Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 43 2015-07-03

SCIENCES LEARNING ANXIETY SCALE: VALIDATION STUDY
FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bekir YILDIRIM [1]


Science Learning Anxiety scale was developed by the researcher in order to measure students' anxiety regarding to learning Science.  The purpose of this study is to examine validity and reliability of the Science and Technology Learning anxiety scale.  844 students in 6th, 7th and 8th grade participated in the study.  14% of the students were attending (n=115) sixth grade, 40’% of them (n=344) seventh and 46% (n=395) eighth grade.It was interviewed 15 student about Science learning anxiety while creating the item pool.   Exploratory factor analysis was made to present the factor structure of the scale.  The scale is formed of 3 sub-dimensions according to factor analysis results.  The scale includes 19 items.  While Cronbach Alpha reliability coefficient is determined to be 85  for the scale  it was determined to be, 88 for the content and teaching dimensions, 75  for avoidance dimension and, 63 for the dimension of anxiety regarding participation in lessons. According to results obtained,  the scale can be used.

 

Keywords:  Sciences Learning Anxiety, Reliability, Validity

Fen bilimleri öğrenme kaygı ölçeği (FBKÖ), öğrencilerin fen bilimleri öğrenme kaygılarını ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, FBKÖ’nün geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmaya ortaöğretim 6. 7. ve 8. sınıflara devam eden 844 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin sınıflarına göre dağılımları incelendiğinde; %14’nu (n=115) altıncı, %40’i (n=344) yedinci ve %46’ı (n=395) sekizinci sınıfta okumaktadır.  Ölçek maddeleri oluşturulurken, 15 öğrenci ile fen bilimleri öğrenme kaygısı ile ilgili görüşme yapılmıştır.  Ölçeğin faktör yapısını ortaya koymak üzere açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre, ölçek 3 alt boyuttan oluşturulmuştur. Ölçek 19 madde içermektedir. Ölçek için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, 85 olarak bulunurken; öğrenci, içerik ve öğretim boyut için, 88; kaçınma boyut için ,75 ve derse yönelik kaygı boyutu için ,63 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir olmasından dolayı kullanılması uygun görülmüştür.
 • Alpar, R. (2010), Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik ve Geçer- lik-Güvenirlik, Birinci Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aydın, S. ve Zengin, B. (2008), “Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti”, Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.
 • Bloom, B. S. (1979), İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (Çev: D.A. Özçelik), Ankara: MEB Yayınları.
 • Bindak, R. (2005), “İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği”, Fırat Üniver- sitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
 • Buckley, P. A. ve Ribordy, S.C. (1982), Mathematics Anxiety and the Effects of Evaluative instructions on Math Performance, Paper presented at Midwestern Psychological Association, Minneapolis.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006), Veri Analizi El Kitabı, 6. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (1997), “Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Eğitim Yönetimi, 3(4), 453-464.
 • Doğan, T. (2011), “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Ergen- lerden Oluşan Bir Örneklemde İncelenmesi”, Elementary Education Online, 10(1), 12-19.
 • Fennema, E. ve Sherman, J.A. (1976), “Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scales: Instruments Designed to Measure Attitudes towards The Learning of Mathematics by Males and Females”, Catalogue of Selected Documents in Psychology, 6 (2), 31.
 • Kâmil, A., Savaş, E. ve Konca, Ş. (2010), “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısının Nedenlerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 211-230.
 • Kline, P. (1994), An Easy Guide to Factor Analysis, London: Routledge.
 • Köklü, N. (1996), “İstatistik Kaygı Ölçeği: Psikometrik Veriler”, Eğitim ve Bilim, 20(102), 45-49.
 • Riasati, M. J. (2011), “Language Learning Anxiety from EFL Learners’ Perspective”, Middle-East Journal of Scientific Research, 7(6), 907-914.
 • Richardson, F.C. ve Suinn, R.M. (1972), “The Mathematic Anxiety Rating Scale: Psycho- metric Data”, Journal of Counseling Psychology, 19 (6), 551-554.
 • Sarı, M. H. (2014), “Developing a Mathematics Teaching Anxiety Scale For Classroom Teachers”, Elementary Education Online, 13(4), 1296-1310.
 • Senemoğlu, N. (2013), Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tobias, S. (1993), Overcoming Math Anxiety, New York: W. W. Norton & Company.
 • Üldaş, İ. (2005), Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ-Ö)’nın Geliştirilmesi ve Matematik Kaygısına İlişkin Bir Değerlendirme, Ya- yınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, B. ve Selvi, M. (2015), “Adaptation of STEM Attitude Scale to Turkish”, Tur- kish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 1107-1120. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7974
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bekir YILDIRIM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2015

Bibtex @ { anemon22401, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {33 - 43}, doi = {10.18506/anemon.71733}, title = {FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Bekir} }
APA YILDIRIM, B . (2015). FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 33-43 . DOI: 10.18506/anemon.71733
MLA YILDIRIM, B . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 33-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1836/22401>
Chicago YILDIRIM, B . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 33-43
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Bekir YILDIRIM Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.71733 DO - 10.18506/anemon.71733 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 43 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.71733 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.71733 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Bekir YILDIRIM %T FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.71733 %U 10.18506/anemon.71733
ISNAD YILDIRIM, Bekir . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2015): 33-43 . https://doi.org/10.18506/anemon.71733
AMA YILDIRIM B . FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 33-43.
Vancouver YILDIRIM B . FEN BİLİMLERİ ÖĞRENME KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 43-33.