Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 191 - 196 2019-03-20

Does Economic Growth Reduce Environmental Pollution?
Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?

Celil AYDIN [1] , Burak DARICI [2] , Şeyma ŞAHİN KUTLU [3]


In recent times, it has been mostly discussed that although economic growth increases environmental problems, environmental problems can be diminished after reaching a certain threshold value. Likewise, the subject is drawing much attention in economics literature. In line with, this study has been carried out to find out whether Environmental Kuznets Curve hypothesis is valid or not on province basis in Turkey. Whether or not the hypothesis is valid has been tested with the help of the smooth transition regression model by applying total waste amount and per capita GDP data between 2004-2014. The results have indicated that the increase in real income increases the amount of waste, after reaching the first income threshold, the effect of the increase in real amount on waste amount is lesser than the previous trend but it has been still positive. As a result, this has pointed out that the amount of waste does not decrease as the real income increases. Therefore, the study has revealed that the EKC hypothesis is not valid in terms of waste amount.

Ekonomik büyümenin çevre sorunlarını arttırıyor olması ancak gelirin belirli bir eşik değerinden sonra çevre sorunlarını azaltabilmesi olgusu son dönemlerde çokça tartışılan konuların başında gelmektedir. Aynı şekilde konu iktisat literatüründe de yoğun ilgi görmektedir. Bu doğrultuda ilgili bu çalışma, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin Türkiye’de iller bazında geçerli olup olmadığını araştırmaktadır. Hipotezin geçerli olup olmadığı 2004-2014 dönemi için toplam atık miktarı ve kişi başına GSYH verileri kullanılarak yumuşak geçişli regresyon modeli yardımıyla test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, reel gelirdeki artışın atık miktarını arttırdığını, ilk gelir eşiği seviyesine ulaştıktan sonra reel gelirdeki artışın atık miktarı üzerindeki etkisinin bir önceki rejime göre zayıfladığı, ancak yine de pozitif olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu durum atık miktarının reel gelir arttıkça düşmediğini göstermektedir. Bu nedenle çalışma atık miktarı açısından EKC hipotezinin geçerli olmadığını ortaya koymaktadır
 • Acaravcı, A., & Akyol, M. (2017). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 3(1), 17-33.
 • Akbostancı, E., Türüt-Aşık, S., & Tunç, İ. (2009). The Relationship between Income and Environment in Turkey: Is there an Environmental Kuznets Curve?. Energy Policy, 37(3), 861-867.
 • Albayrak, E., & Gökçe, A. (2015). Ekonomik Büyüme ve Çevresel Kirlilik İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisi ve Türkiye Örneği. Social Sciences Research Journal, 4 (2), 279-301.
 • Ang, J.B. (2007). CO2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France. Energy Policy, 35(10), 4772-4778.
 • Arı, A., & Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(2), 37-47.
 • Artan, S. Hayaloğlu, P., & Seyhan, B. (2015). Türkiye’de Çevre Kirliliği, Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 308-325.
 • Atıcı, C., & Kurt, F. (2007). Türkiye’nin Dış Ticareti ve Çevre Kirliliği: Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımı. Tarım Ekonomi Dergisi, 13(2), 61-69.
 • Aydin, C., & Esen, Ö. (2017). The Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis for CO2 Emissions in Turkey: New Evidence from Smooth Transition Regression Approach. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 14(39), 101-116.
 • Aydin, C., Esen, Ö., & Aydin, R. (2019). Is the ecological footprint related to the Kuznets curve a real process or rationalizing the ecological consequences of the affluence? Evidence from PSTR approach. Ecological Indicators, 98, 543-555.
 • Aytun, C., Akın, C.S., & Algan, N. (2017). Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma, Gelir ve Enerji Tüketimi İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1), 1-11.
 • Başar, S & Temurlenk, M.S. (2007). Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 1-12.
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Dam, M.M., Karakaya, M., & Bulut, Ş. (2013) Çevresel Kuznets Eğrisi ve Türkiye: Ampirik Bir Analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 85-96.
 • Dasgupta, S., Benoit, L., Wang, H., & Wheeler D. (2002). Confronting the Environmental Kuznets Curve. Journal of Economic Perspectives, 16 (1), 147–168.
 • Erataş, F., & Uysal, D. (2014). Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımının “BRICT” Ülkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1), 1-25.
 • Erdoğan, I., Türköz, K., & Görüş, M. Ş. (2015). Validity of Environmental Kuznets Curve Hypothesis for the Turkish Economy. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 44, 113-123.
 • Ergün, S., & Polat, M. A. (2015). OECD ülkelerinde CO2 emisyonu, elektrik tüketimi ve büyüme ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (45), 115-141.
 • Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel Smooth Transition Regression Model and an Application to Investment Under Credit Constraint. Working Paper in Economics and Finance, Stockholm School of Economics, 64.
 • Güloğlu, B., & Nazlioglu, Ş. (2013). Impacts of Inflation on Agricultural Prices: Panel Smooth Transition Regression Analysis. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-20.
