Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1, 1 - 23, 14.06.2019

Öz

Bu çalışmada, Ortaokul Fen Bilimleri Dersi 5. sınıf öğretim programının Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesinin kazanımları dikkate alınarak, yaşam temelli öğrenme modeliyle öğrencilere sağlıklı beslenme farkındalığının kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmada ön test-son test yarı deneysel desen kullanılmış ve konuyla ilgili olarak yaşam temelli öğrenme modeline uygun konu anlatımı, seminer ve etkinlikler yapılmıştır.

Çalışmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Rize İli İyidere İlçesindeki Merkez Ortaokulu’nun 5. sınıfında öğrenim gören 21 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma deney ve kontrol gruplarından oluşmuş, çalışmanın amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından yapılandırılmış grid tekniğiyle 12 kutucuk ve 6 sorudan oluşan Beslenme Farkındalığının Ölçülmesi başlıklı bir ölçek geliştirilmiş ve bu ölçek deney grubunda bulunan 10, kontrol grubunda ise 11 öğrenciye ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna yaşam temelli öğrenme modeline göre hazırlanan konu anlatımı, etkinlikler ve seminer yapılırken kontrol grubunda mevcut programa göre dersler işlenmiştir. Uygulamalar bittikten 3 hafta sonra aynı ölçek deney ve kontrol gruplarına son test olarak uygulanmıştır. Çalışmanın nicel verileri yapılandırılmış grid tekniği puanlama sistemiyle hesaplanmış ve yapılandırılmış grid ölçeğinin Cronbach-alpha değeri 0.75 olarak bulunmuştur. Yapılandırılmış grid tekniğinden elde edilen sonuçlar SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Kaynakça

