Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 343 - 352 2018-04-11

Investigating Science Teachers’ Self-Confidence Perceptions of Technological Pedagogical Content Knowledge in Terms of Some Variables
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Özlem ATEŞ [1] , Turgay AVCI [2]


This study aims to investigate science teachers’ self-confidence perceptions of technological pedagogical content knowledge in terms of some variables. 332 science teachers contributed to this study. "Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Confidence Scale" and "Personal Information Form" were used as data collection tools. According to the results, teachers’ self-confidence was above the middle level for all the dimensions (Technological Pedagogical Content Knowledge, Technological Pedagogical Knowledge, Technological Content Knowledge, and Technological Knowledge). Moreover, there were significant differences in favor of teachers having low seniority and using computers for educational purposes more frequently for all dimensions; in favor of male teachers for the “technological content knowledge” and “technology knowledge” dimensions; and in favor of teachers graduated from science teaching departments for the “technological knowledge” dimension.   

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven algılarının belirlenmesi ve bu algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmaya 332 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik tüm alt boyutlarda (Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Bilgi, Teknolojik Alan Bilgisi ve Teknolojik Bilgi) orta düzeyin üzerinde öz güven algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven algıları; “teknoloji bilgisi” ve “teknolojik alan bilgisi” alt boyutlarında erkek öğretmenlerin, “teknoloji bilgisi” alt boyutunda fen bilgisi öğretmenliği mezunlarının, tüm alt boyutlarda ise düşük kıdem yılına sahip olan ve eğitim-öğretim amaçlı bilgisayar kullanma süresi fazla olan öğretmenlerin lehine anlamlı farklılıklar göstermektedir.
 • Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology integration and technological pedagogical content knowledge (tpack) among preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4), 134-143.
 • Akgün, F. (2013). Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri ve öğretmen öz-yeterlilik algıları ile ilişkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-58.
 • Akkaya, E. (2009). Matematik öğretmen adaylarının türev kavramına ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin öğrenci zorlukları bağlamında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining tpack among K-12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71–88.
 • Avcı, T. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz güven düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.
 • Bal, M. S., & Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda öz değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32.
 • Bekmezci, M. S., & Ateş, Ö. (2017). Science curriculum from the perspectives of Turkish teachers: Problems encountered and suggestions for solutions. European Journal of Education Studies, 3(10), 137-158.
 • Bilici, S., & Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin tpab düzeylerinin öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. İlköğretim Online, 15(3), 898-921.
 • Bitner, N., & Bitner, J. (2002). Integrating technology into the classroom: Eight keys to success. Journal of Technology and Teacher Education, 10(1), 95-100.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Canbazoğlu-Bilici, S. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz yeterlikleri. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Cavin, R. M. (2007). Developing technological pedagogical content knowledge in preservice teachers through microteaching lesson study. Doctoral Dissertation. Florida: The Florida State University.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (tpack). Educational Technology & Society, 13(4), 63–73.
 • Christanse, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teachers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4) 411-433.
 • Coladarci, T. (1992). Teachers' sense of efficacy and commitment to teaching. Journal of Experimental Education, 60(4), 323-337.
 • Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569–582.
 • Gömleksiz, M. N., & Fidan, E. K. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisine ilişkin öz-yeterlilik algı düzeyleri. Turkish Studies, 6(4), 593-620.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). TPACK development in science teaching: Measuring the tpack confidence of inservice science teachers. TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.
 • Guzey, S. S., & Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers’ development of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 25-45.
 • Hoy, A. W., & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching a comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343-356.
 • Jang, S. Y., & Tsai, M. F. (2013). Exploring the tpack of Taiwanese secondary school science teachers using a new contextualized tpack model. Australasian Journal of Educational Technology, 29(4), 566-580.
 • Jordan, K. (2011). Beginning teacher knowledge: Results from a self-assessed tpack survey. Australian Educational Computing, 26(1), 16-26.
 • Kaleli-Yılmaz, G. (2015). Türkiye’deki teknolojik pedagojik alan bilgisi çalışmalarının analizi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(178), 103-122.
 • Karadeniz, Ş., & Vatanartıran, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 14(2), 1017-1028.
