Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 193 - 202 2019-02-03

Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
The Examination of Students’ Views on Intercultural Sensitivity and Cultural Intelligence

Könül Abaslı [1] , Şule Polat [2]


Bu çalışmanın amacı kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâ arasındaki ilişkilerin Türk ve uluslararası öğrenci görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Türkiye genelindeki üniversitelerde eğitim gören 337 Türk ve uluslararası öğrenciden oluşmaktadır. Nicel araştırma yöntemleriyle desenlenen araştırmada veri toplama aracı olarak “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Kültürel Zekâ” ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerden toplanan veriler aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, ANOVA, doğrulayıcı faktör analizi, Pearson korelasyon ve regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular Türk ve uluslararası öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık puan ortalamasının orta, kültürel zekâ puan ortalamasının ise yüksek olduğunu göstermiştir. Bulgular aynı zamanda Türk ve uluslararası öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâ algı düzeylerinin yaş, eğitim durumu ve öğrencinin uyruğuna göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya çıkarmıştır. Uluslararası öğrencilerin kültürel zekâ algı düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmazken, Türk öğrencilerin kültürel zekâ algı düzeylerinin cinsiyete göre farklılaştığı görülmüştür. Pearson korelasyon analizi sonuçları değişkenler arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi ise, kültürlerarası duyarlılığın kültürel zekânın anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

This study aimed to examine students’ views on intercultural sensitivity and cultural intelligence. 337 Turkish and international students who study at three public universities in Ankara have participated in the research. Study designed with quantitative research methods and relational screening model was used. Data were collected by "Intercultural Sensitivity" and "Cultural Intelligence” scale. The results showed that Turkish and international students’ perception levels on intercultural sensitivity were moderate and on cultural intelligence were high. While students’ perception levels on variables didn’t differ according to age, educational level and student's nationality, there were differences according to sex. In the results, it was seen that there was a meaningful correlation between the variables and that intercultural sensitivity was a significant predictor of cultural intelligence.   

