Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri

Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1, 62 - 75, 24.06.2022
https://doi.org/10.18615/anadolu.1130026

Öz

Bu araştırma, Erzincan ili merkez ilçesine bağlı köy ve beldelerde bulunan sığırcılık işletmelerindeki sığır barınaklarının yapısal özelliklerini, işletme sahiplerinin öğrenim durumlarını, problemlerini ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, barınak yapısal özellikleri ile işletme sahiplerinin eğitim düzeyleri arasındaki ilişkilerde analiz edilmiştir. Bu amaçla, merkez ilçede bulunan 2003 işletmeden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle rastgele seçilen 401 adet işletme sahibiyle yüz yüze anket yapılmıştır. Sığırcılık işletmelerinin %95,0’inde kapalı ahır, %4,8’inde yarı açık ahır ve %0,3’ünde de açık ahırların bulunduğu saptanmıştır. Erzincan ili merkez ilçede bulunan sığır barınaklarının çeşitleri ile işletmecilerin eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmadığı da tespit edilmiştir. Sığır barınaklarının duvarlarının yapımında genellikle briket kullanıldığı (%50,6), bunu taş (%22,7), kerpiç (%12,6), tuğla (%11,6), bims (%2,2) ve ahşap (%0,3) kullanımı takip etmiştir. Ahır tabanı açısından işletmeler değerlendirildiğinde, ahırların %98,2’sinde tabanın beton, %0,3’ünde toprak, %1,0’ında tahta ve %0,5’inde ise seramik andezit gibi diğer malzemelerin kullanılarak inşa edildiği tespit edilmiştir. Bu işletmelerinin %20,2’sinde sığırlar için altlık kullanılırken, %79,8’inde ise altlık kullanılmadığı saptanmıştır. Ayrıca, sığır ahırlarının %82,7’sinde işletme sahipleri kışın ahırın havalandırma bacalarını açık tutarken, %17,3’ü ise kapalı tuttuklarını ifade etmişlerdir. İşletme sahiplerinin öğrenim düzeyinin, işletmelerde bacaların kışın açık veya kapalı tutulması üzerine etkisinin önemli (P<0,05) olduğu belirlenmiştir. Ahırlardaki gübre temizliğinin, işletmelerinin %97,5’inde insan gücü ile %1,5’inde otomatik mekanik sıyırıcılarla ve %1,0’inde de traktörle yapıldığı da belirlenmiştir. Buzağıların barındırıldığı yerin, işletmecilerin öğrenim seviyesinden istatistiksel olarak önemli derecede (P<0,05) etkilendiği de tespit edilmiştir. İşletme sahiplerinin öğrenim seviyesinin yükselmesiyle beraber buzağıları farklı barınaklarda yetiştiren çiftliklerin sayısında bir artış olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Akbay, A. H. 2010. Tekirdağ ili süt sığırı işletmelerinin hayvan refahına uyumu. Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekirdağ.
 • Akkuş, Z. 2009. Konya ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Konya.
 • Andrews, T., C. E. Jeffrey, R. E. Gilker, D. A. Neher, and J. W. Barlow. 2021. Design and implementation of a survey quantifying winter housing and bedding types used on Vermont organic dairy farms. J. Dairy Sci., 104:8326–8337.
 • Anonim. 2021. Türkiye İstatistik Kurumu. Hayvancılık İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 26.08.2021.
 • Anoymous. 2013. IBM Corp. Released. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Arıkan, R. 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara.
 • Aydın, R., O. Güler, M. Yanar, A. Diler, R. Koçyiğit ve M. Avcı. 2016. Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinin barınak özellikleri üzerine bir araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ. Doğa Bilim. Derg., 191: 98-111. Bakan, Ö. 2014. Ağrı ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Erzurum.
 • Bakır, G. 2001. Van iline ithal edilen kültür ırkı sığırların özel işletmelere adaptasyonu. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 324:415-427.
 • Bakır, G. 2002. Van ilindeki özel süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal durumu. YYÜ Tar. Bil. Derg., 122:1-10.