 • Karakaya, Ç. (2013). Fatih projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen ortaöğretim kurumlarında çalışan kimya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlikleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Karakaya, F., & Avgın, S. (2016). Investigation of teacher science discipline self-confidence about their technological pedagogical content knowledge (tpack). European Journal of Education Studies, 2(9), 1-20.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Karataş, A. (2014). Lise öğretmenlerinin Fatih Projesi’ni uygulamaya yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin incelenmesi: Adıyaman ili örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Kaya, Z., Emre, İ., & Kaya, O. N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) açısından öz güven seviyelerinin belirlenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı, Elazığ, 643-651.
 • Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, G., & Kaya, O. N. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Lee, M. H., & Tsai, C. C. (2010). Exploring teachers’ perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the world wide web. Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, 38(1), 1-21.
 • MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar) öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2012). 12 yıl zorunlu eğitim sorular-cevaplar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. (Erişim: 10.09.2017), http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf
 • MEB (2013). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (3-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2017a). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2017b). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (Erişim: 18.09.2017), https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf
 • Meriç, G. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda öz güven seviyelerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 352-367.
 • Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Mutluoğlu, A. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509 -523.
 • Özbek A. (2014). Öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin tpab yeterlikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Öztürk, E., & Horzum, M. B., (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlaması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
 • Şad, S. N., Açıkgül, K., & Delican, K. (2015). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerine (tpab) ilişkin yeterlilik algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 204-235.
 • Sancar-Tokmak, H., Yavuz-Konokman, G., & Yanpar-Yelken, T. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35–51.
 • Sarıkaya, M., Kaya, V. H., Akdağ, G., Ay, İ., & Doğan, A. (2012). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerine ilişkin öz güvenlerinin belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet kitapçığı, Niğde, s. 124.
 • Savaş, M., Öztürk, N., & Tüzün, Y. Ö. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilgili görüşleri ile ilişkili olan faktörlerin belirlenmesi. IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir: Güler Matbaacılık.
 • Shell, D. E., Murphy, C. C., & Bruning, R. H. (1989). Self-efficacy and outcome expectancy mechanisms in reading and writing achievement. Journal of Educational Psychology, 81, 91-100.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Timur, B. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet hareket konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişimi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Timur, B., & İmer-Çetin, N. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Timur, B., & Taşar, M. F. (2011). Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven ölçeğinin (tpabögö) Türkçe ‘ye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 839-856.
 • Uçar, M. B., Demir, C., & Hiğde, E. (2014). Exploring the self-confidence of preservice science and physics teachers towards technological pedagogical content knowledge. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3381-3384.
 • Yanpar Yelken, T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., & İncikabı, L. (Ed.). (2013). Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yavuz Konokman, G, Yanpar Yelken, T., & Sancar Tokmak, H. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının tpab’lerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 665-684.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9446-2940
Yazar: Özlem ATEŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8099-3281
Yazar: Turgay AVCI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon373471, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {343 - 352}, doi = {10.18506/anemon.373471}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ATEŞ, Özlem and AVCI, Turgay} }
APA ATEŞ, Ö , AVCI, T . (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (3) , 343-352 . DOI: 10.18506/anemon.373471
MLA ATEŞ, Ö , AVCI, T . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 343-352 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36489/373471>
Chicago ATEŞ, Ö , AVCI, T . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 343-352
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Özlem ATEŞ , Turgay AVCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.373471 DO - 10.18506/anemon.373471 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 352 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.373471 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.373471 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Özlem ATEŞ , Turgay AVCI %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.373471 %U 10.18506/anemon.373471
ISNAD ATEŞ, Özlem , AVCI, Turgay . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 3 (Nisan 2018): 343-352 . https://doi.org/10.18506/anemon.373471
AMA ATEŞ Ö , AVCI T . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 343-352.
Vancouver ATEŞ Ö , AVCI T . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 352-343.