 • Akın, E. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Siirt Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 11(3), 29-42.
 • Aksoy, Z. (2016). Kültürlerarası iletişim eğitiminde öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık gelişimi öz değerlendirmeleri üzerine bir inceleme. Selçuk İletişim Dergisi, 9(3), 34-53.
 • Al-Momani, A. and Atoum, A. (2016). Cultural intelligence among Jordanian university students. International Journal of Education and Management, 6(1), 48-53.
 • Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K.Y., Templar, K.J., Tay, C. and Chandrasekar, N.A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(03), 335–71.
 • Ang, S., and Van Dyne, L. (Eds). (2008). Handbook on cultural intelligence: Theory, measurement and applications. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 • Bayles, P. P. (2009). Assessing the intercultural sensitivity of elementary teachers in bilingual schools in Texas school district. Unpublished doctoral dissertation, The University of Minnesota, USA.
 • Bekiroğlu, O. ve Balcı, Ş. (2014). Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini aramak: İletişim fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 35, 429-460.
 • Bezirgan, M. ve Alamur, B. (2016). Turizm çalışanlarının kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. PressAcademia Procedia, 2(2), 79-87.
 • Bhawuk, D. P. S. and Brislin, R. (1992). The measurement of intercultural sensitivity using the concepts of individualism and collectivism. International Journal of Intercultural Relations 16, 413-436.
 • Bulduk, S., Tosun, H. ve Ardıç, E. (2011). Türkçe kültürler arası duyarlılık ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinde ölçümsel özellikleri. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, 19(1), 25‐31.
 • Büyükbeşe, T. ve Yıldız, B. (2016). Kültürel zekânın yaşam doyumu üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 45(9), 438-448.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik.. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, G. M. (1990). Intercultural communication competence: Some perspectives of research. Howard Journal of Communication, 2(3), 243-261.
 • Chen, G. M. (2009). Intercultural effectiveness. In L. A. Samovar, R. E. Porter, & E. R. McDaniel (Eds.), Intercultural communication: A reader (pp. 393-401). Boston: Wadsworth.
 • Chen, G. M. and Starosta, W. J. (1997). A review of the concept of intercultural sensitivity. Human Communication, 1(1), 1-16.
 • Chen, G. M. and Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural sensitivity scale. Human Communication, 3(1), 3-14.
 • Chen, G. M. and Starosta, W. J. (2003). A review of the concept of intercultural awareness. In L. A. Samovar & R. E. Porter (Eds.), Intercultural communication: A reader (pp. 344-353). Belmont, CA: Wadsworth
 • Chen, G. M. and Starosta, W. J. (2005). Foundations of intercultural communication. Lanham, MD: University Press of America.
 • Christa Lee, Olson and Kroeger Kent R. (2001). Global competency and intercultural sensitivity. Journal of Studies in International Education 5(2), 116-137.
 • Crowne, K.A. (2008). What leads to cultural intelligence? Business Horizons, 51(5), 391-399.
 • Dilek, N. K. (2014). Kültürel farklılıkların yönetimi sürecinde kültürel zekânın etkinliği: A grubu seyahat acentaları yöneticileri üzerinde bir alan araştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Earley, P.C. and Ang, S. (2003). Cultural intelligence: individual interactions across cultures. USA: Stanford University Press.
 • Egelioğlu Cetişli, N., Işık, G., Öztornacı Özgüven, B., Ardahan, E., Özgürsoy Uran, B.N., Dila Top, E.ve Ünsal Avdal, E. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin empati düzeylerine göre kültürlerarası duyarlılıkları. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 27-33.
 • Fritz, W., Möllenberg, A. And Chen, G. M. (2002). measuring intercultural sensitivity in different cultural contexts. Intercultural Communication Studies,11(2), 165-177.
 • Hammer, M., R., Bennett, M. J. and Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27(4), 421‐443.
 • Huff, K. C., Song, P. and Gresch, E. B. (2014). Cultural intelligence, personality, and cross-cultural adjustment: A study of expatriates in Japan. International Journal of Intercultural Relations, 38, 151–157.
 • İlhan, M. ve Çetin, B. (2014). Kültürel zekâ ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114.
 • Kalkınma Araştırmaları Merkezi (2015). Yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesi. Araştırma Projesi Raporu.http://kam.kalkinma.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/04/Uluslararasi_Ogrenci_Raporu_2015.pdf Erişim tarihi: 21.07.2017
 • Kanten, P. (2014). The effect of cultural intelligence on career competencies and customer-oriented service behaviors. Istanbul University Journal of the School of Business, 43(1), 100-119.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kartarı, A. (2014). Kültür, farklılık ve iletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Koçak, S. ve Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarında kültürel zekânın rolü. İlköğretim Online, 14(4), 1352-1369.
 • Landis, D. and Bhagat, R. S. (1996). Handbook of intercultural training. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • McMurray, A. (2007). Measuring intercultural sensitivity of international and domestic college students. The impact of international travel. Unpublished masters’ dissertation, University of Florida. USA.
 • Medina-Lopez-Portillo A. (2004) intercultural learning assessment: the link between program duration and the development of intercultural sensitivity. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 10, 179-199.