 • Bahar, M. (2001). Çoktan seçmeli testlerde eleştirel bir yaklaşım ve alternatif metotlar [Critical approach and alternative methods in multiple choice tests]. Journal of Educational Sciences in Theory and Practice, 1(1), 23-38.
 • Bahar, M., Nartgün Z., Durmuş, S., Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme [Traditional-alternative measurement and evaluation]. Ankara: Pegem Publishing.
 • Bahar, M., Öztürk, E. ve Ateş, S. (2002). Yapılandırılmış grid metodu ile lise öğrencilerinin newton'un hareket yasası, iş, güç ve enerji konusundaki anlama düzeyleri ve hatalı kavramlarının tespiti [The structured grid method is used to determine the level of comprehension and misconceptions of Newton's law of motion, work, power and energy,]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ, Ankara.
 • Baysal, A., (2004). Beslenme [Nutrition]. Ankara: Hatiboglu Publishing House.
 • Bulduk, S., (2005). Beslenme ilkeleri ve menü planlama [Nutrition principles and menu planning]. Ankara: Detail Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler [Experimental patterns]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Veri analizi el kitabı [Data analysis handbook]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Çam, F. (2008). Biyoloji derslerinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımın etkileri [The effects of life-based learning approach in biology lessons]. Master Thesis, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 • Çekiç Toroslu, S., Güneş, B. (2006). Üniversite öğrencilerinin basit harmonik hareket konusundaki kavram yanılgılarının tespitine yönelik bir çalışma [A study to determine the misconceptions of students about simple harmonic motion of university students]. 7th National Science and Mathematics Education Congress. Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Çoruhlu, T.Ş., Nas, S.E. ve Çepni, S. (2008). Fen ve teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir hizmet içi eğitim programından yansımalar: Trabzon Örneği [Reflections from an in-service training program for alternative measurement and evaluation techniques for science and technology teachers: Trabzon Example]. Necatibey Education Faculty Electronic Science and Mathematics Education Journal, 2(2), 1-22.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2006). Hikâyelerle kimya öğretimi [Teaching chemistry with theories]. Hacettepe Education Faculty Magazine, 30, 110-119.
 • Duban, N., Küçükyılmaz E.A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri [Opinions of classroom teacher candidates regarding the use of alternative assessment and evaluation methods and techniques in practice schools]. Primary Education Online Magazine, 7(3), 769-784.
 • Güneş, T., Dilek, N.Ş., Demir, E.S., Hoplan, M. ve Çelikoğlu, M., (2010). Öğretmenlerin kavram öğretimi, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmaları üzerine nitel bir araştırma. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 1, 11-13.
 • Halacı, G. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ve öğrencilerinin yapılandırılmış grid tekniğine ilişkin görüşleri [Views of classroom teachers and students on structured grid technology]. Master Thesis, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey.
 • Karaca, K.S., ve Karaca, P.Ö., (2015). Öğretmenlerin yemek yeme zevki konusundaki tutumlarının saptanmasına yönelik bir çalışma [A study to determine the attitudes of the teachers on the taste of eating]. Electronic Journal of Vocational Colleges, 1, 1-8.
 • Kırıkkaya, E.B. (2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programına ilişkin görüşleri [Opinions of science teachers in elementary schools about science and technology program]. Turkish Science Education Journal, 1(6), 133-148.
 • Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeli ile 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi [Life-based ARCS teaching model and 9th grade chemistry lesson "Teaching Chemistry in our Life"]. Doctorate Dissertation, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 • Küçükali, R. (2006). Çocuklarda beslenme bozuklukları ve beslenmenin okul çocuklarının üzerindeki etkileri [Nutritional disorders in children and the effects of nutrition on school children]. KKEFD, 14, 223-239.
 • Merdol, T. K. (1999). Beslenme eğitimi rehberi [Nutrition education guide]. İstanbul: Free Publications.
 • Nuhoğlu, A. (1989). Yeni doğan ve süt çocuklarında beslenme [Nutrition in newborn and infant children]. Trabzon: Karadeniz Technical University Printing House.
 • Okur, M., Azar, A., (2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşleri [Teacher views on alternative assessment techniques used in science and technology lessons]. Kastamonu University Faculty of Education Magazine, 19(2), 387-400.
 • Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiğinin belirlenmesi [Determination of effectiveness of guide materials developed according to 5e model for 5th grade primary force and movement unit]. Doctorate Dissertation, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
 • Sağlam Arslan, A., Devecioğlu Kaynakçı, Y. ve Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinde karşılaşılan problemler: fen ve teknoloji öğretmenleri örneği [Problems encountered in alternative assessment techniques: example of science and technology teachers]. Ondokuz Mayıs University Faculty of Education Journal, 28, 1-12.
 • Sümbül, E.İ. (2009). 4-6 Yaş arasındaki öğrencilerin okul dönemindeki yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlıklarının saptanması [Determination of inadequate and unbalanced eating habits of school age students by age]. Master Thesis, Selçuk University, Konya, Turkey.
 • Şimşek, I., Yabancı, N., Turan, Ş., (2009). Okul çağı çocuklarının beslenme çantalarının değerlendirilmesi [Evaluation of school children's feeding bags]. Education-Culture and Research Magazine, 19, 99-110.
 • Ünsün, G., (2003). Kanser ve beslenme [Cancer and nutrition]. İstanbul: İnkılap Publishing.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek YEŞİLYURT Bu kişi benim

Türkiye


Arzu ÖNEL> (Sorumlu Yazar)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4205-3939
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd443520, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, number = {1}, pages = {1 - 23}, title = {Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Dilek and Önel, Arzu} }
APA Yeşilyurt, D. & Önel, A. (2019). Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 1-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/45794/443520
MLA Yeşilyurt, D. , Önel, A. "Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 1-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/45794/443520>
Chicago Yeşilyurt, D. , Önel, A. "Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması AU - Dilek Yeşilyurt , Arzu Önel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması %A Dilek Yeşilyurt , Arzu Önel %T Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması %D 2019 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Yeşilyurt, Dilek , Önel, Arzu . "Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 1-23 .
AMA Yeşilyurt D. , Önel A. Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 1-23.
Vancouver Yeşilyurt D. , Önel A. Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 1-23.
IEEE D. Yeşilyurt ve A. Önel , "Yaşam Temelli Öğrenme Modeli İle Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme Farkındalığının Kazandırılması", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 1-23, Haz. 2019

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)