Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 51 - 59 2018-04-10

Concept of Planning in Kadro Journal
Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı

Veysel Erat [1]


The original plan practice developed by Turkey in the 1930s is among the first examples of the world. The two plans made in this period are the sector programs that got the industry to the center and therefore are limited in scope. Despite this fact in practice, as a concept, the plan has been dealt with as a broad framework. An important example of this is the writings of Kadro Journal. In this context, the concept of the Kadro Journal’s plan has been examined. All the figures of Kadro Journal were scanned and the plan topic was analyzed with a classification in terms of importance, meaning, purpose and scope. As a result, it has been revealed that an understanding of this quality was already in the Kadro Journal before the comprehensive development plans that started in the 1960s.   
Türkiye’nin 1930’larda geliştirdiği özgün plan pratiği dünyanın ilk örnekleri arasındadır. Bu dönemde yapılan iki plan sanayiyi merkeze alan ve bu nedenle kapsam itibariyle sınırlı sektör programlarıdır. Pratikte böyle olmasına rağmen anlayış olarak plan oldukça geniş bir çerçeve de ele alınmıştır. Bunun önemli bir örneği Kadro Dergisi yazılarıdır. Bu bağlamda çalışmada Kadro Dergisi’nin plan anlayışı incelenmiştir. Kadro Dergisi’nin tüm sayıları taranarak planlama konusu önem, anlam, amaç ve kapsam şeklinde bir sınıflandırmayla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, çalışmada 1960’larda başlayan kapsamlı kalkınma planlarından çok daha önce bu niteliği içerisinde barındıran bir anlayışın Kadro Dergisi’nde olduğu ortaya konmuştur.
 • Aydemir, Ş. S. (1932a). Plan Mefhumu Hakkında. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 5, 5-12.
 • Aydemir, Ş. S. (1932b). Milli Kurtuluş Hareketlerinin Ana Prensipleri. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 8, 6-12.
 • Aydemir, Ş. S. (1932c). Şeker İstikâli ve 160,000 Ton Türk Şekeri, Kadro Dergisi. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 11, 5-16.
 • Aydemir, Ş. S. (1932d). İş hasreti ve 500.000.000 Liralık Türk Bütçesi. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 9, 4-10.
 • Aydemir, Ş. S. (1932e). İçpazar ve İktisatta ((bütün))lük. Kadro Dergisi Aylık Fikir Mecmuası, 10, 5-12.
 • Aydemir, Ş. S. (1932f). Geri Teknik ve Say'in Sefaleti. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 6, 9-12.
 • Aydemir, Ş. S. (1933a). Fikir Hareketleri Arasında Türk Nasyonalizmi. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 18, 5-14.
 • Aydemir, Ş. S. (1933b). Milli İktisat Plânı ve Şeker Sanayiimiz. Kadro Dergisi Aylık Fikir Mecmuası, 24, 5-16.
 • Aydemir, Ş. S. (1933c). Beynelmilel Fikir Hareketleri Arasında Türk Nasyonalizmi. Kadro aylık Fikir Mecmuası, 21, 5-14.
 • Aydemir, Ş. S. (1933d). Darülfünun İnkılâp Hassasiyeti ve Cavit Bey İktisatçılığı. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 15, 5-12.
 • Aydemir, Ş. S. (1933e). Darülfünun İnkılap Hassasiyeti ve Cavit Bey İktisatçılığı. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 14, 5-11.
 • Aydemir, Ş. S. (1934a). Sosyal Milliyetçiliğin Zaferi. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 35-36, 8-22.
 • Aydemir, Ş. S. (1934b). Yürüyen Devlet. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 25, 5-12.
 • Aydemir, Ş. S. (1934c). 1789 İhtilalinin Mezarı Başında. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 33, 4-10.
 • Aydemir, Ş. S. (1934d). Yeni Devletin İktisadi Fonksiyonları. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 29, 5-14.