 • Bakır, G. ve M. Kibar. 2020. Muş ili süt sığırcılığı işletmelerinin barınak özelliklerinin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ. Doğa Bilim. Derg., 234: 1085-1095.
 • Bardakçıoğlu, H. E., M. K. Türkyılmaz ve A. Nazlıgül. 2004. Aydın ili süt sığırcılık işletmelerinde kullanılan barınakların özellikleri üzerine bir araştırma. İstanbul Univ. Vet. Fak. Derg., 302:51-62.
 • Bayraktar, H., N. Uğurlu, ve A. M. Yılmaz. 2010. Bitlis ili Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri süt sığırı işletmelerinde barınakların değerlendirmesi. Selcuk J Agr. Food Sci., 242: 17-22.
 • Boyar, S. ve H. Yumak. 2000. Isparta ve Burdur illeri süt sığırcılığı işletmelerinde kaba ve karma yem mekanizasyon düzeyi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. YYÜ Tar. Bil. Derg., 101:11-18.
 • Boz, İ. 2013. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısı sorunları ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ. Doğa Bilim. Derg., 161: 24-32.
 • Çapadağ, M. 2017. Erzurum ili Yakutiye ilçesi büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Erzurum.
 • Daş, A., H. İnci, E. Karakaya ve A. Y. Şengül. 2014. Bingöl ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine bağlı sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu. TTDBD 13:421-429.
 • Demir, P., S. Işık Adıgüzel, M. Sarı ve C. Ayvazoğlu. 2014. Kars merkez ilçedeki süt sığırcılık işletmelerinin genel yapısı ve ekonomik boyutu. F.Ü. Sağlık Bil. Vet. Derg., 281: 9-13.
 • Güler, O., R. Aydın, A. Diler, M. Yanar, R. Koçyiğit ve A. Maraşlı. 2017. Sığırcılık işletmelerinin barınak özellikleri üzerine bir araştırma; Erzurum ili Narman ilçesi örneği. YYÜ Tar. Bil. Derg., 273:396-405.
 • Gürsoy, E. ve M. Macit. 2013. Erzincan ili büyükbaş hayvan varlığı, sorunları ve çözüm önerileri. Alınteri 24:53-62.
 • Han, Y. ve G. Bakır. 2010. Özel besi işletmelerinin barınak yapısı ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 411:45-51.
 • Kaygısız, A. ve R. Tümer. 2009. Kahramanmaraş ili süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri: 2. Barınak özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ. Doğa Bilim. Derg., 121:40-47.
 • Köse, K., 2006. Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine Kayıtlı İşletmelerin Genel Yapısı. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tekirdağ.
 • Köseman, A. ve İ. Şeker. 2016. Malatya ilinde sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu: I. Yapısal özellikler. F.Ü. Sağlık Bil. Vet. Derg., 30: 5-12
 • Kumlu, S. 2012. Süt sığırı yetiştiriciliğinde sorunlar ve çözüm yolları. III. Süt ve Süt Hayvancılığı Öğrenci Kongresi. 21 Mayıs 2012. Aksaray.
 • Kuyululu, Ç. Y. K., K. İşbi̇len, S. Kumlu ve Y. Aral. 2013. Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems. Ankara Univ. Vet. Fak., 601: 67-74.
 • Mattiello, S., D. Arduino, M. V. Tosi, and C. Carenzi, 2005. Survey on housing, management and welfare of dairy cattle in tie-stalls in western Italian Alps. Acta Agr. Scand. A-An., 55:31-39.
 • Medrano-Galarza, C., S. J. LeBlanc, T. J. DeVries, A. Jones-Bitton, J. Rushen, A. Marie de Passillé, and D. B. Haley. 2017. A survey of dairy calf management practices among farms using manual and automated milk feeding systems in Canada. J Dairy Sci., 1008:6872-6884.
 • Meyer, D. M., I. Garnett, and J. C. Guthrie. 1997. A survey of dairy manure management practices in California. J Dairy Sci., 80:1841–1845.
