Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 57 - 65 2019-03-20

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Teacher Opinions about Physical Education Teacher's Departmants

Sinan UĞRAŞ [1] , Mehmet GÜLLÜ [2]


Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinin yeterliliği hakkında öğretmen görüşlerini incelemektir. Araştırmada karma yöntemlerden yakınsayan paralel desen  kullanılmıştır. Nitel araştırma grubunu, 20 beden eğitimi öğretmeni oluştururken nicel araştırma grubunu 283 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “yarı yapılandırılmış görüşme formu” ve “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği Ölçeği (BESÖBYÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmenleri mezun oldukları lisans programlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların imkan ve şartlarına uygun nitelikte beden eğitimi öğretmeni yetiştirmediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca lisans derslerini yürüten öğretim elemanlarının yeterli sayıda olmadıkları ve bazı derslerde nitelik bakımından yetersiz kaldıklarını ileri sürmüşlerdir.  Beden eğitimi öğretmenleri beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinin tesis ve sosyal imkânlar açısından problemlerin olduğunu belirtmişlerdir.

The aim of this study is to investigating of teachers' views on the adequacy of physical education and sports departments. The study was used the convergent parallel design, one of the mixed method research designs. As inquiry group, for maximum variety samples 20 physical education teachers working at Provincial Directorate of National Education in Malatya, is composed and for qualitative search method 283 physical education teachers are chosen. For data gathering tool, semi structured form. and “Adequacy of Physical Education and Sports Departments Scale” (APESDS) is performed. At the end of the research, physical education teacher express that licence programs they graduate from don’t train physical education teachers in accordance with their conditions and opportunities. Also, they introduce that instructors who carry out undergraduate courses are not enough and they are inadequate in terms of quality some subjects. Physical education teachers  state that physical education and sports teaching parts have problems in terms of facilities and social facilities

 • Açıkada, C. (1992). Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmede müfredat programı sorunları. Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 3-13.
 • Atmiş, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirmelerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Barlı, Ö., Bilgili B., Çelik, S. ve Bayrakçeken, S. (2005). İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: farklılıkların ve sorunların araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 5(1), 391-417.
 • Bilge, N. (1989). Türkiye’de beden eğitimi öğretmeninin yetiştirilmesi. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara.
 • Bulca Y., Saçlı, F., Kangalgil, M. ve Demirhan, G. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(165), 81-92.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (Dördüncü Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, S., Can, Ş. ve Durukan, E. (1999). Cumhuriyetten günümüze öğretmen ve öğretmenin yetiştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 61-70.
 • Creswell, J. W. ve Clark, V. L. P. (2015). Karma yöntem araştırmaları: tasarımı ve yürütülmesi. (İkinci Baskıdan Çeviri) (Cev. Ed. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi. Ankara.
 • Çiçek, Ş. ve Bizati, Ö. (2002). Stajyer beden eğitimi öğretmenliğinde rehberlik sorunu: diğer alandan mı?, diğer okuldan mı?. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 25-34.
 • Demircan, C. (2007). Okul deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 119-132.
 • Demirhan, G. ve Açıkada, C. (1997). Türkiye ve Avrupa ülkelerinde beden eğitimi öğretmeni yetiştiren bazı yükseköğretim kurumlarının öğrenci, öğretim elemanı ve dersler boyutuyla karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 4-25.
 • Demirhan G. (2003). Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ve spora ilişkin felsefi görüşleri. Spor Bilimler Dergisi, 13(2), 38-66.
 • Dohman, Z. ve Özmaden, M. (2008). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde öğretmen yetiştirme sorunları. Atatürk Journal of Physical Education and Sport Science, 10(4), 3-17.
 • Doğan, S. ve Koçak, O. (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(2), 191-216.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.
 • Friedman E. D. (1983). The Pupils image of the physical education teacher and suggestions for changing attitudes in teacher training. International Journal of Physical Education, 20(2), 15-18.
 • Koçak, F., Tuncel, S. D. ve Tuncel, F. (2011). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında stratejik yönetim uygulaması (Swot Analizi). Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 85-92.
 • Merriam S. B. (2015). Qualitative research a guide to design and implementation. Çeviri: Turan S. Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber, 3. Baskı. Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Miles, B. M. ve Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd Edition. California: SAGE Publications.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative interviewing. In Qualitative research and evaluation methods, 3rd Ed, Thousand Oaks, Ca: Sage.
 • ÖSYM. (2017). ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu. (Erişim: 13.02.2017). http://www.osym.gov.tr/TR,13337/2017-osys-ek-yerlestirme--kilavuz-ve-tablolar.html.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0792-1497
Yazar: Sinan UĞRAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Sümer Ortaokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0930-7178
Yazar: Mehmet GÜLLÜ
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon429116, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {57 - 65}, doi = {10.18506/anemon.429116}, title = {Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {UĞRAŞ, Sinan and GÜLLÜ, Mehmet} }
APA UĞRAŞ, S , GÜLLÜ, M . (2019). Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 57-65 . DOI: 10.18506/anemon.429116
MLA UĞRAŞ, S , GÜLLÜ, M . "Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 57-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/429116>
Chicago UĞRAŞ, S , GÜLLÜ, M . "Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 57-65
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri AU - Sinan UĞRAŞ , Mehmet GÜLLÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.429116 DO - 10.18506/anemon.429116 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 65 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.429116 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.429116 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri %A Sinan UĞRAŞ , Mehmet GÜLLÜ %T Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.429116 %U 10.18506/anemon.429116
ISNAD UĞRAŞ, Sinan , GÜLLÜ, Mehmet . "Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 57-65 . https://doi.org/10.18506/anemon.429116
AMA UĞRAŞ S , GÜLLÜ M . Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 57-65.
Vancouver UĞRAŞ S , GÜLLÜ M . Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinin Yeterliliği İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 65-57.