. Öz ve abstract 150-250 kelime, summary 750-900 kelime içermelidir. 750-900 kelimelik summary hakem süreci tamamlandıktan sonra talep edilir. 

12. Anahtar Kelimeler/Keywords 5 sözcükten oluşmalı ve İSNAD Atıf Sistemine göre hazırlanmalıdır. 

13.  Dergiye gönderilen makaleler (başlık, özet, dipnotlar, kaynakça dahil) 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Kitap ve bilimsel toplantı değerlendirmeleri ise 500-1500 kelime arasında olmalıdır.

14. Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde Palatino Linotype 8 punto ile sayfanın sol tarafından 1 cm, sağdan ise 0,5 cm içerlek olarak yazılır, çift tırnak kullanılır. 

15. Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.

16.  Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

  Hatalı kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”11.

   Doğru kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”.11

17. Kısaltmalar İSNAD Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı, yapılan kısaltma İSNAD Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir. 

18. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre veya metin içi (APA) şeklinde düzenlenebilir. Mein içi atıf sistemi (APA) kullanıldığında İSNAD sistemindan farklı olarak sayfa numaraları da verilir. Ancak her iki kullanımda da kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.


   İSNAD ATIF SİSTEMİ: www.isnadsistemi.org 

  

 İSNAD METİN İÇİ ATIF SİSTEMİ (APA)

1. İSNAD Metin İçi Atıf Sistemi, felsefe ve din bilimleri alanında hazırlanan akademik çalışmalara uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

2. Metin içinde atıf gösterme şu şekildedir: Yazar/lar, yayın yılı: sayfa/lar.

3. Kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.

4. Aynı yazara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf yapılıyorsa yayın yılının sonuna boşluk bırakılmadan alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir. (Budak, 2020a), (Budak, 2020b).

5. Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ancak kaynakçada yer almamalıdır. (Tuncay Karateke, kişisel görüşme, Nisan 2020).

6. Çalışmada birincil kaynaklara ulaşmak esastır. Ancak birincil kaynaklara ulaşılmamışsa, atıf yapılırken önce asıl kaynak, sonra da alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. (Topaloğlu, 2001: 210'dan akt. Demir, 2014: 50-55). Kaynakçada birincil kaynaklar da gösterilir.