Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 93 - 98 2019-02-03

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri
Educational Philosophies Adopted by Pre-service Teachers of Religion

Mehmet Kamil Coşkun [1]


Araştırmada, din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri belirlenmiş; bölüm, cinsiyet, sınıf düzeyi gibi çeşitli değişkenlerin etkisi ortaya çıkarılmıştır.  Araştırmanın örneklemini çeşitli üniversitelerin İlahiyat ve DKAB Eğitimi programlarında öğrenim gören 288 öğrenci oluşturmaktadır. Tarama modelinde betimsel olarak yürütülen araştırmada; Çetin, İlhan ve Arslan tarafından geliştirilen “Felsefi Tercih Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan DKAB öğretmen adaylarının daimici - esasici eğitim felsefelerini, ilerlemeci - yeniden kurmacı eğitim felsefelerine göre daha çok benimsedikleri görülmüştür. Araştırmada, cinsiyetin ve öğrenim görülen lisans programının öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri üzerinde etkili bir değişken olmadığı; buna karşın sınıf düzeyi değişkeninin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerini anlamlı şekilde farklılaştırdığı tespit edilmiştir. 

The aim of this research is to examine the educational philosophies adopted by pre-service teachers of religious culture and ethics in terms of different variables. The sampling of the research consisted of 288 students studying in the Department of Divinity and in the Department of Religious Education. As data collection tools, “Philosophy Preference Assessment Scale” which had been developed by Çetin, İlhan and Arslan was used. It was understood that the pre-service teachers of religion were more likely to adopt traditional philosophies of education, which are based on perennialism and essentialism. The variables gender and department did not have a significant effect on the results, whereas the variable grade had a significant effect on the extent to which they adopted traditional or contemporary philosophies of education.

 • Arslan, A.(1998). Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3): 229-242.
 • Cevizci, A. (2016), Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul.
 • Çağırgan Gülten, D. & Batdal Karaduman, G. (2010,Kasım). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Eğitimde yeni Trendler ve Uygulamaları Konferansında sunulmuş sözlü bildiri, Antalya.
 • Çalışkan, İ. (2013), Fen Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Yaklaşımları İle Planlama Süreçleri Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 68-83.
 • Çetin, B., İlhan, M. ve Arslan, S. (2012), Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 5, p. 149-170.
 • Demirel, Ö. (2003), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Pegama Yayıncılık, Ankara. (5. Baskı)
 • Dewey, J. (1996), Demokrasi ve Eğitim, (çev. T. Yılmaz), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1996.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2003), İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algıların Değerlendirilmesi, “Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3) : 321-337.
 • Duman B. ve Ulubey, Ö. (2008), Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini ve İnterneti Kullanma Düzeylerine Etkisi ile İlgili Görüşleri, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Sayı 20, p. 95-114.
 • Duman, B. (2008), Öğrencilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleriyle Kullanıldıkları Öğrenme Strateji Ve Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 2008, s.203-224.
 • Ekiz, D. (2007), Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin Farklı Programlar Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1–12.
 • Ellis, P.D. (2010), The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
 • Ergün, M. (1996), Eğitim Felsefesi, Ocak Yayınları, Ankara.
 • Geçici, S. (2000), İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Anlayışları “Uşak İli Örneği”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Gürsakal, N. (2001), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2001, Vipaş A.Ş., Bursa.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2015). Investigation of The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs And Their Perceptions Of Self-Efficacy. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1).
 • Karadağ, E., Baloğlu, N., ve Kaya, S. (2009). Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Kaygı-Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181–200.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kop, Y., (2004), Progresivizm ve Progresivizme Eleştirel Bir Yaklaşım, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(200), ss. 270-288.
 • Pallant, J. (2003), Spss Survival Manual. Berkshire: Open University Press
 • Sönmez, V. (2011), Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, S. A., Tunca, N. ve Ulubey, Ö. (2014), Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online, 13(4): 1473-1492.
 • Üstüner, M., (2008), The Comparison Of The Educational Philosophies of Turkish Primary School Superintendents And Teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 177-192.
 • Yokuş, T. (2016), Müzik Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, (3)1: 26-36.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5669-2777
Yazar: Mehmet Kamil Coşkun (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi-Muş
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon418468, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {93 - 98}, doi = {10.18506/anemon.418468}, title = {Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri}, key = {cite}, author = {Coşkun, Mehmet Kamil} }
APA Coşkun, M . (2019). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 93-98 . DOI: 10.18506/anemon.418468
MLA Coşkun, M . "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 93-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/418468>
Chicago Coşkun, M . "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 93-98
RIS TY - JOUR T1 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri AU - Mehmet Kamil Coşkun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.418468 DO - 10.18506/anemon.418468 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 98 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.418468 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.418468 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri %A Mehmet Kamil Coşkun %T Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.418468 %U 10.18506/anemon.418468
ISNAD Coşkun, Mehmet Kamil . "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 93-98 . https://doi.org/10.18506/anemon.418468
AMA Coşkun M . Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 93-98.
Vancouver Coşkun M . Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 98-93.