Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 5, Sayfalar 713 - 723 2018-04-13

Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme
An Analysis of the Factors that Determine the Profession Preferences of University Students

Leyla Aydemir [1]


Meslek seçimi kişinin yalnızca gelecekte ki kazancının, mesleki mutluluğunun değil, aynı zamanda sosyal çevresinin, yaşam kalitesinin, maddi olanaklarının vb. belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Kişinin ileride sahip olacağı mesleği belirlemesinde üniversite eğitimi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla doğru bölüm tercihi bu yolda atılan önemli bir adımdır. Bu çalışmanın amacı üniversite eğitimi almakta olan öğrencilerin bölüm seçimlerinde belirleyici rol oynamış faktörleri saptayarak bölüm seçme yeterliliklerini ve tercihlerini gerçekleştirirken sahip oldukları bilinç düzeylerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden anket araştırma tekniğinin kullanıldığı çalışmada elde edilen veriler IBM SPSS 23.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, 891 Cronbach’s Alpha değerine ulaşılmış olup, anketin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun gerek kendi kararları gerekse başkalarının tavsiyeleri ile yeteneklerine uygun, iş avantajları yüksek, toplumsal saygınlığı olan meslekleri seçme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bilinçli olarak bölüm tercihinde bulunduklarını belirten gençlerin kariyer, maddi kazanç, iş imkânı vb. etmenleri dikkate alarak hedeflerine uygun bölüm seçiminde bulundukları saptanmıştır.
The choice of profession has an important effect not only on the future profits of the person and professional happiness, but also on the social environment, the quality of life, financial possibilities, etc. University education is of great importance in determining the future occupation of the person. So the right part is an important step taken in this way of preference. The purpose of this study is to determine the factors that played a decisive role in the university selection and to determine the competencies of department selection and to evaluate the level of consciousness they have while carrying out their preferences. In the quantitative research method, the data obtained in the study using the survey research technique was analyzed with the help of the IBM SPSS 23.0 program. As a result of the reliability analysis, 891 Cronbach's Alpha value has been reached and it is concluded that the survey is reliable. It is observed that the vast majority of students tend to choose professions with high business advantages and social prestige that are appropriate for their talents and abilities. Young people, who indicate that they have a conscious preference for the department, have chosen departments which are appropriate to their goals by taking into account some factors such as career, financial gain, job opportunity, etc.
 • Anılan, H., Çemrek, F. ve Anagün, Ş.S. (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Üniversite Tercihlerine İlişkin Görüşleri (Eskişehir Örneği). E‐Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3(2), 238‐249.
 • Alparslan, T.; Kılcıgil, E., (2005). Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo Kültürel Yapı – Meslek Seçimi İlişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, III (1), S.17-26.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:6, 1-11.
 • Australian Education Council (1992), Career Education in Australian Schools: National Goals, Student, School and System Outcomes and Evaluative Arrangements, Canberra, Australia.
 • Aydemir, Leyla (2017), Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimindeki Kararsızlıklarına Etki Eden Faktörler (Trabzon Örneği), Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, 651-664.
 • Baltacı, F. ve Üngören, E. (2010). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Detay Yayıncılık, Ankara: 312-323.
 • Çapan, B.E.; Korkut Owen, F. (2017). Orta Öğretı̇m Öğrencı̇lerinin Yönelmeyı̇ Düşündüklerı̇ Eğitim Alanları Ve Karı̇yer Psı̇kolojik Danışmanlığı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16 Sayı:61, 551-568.
 • Erdem, B. & Kayran, M. (2013), Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelciliği ve İşletmecilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 81-106.
 • Erdinç, S. B. & Kahraman, S. (2012). Turizm Mesleğini Seçme Nedenlerinin İncelenmesi, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12-15 Nisan) Bildiriler Kitabı, 229-237.
 • Ginzberg, E. Ginsburg S.W., Axelrad S., Herma J.L. (1951). Occupational Choice. New York, Columbia University Press.
 • Holland, J.L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Da ıtım.
 • Kıyak, S. (2006). Genel Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yaparken Temel Aldığı Kriterler, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Korkut Owen, F.; Yılmaz, O.; Kepir, D.; Ulaş, Ö.; Özdemir, S. (2011). Üniversite Öğrencilerine Bölüm Seçimlerini Etkileyen Etmenler Sempozyum: XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Erişim: Pegem.net, Eğitim Bilimleri İndeksi, http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=134312, 01.01.2015.
 • Kuzgun, Y. (2004). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özsoy, O. (2002). Geleceğin Meslekleri, İstanbul: Hayat Yayınları.
 • ÖZyüREK, R. ve Atıcı, M. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Kararlarında Kendilerine Yardım Eden Kaynakların Belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17), 33‐42.
 • Roe, A. (1957). Early Determinants of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 4(3), 212‐217. Sarıkaya, T. ve Khorshid, L. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçİmini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçİmi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2); 393- 423.
 • Sunar, L. (22.08.2015). Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin Itiibarı. http://turkeyses.net/meslekiitibar/
 • Super, Donald E. (1957). The Psychology of Careers, New York, Harper.
 • Ulaş, Ö. & Yıldırım, İ. (2015). Lise Öğrencilerinde Mesleki Olgunluğun Yordayıcıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 151-165.
 • Vurucu, F. (2010). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yeterliliği Ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yelken, K. (2008). Orta Öğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerini ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler: Sakarya İl Merkezi Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3225-2010
Yazar: Leyla Aydemir
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon378084, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {713 - 723}, doi = {10.18506/anemon.378084}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Aydemir, Leyla} }
APA Aydemir, L . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (5) , 713-723 . DOI: 10.18506/anemon.378084
MLA Aydemir, L . "Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 713-723 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36491/378084>
Chicago Aydemir, L . "Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 713-723
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme AU - Leyla Aydemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.378084 DO - 10.18506/anemon.378084 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 713 EP - 723 VL - 6 IS - 5 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.378084 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.378084 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme %A Leyla Aydemir %T Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 5 %R doi: 10.18506/anemon.378084 %U 10.18506/anemon.378084
ISNAD Aydemir, Leyla . "Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 5 (Nisan 2018): 713-723 . https://doi.org/10.18506/anemon.378084
AMA Aydemir L . Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(5): 713-723.
Vancouver Aydemir L . Üniversite Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir İnceleme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(5): 723-713.