Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 349 - 356 2018-12-15

Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016)
The Effect of Foreign Direct Investments on the Unemployment: The Application of Turkey (1980‐2016)

Mehmet Emin ERÇAKAR [1] , Hüseyin GÜVENOĞLU [2]


İktisat literatüründe doğrudan yabancı yatırımların işsizlik üzerindeki etkisini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar incelendiğinde, doğrudan yabancı yatırımların işsizliği hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımların (DYY) Türkiye’de işsizlik üzerindeki etkisi, 1980-2016 dönemi verileri kullanılarak Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, uzun dönemde DYY ile işsizlik arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle uzun dönemde DYY’da meydana gelen artış işsizliği azaltmaktadır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise kısa dönemde DYY ile işsizlik arasında bir ilişki tespit edilememiştir. 

There are many studies examining the effect of foreign direct investment on unemployment in the economy literature. When these studies are examined, it is seen that foreign direct investments effect unemployment both positively and negatively. In this study, the effect of foreign direct investment (FDI) on the unemployment in Turkey have been analyzed by Johansen cointegration test and Granger causality test method using the data between 1980-2016. According to the empirical findings of the study, there was a negative and statistically significant relationship between FDI and unemployment in the long run. In other words, the increase in FDI in the long run decreases unemployment. According to the results of the Granger causality test, there is no relationship between FDI and unemployment in the short term.

