Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 27 - 33 2018-12-16

Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examining Pre-service Teachers’ Social Entrepreneurship Characteristics in Terms of Various Variables

Oylum ÇAVDAR [1] , Fatma CUMHUR [2] , Yasemin KOÇ [3] , Kemal DOYMUŞ [4]


Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelindedir. Araştırmaya Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2017-2018 öğretim yılında öğrenimine devam eden 566 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve Konaklı ve Göğüş (2013) tarafından geliştirilen üç faktörlü "Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği; bölüm değişkenine göre ise anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. ‘Risk Alma’ alt faktöründe, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin puan ortalamaları İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksektir. Ayrıca öğrencilerin akademik başarıları ile ‘Kişisel Yaratıcılık’ alt faktörü arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

 • Akpınar, S. (2009). Girişimciliğin Temel Bilgileri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Aşkun, B., & Yıldırım, N. (2011). Insights on entrepreneurship education ın public universities in Turkey: Creating entrepreneurs or not? Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 663–676.
 • Avşar, M. (2007). Yüksek öğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, çukurova üniversitesinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Aytaç, Ö., & İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,18, 101-120.
 • Bozkurt, Ö. (2011). Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Büyköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Changa, J., & Benamraouib, A. (2014). Learning-by-doing as an approach to teaching social entrepreneurship. Innovations in Education and Teaching International, 51 (5), 459-471.
 • Çermik, F., & Şahin, İ. F. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Current Research in Education, 1(2), 76-88.
 • Erdoğdu, M. Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95–106.
 • Güler, B. K. (2008). Sosyal girişimciliği etkileyen faktörlerin analizi. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Jim Wu, Y.C., Kuo, T., & Shen, J.P. (2013). Exploring social entrepreneurship education from a Web-based pedagogical perspective. Computers in Human Behavior, 29, 329–334.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Pegem A yayınları.
 • Katzenstein, J., & Chrispin, B. R. (2011). Social entrepreneurship and a new model for international development in the 21st century. Journal of Developmental Entrepreneurship, 16(01), 87-102.
 • Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF işletme bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Koçak, S., & Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutumları üzerinde sosyal girişimciliğin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 631-645.
 • Konaklı, T., & Göğüş, N. (2013). Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 33(2), 373-391.
 • Mari, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41 (1), 36–44.
 • MEB (2009). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Talim terbiye kurulu’nun 26.08.2009 tarih ve 127 sayılı girişimcilik dersi öğretim programı ve kurul kararı. (Erişim: 09.04.2017), http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem= 1&kno=72
 • MEB (2013). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. (Erişim: 13.04.2017), http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmenyeterliklerikitabi/%C3%96%C4%9Fretmen_Yeterlikleri_Kitab%C4%B1_genel_yeterlikler_par%C3%A7a_2.pdf
 • Naderi, H., Rohani A., Tengku A. H., & Jamaluddin S. (2009). Intelligence, creativity and gender as predictors of academic achievement among undergraduate students. Journal of American Science, 5(3), 8–19.
 • Özkul, G., & Dulupçu, M. A. (2007). Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi: Antalya-Isparta İllerinde Bir İnceleme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2, 67-92.
 • Pache, A.C., & Chowdhury, I. (2012). Social Entrepreneurs as institutionally embedded entrepreneurs: Toward a new model of social entrepreneurship education. Academy of Management Learning & Education, 11 (3), 394-510.
 • Pan, V. L., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Education Sciences, 9(6), 125-138.
 • Roberts, D., & Woods, C. (2005). Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship. University of Auckland Business Review, 45–51.
 • Sarıtaş, A., & Duran, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespitine ilişkin bir araştırma. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-165.
 • Seelos, C., & Johanna, M. (2005). Social entrepreneurship: Creating new business models to serve the poor. Business Horizons, 48, 241-246.
 • Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2014). Okul öncesi öğretmeni adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (3), 648-665.
 • Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 196-203.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8405-0969
Yazar: Oylum ÇAVDAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5891-564X
Yazar: Fatma CUMHUR
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4918-9054
Yazar: Yasemin KOÇ
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0578-5623
Yazar: Kemal DOYMUŞ
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon464006, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {27 - 33}, doi = {10.18506/anemon.464006}, title = {Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇAVDAR, Oylum and CUMHUR, Fatma and KOÇ, Yasemin and DOYMUŞ, Kemal} }
APA ÇAVDAR, O , CUMHUR, F , KOÇ, Y , DOYMUŞ, K . (2018). Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 27-33 . DOI: 10.18506/anemon.464006
MLA ÇAVDAR, O , CUMHUR, F , KOÇ, Y , DOYMUŞ, K . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 27-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/464006>
Chicago ÇAVDAR, O , CUMHUR, F , KOÇ, Y , DOYMUŞ, K . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 27-33
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Oylum ÇAVDAR , Fatma CUMHUR , Yasemin KOÇ , Kemal DOYMUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.464006 DO - 10.18506/anemon.464006 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 33 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.464006 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.464006 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Oylum ÇAVDAR , Fatma CUMHUR , Yasemin KOÇ , Kemal DOYMUŞ %T Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.464006 %U 10.18506/anemon.464006
ISNAD ÇAVDAR, Oylum , CUMHUR, Fatma , KOÇ, Yasemin , DOYMUŞ, Kemal . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 27-33 . https://doi.org/10.18506/anemon.464006
AMA ÇAVDAR O , CUMHUR F , KOÇ Y , DOYMUŞ K . Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 27-33.
Vancouver ÇAVDAR O , CUMHUR F , KOÇ Y , DOYMUŞ K . Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 33-27.