 • Aydemir, Ş. S. (1934e). İş Kanunları Yeni Cemiyetin Temel Kanunlarından Biridir. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 30, 6-15.
 • Aydemir, Ş. S. (1934f). İçtimaî Zihniyet. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, (31): 42-42.
 • Aydemir, Ş. S. (1970, 11 19). Kadro'yu Atatürk ve İnönü Teşvik Etmişti. Milliyet Gazetesi.
 • Aydemir, Ş. S. (2011). Kadro ve İnkılap. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Belge, B. A. (1932a). Faşizm ve Türk Milli Kurtuluş Hareketi. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 8, 36-39.
 • Belge, B. A. (1932b). Rejimler Nasıl Değişiyor? Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 12, 27-32.
 • Demirci, F. (2006). Kadro Hareketi ve Kadrocular. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 35-54.
 • Ertan, T. F. (2003). Kadro dergisi Niçin Kapandı? Atatürk Dergisi, 3(4), 19-34.
 • Gülalp, H. (1993). Kapitalizm Sınıflar ve Devlet. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Günçe, E. (1981). Türkiye'de Planlamanın Dünü-Bugünü-Yarını. ODTÜ Gelişme Dergisi, Özel Sayı, 117-132.
 • Halifeoğlu, M., & Kuzgun, M. (2016). Kadro Hareketinin Organik Aydın Yaratma ‘Ülküsü’. Amme İdaresi Dergisi,, 49(4), 65-84.
 • Hayrettin, T. (1933). Ayarlı Milet ve Plan. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 18, 54-58.
 • İnan, A. (1972). Devletçilik İlkesi Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İnan, A. (1989). Türkiye Cumhuriyetinin İkinci sanayi Planı. Ankara: Türk Taarih Kurumu Basımevi.
 • Kadro Dergisi (1932). Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 1, 3-3.
 • Kadro Dergisi (1933). Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 19.
 • Kadro Dergisi (1934a). Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 34, 2-2.
 • Kadro Dergisi (1934b). Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 35-36, 2-2.
 • Kadro Dergisi (1934c). Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 25.
 • Kadro Dergisi (1934d). Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 31, 15-15.
 • Kansu, G. (2004). Planlı Yıllar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1932). Ankara Moskova Roma. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 12, 34-35.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1933). Ankara Moskova Roma. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 13, 29-31.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1934a). Moskova edebiyat Kontrasında. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 33, 27-32.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1934b). Sovyet Edebiyatı. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 35-36, 28-34.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1967). Zoraki Diplomat. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Karaosmanoğlu, Y. K. (1968). Politikada 45 Yıl. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Karlı, İ. (2015). Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Döneminde Kadro Dergisi’nin İdeolojik Tasarımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 139-160.
 • Kazancı, M. (2009). Özgün ve Yerli Bir Hareket Olarak Kadro ve İdeolojisi. Tarih Okulu, 3, 41-58.
 • Kepkep, N. (1983). "Kadro" Hareketi Açısından Kemalist İdeoloji. Prof. İbrahim Yasa’ya Armağan , (43-56). içinde Ankara: Ankara Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesikadro.
 • Küçük, Y. (1981). Türkiye'de Planlama Kavramının Gelişimi Üzerine. ODTÜ Gelişme Dergisi, Özel Sayı, 79-115.
 • Orhan, A. (2009). Tek Partili Yılların Ekonomi-Politiği ve Kadro Hareketi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 120-147.
 • Ölçen, A. N. (1982). 1923-1938 Döneminde Birinci ve İkinci Sanayi Planları. Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi, (133-150). içinde Ankara: AÜ SBF Yayınları.
 • Övgün, B. (2010). Devlet ve Planlama. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Sezen, S. (1999). Türkiye'de Planlama. Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Soyak, A. (2013). İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Tekeli, İ., & İlkin, S. (1979-1980). İkinci Dünya Savaşı Sırasında Hazırlanan Savaş Sonrası Kalkınma Plan ve Programları. ODTÜ Gelişme Dergisi, Özel sayı, 289-325.