 • Güriş, S., & Tuna, E. (2011). Çevresel Kuznets Eğrisinin Geçerliliğinin Panel Veri Modelleriyle Analizi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 173- 190.
 • Halıcıoğlu, F. (2009). An Econometric study of Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey. Energy Policy, 37, 1156–1164.
 • Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference. Journal of Econometrics, 93, 345-368.
 • Jalil, A., & Mahmud, S.F. (2009). Environment Kuznets Curve for CO2 Emissions: A Cointegration Analysis for China. Energy Policy 37, 5167–5172.
 • Karaca, C. (2012). Ekonomik Kalkınma ve Çevre Kirliliği İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Analiz. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 139-156.
 • Kasman, A., & Duman, Y.S. (2015). CO2 emissions, economic growth, energy consumption, Trade and Urbanization in New EU Member and Candidate Countries: A Panel Data Analysis. Economic Modelling, 44, 97-103.
 • Koçak, E. (2014). The Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Turkey: ARDL Bounds Test Approach. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(3), 62-73.
 • Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 emissions, electricity consumption and output in ASEAN. Applied Energy, 87(6), 1858-1864.
 • Lebe, F. (2016). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (2), 177-194.
 • Lorente, D. B., & Álvarez-Herranz, A. (2016). Economic growth and energy regulation in the environmental Kuznets curve. Environmental Science and Pollution Research, 23(16), 16478-16494.
 • Moon, H. R., & Perron, B. (2004). Testing for a Unit Root in Panels with Dynamic Factors. Journal of Econometrics, 122(1), 81-126.
 • Omay, R.E. (2013). The Relationship between Environment and Income: Regression Spline Approach. International Journal of Energy Economics and Policy, 3, 52-61.
 • Özokçu, S., & Özdemir, Ö. (2017). Economic Growth, Energy, and Environmental Kuznets Curve. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72, 639–647.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CESifo Working No. 1229.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A Bias- adjusted LM Test of Error Cross- Section Independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Richmond, A. K., & Kaufmann, R. K. (2006). Is there a Turning Point in the Relationship between İncome and Energy Use and/or Carbon Emissions?. Ecological Economics, 56(2), 176-189.
 • Saatçi, M., & Dumrul, Y. (2012). Çevre Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk Ekonomisi için Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Yöntemiyle Tahmini. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 66-86.
 • Sarısoy, S., & Yıldız, F. (2013). Karbondioksit (CO2) emisyonu ve ekonomik büyüme ilişkisi: gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için panel veri analizi. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2, 1-28.
 • Shahbaz, M., Mutascu, M., & Azim, P. (2013). Environmental Kuznets Curve in Romania and the Role of Energy Consumption. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 18, 165-173.
 • Tunçsiper, B., & Uçar, B. (2017). Validity Test of Environmental Kuznets Curve for Turkey: Granger Causality Analysis. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 657-666.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0398-9884
Yazar: Celil AYDIN
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-0765-7374
Yazar: Burak DARICI
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-1485-642X
Yazar: Şeyma ŞAHİN KUTLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BANDIRMA VOCATIONAL SCHOOL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon459157, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {191 - 196}, doi = {10.18506/anemon.459157}, title = {Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?}, key = {cite}, author = {AYDIN, Celil and DARICI, Burak and ŞAHİN KUTLU, Şeyma} }
APA AYDIN, C , DARICI, B , ŞAHİN KUTLU, Ş . (2019). Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 191-196 . DOI: 10.18506/anemon.459157
MLA AYDIN, C , DARICI, B , ŞAHİN KUTLU, Ş . "Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 191-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/459157>
Chicago AYDIN, C , DARICI, B , ŞAHİN KUTLU, Ş . "Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 191-196
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı? AU - Celil AYDIN , Burak DARICI , Şeyma ŞAHİN KUTLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.459157 DO - 10.18506/anemon.459157 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 196 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.459157 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.459157 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı? %A Celil AYDIN , Burak DARICI , Şeyma ŞAHİN KUTLU %T Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı? %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.459157 %U 10.18506/anemon.459157
ISNAD AYDIN, Celil , DARICI, Burak , ŞAHİN KUTLU, Şeyma . "Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 191-196 . https://doi.org/10.18506/anemon.459157
AMA AYDIN C , DARICI B , ŞAHİN KUTLU Ş . Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 191-196.
Vancouver AYDIN C , DARICI B , ŞAHİN KUTLU Ş . Ekonomik Büyüme Çevre Kirliliğini Azaltır mı?. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 196-191.