Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Psychological Dependence on Smoking Urge and Nicotine Withdrawal Symptoms

Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı: 4, 700 - 707, 28.11.2019
https://doi.org/10.17098/amj.651955

Öz

Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of psychological dependence on nicotine on smoking desire and nicotine withdrawal symptoms.
Materials and Methods: This cross - sectional study was performed between April 2018 and August 2018 at the Chest Diseases Clinic Smoking Cessation Polyclinic. Sociodemographic data form, Assessment of Psychological Dependence of Smoking Test (APDST) and Fagerström Nicotine Dependence Test (FNBT) were administered to nicotine addicts who agreed to participate in the study. Carbon monoxide was measured in the expiratory air and the nicotine withdrawal symptoms during smoking cessation were questioned. On the day of admission, after three hours of nicotine withdrawal, the Smoking Urge Scale (SUS) was administered.
Results: Of the 130 patients included in the study, 48 were female (37.69%) and 82 were male (63.07%). The mean age of all cases was 38.91 ± 11.30 years and the age distribution of the first experience of smoking was similar (p = 0.405). The two most common symptoms of nicotine withdrawal were excessive smoking desire with 66.15% and irritability & anger with 58.46%. A positive, moderate linear relationship was found between APDST and SUS (r = 0.545, p <0.001). There was a moderate correlation between excessive smoking desire, one of nicotine withdrawal symptoms and SUS (r = 0.466, p <0.001).
Conclusion: Although damages due to smoking are known, quitting smoking is a very difficult process. With the use of APDST and SUS in smoking cessation clinics, patients with a high desire for smoking can be identified at an early stage, and additional pharmacological and behavioral treatment methods can be selected to increase the success of treatment.

Kaynakça

 • WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2000–2025, second edition. Geneva: World Health Organization. Available from: http=//apps. who. int/ iris/ bitstream/ handle/ 10665/272694/9789241514170‐eng.pdf?ua=1 (Erişim tarihi: 9.04.2019).
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye Raporu 2012. www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi 12.03.2019).
 • The Health Ministry of Republic of Turkey General Directorate of Basic Health Services. The Global Adult Tobacco Survey Turkey Report 2010. Ministry of Health Publication Number: 803, Ankara, 2010.
 • Etter JF. Smoking and Cloninger’s Temperament and Character Inventory. Nicotine Tob Res 2010;12:919-26.
 • American Psychiatric Association. Tobacco related disorders. In: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5.Ed.DSM-5. American Psychiatric publishing Washington, DC, London, England 2014:571-77.
 • Araujo RB, Oliveira MS, Mansur MA. Brazilian validation of the Questionnaire of Smoking Urges. Cad Saude Publica 2006;22:2157-67.
 • Allen SS, Bade T, Hatsukami D, Center B. Craving, withdrawal, and smoking urges on days immediately prior to smoking relapse. Nicotine Tob Res 2008;10:35-45.
 • Ponciano-Rodríuez G, Valerio-Gutiérrez R, Pliego-Rosas CA, Córdova-Alcaráz A. Development and Evaluation of a New Self-Rating Test to Assess the Psychological Dependence on Smoking (TAPDS). J Addict Med Ther 2015;3:1016.
 • Uysal MA, Kadakal F, Karşıdağ Ç, Bayram NG, Uysal Ö, Yılmaz V. Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004;52:115-21.
 • Demirezen M, Kurcer MA. Questionnaire of smoking urges Turkish validity and reliability. TAF Prev Med Bull 2016;15:1-4.
 • Karalezli A, Bilir N, Süerdem M, et al. Effective Factors on Unassisted Smoking Cessation. Eurasian J Pulmonol 2017;19:104-11.
 • Antonuccio DO, Mosier JM. Smoking (Nicotine Dependence). In: Practitioner’s guide to evidence-based psychotherapy, Fisher JE, O’Donohue WT (editors). New York: Springer; 2006;660-7.
 • Fluharty M, Taylor AE, Grabski M, Munafo MR. The Association of Cigarette Smoking With Depression and Anxiety: A Systematic Review. Nicotine Tob Res2017;19:3-13.
 • McManus S, Howard M, Campion J. Cigarette Smoking and Mental Health in England: Data From the Adult Psychiatric Morbidity Survey 2007; 2010.
 • Dar R, Stronguin F, Etter JF. Assigned versus perceived placebo effects in nicotine replacement therapy for smoking reduction in Swiss smokers. J Consult Clin Psychol 2005;73:350-3.
 • Yeşildal A, Oğuz G, Güven M, Sungur MZ, Üstünuçar İ. Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi. Bağımlılık Dergisi 2014;15:76-84.
 • Sağlam Y. Nikotin Bağımlılığının Klinik Değerlendirilmesi. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2017;4:78-89.
 • Pomerleau CS, Carton SM, Lutzke ML, Flessland KA, Pomerleau OF. Reliability of the fagerstrom tolerance questionnaire and the fagerstrom test for nicotine dependence. Addictive Behaviors 1994;19:33-9.
 • Bozkurt N, Bozkurt Aİ. Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test oluşturulması. Pamukkale Tıp Dergisi 2016;9:45-51.
 • McLaughlin I, Dani JA, De Biasi M. Nicotine withdrawal. Curr Top Behav Neurosci 2015;24:99-123.
 • Okoli CTC, Al-Mrayat YD, Shelton CI Jr, Khara M. A retrospective analysis of the association between providing nicotine replacement therapy at admission and motivation to quit and nicotine withdrawal symptoms during an inpatient psychiatric hospitalization. Addict Behav 2018;85:131-8.
 • Demirezen M, Kurçer MA. Sigara Bırakmanın Sigara İçme Arzusu ve Anksiyeteye Etkisi. Bağımlılık Dergisi 2017;18:53-8.
 • Cappelleri JC, Bushmakin AG, Baker CL, Merikle E, Olufade AO, Gilbert DG. Multivariate framework of the Brief Questionnaire of Smoking Urges. Drug Alcohol Depend 2007;90:234-42.

Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi

Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı: 4, 700 - 707, 28.11.2019
https://doi.org/10.17098/amj.651955

Öz

Giriş: Bu çalışmanın amacı, nikotine psikolojik bağımlılığın sigara içme arzusu ve nikotin yoksunluk semptomları üzerine etkisini araştırmaktır.
Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışmaya, Nisan 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları Kliniği Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuran olgular alındı. Çalışmaya katılmayı kabul eden nikotin bağımlılarına sosyodemografik veri formu, Sigaranın Psikolojik Bağımlılığının Değerlendirilmesi Testi (SPBDT), Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) yönlendirildi. Olguların ekspiryum havasında karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve sigara bırakma girişimleri esnasında yaşadıkları nikotin yoksunluk semptomları sorgulandı. Başvuru günü üç saatlik nikotin yoksunluğu sonrası Sigara İçme Arzusu Ölçeği (SİAÖ) uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 130 olgunun 48’i kadın (%37,69), 82 ‘si erkekti (%63,07). Tüm olguların yaş ortalaması 38,91±11,30 olup, cinsiyete göre gruplandırıldıklarında sigarayı ilk deneyimleme yaş dağılımları benzer bulundu (p=0.405). En sık karşılaşılan iki nikotin yoksunluk semptomu ise %66,15 ile aşırı sigara içme isteği ve %58,46 ile sinirlilik, öfke hali idi. SPBDT ile SİAÖ arasında da pozitif, orta doğrusal ilişki bulundu (r= 0,545, p<0,001). Nikotin yoksunluk semptomlarından aşırı sigara içme isteği ile SİAÖ arasında ise orta düzeyde korelasyon saptandı (r= 0,466, p<0,001).
Sonuç: Sigara içme arzusu nedeniyle zararları bilinmesine rağmen; sigarayı bırakabilmek oldukça zor bir süreçtir. SPBDT ve SİAÖ’nün sigara bırakma polikliniklerinde kullanılması ile sigara içme arzusu yüksek olan hastalar erken aşamada belirlenip, bu olgulara yönelik ek farmakolojik ve davranışsal tedavi yöntemleri seçilerek tedavi başarısı artırılabilir.