 • Mundan, D., B. Atalar, B. A. Meral ve M. M. Yakışan. 2018. Modern süt sığırı işletmelerinin yapısal ve teknik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 132:201-210.
 • Önal, A. R. ve M. Özder, 2008. Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. JOTAF 52:197-203.
 • Öztürk, İ. ve H. B. Ünal. 2011. Evaluation of manure management in dairy cattle farms: the case of İzmir-Tire Turkey region. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17:741-747.
 • Sheppard, S. C., S. Bittman, M. L.Swift, M. Beaulieu, and M. I. Sheppard. 2011. Ecoregion and farm size differences in dairy feed and manure nitrogen management: A survey. Can. J Anim. Sci., 913:459-473.
 • Soyak, A., M. İ. Soysal ve E. K. Gürcan. 2007. Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin Siyah Alaca süt sığırlarının çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. JOTAF 43:297-305.
 • Şahin, A. Ç. 2016. Kastamonu-Şenpazar ilçesi büyükbaş sığır barınaklarının yapısal özellikleri ve yeni barınak modelinin geliştirilmesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Konya.
 • Şahin, K. ve A. Karadağ Gürsoy. 2016. Iğdır ili süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı. Nevşehir Bil. ve Tekn. Derg., 5:118-129 .
 • Şeker, İ., H. Tasalı, ve H. Güler. 2012. Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. F.Ü. Sağlık Bil. Vet. Derg., 261:9-16.
 • Tatar, A. M. 2007. Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il birliklerine üye süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı ve sorunları. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Thompson, J. N., C. D. Huxley, J. Hudson, J. Kaler, M. Gibbons, and J. Green. 2020. Field survey to evaluate space allowances for dairy cows in Great Britain. J Dairy Sci., 103:3745–3759.
 • Tilki, M., M. Sarı, E. Aydın, S. Işık ve A. R. Aksoy. 2013. Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: 1. Mevcut durum. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 191:109-116. Tugay, A. ve G. Bakır. 2004. Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 1-3 Eylül 2004. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Isparta.
 • Tugay, A. ve G. Bakır. 2006. Giresun yöresindeki özel süt sığırcılığı işletmelerinin ırk tercihleri ve barınakların yapısal durumu. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 371:39-47.
 • Turhan, H. 2016. Konya-Karatay İlçesinde süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Konya.
 • Uğurlu, N. ve S. Şahin. 2010. Kayseri ili süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri. Selcuk J Agr. Food Sci., 242: 23-26.
 • Vasseur, E., F. Borderas, R. I. Cue, D. Lefebvre, D. Pellerin, J. Rushen, K. M. Wade, and A. M. De Passille. 2010. A survey of dairy calf management practices in Canada that affect animal welfare. J Dairy Sci., 933:1307-1315.
 • Yaylak, E., Y. Konca ve N. Koyubenbe. 2015. İzmir ili Ödemiş ilçesinde damızlık sığır yetiştiricileri birliği üyesi işletmelerde sığırların barındırılması. TURJAF 3(35):316-324.

