Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 73 - 95 2015-10-29

İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması

Fatih YAMAN [1] , Onur DÖNMEZ [2] , İşıl KABAKÇI YURDAKUL [3]


İşitme engelli çocukların okuma yazma becerilerinin gelişimini destekleyen öğretimsel uygulamalarda kullanılan okuma materyalleri öğrenciler üzerinde doğrudan ve dolaylı bir etkiye sahip olup, akademik başarılarının yanı sıra sonraki yaşamlarını da etkileyen bir durumdur. İşitme engelli çocukların eğitiminde çeşitli teknolojilerin kullanılmasının, geliştirilecek öğretim materyalleri ile birlikte okuduğunu anlamada verimliliği artıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim düzeyindeki işitme engelli bireylerin okuma-yazma becerilerinin geliştirilmesinde kullanılacak bir mobil teknoloji uygulaması olan cümle düzenleme mobil uygulamasının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, uygulanması ve öğretim süreci içerisinde değerlendirilmesidir. Çalışma iki aşamada ilerlemektedir. Birinci aşama olan iyileştirme aşamasında kullanılabilirlik çalışması ve tasarım tabanlı araştırma gerçekleştirilmiş ve değerlendirme aşamasında durum çalışması yapılmıştır. Çalışmanın her aşamasında farklı katılımcılar bulunmaktadır. Kullanılabilirlik çalışmasında 2013-2014 eğitim öğretim yılında 6.,7. ve 8. sınıflarda eğitim gören öğrenciler bulunmakta iken tasarım tabanlı araştırma aşamasında 2014-2015 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta eğitim gören öğrenciler bulunmaktadır. Durum çalışmasında ise 2014-2015 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta eğitim gören farklı bir grup bulunmaktadır. Çalışmada video kaydı ve alanda gözlem yapan gözlemcilerin alan notları ve günlükleri yoluyla veri elde edilmiş ve elde edilen verilen Nvivo 10 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda cümle düzenleme mobil uygulamasının sınıf ortamında kullanılması aşamasında öncelikle öğrencilerin cümlenin yapısında önemli bir nokta olan söz dizimi bilgilerinin gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Kelimeleri karışık sırada verilen cümlelerden birkaçının düzenlenmesi işlemlerinin öğretmenle birlikte yapılması gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli Öğrenci, Okuma Yazma Eğitimi, Mobil Uygulama

