Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 341 - 348 2018-12-15

Panel Data Analysis of the Effect of Oil Consumption on Economic Growth: EU Countries and Turkey
Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği

Metehan Yılgör [1] , Hakan Öndes [2] , Ayşe Demir [3]


Today, one of the important power sources of countries both politically and economically is the energy sources that they are the priests. Of course, the most common of these energy sources is oil. The contribution of oil to economic growth has reached considerable dimensions. With the emergence of a particular oil crisis in 1970, the direction of the research has shifted towards this area. In this study it was analyzed on the basis of relations between oil consumption and economic growth usage panel data methods for the EU countries and Turkey. In the study, with data belonging to 21 EU member states and Turkey were used for the period 1995-2016. In the framework of the analysis, long-term cointegration relation between economic growth and oil consumption was determined. In addition, we conclude that there is a bi-directional causality relationship between two variables.
Günümüzde ülkelerin hem siyasi hem de ekonomik anlamda önemli güç kaynaklarından biri de sahip oldukları enerji kaynaklarıdır. Kuşkusuz bu enerji kaynakları içerisinde en yaygın olanı petroldür. Petrolünekonomikbüyümeyesağladığıkatkıönemliboyutlaraulaşmıştır. Özellikle 1970 petrol krizin ortaya çıkmasıyla araştırmaların yönü de bu alana doğru kaymıştır. Araştırmada, AB ülkeleri ile Türkiye’ye yönelik ekonomik büyüme ile petrol tüketimi arasındaki ilişki panel veri yöntemlerine dayanarak analiz edilmiştir. Kapsam olarak, 1995-2016 dönemine ilişkin 21 AB üyesi ülke ile Türkiye'ye ait veriler kullanılmıştır. Yapılan analizler çerçevesinde, ekonomik büyüme ile petrol kullanımı arasında uzun dönemde eşbütünleşme bağıntısına ulaşılmıştır. Ek olarak, iki vasıf arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin mevcudiyeti kanıtlanmıştır.
 • Acar, Ç. (2007). Petrol ve Doğalgaz. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Akıncı, M., Aktürk, E., & Yılmaz, Ö. (2012). Petrol Fiyatları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi. Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 1-17.
 • Akpolat, A. G., & Altıntaş, N. (2013). Enerji Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1961-2010 Dönemi. Sakarya Üniversitesi İİBF, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2), 115-127.
 • Aktaş, C., & Yılmaz, V. (2008). Causal Relationship between Oil Consumption and Economic Growth in Turkey. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 45-55.
 • Al-Mulali, U. (2011). Oil Consumption, CO2 Emission and Economic Growth in MENA Countries. Energy, 36, 6165-6171.
 • Aydın, F. F. (2010). Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35, 317-340.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, London: JohnWiley&SonsInc.
 • Bayraç, H. N., & Yenilmez, F. (2005). Türkiye’de Petrol Sektörü. Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 1-15.
 • Behmiri, N. B., & Manso, J. R. P. (2014). The Linkage Between Crude Oil Consumption and Economic Growth in Latin America: The Panel Framework Investigations For Multiple Regions. Energy, 72, 233-241.
 • Bildirici, M. E., & Bakırtaş, T. (2014). The Relationship Among Oil, Natural Gas And Coal Consumption And Economic Growth in BRICTS (Brazil, Russian, India, China, Turkey and South Africa) Countries. Energy, 65, 134-144.
 • Çağlayan, E., & Şak, N. (2009). OECD Ülkeleri İçin Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Analizi: Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 483-500.
 • Çelik, S., Deniz, P., & Eken, S. (2008). Eşbütünleşme Analiziyle Altı Gelişmekte Olan Ülke İçin İkiz Açıklar Hipotezi. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, İzmir.
 • Çemrek, F., & Burhan, E. (2014). Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 47-58.
 • Ceylan, R., & Başer, S. (2014). Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eşbütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi. İşletme Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(5), 47-60.
 • Chu, H. P., & Chang, T. (2012). Nuclear Energy Consumption, Oil Consumption and Economic Growth in G-6 Countries: Bootstrap Panel Causality Test. Energy Policy, 48, 762–769.
 • Demiral, M., Bal, H., & Akça, E. E. (2016).Petrol Gelirleri Ve Ekonomik Büyüme: Seçilmiş Petrol Zengini Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi. Sosyoekonomi, 24(27), 85-102.
 • Doğan, B. (2010). Enerji Tüketimi- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği(1980-2008). Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Dökmen, G. (2012).Yolsuzlukların Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 41-51.
 • Erol, U. ve Yu, E.S.H. (1987). On The Relationship Betwee Energy and Income for Industrialized Countries. Journal of Energy and Employment, 13, 113-122.
 • Ersoy, A. Y. (2012). OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Odaklı Enerji Tüketiminin Ekonometrik Modeli. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 339-356.
 • Ertuğrul, H. M. (2013). Türkiye’de Enerji Tüketimi GSYH İlişkisi: Dinamik Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (25), 249-265.
 • Esen, Ö., & Bayrak, M. (2017). Does more energy consumption support economic growth in net energy-importing countries?. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 22(42), 75-98.