A Study on Structural Characteristics of the Barns in Cattle Enterprises in the Central County of Erzincan Province and Their Relationships with Educational Status of the Enterprisers

Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1, 62 - 75, 24.06.2022
https://doi.org/10.18615/anadolu.1130026

Öz

This research was carried out in order to reveal the structural characteristics, educational status of the owners of the enterprises, problems and solutions of barns in cattle enterprises of villages and towns in the Central County of Erzincan Province. In addition, the relations between the structural features of the barns and the education level of the enterprises' owners were analyzed. For this purpose, a face-to-face survey was conducted with 401 business owners randomly selected by simple random sampling method from 2003 enterprises located in the Central County. It was determined that 95.0% of the cattle enterprises had closed barns, 4.8% and 0.3% of them had semi-open barns and open barns, respectively. It was also determined that there was no statistically significant relationship between the types of cattle barns in the central county of Erzincan and the education level of the enterpriser. Briquette was usually used in the construction of the walls of the cattle barns (50.6%), followed by the use of stone (22.7%), adobe (12.6%), brick (11.6%), bims (2.2%) and wood (0.3%). When the enterprises were evaluated in terms of the barn's floor, it was determined that 98.2% of the barns were constructed using concrete, 0.3% soil, 1.0% wood and 0.5% ceramic andesite. It was determined that while bedding material was used for cattle in 20.2% of these enterprises, it was not used in 79.8% of them. In addition, in 82.7% of the cattle barns, the owners stated that they kept the ventilation chimneys of the barn open during the winter, while 17.3% kept them closed. It was also found that the education level of the business owners had a significant (P<0.05) effect on keeping the chimneys open or closed in winter. It was determined that manure cleaning in the barns was carried out with manpower in 97.5% of its enterprises, with automatic mechanical scrapers in 1.5% and tractors in 1.0%. It was also found that the place where the calves are housed was statistically significantly (P<0.05) affected by the education level of the operators. Additionally, it was observed that there has been an increase in the number of farms rearing calves in different barns with an increase in the education level of the owners of the enterprises.

Kaynakça

 • Akbay, A. H. 2010. Tekirdağ ili süt sığırı işletmelerinin hayvan refahına uyumu. Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekirdağ.
 • Akkuş, Z. 2009. Konya ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Konya.
 • Andrews, T., C. E. Jeffrey, R. E. Gilker, D. A. Neher, and J. W. Barlow. 2021. Design and implementation of a survey quantifying winter housing and bedding types used on Vermont organic dairy farms. J. Dairy Sci., 104:8326–8337.
 • Anonim. 2021. Türkiye İstatistik Kurumu. Hayvancılık İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 26.08.2021.
 • Anoymous. 2013. IBM Corp. Released. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Arıkan, R. 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara.
 • Aydın, R., O. Güler, M. Yanar, A. Diler, R. Koçyiğit ve M. Avcı. 2016. Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinin barınak özellikleri üzerine bir araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ. Doğa Bilim. Derg., 191: 98-111. Bakan, Ö. 2014. Ağrı ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Erzurum.
 • Bakır, G. 2001. Van iline ithal edilen kültür ırkı sığırların özel işletmelere adaptasyonu. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 324:415-427.
 • Bakır, G. 2002. Van ilindeki özel süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal durumu. YYÜ Tar. Bil. Derg., 122:1-10.
 • Bakır, G. ve M. Kibar. 2020. Muş ili süt sığırcılığı işletmelerinin barınak özelliklerinin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ. Doğa Bilim. Derg., 234: 1085-1095.
 • Bardakçıoğlu, H. E., M. K. Türkyılmaz ve A. Nazlıgül. 2004. Aydın ili süt sığırcılık işletmelerinde kullanılan barınakların özellikleri üzerine bir araştırma. İstanbul Univ. Vet. Fak. Derg., 302:51-62.
 • Bayraktar, H., N. Uğurlu, ve A. M. Yılmaz. 2010. Bitlis ili Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri süt sığırı işletmelerinde barınakların değerlendirmesi. Selcuk J Agr. Food Sci., 242: 17-22.
 • Boyar, S. ve H. Yumak. 2000. Isparta ve Burdur illeri süt sığırcılığı işletmelerinde kaba ve karma yem mekanizasyon düzeyi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. YYÜ Tar. Bil. Derg., 101:11-18.
 • Boz, İ. 2013. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısı sorunları ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ. Doğa Bilim. Derg., 161: 24-32.
 • Çapadağ, M. 2017. Erzurum ili Yakutiye ilçesi büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Erzurum.
 • Daş, A., H. İnci, E. Karakaya ve A. Y. Şengül. 2014. Bingöl ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine bağlı sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu. TTDBD 13:421-429.
 • Demir, P., S. Işık Adıgüzel, M. Sarı ve C. Ayvazoğlu. 2014. Kars merkez ilçedeki süt sığırcılık işletmelerinin genel yapısı ve ekonomik boyutu. F.Ü. Sağlık Bil. Vet. Derg., 281: 9-13.