 • Barab, S., ve Squire K. (2004), “Design-based research: Putting a stake in the ground”, The Journal of Learning Sciences, 13(1), 1-14.
 • Başal, M., ve Batit E.S., (2002), “Zihin özürlü öğrencilere okuma yazma öğretme konu-sunda alt özel sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerileri”, Ankara Üniversitesi Eği-tim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 3(2), 85-98.
 • Bayrakdar, U. Ve Çuhadar, C. (2015), “İşitme engelliler okullarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımının incelenmesi”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 172-191.
 • Bogdan, R. C., ve Biklen S. K. (1998), Qualitative research in education: An introduc-tion to theory and methods (3rd Ed.), Allyn and Bacon - USA.
 • Bouck, E. C., Okolo, C. M., ve Courtad, C. A., (2007), “Learning tools in the private sector for students with disabilities”, Journal of Special Education Technology, 22(3) 43-56.
 • Brown, A.L., (1992), “Design experiments: theoretical and methodological challenges in creating complex ınterventions in classroom settings”, Journal of the Learning Sciences, 2(2), 141 – 178.
 • Butler, M. (2011), Android: changing the mobile landscape. IEEE Pervasive Compu-ting, 10(1), 4-7.
 • Collins , A. (1992), Towards a design science of education,In E. Scanlon ve T. O’Shea (Eds.). New Directions in Educational Technology, Springer-Berlin, 15 – 22.
 • Colin, S., Leybaert, J, Ecalle, J. ve Magnan, A. (2013), The development of word recog-nition, sentence comprehension, word spelling, and vocabulary in children with deafness: A longitudinal study. Research in Developmental Disabilities, 34, 1781–1793.
 • Creswell, J.W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research, MerrillPrentice-Upper Saddle River, NJ.
 • Çağıltay, K. (2011), İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Teo-riden pratiğe (1. baskı), Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Çiftçi, E. (2009), İşitme engelli öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli yazılı anlatım becerisi geliştirme materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendi-rilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Çuhadar, C. ve Odabaşı, F. (2004), Mobil teknolojilerin eğitimde kullanımı, 2. Ulusla-rarası Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri Kitabı, Edirne: Trakya Üniver-sitesi, 317-321.
 • Gall, J. P., Gall, M.D. ve Borg, W.R. (1999), Applying Educational Research: Apractical Guide 4th Ed., Longman-New York.
 • Girgin, M.C., Kıyıcı, M., Tanyeri, T., (2008), Mobile Technologies for Students with Hearing Disability (IBEM), The 5th Pan-Commonwealth Forum on Open Lear-ning (PCF5), London-İngiltere.
 • Girgin, Ü. (2003). İşitme Konuşma Ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi, Tüfek-çioglu Ü., (Ed). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Justice, L. M. (2006), Clinical Approaches to Emergent Literacy İntervention, San Diego: Plural Publishing, Inc.
 • Kar, A. ve Chatterjee, P.S. (2014), “A Light-weight mobile application of sign writing translator for translating sign writing symbols to simple sentence in english”, In-ternational Journal of Recent Trends in Engineering & Technology, 11, 503-512.
 • Karal, H. ve Şılbır, L. (2010), “The research about the usability of a visual dictionary developed for the hearing impaired students”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1624–1628.
 • Kuzu, A. (2011), “The factors that motivate and hinder the students with hearing impa-irment to use mobile technology”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), 336-348.
 • Kuzu, A., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z.A. (2011), “Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı”, Anadolu Journal of Edu-cational Sciences International, 1 (1), 19 – 35.
 • McKnight, T. K. (1989), “The use of cumulative cloze to investigate contextual build-up in deaf and hearing readers”, American Annals of the Deaf, 145, 436-451.
 • Neuman, S. B. ve Dickinson, D. K. (2002), Handbook of Early Literacy Research, Guil-ford Press-NewYork.
 • Ng’ethe, G.G., Blake, E.H. ve Glaser, M., (2015), SignSupport: A Mobile Aid for Deaf People Learning Computer Literacy Skills, 7th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU-2015), 501-511.
 • Nielsen, J. (1994), Usability inspection methods, In Conference companion on Human factors in computing systems (pp. 413-414). ACM.
 • Ostashewski, N. ve Reid, D., (2010), iPod, iPhone, and now iPad: The Evolution of Multimedia Access in a Mobile Teaching Context, World Conference on Educa-tional Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Chesapeake-VA, pp: 2862-2864.
 • Paul, P. V. (1998), Literacy and Deafness: the Development of Reading, Writing and Literate Thought, Boston: Allyn and Bacon.
 • Richek, M. A., Caldwell, J. S., Jennings, J. H. ve Lerner, J. W. (2002), Reading Problems: Assessment And Teaching Strategies (4th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
 • Sandoval, W.A., ve Bell, P. (2004), Design based research methods for studying learning in context: Introduction. Educational Psychologist, 39(4), 199 – 201.
 • Schirmer, B. R., ve McGough, S. M. (2005), “Teaching reading to children who are deaf: Do the conclusions of the National Reading Panel apply?”, Review of Educational Research, 75, 83–117.
 • Shaw, D.M, Patera, M., Paparidou, E. ve Wolff, R. (2012), Evaluation of the prototype mobile phone app Pugh: a 3D cartoon character designed to help deaf children to speech read, 9th Intl Conf. Disability, Virtual Reality & Associated Technolo-gies, 159-165.
 • Stinson, M., (2010), 7 Current and Future Technologies in the Education of Deaf Stu-dents. Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education, Ed: Marsc-hark M., Spencer, P.E., Oxford University Press-New York, 93-107.
 • Tüfekçioğlu, U. (2002), “İşitme yetersizlikleri”, S. Eripek (Ed.), Özel eğitim, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Uzuner, Y. (2008), İlk okuma yazma öğretiminde ölçme değerlendirme, G. Can (Ed.), İlk okuma ve yazma öğretimi içinde (209-237), Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1797, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 932.
 • Ünlüer, S. (2010), Engelliler entegre yüksek okulundaki bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu sürecinin incelenmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Wang, F., ve Hannafin, M.J. (2005), “Design-Based research and technology-enhanced learning environments”, Educational Technology Research and Development, 53(4), 5-23.
 • Watlington, D. (2011), Using iPod Touch and iPad Educational Apps in the Class-room, Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011, Chesapeake, VA, pp. 3112-3114.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 5. Baskı, Seçkin Yayınları-Ankara.
 • York, C. (2013), “UXPA 2013 DC Redux”. (20 Kasım 2014), http://uxpa.org/article/uxpa-2013-dc-redux
 • Zwiers, J. (2004), Building reading comprehension habits in grades 6-12: A toolkit of classroom activities, Newark: International Reading Association.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fatih YAMAN

Yazar: Onur DÖNMEZ

Yazar: İşıl KABAKÇI YURDAKUL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2015

Bibtex @ { anemon22418, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {73 - 95}, doi = {10.18506/anemon.72893}, title = {İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması}, key = {cite}, author = {YAMAN, Fatih and DÖNMEZ, Onur and KABAKÇI YURDAKUL, İşıl} }
APA YAMAN, F , DÖNMEZ, O , KABAKÇI YURDAKUL, İ . (2015). İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 73-95 . DOI: 10.18506/anemon.72893
MLA YAMAN, F , DÖNMEZ, O , KABAKÇI YURDAKUL, İ . "İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 73-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1837/22418>
Chicago YAMAN, F , DÖNMEZ, O , KABAKÇI YURDAKUL, İ . "İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 73-95
RIS TY - JOUR T1 - İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması AU - Fatih YAMAN , Onur DÖNMEZ , İşıl KABAKÇI YURDAKUL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.72893 DO - 10.18506/anemon.72893 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 95 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.72893 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.72893 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması %A Fatih YAMAN , Onur DÖNMEZ , İşıl KABAKÇI YURDAKUL %T İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.72893 %U 10.18506/anemon.72893
ISNAD YAMAN, Fatih , DÖNMEZ, Onur , KABAKÇI YURDAKUL, İşıl . "İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Ekim 2015): 73-95 . https://doi.org/10.18506/anemon.72893
AMA YAMAN F , DÖNMEZ O , KABAKÇI YURDAKUL İ . İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 73-95.
Vancouver YAMAN F , DÖNMEZ O , KABAKÇI YURDAKUL İ . İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 95-73.