Kaynakça

 • WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2000–2025, second edition. Geneva: World Health Organization. Available from: http=//apps. who. int/ iris/ bitstream/ handle/ 10665/272694/9789241514170‐eng.pdf?ua=1 (Erişim tarihi: 9.04.2019).
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye Raporu 2012. www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi 12.03.2019).
 • The Health Ministry of Republic of Turkey General Directorate of Basic Health Services. The Global Adult Tobacco Survey Turkey Report 2010. Ministry of Health Publication Number: 803, Ankara, 2010.
 • Etter JF. Smoking and Cloninger’s Temperament and Character Inventory. Nicotine Tob Res 2010;12:919-26.
 • American Psychiatric Association. Tobacco related disorders. In: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5.Ed.DSM-5. American Psychiatric publishing Washington, DC, London, England 2014:571-77.
 • Araujo RB, Oliveira MS, Mansur MA. Brazilian validation of the Questionnaire of Smoking Urges. Cad Saude Publica 2006;22:2157-67.
 • Allen SS, Bade T, Hatsukami D, Center B. Craving, withdrawal, and smoking urges on days immediately prior to smoking relapse. Nicotine Tob Res 2008;10:35-45.
 • Ponciano-Rodríuez G, Valerio-Gutiérrez R, Pliego-Rosas CA, Córdova-Alcaráz A. Development and Evaluation of a New Self-Rating Test to Assess the Psychological Dependence on Smoking (TAPDS). J Addict Med Ther 2015;3:1016.
 • Uysal MA, Kadakal F, Karşıdağ Ç, Bayram NG, Uysal Ö, Yılmaz V. Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004;52:115-21.
 • Demirezen M, Kurcer MA. Questionnaire of smoking urges Turkish validity and reliability. TAF Prev Med Bull 2016;15:1-4.
 • Karalezli A, Bilir N, Süerdem M, et al. Effective Factors on Unassisted Smoking Cessation. Eurasian J Pulmonol 2017;19:104-11.
 • Antonuccio DO, Mosier JM. Smoking (Nicotine Dependence). In: Practitioner’s guide to evidence-based psychotherapy, Fisher JE, O’Donohue WT (editors). New York: Springer; 2006;660-7.
 • Fluharty M, Taylor AE, Grabski M, Munafo MR. The Association of Cigarette Smoking With Depression and Anxiety: A Systematic Review. Nicotine Tob Res2017;19:3-13.
 • McManus S, Howard M, Campion J. Cigarette Smoking and Mental Health in England: Data From the Adult Psychiatric Morbidity Survey 2007; 2010.
 • Dar R, Stronguin F, Etter JF. Assigned versus perceived placebo effects in nicotine replacement therapy for smoking reduction in Swiss smokers. J Consult Clin Psychol 2005;73:350-3.
 • Yeşildal A, Oğuz G, Güven M, Sungur MZ, Üstünuçar İ. Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi. Bağımlılık Dergisi 2014;15:76-84.
 • Sağlam Y. Nikotin Bağımlılığının Klinik Değerlendirilmesi. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2017;4:78-89.
 • Pomerleau CS, Carton SM, Lutzke ML, Flessland KA, Pomerleau OF. Reliability of the fagerstrom tolerance questionnaire and the fagerstrom test for nicotine dependence. Addictive Behaviors 1994;19:33-9.
 • Bozkurt N, Bozkurt Aİ. Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test oluşturulması. Pamukkale Tıp Dergisi 2016;9:45-51.
 • McLaughlin I, Dani JA, De Biasi M. Nicotine withdrawal. Curr Top Behav Neurosci 2015;24:99-123.
 • Okoli CTC, Al-Mrayat YD, Shelton CI Jr, Khara M. A retrospective analysis of the association between providing nicotine replacement therapy at admission and motivation to quit and nicotine withdrawal symptoms during an inpatient psychiatric hospitalization. Addict Behav 2018;85:131-8.
 • Demirezen M, Kurçer MA. Sigara Bırakmanın Sigara İçme Arzusu ve Anksiyeteye Etkisi. Bağımlılık Dergisi 2017;18:53-8.
 • Cappelleri JC, Bushmakin AG, Baker CL, Merikle E, Olufade AO, Gilbert DG. Multivariate framework of the Brief Questionnaire of Smoking Urges. Drug Alcohol Depend 2007;90:234-42.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Habibe Hezer 0000-0002-5373-8629

Ayşegül Karalezli Bu kişi benim 0000-0003-3013-4061

Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 19 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Hezer, H., & Karalezli, A. (2019). Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi. Ankara Medical Journal, 19(4), 700-707. https://doi.org/10.17098/amj.651955
AMA Hezer H, Karalezli A. Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi. Ankara Med J. Kasım 2019;19(4):700-707. doi:10.17098/amj.651955
Chicago Hezer, Habibe, ve Ayşegül Karalezli. “Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu Ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi”. Ankara Medical Journal 19, sy. 4 (Kasım 2019): 700-707. https://doi.org/10.17098/amj.651955.
EndNote Hezer H, Karalezli A (01 Kasım 2019) Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi. Ankara Medical Journal 19 4 700–707.
IEEE H. Hezer ve A. Karalezli, “Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi”, Ankara Med J, c. 19, sy. 4, ss. 700–707, 2019, doi: 10.17098/amj.651955.
ISNAD Hezer, Habibe - Karalezli, Ayşegül. “Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu Ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi”. Ankara Medical Journal 19/4 (Kasım 2019), 700-707. https://doi.org/10.17098/amj.651955.
JAMA Hezer H, Karalezli A. Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi. Ankara Med J. 2019;19:700–707.
MLA Hezer, Habibe ve Ayşegül Karalezli. “Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu Ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi”. Ankara Medical Journal, c. 19, sy. 4, 2019, ss. 700-7, doi:10.17098/amj.651955.
Vancouver Hezer H, Karalezli A. Sigaraya Psikolojik Bağımlılığın Sigara İçme Arzusu ve Nikotin Yoksunluk Semptomlarına Etkisi. Ankara Med J. 2019;19(4):700-7.