 • Güler, O., R. Aydın, A. Diler, M. Yanar, R. Koçyiğit ve A. Maraşlı. 2017. Sığırcılık işletmelerinin barınak özellikleri üzerine bir araştırma; Erzurum ili Narman ilçesi örneği. YYÜ Tar. Bil. Derg., 273:396-405.
 • Gürsoy, E. ve M. Macit. 2013. Erzincan ili büyükbaş hayvan varlığı, sorunları ve çözüm önerileri. Alınteri 24:53-62.
 • Han, Y. ve G. Bakır. 2010. Özel besi işletmelerinin barınak yapısı ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 411:45-51.
 • Kaygısız, A. ve R. Tümer. 2009. Kahramanmaraş ili süt sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri: 2. Barınak özellikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ. Doğa Bilim. Derg., 121:40-47.
 • Köse, K., 2006. Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine Kayıtlı İşletmelerin Genel Yapısı. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tekirdağ.
 • Köseman, A. ve İ. Şeker. 2016. Malatya ilinde sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu: I. Yapısal özellikler. F.Ü. Sağlık Bil. Vet. Derg., 30: 5-12
 • Kumlu, S. 2012. Süt sığırı yetiştiriciliğinde sorunlar ve çözüm yolları. III. Süt ve Süt Hayvancılığı Öğrenci Kongresi. 21 Mayıs 2012. Aksaray.
 • Kuyululu, Ç. Y. K., K. İşbi̇len, S. Kumlu ve Y. Aral. 2013. Structural characteristics and herd management practices of dairy cattle farms registered to pre-herdbook and herdbook systems. Ankara Univ. Vet. Fak., 601: 67-74.
 • Mattiello, S., D. Arduino, M. V. Tosi, and C. Carenzi, 2005. Survey on housing, management and welfare of dairy cattle in tie-stalls in western Italian Alps. Acta Agr. Scand. A-An., 55:31-39.
 • Medrano-Galarza, C., S. J. LeBlanc, T. J. DeVries, A. Jones-Bitton, J. Rushen, A. Marie de Passillé, and D. B. Haley. 2017. A survey of dairy calf management practices among farms using manual and automated milk feeding systems in Canada. J Dairy Sci., 1008:6872-6884.
 • Meyer, D. M., I. Garnett, and J. C. Guthrie. 1997. A survey of dairy manure management practices in California. J Dairy Sci., 80:1841–1845.
 • Mundan, D., B. Atalar, B. A. Meral ve M. M. Yakışan. 2018. Modern süt sığırı işletmelerinin yapısal ve teknik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 132:201-210.
 • Önal, A. R. ve M. Özder, 2008. Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. JOTAF 52:197-203.
 • Öztürk, İ. ve H. B. Ünal. 2011. Evaluation of manure management in dairy cattle farms: the case of İzmir-Tire Turkey region. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17:741-747.
 • Sheppard, S. C., S. Bittman, M. L.Swift, M. Beaulieu, and M. I. Sheppard. 2011. Ecoregion and farm size differences in dairy feed and manure nitrogen management: A survey. Can. J Anim. Sci., 913:459-473.
 • Soyak, A., M. İ. Soysal ve E. K. Gürcan. 2007. Tekirdağ ili süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin Siyah Alaca süt sığırlarının çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. JOTAF 43:297-305.
 • Şahin, A. Ç. 2016. Kastamonu-Şenpazar ilçesi büyükbaş sığır barınaklarının yapısal özellikleri ve yeni barınak modelinin geliştirilmesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Konya.
 • Şahin, K. ve A. Karadağ Gürsoy. 2016. Iğdır ili süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı. Nevşehir Bil. ve Tekn. Derg., 5:118-129 .
 • Şeker, İ., H. Tasalı, ve H. Güler. 2012. Muş ilinde sığır yetiştiriciliği yapılan işletmelerin yapısal özellikleri. F.Ü. Sağlık Bil. Vet. Derg., 261:9-16.