 • Ajaga, E., & Nunnenkamp, P. (2008). Inward FDI, Value Added and Employment in US States: A Panel Cointegration Approach. Kiel Working Paper, 1420, 1-22.
 • Aktar, I., Demirci, N., & Öztürk, L. (2009). Can Unemployment be Cured by Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey?. International Research Journal of Finance and Economics, 27, 203-211.
 • Andersen, P. S., & Hainaut, P. (1998). Foreign Direct Investment and Employment in the Industrial Countries. BIS Working Papers, 61, 1-49.
 • Audet, K. M., & Gagné, R. (2010). Openess to Foreign Direct Investment and Productivity in Canada. Productivity and Prosperity in Quebec, October, 1-19.
 • Barışık, S., & Kesikoğlu, F. (2006). Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64(4), 59-82.
 • Barrell, R., & Pain, N. (1997). Foreign Direct Investment, Technological Change, and Economic Growth within Europe. The Economic Journal, 107(445), 1770-1786.
 • Batmaz, N., & Tunca, H. (2007). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Bölgesel Belirleyicileri Üzerine Bir Eş Bütünleşme Analizi (1992-2003). Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 1, 199-224.
 • Borensztein, E., Gregoria, J. D., & Lee, J.W. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?. Journal of International Economics, 45(1), 115-138.
 • Brady, D., & Wallace, M. (2000). Spatialization, foreign direct investment, and labor outcomes in the American states, 1978–1996. Social Forces, 79(1), 67-105.
 • Bülbül, O. G., & Emirmahmutoğlu, F. (2010). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 205-238.
 • Dixit, A. (1997). Investment and Employment Dynamics in the Short Run and the Long Run. Oxford Economic Paper, 49(1), 1-20.
 • Doğan, B., & Can, M. (2016). Doğrudan Yabancı Yatırımlar İstihdamı Etkiliyor mu?: Türkiye Örnekleminde ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(614), 9-20.
 • DPT (2000). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları. (Erişim: 10.07.2018), http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/Download/3140/oik532.pdf
 • Driehuis, W., & Noord, P.J. (1988). The Effects of Investment Subsidies on Employment. Economic Modelling, 5(1), 32-40.
 • Ekinci, A. (2011). Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İstihdama Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980‐2010). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 71‐96.
 • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. UK: John Wiley and Sons.
 • Engel, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 55, 251‐276.
 • Ernst, C. (2005). The FDI–employment link in a globalizing world: The case of Argentina, Brazil and Mexico. Employment Strategy Papers, 17, 1-45.
 • Göçer, İ., & Peker, O. (2014). Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye, Çin ve Hindistan Örneğinde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 21(1), 107-123.
 • Golejewska, A. (2001). Foreign Direct Investment and Employment in a Host Country: the Case of Polish Manufacturing. Yearbook of Polish European Studies, 5, 97-114.
 • Gujarati, N. D. (1999). Temel Ekonometri. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen (Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Gündoğan, N. (2002). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 26, 71-83.
 • Gürak, H. (2003). Küreselleşme Nereye Gidiyor?. Verimlilik Dergisi, 2, 1-22.
 • Hisarcıklılar, M., Gültekin-Karakaş, D., & Aşıcı, A.A. (2009). Can FDI Be A Panacea For Unemployment?: The Turkish Case. (Erişim: 15.07.2018), http://www.esam.itu.edu.tr/NottinghamWorkshopPapers/Hisarciklilar-Karakas-Asici-NW.pdf
 • Hunya, G., & Geishecker, I. (2005). Employment Effects of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. wiiw Research Report, 321, 1-35.
 • Javorcik, B. S. (2004). Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages. The American Economic Review, 94(3), 605-627.
 • Jayaraman, T. K. (1998). Foreign Direct Investment as An Alternative to Foreign Aid to South Pacific Island Countries. Journal of the South Pacific Society, 21(3-4), 29-44.
 • Jayaraman, T. K., & Singh, B. (2007). Impact of Foreign Direct Investment on Employment in Pacifi Island Countries: An Empirical Study of Fiji. Economia Internazionale/International Economics, 60(1), 57-74.
 • Kar, M., & Tatlısöz, F. (2008). Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi, KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 436-458.
 • Karagöz, K. (2007). Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdama Etkisi, Sosyoloji Konferansları Dergisi, 36, 99-114.
 • Karlsson, S., Lundin, N., Sjöholm, F., & He, P. (2009). Foreign Firms and Chinese Employment. The World Economy, 32(1), 178-201.
 • Kılıç, F., & Torun, M. (2018). Bireysel Kredilerin Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1), 18-40.
 • Lesher, M., & Miroudot, S. (2008). Foreign Direct Investment Spillovers and Their Interrelationships with Trade. OECD Trade Policy Papers, 80, 1-40.
 • Lipsey, R. E. (2002). Home- and Host-Country Effects of Foreign Direct Investment. (Erişim: 05.07.2018), http://www.nber.org/chapters/c9543.p
 • Mariotti, S., Mutinelli, M., & Piscitello L. (2003). Home Country Employment and Foreign Direct Investment: Evidence from the Italian Case. Cambridge Journal of Economics, 27, 419–431.
 • Mucuk, M., & Demirsel, M. T. (2009). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Performans. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 365‐373.
 • Peker, O., & Göçer, İ. (2010). Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye’deki İşsizliğe Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı, Ege Akademik Bakış, 10(4), 1187 – 1194.
 • Pinn, S. L. S., Ching, K. S., & Kogid, M. (2011). Empirical Analysis of Employment and Foreign Direct Investment in Malaysia: An ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration. Advances in Management and Applied Economics, 1(3), 77-91.
 • Sandalcılar, A. R. (2012). Türkiye’de Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdama Etkisi: Zaman Serisi Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 273-285.
 • Saray, M. O. (2011). Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği. Maliye Dergisi, 161, 381-403.
 • Sun, H. (1996). Direct Foreign Investment and Linkage Effects: the Experience of China. Asian Economies, 25(1), 5-28.
 • Sun, H. (1998). Macroeconomic Impact of Direct Foreign Investment in China: 1979-1996. The World Economy, 21(5), 675-694.
 • Vergil, H., & Ayaş, N. (2009). Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. İktisat İşletme ve Finans, 24(275), 89-114.
 • Zhao, L. (1998). The Impact of Foreign Direct Investment on Wages and Employment. Oxford Economic Papers, 50, 284-301.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0653-6730
Yazar: Mehmet Emin ERÇAKAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5220-3657
Yazar: Hüseyin GÜVENOĞLU
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452731, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {349 - 356}, doi = {}, title = {Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016)}, key = {cite}, author = {ERÇAKAR, Mehmet Emin and GÜVENOĞLU, Hüseyin} }
APA ERÇAKAR, M , GÜVENOĞLU, H . (2018). Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 349-356 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452731
MLA ERÇAKAR, M , GÜVENOĞLU, H . "Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016)". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 349-356 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452731>
Chicago ERÇAKAR, M , GÜVENOĞLU, H . "Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016)". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 349-356
RIS TY - JOUR T1 - Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016) AU - Mehmet Emin ERÇAKAR , Hüseyin GÜVENOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 349 EP - 356 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016) %A Mehmet Emin ERÇAKAR , Hüseyin GÜVENOĞLU %T Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016) %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R %U
ISNAD ERÇAKAR, Mehmet Emin , GÜVENOĞLU, Hüseyin . "Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016)". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 349-356 .
AMA ERÇAKAR M , GÜVENOĞLU H . Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 349-356.
Vancouver ERÇAKAR M , GÜVENOĞLU H . Doğrudan Yabancı Yatırımların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2016). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 356-349.