Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 55 - 62 2018-12-16

Investigation of Students' Views on the Use of Dynamic Mathematics Programs (Geogebrea) in STEM Education Approach
STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Erhan ŞAHİN [1] , Vedat KABASAKAL [2]


In this research, it is aimed to reveal the views of GeoGebra software that the students with superior and special ability use within the framework of STEM education approach. In this survey, case study which is one of the qualitative research methods was used. When deciding on the study group of the research, purpose sampling method was used which is one of the criteria sampling methods? In the academic year 2017-2018, 15 (9 males, 6 females) students at the 9th grade level formed the outstanding and special talented student study group. In the evaluation of the research data collected by semi-structured interview method, content analysis was used. In the direction of content analysis method, the themes were formed by using interview data. As a result of the research after content analysis, it was determined that students have positive views on STEM education approach and GeoGebra software.

Bu araştırmada üstün ve özel yetenekli öğrencilerin STEM eğitim yaklaşımı çerçevesinde kullandıkları GeoGebra yazılımına yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlemesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara İlinde bir Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) 9. sınıf seviyesinde 15 (9 erkek, 6 kız) üstün ve özel yetenekli öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanan araştırma verilerinin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analiz yöntemi doğrultusunda görüşme verileri kodlanarak temalar oluşturulmuştur. İçerik analizi sonrası araştırma sonucunda öğrencilerin STEM eğitim yaklaşımına ve GeoGebra yazılımına yönelik yönelik olumlu yönde görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.
 • Aydoğan, A. (2007). The effect of dynamic geometry use together with open-ended explorations in sixth grade students’ performances in polygons and similarity and congruency of polygons. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Baki, A., Yıldız, A., & Baltacı, S. (2012). Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer-aided environment. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, (Special Issue), 993-995.
 • Bulut, M., & Bulut, N. ( 2011 ). Pre service teachers’ usage of dynamic mathematics software. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), 294–299.
 • Elliott, B., Oty, K., McArthur, J., & Clark, B. (2001). The effect of an interdisciplinary algebra/science course on students’ problem solving skills, critical thinking skills and attitudes towards mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 32(6), 811–816.
 • Erbaş, A. K., & Aydogan Yenmez, A. (2011). The Effect of Inquiry-Based Explorations in a Dynamic Geometry Environment on Sixth Grade Students’ Achievements in Polygons. Computers & Education, 57(4), 2462-2475. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.07.002
 • Filiz, M. (2009). Geogebra ve cabri geometri ıı dinamik geometri yazılımlarının web destekli ortamlarda kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Grubbs, M. (2013). Robotics ıntrigue middle school students and build stem skills. Technology and Engineering Teacher, 72 (6), 12-16.
 • Guncaga, J., Majherová, J., & Jancek, M. (2012). GeoGebra as a motivational tool for teaching and learning mathematics, informatics and physics. In: M. Billich (Ed.), Mathematical IV: scientific issues (p. 53-62). Ruzomberok, Slovakia: Verbum.
 • Hacıömeroğlu, E. S., Bu, L., Schoen, R. C., & Hohenwarter, M. (2009). Learning to develop mathematic lessons with GeoGebra. MSOR Connections, 9(2), 24-26.
 • Hohenwarter, J., Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2010). Evaluating difficulty levels of dynamic geometry software tools to enhance teachers' professional development. International Journal for Technology in Mathematics Education, 17(3), 127-134.
 • Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2007). Mathematics teacher development with ICT : Towards and international GeoGebra Institute. In D. Kuchemann (Ed.), Proceedings of the British society for research into learning mathematics (p. 49-54). University of Northampton, UK: BSRLM.
 • İçel, R. (2011). Bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: GeoGebra örneği. Yüksek lisans tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Jang, I.O., & Lew, H.C. (2011). Case studiesin thinking processes of mathematically gifted elementary students through Logo programming. (Erişim: 21.10.2017), http://atcm.mathandtech.org/EP2011/regular_papers/3272011_19194.pdf
 • Lavicza, Z., & Papp – Varga, Z. (2010). Integrating geogebra into IWB equipped teaching environments: preliminary results. Technology, Pedagogy and Education, 19(2), 245-252.
