Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 287 - 310 2018-12-15

TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for TUBITAK Science Fairs

Hasan Şahin KIZILCIK [1] , Sultan ÇAĞAN [2] , Pervin ÜNLÜ YAVAŞ [3]


Araştırmanın amacı, Türkiye’de gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ziyaretçi olarak katılan kişilerin bilim fuarlarına yönelik görüşlerini ve bilim fuarlarının fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Ziyaretçi görüşlerini belirlemek için Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Veriler 2017 yılında Ankara’da yapılan TÜBİTAK bilim fuarını ziyaret eden kişilerden, tarama yöntemiyle toplanmıştır. Ölçeğin “Bilim Fuarlarına İlişkin Görüşler” ve “Bilim Fuarlarının Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler” adında iki adet faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçekte toplam 10 madde bulunmaktadır. Ölçeğin birinci faktöründen elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,64, ikinci faktöründen faktöründen elde edilen verilerin ise güvenilirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Ölçek, bilim fuarlarını ziyaret eden toplam 203 kişiye bilim fuarını ziyaretleri sırasında uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin 70’i kadın, 103’ü erkektir ve ağırlıklı olarak 15-20 yaş aralığında yer almaktadırlar. Araştırmanın sonuçları, bilim fuarına gelen ziyaretçilerin bilim fuarlarına yönelik yüksek derecede olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca ziyaretçiler bu tür fuarların öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarına yüksek derecede olumlu katkı yapacağını düşünmektedirler. Bu görüşlerin cinsiyetten ve eğitim düzeyinden bağımsız olduğu yapılan bağımsız örneklem t testi ile belirlenmiştir. Bilim fuarlarının fizik dersine olan tutumun etkisine ilişkin görüşler ile yaş grupları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu yapılan korelasyon analizi ile belirlenmiştir.


Problem Statement: In the literature, some studies related to students' attitudes towards science fairs were found (Karadeniz & Ata, 2013; Yıldırım & Şensoy, 2016). However, there was no study of the opinions of visitors to science fairs.

 

Purpose of the Study: The aim of this study is to investigate the opinions of visitors that attended TUBITAK science fairs for science fairs and their impact on students' attitudes toward physics in Turkey.

 

Method(s): The study is a quantitative research conducted by the scanning method. In the research, a scale was created to get the opinions of the visitors of the 4006-Science Fair sponsored by TUBITAK to their attitudes towards the fair and the effect of the fair on the attitudes of students towards physics. It was noted that the scale would be implemented shortly after visits to the science fair so that the number of items was small due to the time issue. For this reason, it was decided to create a scale of 10 items and a five-point Likert type. The scale was applied to 203 visitors who visited the fair. 70 of them are female, 133 of them are male.

 

Findings and Discussions: A descriptive analysis of the data on the "Opinions on Science Fair" factor obtained from the application of the scale was made. 79% of responses for this factor were collected in the "I fully agree" response. The averages of all items are above 4.20. Visitors want to attend such a fair again. Accordingly, the visitors are relatively less eager to support their child in joining the science fair.

A descriptive analysis of the data on the "Opinions on the Effect of Science Fairs on Student Attitudes towards Physics Course" obtained from the application of the scale was made. 68% of the responses for this factor were collected in the "I fully agree" response. The average of all items, except one, is over 4.20. Visitors to the science fair think relatively less that students' concerns about physics lessons can be reduced by science fairs.

It is examined whether there is a significant relationship between age range and education status information and responses given to the factors. According to the analyzes made, there is only a significant positive correlation between the "Opinions on the Effect of Science Fairs on Student Attitudes towards Physics Course" factor and the age group (r = 0.194, p = 0.006), considering the significance value of p < 0.05. No significant relationship was found between education status and factors.

 

Conclusions and Recommendations: The results of this research show that visitors of science fairs have a very positive opinion of science fairs. In one study, science fairs were determined to be motivational sources of interest, such as interest in science content, sense of self-efficacy, reward or success, social aspects of participants, and acquired learning strategies (Dionne, Reis, Trudel, Guillet, Kleine and Hancianu, 2012). Camcı (2008) has reached the conclusion that science fairs have contributed more to the interest of students in the nature and scientific process of science.