 • Mercan, N. (2016). Çok kültürlü ortamlarda kültürel zekânın kültürlerarası duyarlılık ile ilişkisine yönelik bir araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-13.
 • Ng, K.-Y., Van Dyne, L. And Ang, S. (2009). From experience to experiential learning: Cultural intelligence as a learning capability for global leader development. Academy of Management Learning  Education, 8(4), 511-526.
 • OECD (2013). Education indicators in focus. https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202013--N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf Erişim tarihi: 21.07.2017
 • Özturgut, O. and Murphy, C. (2009). Literature vs. practice: Challenges for international students in the U.S. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22(3), 374–385.
 • ÖSYM (2006). 2005-2006 öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri kitabı. http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3977,18yabancipdf.pdf?0 Erişim tarihi 20.07.2017.
 • Penbek, Ş., Yurdakul, D. ve Cerit, A. G. (2009). Intercultural communication competence: A study about the intercultural sensitivity of university students based on their education and international experiences. European and Mediterranean Conference on Information Systems, (July 13-14, pp. 1- 16).
 • Rengi, Ö. (2014). Sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılık algıları ve kültürlerarası duyarlılıkları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Samovar, L.A., Porter, R.E., and McDaniel, E.R. (2010). Communication between cultures. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning.
 • Sezer Onur, G. ve Kahraman Bağçeli, P. (2017). Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki: Uludağ üniversitesi örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 550-560.
 • Soltani, P. and Keyvanara, M. (2013). Cultural intelligence and social adaptability: A comparison between Iranian and non-Iranian dormitory students of Isfahan University of Medical Science. Materia Sociomed, 25(1), 40-43.
 • Spinthourakis, J.A., Karatzia‐Stavlioti, E. and Roussakis, Y. (2009). Pre‐service teacher intercultural sensitivity assessment as a basis for addressing multiculturalism. Intercultural Education, 20(3), 267-276.
 • Sülü-Küllü, A. (2014). The role of native English speaking teacher in promoting intercultural sensitivity. Unpublished master′s dissertation, Bilkent University, Ankara.
 • Şahin, D. ve Gürbüz, Y. (2012). Kültürel zekâ ve öz-yeterliğin görev performansı ve örgütsel davranış üzerinde etkisi: çokuluslu örgüt üzerinde bir uygulama. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kayakları Dergisi, 14(2), 123-140.
 • Tertemiz, N. ve Aslantaş, S. (2016). Çok kültürlü eğitime dayalı proje çalışmasının sınıf öğretmeni adaylarının kültürlerarası duyarlılık düzeylerine etkisi. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 7-22.
 • Triandis, H.C. (2006). Cultural intelligence in organisations. Group  Organisations Management, 31(1), 20-26.
 • UNESCO (2009). Global education digest 2009: Comparing education statistics across the world. UNESCO Institute for Statistics Publication. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183249e.pdf Erişim tarihi: 21.07.2017
 • Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnik merkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yılmaz, F. ve Göçen, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının kültürlerarası duyarlılık hakkındaki görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 373-392.
 • Yurtseven, N. ve Altun, S. (2015). Intercultural sensitivity in today’s global classes: Pre-service teachers’ perceptions. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 2(1), 49-54.
 • YÖK (2017). Yükseköğretim İstatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T20_V1.pdf Erişim tarihi: 21.07.2017.
 • Zhao, C.M. (2002). Intercultural competence: A quantitative study of significance of intercultural competence and the influence of college experiences on students’ intercultural competence development. Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg.
 • Zakaria, N. (2000). The effects of cross-cultural training on the acculturation process or the global workforce. International Journal of Manpower, 21(6), 492-510.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6392-6543
Yazar: Könül Abaslı (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5469-5758
Yazar: Şule Polat
Kurum: Dr. MEB Teacher Ministry of Education
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon419526, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {193 - 202}, doi = {10.18506/anemon.419526}, title = {Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Abaslı, Könül and Polat, Şule} }
APA Abaslı, K , Polat, Ş . (2019). Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 193-202 . DOI: 10.18506/anemon.419526
MLA Abaslı, K , Polat, Ş . "Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 193-202 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/419526>
Chicago Abaslı, K , Polat, Ş . "Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 193-202
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Könül Abaslı , Şule Polat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.419526 DO - 10.18506/anemon.419526 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 202 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.419526 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.419526 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Könül Abaslı , Şule Polat %T Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.419526 %U 10.18506/anemon.419526
ISNAD Abaslı, Könül , Polat, Şule . "Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 193-202 . https://doi.org/10.18506/anemon.419526
AMA Abaslı K , Polat Ş . Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 193-202.
Vancouver Abaslı K , Polat Ş . Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 202-193.