 • Tatar, A. M. 2007. Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il birliklerine üye süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı ve sorunları. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Thompson, J. N., C. D. Huxley, J. Hudson, J. Kaler, M. Gibbons, and J. Green. 2020. Field survey to evaluate space allowances for dairy cows in Great Britain. J Dairy Sci., 103:3745–3759.
 • Tilki, M., M. Sarı, E. Aydın, S. Işık ve A. R. Aksoy. 2013. Kars ili sığır işletmelerinde barınakların mevcut durumu ve yetiştirici talepleri: 1. Mevcut durum. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 191:109-116. Tugay, A. ve G. Bakır. 2004. Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 1-3 Eylül 2004. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Isparta.
 • Tugay, A. ve G. Bakır. 2006. Giresun yöresindeki özel süt sığırcılığı işletmelerinin ırk tercihleri ve barınakların yapısal durumu. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 371:39-47.
 • Turhan, H. 2016. Konya-Karatay İlçesinde süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Konya.
 • Uğurlu, N. ve S. Şahin. 2010. Kayseri ili süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri. Selcuk J Agr. Food Sci., 242: 23-26.
 • Vasseur, E., F. Borderas, R. I. Cue, D. Lefebvre, D. Pellerin, J. Rushen, K. M. Wade, and A. M. De Passille. 2010. A survey of dairy calf management practices in Canada that affect animal welfare. J Dairy Sci., 933:1307-1315.
 • Yaylak, E., Y. Konca ve N. Koyubenbe. 2015. İzmir ili Ödemiş ilçesinde damızlık sığır yetiştiricileri birliği üyesi işletmelerde sığırların barındırılması. TURJAF 3(35):316-324.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat, Ziraat, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar ÖZSAĞLICAK Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0359-1865
Türkiye


Mete YANAR Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
0000-0002-5311-5675
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 21 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 8 Haziran 2021
Kabul Tarihi 26 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { anadolu1130026, journal = {ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-0225}, eissn = {2667-6087}, address = {}, publisher = {Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü}, year = {2022}, volume = {32}, number = {1}, pages = {62 - 75}, doi = {10.18615/anadolu.1130026}, title = {Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri}, key = {cite}, author = {Özsağlıcak, Serdar and Yanar, Mete} }
APA Özsağlıcak, S. & Yanar, M. (2022). Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri . ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi , 32 (1) , 62-75 . DOI: 10.18615/anadolu.1130026
MLA Özsağlıcak, S. , Yanar, M. "Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri" . ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 (2022 ): 62-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadolu/issue/70384/1130026>
Chicago Özsağlıcak, S. , Yanar, M. "Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri". ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 (2022 ): 62-75
RIS TY - JOUR T1 - Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri AU - SerdarÖzsağlıcak, MeteYanar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.18615/anadolu.1130026 DO - 10.18615/anadolu.1130026 T2 - ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 75 VL - 32 IS - 1 SN - 1300-0225-2667-6087 M3 - doi: 10.18615/anadolu.1130026 UR - https://doi.org/10.18615/anadolu.1130026 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri %A Serdar Özsağlıcak , Mete Yanar %T Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri %D 2022 %J ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1300-0225-2667-6087 %V 32 %N 1 %R doi: 10.18615/anadolu.1130026 %U 10.18615/anadolu.1130026
ISNAD Özsağlıcak, Serdar , Yanar, Mete . "Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri". ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 / 1 (Haziran 2022): 62-75 . https://doi.org/10.18615/anadolu.1130026
AMA Özsağlıcak S. , Yanar M. Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri. ANADOLU. 2022; 32(1): 62-75.
Vancouver Özsağlıcak S. , Yanar M. Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2022; 32(1): 62-75.
IEEE S. Özsağlıcak ve M. Yanar , "Erzincan İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Barınakların Yapısal Özellikleri ve İşletmecilerin Öğrenim Durumlarıyla İlişkileri", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 32, sayı. 1, ss. 62-75, Haz. 2022, doi:10.18615/anadolu.1130026