 • Barmby, P., Kind, P.M., & Jones, K. (2008). Examining changing attitudes in secondary school science. International Journal of Science Education, 30(8), 1075–1093. doi:10.1080/09500690701344966
 • Bencze, J. L. & Bowen, G. M. (2009). A National Science Fair: Exhibiting support for the knowledge economy. International Journal of Science Education, 31(18), 2459-2483, DOI: 10.1080/09500690802398127
 • Bultitude, K., McDonald, D. & Custead, S. (2011). The rise and rise of science festivals: An international review of organised events to celebrate science. International Journal of Science Education, 1(2), 165-188.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Camcı S. (2008). Bilim şenliğine katılan ve katılmayan öğrencilerin bilim ve bilim insanlarına yönelik ilgi ve imajlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Chen, J., Lin, H., Hsu, Y. & Lee, H. (2011) Data and Claim: The refinement of science fair work through argumentation. International Journal of Science Education, Part B, 1:2, 147-164, DOI: 10.1080/21548455.2011.582707
 • Christidou, V. (2011). Interest, attitudes and images related to science: Combining students’ voices with the voices of school science, teachers, and popular science. International Journal of Environmental and Science Education, 6(2), 141–159.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2017). Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 364-378.
 • Ertaş, H., Şen, A. İ. & Parmasızoğlu, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. Sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 178-198.
 • Gomez, K. (2007). Negotiating discourses: Sixth-grade students’ use of multiple science discourses during a science fair presentation. Linguistic and Education, 18, 41-64.
 • Jensen, E. & Buckley, N. (2014). Why people attend science festivals: Inyerests, motivations and self-reported benefits of public engagemant with research. Public Understanding of Science, 23(5), 557-573.
 • Kaiser, H. F. (1974). An index of factotial simplicity. Psycmetrika, 39(1), 31-36.
 • Karadeniz, O. & Ata, B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde proje fuarının kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6 Sayı: 14, 375-410.
 • Korkmaz, H. (2012). Making science fair: how can we achieve equal opportunity for all students in science? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 3078-3082.
 • Martin-Sempre, M. J. , Garzon-Garcia, B. & Rey-Rocha, J. (2008). Scientists’ motivation to communicate science and technology to the public: surveying participants at the Madrid Science Fair. Public Understanding of Science, 17, 349-367.
 • MEB (2017). Fizik Dersi Öğretim Programı, Ankara.
 • OECD (2012). PISA 2015 Item Submission Guidelines: Scientific Literacy. First Meeting of the National Project Managers. <https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Submission-Guidelines-Science.pdf>
 • Özdamar, K. (2016). Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitapevi.
 • Perry, P. J. (1995). Getting started in science fairs: From planning to judging. Blue Ridge Summit, PA: TAB Books.
 • Sorge, C., Newsom, H. E., & Hagerty, J. J. (2000). Fun is not enough: Attitudes of Hispanic middle school students toward science and scientists. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 22(3), 332-345.
 • Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarına olan etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 89-103.
 • Şahin, A., Ayar, M. C. & Adıgüzel, T. (2014). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 297-322.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 5. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen Vekli, G., Birinci Konur, K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(1), 1383-1406.
 • TÜBİTAK (2018). TÜBİTAK bilim fuarları. <https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4006-tubitak-bilim-fuarlari-destekleme-programi> adresinden 12.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Ünlü Yavaş, P. & Çağan, S. (2017). Development of an attitude scale towards high school physics lessons. Journal of Education and Training Studies, 5(1), 56-66.
 • Yaşar, S., & Baker, D. (2003). The Impact of involvement in a science fair on seventh grade students. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association of Research in Science Teaching, Philadelphia, PA.
 • Yavuz, S., Büyükekşi, C. & Büyükekşi, I. (2014). Bilim şenliğinin bilimsel inanışlar üzerine etkisi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 2, 168.174.
 • Yıldırım, H. İ. & Şensoy, Ö. (2016). Bilim şenliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 23-40.
 • Yıldırım, H. İ. (2018). Bilim şenliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 390-409.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan Şahin KIZILCIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
Ülke: Turkey


Yazar: Sultan ÇAĞAN
Kurum: Kalecik Mehmet Doğan Fen Lisesi

Yazar: Pervin ÜNLÜ YAVAŞ
Kurum: GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd410740, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {287 - 310}, doi = {}, title = {TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kızılcık, Hasan Şahin and Çağan, Sultan and Ünlü Yavaş, Pervin} }
APA Kızılcık, H , Çağan, S , Ünlü Yavaş, P . (2018). TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 287-310 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/41157/410740
MLA Kızılcık, H , Çağan, S , Ünlü Yavaş, P . "TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018 ): 287-310 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/41157/410740>
Chicago Kızılcık, H , Çağan, S , Ünlü Yavaş, P . "TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018 ): 287-310
RIS TY - JOUR T1 - TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri AU - Hasan Şahin Kızılcık , Sultan Çağan , Pervin Ünlü Yavaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 310 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri %A Hasan Şahin Kızılcık , Sultan Çağan , Pervin Ünlü Yavaş %T TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Kızılcık, Hasan Şahin , Çağan, Sultan , Ünlü Yavaş, Pervin . "TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (Aralık 2018): 287-310 .
AMA Kızılcık H , Çağan S , Ünlü Yavaş P . TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 287-310.
Vancouver Kızılcık H , Çağan S , Ünlü Yavaş P . TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 287-310.
IEEE H. Kızılcık , S. Çağan ve P. Ünlü Yavaş , "TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ve Fuarların Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Ziyaretçi Görüşleri", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 287-310, Ara. 2018