 • McClain, M.L. (2015). The Effect of STEM education on mathematics achievement of fourth-grade underrepresented minority students. Doctoral Dissertation. Minneapolis: Capella University.
 • MEB (2013). 2013 – 2017 Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı. Ankara: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Mercan, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik dersine ait “Dönüşüm Geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde dinamik geometri yazılımı GeoGebra’nın kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özdoğru, E. (2013). Fiziksel olaylar öğrenme alanı için lego program tabanlı fen ve teknoloji eğitiminin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Özer, İ. E., Bilici, C. S., & Karahan E. (2016). Fen bilimleri dersinde algodoo kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 28-40.
 • Preiner, J., & Hohenwarter, M. (2007) Creating mathlets with open source tools, Journal of Online Mathematics and its Applications, 7, 1-29.
 • Seong-Hwan, C. (2013). The Effect of robots in education based on STEAM. Journal of Korea Robotics Society, 8(1), 58-65.
 • Şahin, E. (2016). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının (atbö) üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, üstbiliş ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde Geogebra kullanımının akademik başarıya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tatar, E., Zengin, Y., & Kağızmanlı, T. (2013). Dinamik matematik yazılımı ile etkileşimli tahta teknolojisinin matematik öğretiminde kullanımı. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 104-123.
 • Tutak, T., & Birgin, O. (2008). Dinamik Geometri Yazılımı ile Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Van Hiele Geometri Anlama Düzeylerine Etkisi, 8. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Konferansı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Uysal, Y. (2013). İlköğretim 6.sınıf matematik derslerinde geometrik cisimler konusunun dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin öğrenci başarısına ve matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2016a). 7. sınıf fen bilimleri dersine entegre edilmiş stem eğitimi ve tam öğrenmenin etkilerinin incelenmesi. Doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, B. (2016b). An analyses and meta-synthesis of research on STEM education. Journal of Education and Practice, 7(34), 23–33.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). Investigating the effect of stem education and engineering applications on science laboratory lectures. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2016). Examination of the effects of STEM education integrated as a part of science, technology, society and environment courses. Journal of Human Science, 13(2), 3684-3695.
 • Yıldırım, B., & Sidekli, S. (2018). STEM applications in mathematics education: the effect of STEM applications on different dependent variables. Journal of Baltic Science Education, 17(2), 200-2014.
 • Yıldırım, B., & Türk, C. (2018). Opinions of middle school science and mathematics teachers on STEM education. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 10(2), 70-78.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3683-3840
Yazar: Erhan ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6449-1070
Yazar: Vedat KABASAKAL
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon463877, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {55 - 62}, doi = {10.18506/anemon.463877}, title = {STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Erhan and KABASAKAL, Vedat} }
APA ŞAHİN, E , KABASAKAL, V . (2018). STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 55-62 . DOI: 10.18506/anemon.463877
MLA ŞAHİN, E , KABASAKAL, V . "STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 55-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/463877>
Chicago ŞAHİN, E , KABASAKAL, V . "STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 55-62
RIS TY - JOUR T1 - STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi AU - Erhan ŞAHİN , Vedat KABASAKAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.463877 DO - 10.18506/anemon.463877 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 62 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.463877 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.463877 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi %A Erhan ŞAHİN , Vedat KABASAKAL %T STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.463877 %U 10.18506/anemon.463877
ISNAD ŞAHİN, Erhan , KABASAKAL, Vedat . "STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 55-62 . https://doi.org/10.18506/anemon.463877
AMA ŞAHİN E , KABASAKAL V . STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 55-62.
Vancouver ŞAHİN E , KABASAKAL V . STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 62-55.