 • Tekeli, İ., & İlkin, S. (2009). Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu. İstanbul: Bilge Kültür sanat.
 • Timur, T. (2013). Türk Devrimi ve Sonrası. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tökin, İ. H. (1932a). Plan Mefhumu Hakkında. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 7, 36-43.
 • Tökin, İ. H. (1932b). Milli Sermaye Hareketi. Aylık Fikir Mecmuası, 10, 20-25.
 • Tökin, İ. H. (1932c). Türkiye El-Sanayii. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 5, 19-24.
 • Tökin, İ. H. (1933a). Milli Kurtuluş Devletçiliği. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 19, 23-31.
 • Tökin, İ. H. (1934). Beş Senelik Programın Manası. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 27, 26-30.
 • Tör, V. N. (1932a). (Kadro)yu Teyit Eden Bir Eser. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 5, 37-38.
 • Tör, V. N. (1932b). Müstemleke İktisadiyatından Millet İktisadiyatına. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 1, 6-9.
 • Tör, V. N. (1932c). Niçin ve Nasıl Sanayileşmemiz Lazım. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 6, 13-18.
 • Tör, V. N. (1932d). Mefhum Teşkilâtı Değil Madde Teşkilatı. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 8, 13-17.
 • Tör, V. N. (1932e). İktisat islerinde Devlete Veto hakkı ve İktisat Vekâleti. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 10, 13-19.
 • Tör, V. N. (1932f). Müstemleke İktisadiyatından Millet İktisadiyatına. Kadro aylık Fikir Mecmuası, 2, 9-14.
 • Tör, V. N. (1932g). Değişen Cihan Münasebetleri İçinde Türkiye. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 5, 13-18.
 • Tör, V. N. (1933a). İktisatta İstiklal. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 22, 14-18.
 • Tör, V. N. (1933b). Türk İktisadiyatının Erkânı Harbiye Dairesi: Âli İktisat Meclisi. Kadro Dergisi, 14, 12-17.
 • Tör, V. N. (1933c). Devletçi Bir Ziraat siyasetinin Ana Prensipleri. Aylık Fikir Mecmuası, 20, 12-19.
 • Tör, V. N. (1933d). Şehirlerimizin Güzelliğini Zevksiz Ev Sahiplerinin Tecavüzünden Kurtarmalıyız! Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 20, 47-48.
 • Tör, V. N. (1934a). Kömürde Devletçilik. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 25, 13-20.
 • Tör, V. N. (1934b). Sanayi Planından Sonra Ziraat Planı. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 35-36, 23-27.
 • Türkeş, M. (1999). Kadro Hareketi. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tüysüzoğlu, G. (2011). Kadro Hareketi ve Kadrocular. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 23, 19-31.
 • Uyguner, M. (1993). Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Yanardağ, M. (2012). Kadro Hareketi. İstanbul: Destek Yayınevi.
 • Yazman, M. Ş. (1933). Elektrikli Türkiye. Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 16, 42-46.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Veysel Erat
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon309124, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {51 - 59}, doi = {10.18506/anemon.309124}, title = {Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı}, key = {cite}, author = {Erat, Veysel} }
APA Erat, V . (2018). Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 51-59 . DOI: 10.18506/anemon.309124
MLA Erat, V . "Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 51-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36486/309124>
Chicago Erat, V . "Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 51-59
RIS TY - JOUR T1 - Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı AU - Veysel Erat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.309124 DO - 10.18506/anemon.309124 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 59 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.309124 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.309124 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı %A Veysel Erat %T Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.309124 %U 10.18506/anemon.309124
ISNAD Erat, Veysel . "Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 51-59 . https://doi.org/10.18506/anemon.309124
AMA Erat V . Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 51-59.
Vancouver Erat V . Kadro Dergisi’nde Planlama Anlayışı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 59-51.