 • ETKB (2008). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Faaliyet Raporu. Ankara: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Method. Econometrica, 37, 424-438.
 • Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious Regressions İn Econometrics. Journal of Econometrics, 2, 111-120.
 • Halaç, U., & Kıştepeli, Y. (2008). Türkiye’de Bölgesel Gelirin Yakınsaması: Gelir Dağılımı Açısından Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül University, Faculty of Business, Department of Economics, Discussion Paper Series, No: 08/01.
 • Harris, R., & Solis, R. (2003). Applied Time Series Modelling And Forecasting. The Atrium, Southhern Gate, Chichester, West Sussex: John Wiley&Sons, Ltd.
 • Hondroyiannis, G., Lolos, S., & Papapetrou, E. (2002). Energy Consumption and Economic Growth: Assessing the Evidence from Greece. Energy Economics, 24, 319-336.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115, 53-74.
 • Karagöl, E., Erbaykal, E., & Ertuğrul, H. M. (2007). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 72-80.
 • Kennedy, P. (2006). Ekonometri Kılavuzu. Muzaffer Sarımeşeli ve Şenay Açıkgöz. (Çev.). Ankara: Gazi Kitabevi Yayınevi.
 • Kesgingöz, H. (2016). OECD Ülkelerinde Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1564-1572.
 • Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.
 • Lim, K. M., Lim, S. Y., & Yoo, S. H. (2014). Oil Consumption and Economic Growth: A Panel Data Analysis. Journal of Energy Engineering, 23(3), 66-71.
 • Maddala, G. S., & Shaowen, W. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 10, 631-652.
 • Murray, D. A., & Nan, G.D., (1996). A Definition of the Gross Domestic Product - Electrification Interrelationship. Journal of Energy and Development, 19, 275–283.
 • Öncel, A., Kırca, M., & İnal, V. (2017). Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi. Maliye Dergisi, 173, 398-420.
 • Osbat, C. (2004). Panel Unit Root and Panel Cointegration Methods. European Central Bank, 112, 1-84.
 • Özata, E. (2010).Türkiye’de Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 101-113.
 • Öztürk, N., Darıcı, H. K., & Kesikoğlu, F. (2011). Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(1), 53-69.
 • Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653–670.
 • Saboori, B., Rasoulinezhad, E., & Sung, J. (2017). The Nexus of Oil Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth in China, Japan and South Korea. Environmental Science and Pollution Research, 24(1), 1–20.
 • Şanlı, F. B., & Tuna, K. (2014). Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, 102, 47-64.
 • Saraçoğlu, B., & Doğam, N. (2005). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Avrupa Birliğine Aday Ülkelerin Yakınsama Analizi. VII. Ulusal Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Mayıs 2005,
 • Savaş, B., & Durgun, B. (2016). Elektrik Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (11), 213-244.
 • Stock, J. H., & Watson, M. (2011). Introduction to Econometrics. London: Pearson.
 • Sunal, S., & Aykaç, E. (2005). Türk İmalat Sanayinde İstihdam, İhracat ve Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Panel Koentegrasyon. 7. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul.
 • Uçak, S., & Usupbeyli, A. (2015). Türkiye’de Petrol Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(3), 769-787.
 • Usta, C. (2016). Türkiye’de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Bölgesel Analizi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(2), 181-201.
 • Verbeek, M. (2004). A Guide to Modern Econometrics. Chichester: John Wiley&Sons.
 • Zou, G., & Chau, K. (2006). Short-And Long-Run Effects Between Oil Consumption And Economic Growth In China. Energy Policy, 34, 3644-3655.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6921-6684
Yazar: Metehan Yılgör (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0618-7705
Yazar: Hakan Öndes
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5337-911X
Yazar: Ayşe Demir
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452740, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {341 - 348}, doi = {}, title = {Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {Yılgör, Metehan and Öndes, Hakan and Demir, Ayşe} }
APA Yılgör, M , Öndes, H , Demir, A . (2018). Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 341-348 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452740
MLA Yılgör, M , Öndes, H , Demir, A . "Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 341-348 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452740>
Chicago Yılgör, M , Öndes, H , Demir, A . "Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 341-348
RIS TY - JOUR T1 - Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği AU - Metehan Yılgör , Hakan Öndes , Ayşe Demir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 348 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği %A Metehan Yılgör , Hakan Öndes , Ayşe Demir %T Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R %U
ISNAD Yılgör, Metehan , Öndes, Hakan , Demir, Ayşe . "Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 341-348 .
AMA Yılgör M , Öndes H , Demir A . Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 341-348.
Vancouver Yılgör M , Öndes H , Demir A . Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi: AB Ülkeleri Ve Türkiye Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 348-341.